.

Особливості прояву функцій менеджменту у сфері управління доходами бюджету (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2305
Скачать документ

Реферат на тему:

Особливості прояву функцій менеджменту у сфері управління доходами
бюджету

Проблема управління доходами бюджету є актуальною для України та
малодослідженою у науковій фаховій літературі. У попередніх публікаціях
ми висловили свою думку щодо взаємозв’язку управління доходами бюджету
із бюджетним менеджментом та фінансовою системою країни, запропонували
дефініцію поняття “управління доходами бюджету” [5, с. 308-317]. Проте
необхідно з’ясувати, у чому полягає зміст функцій менеджменту у сфері
управління  доходами бюджету.

Як відомо, будь яке управлінське рішення на практиці реалізується через
певний комплекс функцій. Саме тому для розкриття змісту та ролі
управління доходами бюджету необхідно визначити та охарактеризувати його
функції.

У ході роботи над даним питанням, ми дійшли висновку, що найбільш точним
визначенням функцій управління є визначення, наведене Одінцовою Г.С,
Мостовим Г.І., Амосовим О.Ю., які вважають, що функції управління є
відносно відокремленими в процесі розподілу управлінської праці сферами
діяльності, що відрізняються специфічними формами і методами впливу на
керований об’єкт [4, с.12]. Необхідно зазначити, що об’єктом управління
доходами бюджету є безпосередньо система доходів. Але останні формуються
через діяльність певної групи суб’єктів (платників податків, зборів,
неподаткових платежів тощо), і ця діяльність також є об’єктом
управління. Отже, функції менеджменту у сфері управління доходами
бюджету спрямовані на складний керований об’єкт, який являє собою
симбіоз системи доходів та діяльності платників. Можна стверджувати, що
питання конкретизації функцій менеджменту у сфері управління доходами
бюджету зводиться до пошуку відповіді, які дії має виконувати держава як
суб’єкт управління, на кожному етапі, щоб, впливаючи на систему доходів
та на діяльність платників, забезпечити повну, якісну та своєчасну
мобілізацію бюджетних ресурсів для ефективного виконання державою
покладених на неї функцій.

Рухаючись від загального до конкретного, визначимо які функції виконує
управління (менеджмент) взагалі, та сформулюємо основні функції
безпосередньо управління доходами бюджету. Самі функції управління вже
загальновідомі і вперше їх визначив А.Файоль, виділивши функції
передбачення, організації, розпорядження, узгодження, контролю. Дещо
по-іншому сформулював функції менеджменту Цуруль О.А.: функції
планування, організації, координації, контролю, мотивації [6, с.16].
Чистов С.М., Никифоров А.Є. вважають, що основними функціями управління
є організація, планування, регулювання, кадрове забезпечення, контроль
[3, с.14]. Авторський колектив під керівництвом професора Федосова В.М.
виділяє такі основні функції менеджменту: стратегічне планування,
планування реалізації стратегії, організація виконання розроблених
планів, облік і контроль [2, с.29]. Отже, хоч в опрацьованій нами
літературі науковці по-різному виділяють і називають ті чи інші функції
управління, спільним є виділення функції планування, яка передбачає
також здійснення стратегічного планування або прогнозування; організації
виконання розроблених планів; регулювання (або координації) та контролю.

Деякі економісти об’єднують функції управління в певні групи. Так, Брасс
А.А. виділяє загальні, спеціальні (специфічні) та конкретні функції
управління [1, с.29]: Чорний Г.М. – універсальні та базові [7, с.41];
Одінцова Г.С, Мостовий Г.І., Амосов О.Ю. – основні та конкретні функції
управління, останні в свою чергу поділяються на головні та допоміжні [4,
с.119]. Проте по суті, групи функцій запропоновані різними науковцями,
подібні між собою та різняться лише назвою груп.

Разом з тим ми вважаємо, що поділ функцій управління на загальні і
специфічні певною мірою є умовним, оскільки в реальних умовах управління
вони не існують відособлено, а тісно переплітаються між собою, взаємно
проникають та доповнюють одна одну, тобто функції менеджменту
перебувають у діалектичному взаємозв’язку, взаємозалежності та єдності.

Використовуючи метод екстраполяції раніше отриманих знань, виділимо
функції, які розкривають зміст управління доходами бюджету.

Функція планування (прогнозування), під час виконання якої розробляються
конкретні плани управління доходами бюджету. Відсутність даної функції
може призвести до неефективного і суперечливого управління, а також до
неможливості визначити його результативність (неможливо визначити
фактичний рівень та якість виконання планових і прогнозних показників
доходів бюджету за відсутності останніх). Основою для побудови планів є
прогнозування, яке дає уявлення про цілі, які бажають досягнути через
певний проміжок часу, тенденції розвитку, дозволяє визначити
ефективність досягнення цілей та усунути неточності і недоліки в
управлінні ще на попередньому етапі.

