.

Організаційні структури управління.(реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 8307
Скачать документ

Міністерство Освіти України

Київський державний лінгвістичний університет

Гуманітарний інститут

Реферат:

Організаційні структури управління

Зміст:

1. Організаційні структури
управління………………………………..2

1.1. Поняття і принципи побудови управлінськихструктур…..2

1.2. Типи структур управління організаціями……………………….7

1.3. Тенденції еволюції організаційних структур…………………10

Додаток
№1…………………………………………………………….
………….12

Додаток
№2…………………………………………………………….
………….12

Додаток
№3…………………………………………………………….
………….13

Список
літератури……………………………………………………..
……….14

I. Організація структури управління.

1.1. Поняття і принципи побудови управлінських структур.

“Структура управління організацією”, або “організаційна структура
управління” (ОСУ) – одне з ключових понять менеджменту, тісно зв’язане з
метою, функціями, процесом управління, роботою менеджерів і розподілом
між ними повноважень. В рамках цієї структури протікає весь
управлінський процес (рух потоків інформації і прийняття управлінських
рішень), в якому беруть участь менеджери всіх рівнів, категорій і
професійної спеціалізації. Структуру можна порівняти з каркасом будинку
управлінської системи, побудованим для того, щоб всі що протікають в ній
процеси здійснювались вчасно і якісно. Звідси та увага, що керівники
організацій приділяють принципам і засобам побудови структур управління,
вибору їхніх типів і виглядів, вивченню тенденцій зміни і оцінкам
відповідності завдань організацій.

Під структурою управління розуміється упорядкована сукупність тривко
взаємопов»язаних елементів, що забезпечують функціонування і розвиток
організації як єдиного цілого. ОСУ визначається також як форма розподілу
і кооперації управлінської діяльності, в рамках якої здійснюється процес
управління по відповідних функціях, направлених на рішення поставлених
задач і досягнення наміченої мети. З цих позицій структура управління
представляється в вигляді системи оптимального розподілу функціональних
обов’язків, прав і відповідальності, порядку і форм взаємодії між її
складовими органами ,що входять в управління і працюючими в них людьми.

Ключовими поняттями структур управління є елементи, зв’язки
(відношення), рівні і повноваження. Елементами ОСУ можуть бути як окремі
робітники (керівники, фахівці, що служать), так і служби або органи
апарату управління, в яких зай та або інша кількість фахівців, що
виконають певні функціональні обов’язки. Є два направлення спеціалізації
елементів ОСУ:

а) в залежності від складу структурних підрозділів організації
вичленяються ланки структури управління, які здійснюють маркетинг,
менеджмент виробництва, науково-технічного прогресу і т.п.;

б) виходячи з характеру загальних функцій, що виконуються в процесі
управління, формуються органи, що займаються плануванням, що
організовують виробництво, працю і управління, контролюючи всі процеси в
організації.

Відношення між елементами структури управління підтримуються завдяки
зв’язкам, що прийнято поділяти на горизонтальні і вертикальні. Перші
носять характер погодження і є однорівневими. Другі – це відношення
підпорядкування. Необхідність в них виникає при ієрархічності побудови
системи управління, та є за наявності різноманітних рівнів управління,
на кожному з яких переслідується своя мета.

При дворівневій структурі створюються верхні ланки управління
(керівництво організацією в цілому) і нижні ланки (менеджери,
безпосередньо керуючі роботою виконавців). При трьох і більше рівнях в
ОСУ формується так званий середній шар, що в свою чергу може складатися
з декількох рівнів.

В структурі управління організацією розрізняються лінійні і
функціональні зв’язки. Перші суть відношення з приводу прийняття і
реалізації управлінських рішень і рухи інформації між так званими
лінійними керівниками, які являються особами, що повністю відповідають
за діяльність організації або її структурних підрозділів. Функціональні
зв’язки спрягаються з тими або іншими функціями менеджменту. Відповідно
використовується таке поняття, як повноваження: лінійного персоналу,
штабного персоналу і функціональні. Повноваження лінійних керівників
дадуть право вирішувати всі питання розвитку довірених їм організацій і
підрозділів, а також віддавати розпорядження, обов’язкові для виконання
іншими членами організації (підрозділів). Повноваження штабного
персоналу обмежуються правом планувати, рекомендувати, радити або
допомагати, але не наказувати іншим членам організації виконувати їхні
розпорядження. Якщо тому або іншому робітнику управлінського апарату
надається право приймати рішення і вчиняти дії, звичайно що виконуються
лінійними менеджерами, він одержує так звані функціональні повноваження.

