.

Основи маркетингової діяльності (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 4340
Скачать документ

Реферат на тему:

Основи маркетингової діяльності

Маркетингова діяльність. Сутність маркетингу. План маркетингу.
Особливості міжнародного маркетингу. Інструментарій маркетингу.
Організаційна структура маркетингової діяльності. Технологія
маркетингової діяльності.

МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Маркетингова діяльність є як об’єктивною необхідністю орієнтації
науково-технічної, виробничої і збутової діяльності підприємства на
врахування ринкового попиту, потреб і вимог споживачів. Вона спрямована
на визначення конкретних цілей і шляхів їх досягнення. У сучасному світі
виробник повинен випускати продукцію, що знайде збут і принесе прибуток.
Для цього необхідно вивчати суспільні та індивідуальні потреби, запити
ринку як умову і передумову виробництва. Концепція “виробництво
починається зі споживання, а не з обміну” знайшла своє втілення в
маркетингу.

Маркетинг як теорія, спосіб мислення, філософія підприємницької
діяльності потребує уважного наукового вивчення і реалістичного підходу
в практиці управління.

В першу чергу, маркетинг як концепція управління підприємством потребує
аналізу управлінської діяльності. Для керівництва цим процесом необхідні
чотири елементи: вихідні дані (інформація); мета діяльності; власне
діяльність і контроль результатів. Управлінська діяльність поділяється
на три рівні – стратегічний, тактичний і оперативний. На стратегічному
рівні визначають довгострокові (на 10-15 років) цілі підприємства.
Визначаються ресурси, необхідні для досягнення цих цілей (фінансові,
матеріальні та ін.). Вибирається стратегія досягнення цілей. На
тактичному рівні загальні цілі конкретизуються на більш короткий період
(до 5 років). На їхній основі формулюються завдання і залучаються
необхідні ресурси. На оперативному рівні вирішуються поточні завдання,
висунуті кон’юнктурою ринку. Ці завдання не повинні суперечити
довгостроковим стратегічним цілям підприємства. Цілі маркетингу як
ринкової концепції управління підприємством завжди є відбитком
довгострокових і короткострокових цілей підприємства.

Якісно новий підхід до управління виробництвом, обумовлений сукупністю
видів діяльності в рамках маркетингу, полягає в тому, що аналіз
платоспроможного ринкового попиту на продукцію, потреб споживачів стає
основою для виявлення можливостей виробництва, шляхів його
інтенсифікації і підвищення ефективності.

Призначення маркетингу як функції управління полягає в забезпеченні
діяльності підприємства, виходячи з вивчення та урахування ринкового
попиту, потреб і вимог споживачів до продукції, і в одержанні
максимального прибутку. Головним напрямком маркетингової діяльності в
системі управління процесом виробництва є вивчення попиту, потреб і їхнє
врахування для правильної орієнтації виробництва. Під вивченням попиту
розуміють як виявлення попиту на конкретні товари і послуги, так і його
формування, прогнозування змін його напрямків в умовах швидкої
змінюваності продукції і скорочення термінів повного відновлення
виробництва, зростання ролі наукомісткої продукції.

Сучасна система управління виробництвом грунтується на ринковій
концепції. Це, насамперед, врахування ринкового попиту, вимог споживача
до кількісних і якісних характеристик продукції. Раціональне
господарювання можливе лише в тому випадку, якщо передумовою орієнтації
виробництва і збуту продукції будуть вимоги ринку. Маркетинг можна
розглядати як інструмент регулювання виробництва і збуту, а отже, і
ринкових відносин. При цьому споживач диктує свої умови на ринку, вимоги
до властивостей продукції, а виробник до них активно пристосовується.
Створюється замкнутий і постійно діючий процес безперервного впливу
споживача на виробництво. Вплив попиту на ринок – процес зі зворотними
зв’язками. У цьому проявляється характерна риса маркетингу.

Під маркетингом розуміють таку систему управління підприємством, яка
спрямована на вивчення та врахування попиту і вимог ринку для
обгрунтованої орієнтації виробничої діяльності підприємств на випуск
конкурентоспроможних видів продукції, що відповідають визначеним
техніко-економічним характеристикам, у заздалегідь встановлених обсягах.
Реалізація визначеної асортиментної структури має забезпечити
підприємству одержання максимальних прибутків або стабільне становище на
ринку. Філософія маркетингу полягає у випуску виробником такої
продукції, якій заздалегідь забезпечений збут, досягненні підприємством
визначеного рівня рентабельності та одержанні маси прибутку. Суть
маркетингової діяльності відображає об’єктивні умови розвитку ринку.