Hue

???????????функцію організації та координації. Організація менеджменту
передбачає розробку та вдосконалення структури органів управління
(керуючої підсистеми), визначення їх повноважень, рівня відповідальності
за прийняті (або ж неприйняті) рішення у бюджетній сфері. Організація
менеджменту передбачає також координацію, тобто взаємодію та
взаємоузгодженість дій різних суб’єктів управління, що сприяє усуненню
дублювання ними одних і тих же функцій на всіх етапах.

Функцію організації можна розглядати у двох аспектах. З одного боку, як
організацію системи доходів бюджету, упорядкування всіх його елементів у
єдину систему. З другого боку, ця функція означає організацію діяльності
платників, а координація забезпечує взаємоузгодженість їх діяльності з
цілями і потребами держави.

Функція мотивації. Ця функція в певній мірі є результатом узгодженої та
ефективної дії всіх інших функцій управління доходами. Наслідком вдалого
виконання функції мотивації є своєчасне та повне виконання платниками
зобов’язань перед бюджетом на добровільній основі, мінімізація ризиків
мобілізації доходів, зниження розміру податкової заборгованості та
ухилення. Стимулювання такої  відповідальної та позитивної для держави
поведінки платників здійснюється на основі морального переконання,
встановлення певних морально-етичних принципів, виховання суспільної
свідомості, відповідальності у теперішніх і майбутніх платників.
Ключовим же  в цьому процесі, на нашу думку, є дієвість та ефективність
видаткової політики держави. Лише усвідомлення справедливості та
дієвості видаткової політики уряду сприятиме формуванню відповідальності
платників щодо виконання обов’язку перед бюджетом та державою. Можливе
використання певних преференцій для пріоритетних галузей, для
малозабезпечених громадян, надання податкових пільг, відстрочок, але всі
ці преференції мають бути науково обґрунтованими по кожному окремому
пункту і мають надаватись на основі принципу справедливості і рівності
всіх перед законом.

Функція контролю. Дана функція має бути представлена на всіх рівнях
управління і від її дієвості залежить ефективність виконання всіх інших
функцій управління. Метою функції контролю є: виявлення слабких місць і
помилок у процесі управління, своєчасне їх виправлення і недопущення
повторення; забезпечення відповідності між поставленими планами і
фактичними діями.

Для повноцінного і ефективного контролю необхідно також здійснювати
своєчасний, достовірний та повний облік доходів бюджету; якісний та
кількісний аналіз виконання плановий показників доходів бюджету.

В Україні облік і аналіз доходів бюджету є дещо недосконалим, але їх
значення і роль в управлінні доходами бюджету важко переоцінити. За їх
допомогою визначаються розміри та динаміка окремих фактичних надходжень,
структура доходів, динаміка погашення простроченої заборгованості,
 виконання графіка платежів.

Вищенаведені функції управління доходами бюджету ми виділили відповідно
до етапів безперервного процесу управління доходами бюджету, а саме
планування (прогнозування), мобілізація та контроль. Не можна точно
сказати, яка із функцій управління доходами бюджету є більш важливою чи
більш складною на певному етапі управління, всі вони взаємопов’язані та
взаємозалежні, тому від якості виконання кожної з них залежить якість
виконання всіх інших функцій, а отже, і якість управління доходами
бюджету взагалі. В управлінні доходами бюджету функції планування,
організації, мотивації та контролю синхронізуються. Якісне та ефективне
виконання цих функцій забезпечує виконання головної мети управління
доходами бюджету – повне, вчасне та якісне виконання дохідної частини
бюджету, а отже – і виконання покладених на державу функцій.

Література:

Брасс А.А. Менеджмент: основне понятия, виды, функции. Пособие для
подготовки к экзаменам /А.А.Брасс. – Минск: ООО «Мисанта», 2002.- 211с.

Бюджетний менеджмент: Підручник / В.Федосов, В.Опарін, Л.Сафонова та
ін..; За заг. ред.. В.Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

Державне регулювання економіки: Навч. посібник / С.М.Чистов, А.Є
Никифоров, Т.Ф.Куценко та ін.. – К.: КНЕУ, 2000. – 316 с.

Державне управління і менеджмент: навчальний посібник у таблицях і
схемах /Г.С.Одінцова, Г.І.Мостовий, О.Ю.Амосов та ін..; За заг. ред..
д-ра екон. наук, проф.. Г.С.Одінцової. – Х.:ХарРІ УАДУ, 2002. – 492 с.

Сибірянська Ю.В. Теоретичні засади управління доходами бюджету. //
Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво
“Національний університет “Острозька академія”, 2007. – Випуск 9. – ч.
1. – 428 с.

Цуруль О.А. Менеджмент у державних організаціях: навч. посібник. – К.:
КНЕУ, 2002. – 142 с.

Чорний Г.М. Управління: концептуальні засади національного менеджменту.
Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2005. – 102 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020