Між всіма названими вище що складають ОСУ існують складні відношення
взаємозалежності: зміни в кожній з них (скажемо, числа елементів і
рівнів, кількість і характер зв’язків і повноважень робітників)
викликають необхідність перегляду всіх інших. Так, якщо керівництвом
організації прийняте рішення про вступ в ОСУ нового органу, наприклад,
відділу маркетингу (функції якого раніше ніхто не виконував), потрібно
водночас дати відповідь на наступні питання: які задачі буде вирішувати
новий відділ? Кому він буде безпосередньо підпорядкований? Що органи і
підрозділи організації будуть доводити до нього необхідну інформацію? На
яких ієрархічних рівнях буде виявлена нова служба? Якими повноваженнями
наділяються робітники нового відділу? Що форми зв’язків повинні бути
встановлені між новим відділом і іншими відділами?

Збільшення кількості елементів і рівнів в ОСУ неминучо призводить до
многократного зростання числа і складності зв’язків, що виникають в
процесі прийняття управлінських рішень; слідством цього нерідко є
уповільнення процесу управління, що в сучасних умовах тотожно погіршенню
якості функціонування менеджменту організацій.

До структури управління подається безліч вимог, що відбивають її ключове
значення для менеджменту. Вони враховуються в принципах формування ОСУ,
розробці яких було присвячено немало робіт вітчизняних авторів в
дореформений період. Головні з цих принципів можуть бути сформульовані
слідуючим чином.

1. Організаційна структура управління повинна передусім відбивати мету і
завдання організації, а отже, бути підлеглій виробництву і його
потребам.

2. Слід передбачити оптимальний розподіл праці між органами управління і
окремими робітниками, що забезпечує творчий характер роботи і нормальне
навантаження, а також належну спеціалізацію.

3. Формування структури управління потрібно зв’язувати з визначенням
повноважень і відповідальності кожного робітника і органу управління, зі
встановленням системи вертикальних і горизонтальних зв’язків між ними.

4. Між функціями і обов’язками, з одного боку, і повноваженнями і
відповідальністю з іншого, необхідно підтримувати відповідальність,
порушення якого призводить до дисфункції системи управління в цілому.

5. Організаційна структура управління повинна бути адекватною
соціально-культурним умовам організації, що виявляє істотний вплив на
рішення відносно рівня централізації і деталізації, розподілу
повноважень і відповідальності, міри самостійності і масштабів контролю
керівників і менеджерів. Практично це означає, що спроби сліпо копіювати
структуру управління, що успішно функціонують в інших
соціально-культурних умовах, не гарантують бажаного результату.

Реалізація цих принципів означає необхідність врахування при формуванні
(або перебудові) структури управління безлічі різноманітних чинників,
які впливають на ОСУ.

Головний чинник, “що задає” можливі контури і параметри структури
управління, – сама організація. Відомо, що організації розрізняються по
багатьох критеріях.Різноманітність організацій в Україні передбачає
велику кількість підходів до побудови управлінських структур. Ці підходи
різноманітні в комерційних організаціях і некомерційних, великих,
середніх і малих, що знаходяться на різних стадіях життєвого циклу, де є
різний рівень розподілу і спеціалізації праці, автоматизації,
ієрархічних і “плоских”, кооперування і так далі. Очевидно, що
структура управління великими підприємствами більш складна у порівнянні
з тієї, що потрібна невеликій фірмі, де всі функції менеджменту
зосереджуються в руках одного – двох членів організації (звичайно
керівника і бухгалтера), де відповідно немає необхідності проектувати
формальні структурні параметри. По мірі зростання організації, а
значить, і обсягу управлінських робіт, розвивається розподіл праці і
формуються спеціалізовані ланки (наприклад, по управлінню персоналом,
виробництвом, фінансами, іноваціями і т.п.), злагоджена робота яких
вимагає координації і контролю. Побудова формальної структури
управління, в якій чітко визначені ролі, зв’язки, повноваження і рівні,
стає імперативом.