Основними принципами маркетингу як системи управління є: обґрунтований
вибір стратегічних цілей діяльності й розвитку підприємств; ефективне
поєднання виробництва новітньої продукції, продукції, що випускається,
та призначеної до зняття з виробництва; комплексний підхід до узгодження
цілей із ресурсами і можливостями підприємства, визначення шляхів для
досягнення цілей (розробка програм маркетингу з продукції і у
виробничому відділі); досягнення оптимального сполучення в управлінні
підприємством елементів централізації й децентралізації.

Основними функціями маркетингу як елементу системи управління є:
урахування вимог ринкового попиту і запитів споживачів на основі
комплексного дослідження ринків, розробка технічної політики і
проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок;
визначення оптимальної номенклатури виробів, що випускаються, і
структури виробництва на основі економічного розрахунку; прийняття
власних ефективних рішень; розробка збутової політики, визначення
вигідних каналів збуту, системи товароруху і стимулювання збуту.
Реалізація виробів передбачає зворотний зв’язок із ринком для
коригування розрахунків у маркетингових програмах. Маркетингова програма
є основою планування виробництва виробів.

В умовах науково-технічного прогресу (що створив науково-технічну базу,
математичний апарат аналізу і прогнозу для розрахунків і вибору
оптимального варіанта) маркетинг став не тільки можливим, але й
необхідним, об’єктивно закономірним явищем.

СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГУ

Сутність маркетингу як управлінської діяльності полягає в тому, що ця
діяльність спрямована на орієнтацію виробництва, створення видів
продукції, яка відображає вимоги ринку. Під нею розуміють, насамперед,
вивчення поточного і перспективного попиту на продукцію на певному ринку
і вимог споживачів до таких характеристик товару, як якість, новизна,
техніко-економічні й естетичні показники, ціна. Виходячи з комплексного
врахування ринкового попиту, складається програма маркетингу товару;
встановлюється верхня межа ціни і рентабельності його виробництва. Далі
на основі програми маркетингу розробляється інвестиційна політика
підприємства, проводиться розрахунок повних витрат виробництва і
визначається кінцевий результат господарської діяльності підприємства
(валовий прибуток і чистий прибуток). 

Маркетинг як управлінська діяльність припускає прийняття рішень на базі
різноманітних економічних розрахунків, передбачає створення
організаційних, економічних і юридичних умов для ефективного розвитку
підприємства. Тому так важливо виробляти і приймати обгрунтовані рішення
у всіх видах маркетингової діяльності (доцільність розробки, освоєння і
випуск нової продукції, орієнтованої на конкретний ринок або споживача,
у встановлених обсягах з урахуванням життєвого циклу продукції;
доцільність самостійного проведення науково-дослідних і
дослідно-конструкторських розробок або закупівель патентів і ліцензій;
джерела забезпечення сировиною, матеріалами, устаткуванням; основні
напрямки кадрової політики; доцільність проведення комерційних операцій
зі збуту продукції і т.д.). Маркетинг містить у собі визначення каналів
і методів збуту з кожного конкретного виду товару і ринку; проведення
розрахунків витрат на організацію збуту, на рекламу і транспортування
виробів.

Маркетинг – складне, динамічне і багатопланове явище, що робить
неможливим дати в одному визначенні повну його характеристику. На
сьогоднішній день існує близько 2 тис. визначень, з яких кожне
підкреслює одну із сторін маркетингу.

Спочатку під маркетинговою діяльністю розумілася діяльність, спрямована
на вивчення ринкового попиту на вже вироблену продукцію і на організацію
її збуту. Виробник випускав продукцію на невідомий ринок з однією метою
– отримати прибуток, а завдання маркетингу полягало в тому, щоб після
закінчення виробничого процесу визначити методи і розробити способи, що
дозволяють продати вже виготовлену продукцію. Поступово проблема збуту
висувалася на перший план, і, отже, аналіз потреб індивідуального
споживача, попит стали відігравати головну роль. У 60-ті роки виникає
потреба в сучасному маркетингу, що було викликано, насамперед,
зростаючим значенням науково-технічного прогресу і людського чинника як
основної умови розвитку виробництва і підвищення його ефективності й
якості. Крім того, у результаті насичення ринку товарами першої
необхідності, структура індивідуального споживання стала розгортатися
далі з одночасним зростанням суспільних потреб.