Слід звернути увагу на поєднання структури управління з фазами життєвого
циклу організації, про що, нажаль, нерідко забувають проектанти і
фахівці, вирішуючи задачу вдосконалення управлінських структур. На
стадії зародження організації управління нерідко здійснюється самим
підприємцем. На стадії зростання відбувається функціональний розподіл
праці менеджерів. На стадії зрілості в структурі управління найчастіше
реалізується тенденція до децентралізації. На стадії спаду звичайно
розробляються міри по вдосконаленню управлінської структури у
відповідності з потребами і тенденціями у зміні виробництва. Нарешті, на
стадії припинення існування організації структура управління або
повністю руйнується (якщо фірма ліквідується), або відбувається її
реорганізація (бо скоро дану фірму приєднує до собе інша компанія, що
пристосовує структуру управління до тієї фази життєвого циклу, в якій
вона знаходиться).

На формування структури управління впливають зміни організаційних форм,
в яких функціонують підприємства. Так, при входженні фірми в склад
якогось згуртування, скажемо, асоціації, концерну і т.п., відбувається
перерозподіл управлінських функцій (частина функцій, природньо,
централізується), тому міняється і структура управління фірми. Але,
навіть, якщо підприємство залишається самостійним і незалежним, але стає
частиною організаційної мережі, що об’єднує на тимчасовій основі ряд
взаємопов»язаних підприємств (найчастіше для використання сприятливої
ситуації), йому потрібно вносити в свою управлінську структуру ряд змін.
Це зв’язане з необхідністю підсиленням функцій координації і адаптації
до систем менеджменту інших компаній, що входять в мережу.

?

@

Ae

ємства локальних мереж, веде до ліквідації або скорочення обсягу робіт
по ряду функцій на середньому і низовому рівнях. Це відноситься
передусім до координації роботи підлеглих ланок, передачі інформації,
узагальнення результатів діяльності окремих співробітників. Прямим
результатом використання локальних мереж може бути розширення сфери
контролю керівників при скороченні числа рівнів управління на
підприємстві.

В цьому контексті слід відзначити, що сучасний розвиток інформаційних
систем призводить до формування нового типу підприємств, що в західній
літературі отримали назву “віртуальних” компаній (організацій). Під ними
розуміють сукупності незалежних (найчастіше невеликих за розмірами)
підприємств, що є немов би вузлами на інформаційній мережі, що
забезпечує їх тісну взаємодію. Єдність і ціленаправленість в роботі цих
фірм досягаються завдяки гнучкому електронному зв’язку на базі
інформаційної технології, що пронизує буквально всі сфери їхньої
діяльності. Тому кордони між цими організаціями , стають “прозорими”, і
кожна з них може розглядатися представником компанії в цілому.

1.2. Типи структур управління організаціями.

В сучасній теорії менеджменту виділяють два типи управління
організаціями: бюрократичний і органічний. Вони побудовані на принципово
різноманітних підставах і мають специфічні риси, що дозволяють виявляти
сфери їхнього раціонального використання і перспективи подальшого
розвитку.

Першим, історично, сформувався бюрократичний тип. Відповідну концепцію
підходу до побудови організаційних структур розробив на початку XX
сторіччя німецький соціолог Макс Вебер. Він запропонував нормативну
модель раціональної бюрократії, що кардинальним способом міняла
комунікаційні системи,які діяли раніше , звітності, оплати праці,
структури роботи, відношень на виробництві. В основі цієї моделі –
подання про підприємства як про організації, що організувалися, що
подають жорсткі вимоги як до людей, так і до структур, в рамках яких
вони діють. Ключові концептуальні положення нормативної моделі
раціональної бюрократії такі:

1) чіткий розподіл праці, використання на кожній посаді кваліфікованих
фахівців;

2) ієрархічність управління, при якій нижчий рівень підкоряється і
контролюється вищестоячим;

3) наявність формальних правил і норм, що забезпечують однорідність
виконання менеджерами своїх завдань і обов’язків;

4) дух формальної безособності, характерної для виконання офіційними
особами своїх обов’язків;

5) здійснення найму на роботу в відповідності з кваліфікаційними
вимогами до даної посади, а не з суб’єктивними оцінками.

Головні поняття бюрократичного типу структури управління –
раціональність, відповідальність і ієрархічність. Сам Вебер вважав
центральним пунктом концепції виняток зміщення “людини” і “посади”, бо
склад і зміст управлінських робіт повинні визначатися виходячи з потреб
організації, а не людей в ній працюючих. Чіткі приписи ,що
сформулювалися по кожній роботі (що необхідно робити і якими прийомами)
не залишає місця для прояву субє’ктивізму і індивідуального підходу. В
цьому полягає принципова відмінність бюрократичної структури від
історичної що передувала їй общинної, де головна роль відводилася
партнерству і майстерності.

Бюрократичні структури управління показали свою ефективність, особливо в
великих і дуже великих організаціях, в яких необхідно забезпечувати
злагоджену чітку роботу більших колективів людей, працюючих на єдину
мету. Ці структури дозволяють мобілізувати людську енергію і кооперувати
працю людей при рішенні складних проектів, в масовому і крупносерійному
виробництві. Однак їм притаманні недоліки, особливо помітні в контексті
сучасних умов і завдань економічного розвитку. Очевидно передусім, що
бюрократичний тип структури не сприяє зростанню потенціалу людей, кожний
з яких використає тільки ту частину свого хисту, що безпосередньо
потрібна по характеру роботи, що виконується. Ясно також: коли питання
стратегії і тактики розвитку організації вирішуються лише на вищому
рівні, а всі інші рівні зайняті винятково виконанням рішень згори, то
втрачається загальний управлінський інтелект (що розглядається сьогодні
як найважливіший чинник ефективного управління).

Ще один витяг із структури бюрократичного типу – неможливість з їхньою
допомогою управляти процесом змін, направлених на вдосконалення роботи.
Функціональна спеціалізація елементів структури призводить до того, що
їхній розвиток характеризується нерівномірністю і різноманітною
швидкістю. В результаті виникають протиріччя між окремими частинами
структури, несогласованностью в їхніх діях і інтересах, що уповільнює
прогрес в організації.

Другий згаданий – органічний – тип структур управління має порівняно
недовгу історію і виник як антипод бюрократичній організації, модель
якої перестала задовольняти більшість підприємств. Новий підхід
відвертає подання про ефективність організації як “що організувалася” і
працюючої з чіткістю годинного механізму; навпроти, вважається, що ця
модель проводить радикальні зміни, що забезпечують приспособленість
організації до об’єктивних вимог реальної дійсності. Дослідники цієї
проблеми підкреслюють: поступово вимальовується інший тип організації, в
якій імпровізація цінується вище, ніж планування; що керується
можливостями значно більше, ніж обмеженнями, віддає перевагу знаходити
нові дії, а не чіплятися за старі; що більше цінує дискусії, ніж
заспокійливість і заохочує сумніви і протиріччя, а не віру.

У вхідному визначенні органічного типу структури підкреслювалися такі її
принципові відмінності від традиційної бюрократичної ієрархії, як більш
висока гнучкість, менша зв’язок з правилами і нормами, використання в
якості бази групової (бригадної) організації праці. Подальші розробки
дозволили істотно доповнити перелік властивостей, що характеризують
органічний тип структури управління. Йдеться про наступні риси.

По-перше, рішення приймаються на основі обговорення, а не базуються на
авторитеті, правилах або традиціях.

По-друге, обставинами, на які зважають при обговоренні проблем, є
довіра, а не влада, переконання, а не команда, робота на єдину мету, а
не заради виконання посадової інструкції.

По-третє, головні чинники ,що інтегрують – місія і стратегія розвитку
організації.

По-четверте, творчий підхід до роботи і кооперації базуються на зв’язку
між діяльністю кожного індивіда і місією.

По-п’яте, правила роботи формулюються у вигляді принципів, а не
настанов.

По-шосте, розподіл роботи між співробітниками зумовлюється не їхніми
посадами, а характером проблем ,що вирішуються.

По-сьоме, має місце постійна готовність до проведення в організації
прогресивних змін.