???????¤?¤?$???????+?В основі поняття “маркетинг” лежить термін “ринок”
(англ, market). У широкому значенні – це ринкова діяльність. Під
маркетингом розуміють такий вид ринкової діяльності, при якому виробник
використовує системний підхід і програмно-цільовий метод вирішення
господарських проблем, а ринок є критерієм ефективності діяльності.
Маркетинг – це комплекс заходів у сфері досліджень торговельно-збутової
діяльності підприємства, у сфері вивчення всіх чинників, що впливають на
процес виробництва та просування товарів, послуг від виробника до
споживача. Сутність маркетингу полягає в тому, щоб виготовляти
продукцію, що знайде збут. Основні принципи маркетингу передбачають:

– спрямованість на досягнення кінцевого практичного результату
виробничо-збутової діяльності;

– концентрацію дослідницьких, виробничих і збутових зусиль на
вирішальних напрямках маркетингової діяльності;

– спрямованість підприємства на довгостроковий результат маркетингової
роботи;

– застосування стратегії і тактики активного пристосування до вимог
споживачів з одночасним цілеспрямованим впливом на них.

Маркетингова діяльність повинна забезпечити: інформацію про зовнішні
умови функціонування підприємства, тобто надійну, достовірну і своєчасну
інформацію про ринок, структуру і динаміку конкретного попиту, смаки і
вподобання покупців; створення товарів, які найбільш повно задовольняють
вимоги ринку; необхідний вплив на споживача, попит, ринок для
забезпечення максимально можливого контролю над сферою реалізації.

Мета маркетингу підприємства – забезпечення його рентабельності у
визначених часових проміжках. Звідси – орієнтація на довгострокове
прогнозування всієї маркетингової ситуації (від попиту до можливостей
підприємства в цій перспективі). Спрямованість на перспективу, цільова
орієнтація і комплексність є найважливішими сторонами маркетингу.

Методи маркетингової діяльності полягають у проведенні аналізу
зовнішнього середовища підприємства і формуванні банку даних для його
оцінювання і можливостей, аналізу реальних і потенційних споживачів; у
розробці концепції створення нових товарів і/або модернізації старих;
плануванні товароруху і збуту; у забезпеченні формування попиту і
стимулювання збуту; забезпеченні цінової політики; забезпеченні безпеки
використання товару і захисту навколишнього середовища; в управлінні
маркетинговою діяльністю як системою, тобто планування, виконання і
контроль маркетингової програми.

ПЛАН МАРКЕТИНГУ

Планування в маркетингу – це безперервний циклічний процес, мета якого –
привести можливості підприємства у відповідність до умов ринку. План
маркетингу складається, як правило, з таких розділів;

– опис короткострокових і довгострокових цілей підприємства;

– результати прогнозування ринків;

– опис маркетингових стратегій діяльності підприємства на кожному ринку;

– опис процедур контролю над виконанням плану маркетингу. 

План маркетингу є програмою дій, що має декілька варіантів.
Різноманітний план дає можливість гнучко реагувати на зміни зовнішнього
середовища, зводить до мінімуму неправильні дії персоналу за умови
виникнення надзвичайних обставин.

Економічний зміст використання маркетингу полягає в прискоренні віддачі
виробничих фондів підприємства, підвищенні мобільності виробництва і
рівня конкурентоздатності товарів, своєчасному створенні нових товарів і
прискоренні їх просування на ті зовнішні ринки, де може бути досягнутий
максимальний комерційний ефект.

В умовах зростання конкуренції і боротьби за споживача виробники змушені
вивчати конкретних потенційних споживачів, запити ринку і цілеспрямовано
ставити завдання перед техніко-економічними розробками. Споживач диктує
свої вимоги до продукту, що робить необхідним використання оптимальних
структур управління, поєднання в управлінні принципів централізації і
децентралізації, здійснення програмно-цільового підходу до розробки і
прийняття управлінських рішень. Гостро постає питання забезпечення
ефективної взаємодії на різних рівнях управління маркетингу, планування,
контролю, організації і керівництва.

Головне в маркетинговій діяльності – розробка програм, їхнє основне
завдання – дати можливість визначити оптимальну структуру виробництва,
що орієнтується на одержання бажаного рівня прибутку. Розробка
структурної політики може здійснюватися лише після розгляду можливих
альтернативних шляхів досягнення бажаного прибутку. В процесі розробки
програми прораховуються найдоцільніші варіанти такої структури
виробництва, що зможе вплинути на формування нових потреб. Робота над
програмами – творчий процес, що потребує постійного пошуку найбільш
ефективних рішень. Оптимізація здійснюється шляхом постійного
зіставлення різноманітних варіантів задоволення попиту ринку з витратою
ресурсів при визначених технологіях. У ході розробки програми
враховуються прямі і зворотні зв’язки із ринком. Це дозволяє своєчасно
пристосувати структуру виробництва до потреб, що змінюються, і в той же
час впливати на ці потреби.

Застосування маркетингу змушує по-іншому переосмислити сформовану
практику планування, матеріального стимулювання, ціноутворення як у
відділах, так і у верхніх ешелонах управління виробництвом. Необхідно
перебудувати організаційну структуру, визначити чіткі повноваження і
відповідальність. Це є необхідною умовою впровадження маркетингу в
практику, оскільки маркетинг як функція управління містить у собі й
організаційні структури.

Всі функції управління тісно пов’язані. Маркетинг виступає як вихідний
момент, як передумова планування. У функціонуванні підприємств, де
зовнішньоекономічна діяльність займає значне місце, маркетинг відіграє
визначальну роль. Результати маркетингової діяльності лежать в основі
укладення міжнародних комерційних угод, проведення комерційних операцій
на світовому ринку.

Маркетингова діяльність – це діяльність, насамперед орієнтована на
перспективу, її головний напрямок – вивчати тенденції і можливості
розвитку запитів споживачів і суттєво впливати на їхнє формування. Якщо
маркетингова діяльність замикається на завданнях вирішення поточного
ринкового попиту, то вона втрачає свої переваги. Методи, використовувані
на підприємствах у сфері здійснення поточної і перспективної
маркетингової діяльності, мають свою специфіку. Залежно від характеру
продукту, на який спрямована ця діяльність, і його призначення
(виробничого або споживчого) використовуються різноманітні форми і
методи маркетингової діяльності. Чим точніші методи вивчення потреб і
попиту на ринку, використовувані виробником продукції, тим стабільніше
положення виробника на ринку.

В умовах науково-технічного прогресу відбуваються істотні зміни в науці
і техніці. Тому для “виживання” підприємства дедалі важливішим стає
швидкість його адаптації до цих змін, переходу на виробництво і
споживання найбільш ефективної і новітньої продукції. Питання вивчення
ринку, таким чином, набувають для кожного підприємства особливого
значення, їхня мета – виявити “ніші” на ринку, де, по-перше, позиції
конкурента недостатньо міцні чи, по-друге, потреби споживача в якомусь
товарі не задовольняються конкурентами.

Всі функції управління спрямовані на вирішення головного завдання –
створення і виробництво конкурентоспроможної продукції з мінімальними
витратами з метою одержання заздалегідь визначеної долі прибутку. В
сучасних умовах виняткового значення при виході підприємства на зовнішні
ринки набувають якість продукції, що випускається, і здійснюваний
контроль за нею, а також реалізація заходів щодо організації збуту,
технічного обслуговування після продажу, надання послуг, проведення
рекламних кампаній. Досягнення в результаті цих заходів поставлених
цілей, тобто одержання максимального і стійкого прибутку, проникнення на
нові ринки або закріплення на існуючому ринку, і є головним критерієм
оцінювання маркетингової діяльності.

Література

Академия рынка: маркетинг: Пер. с фр. – М., 1993.

Амрин Г., Ритчи Дж., Моди К. Организация производства и управление в
американских корпорациях: Пер. с англ. – М., 1991.

Все о маркетинге: Сборник материалов для руководителей предприятий,
экономических и коммерческих служб. – М. 1992.

Герчикова И.Н. Маркетинг: организация и технология. – М., 1990.

Голубков Е.П., Герчикова И.Н., Голубкова Е.Н., Секерин Д. Маркетинг:
выбор лучшего решения. – М., 1993. 

Грейсон Дж. (мл.), О ‘Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI
столетия: Пер. с англ. – М., 1991.

Доминская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность
промышленной продукции. – М., 1991.

Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер с англ. – СПб., 1994.

Крылов Г.Ф., Соколова М.И. Практикум по маркетингу: ситуационные задачи
и тест-контроль. – М., 1995.

Мескон М., Альберт М., Xeдoypu Ф. Основы менеджмента: Пер с англ. / Общ.
ред. и вступ, ел. Л.И. Евенко. – М., 1994.

Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры: Пер. с англ. – М., 1994.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020