Розглянутий тип структури припускає істотні зміни відношень всередині
організації: відпадає необхідність в функціональному розподілі праці,
підвищується відповідальність кожного працюючого за загальний успіх.
Найбільш значні відмінності між двома типами структур управління
показані в додатку №1.

Реальний перехід до органічного типу структури управління вимагає
серйозної підготовчої роботи. Передусім компанії приймають міри до
розширенню участі працюючих в рішенні проблем організації (шляхом
навчання, підвищення рівня інформованості, зацікавленості і т.п.),
ліквідують функціональну обособленность, розвивають інформаційні
технології, радикально переглядають характер взаємовідносин з іншими
компаніями (вступаючи з ними в союзи або утворюючи віртуальні компанії,
де реалізуються партнерські відношення).

Необхідно відзначити, що органічний тип структури управління знаходиться
лише в початковій фазі свого розвитку, і в “чистому” вигляді його
використовують деякі організації. Але елементи цього підходу до
структури управління отримали досить широке розповсюдження, особливо в
тих компаніях, що прагнуть пристосуватися до динамічної середи ,що
змінюється.

1.3. Тенденції еволюції організаційних структур.

В рефераті слід підкреслити, що експериментування з розробкою і вступом
нових структур управління стало характерною рисою останнього десятиріччя
XXст. В ході цих експериментів нерідко використовуються самі
різноманітні комбінації відомих виглядів і типів структур, що
пристосовуються організаціями до конкретних умов їхнього функціонування.
Але все ж головна тенденція полягає в тому, що кожна наступна структура
стає більш простою і гнучкої у порівнянні з тими що діяли раніше. При
цьому виділяють наступні десять вимог і характеристик формування
ефективних структур управління:

скорочення розмірів підрозділів і їх укомплектування більш
кваліфікованим персоналом;

зменшення числа рівнів управління;

групова організація праці як основа нової структури управління;

орієнтація поточної роботи, в тому числі графіків і процедур, на запити
споживачів;

створення умов для гнучкої комплектації продукції;

мінімізація запасів;

швидка реакція на зміни;

гнучко переналагоджуване обладнання;

висока продуктивність і низькі витрати;

бездоганна якість продукції і орієнтація на тривкі зв’язки зі
споживачем.

Можна не сумніватися в тому, що в найближчому майбутньому ми зіткнемося
з більшою різноманітністю структур, кожна з яких буде відповідати
потребам конкретної організації.

Додаток №1.

Порівняльні характеристики типів структур

Управління

Бюрократичний тип та органічний тип чітко визначають певну ієрархію,
постійні зміни лідерів (групових або індивідуальних) в залежності від
проблем, що вирішуються.

Система обов’язків і правова система норм і цінностей, що формується в
процесі обговорення і узгодження. Розподіл кожної задачі на ряд
процедур,процесний підхід до рішення проблем,безособливість у
взаємовідносинах,можливість самовисловлювання, саморозвитку, жорсткий
розподіл трудових функцій, тимчасове закріплення роботи за інтегрованими
проектними групами.

Додаток: №2.

Лінійно-функціональна структура управління організацією

Рада директорів

Президент

Функціональні відділи

Фінанси Виробництво Маркетинг

Кадри

(персонал)

Додаток №3.

Дивізіональна структура управління з виробничою спеціалізацією
відділень.

Рада директорів

Президент

Віце-президент по кадрам Віце-президент по фінансах Віце-президент по
виробництву Віце-президент по маркетингу

Виконавчий віце-президент

Віце-президент по групі продукції А

Віце-президент по групі продукції Б Віце-президент по групі продукції Г

Література:

1. Акбердин Р. З., Кибанов А. Я. “Вдосконалення структури, функцій і
економічних взаємовідносин управлінських підрозділів підприємств при
формах господарювання”. Навчальна допомога. – М.: ГАУ, 1993г.

2. “Менеджмент організації”. Навчальна допомога/Під редакцією З. П.
Румянцевой і Н. А. Саломатина. – М.: Инфа-м, 1995г.

3. Райсс М. “Оптимальна складність управлінських структур”//Проблеми
теорії і практики управління. – 1994.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020