.

Органи оперативного управління бюджетним процесом (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5345
Скачать документ

Реферат на тему

Органи оперативного управління бюджетним процесом

План

1. Міністерство фінансів України — центральний орган державної
виконавчої влади в сфері фінансової діяльності.

2. Організації при Міністерстві фінансів України: Державні
Контрольно-ревізійна служба України та Казначейство. Завдання, функції,
структура.

3. Податкова адміністрація України: завдання, функції, структура.

4. Рахункова палата України: завдання, функції, структура.

 

Наявність особливого уповноваженого органу в системі виконавчої влади
держави, який відповідає за розробку та здійснення державної фінансової
політики, є закономірністю для всіх зарубіжних країн. У більшості країн
таким органом є міністерство фінансів (Федеративна Республіка Німеччина,
Канада, Японія, Швеція, Литва, Польща, Угорщина, Російська Федерація та
інші країни).

В англомовних та деяких інших країнах міністерство фінансів має назву
«казначейство».

Міністерства фінансів під назвою державних казначейств функціонують у
США, Великобританії та деяких інших країнах.

В окремих країнах на цей орган покладаються ще й додаткові обов’язки.
Наприклад, у Франції головним фінансовим відомством є міністерство
економіки і фінансів. Назвою цього органу підкреслюються широкі
економічні повноваження міністерства та міністра фінансів Франції.

Є країни, де в системі виконавчої влади функціонує кілька фінансових
відомств: так у США, крім державного казначейства (міністерства
фінансів), є адміністративно-бюджетне управління і у складі
адміністрації президента. Цей центральний орган виконавчої влади
забезпечує розробку та виконання федерального бюджету, а також урядових
бюджетних програм і здійснює контроль за їх виконанням.

 

1. Міністерство фінансів України — центральний орган державної
виконавчої влади в сфері фінансової діяльності.

Серед державних органів, на які покладено практичні завдання
забезпечення розробки і здійснення фінансової політики в Україні,
провідне місце належить органам системи Міністерства фінансів України,
які включають в себе:

• вища ланка — Центральний апарат Мінфіну;

• середня ланка: Міністерство фінансів АРК; обласні та міські (міста
Київ та Севастополь) фінансові управління державних адміністрацій;

• базова ланка—міські та районні фінансові відділи.

Центральний апарат Мінфіну України як орган державної виконавчої влади
незалежної держави було сформовано у 1992 році. Остаточно його головні
завдання, функції і правові засади діяльності закріплено у Положенні про
Міністерство фінансів України, яке затверджене Указом Президента України
від 26 серпня 1999 року. Згідно з Положенням загальним завданням Мінфіну
є забезпечення державної фінансової політики і здійснення загального
керівництва у сфері державних фінансів. Серед конкретних завдань у
галузі забезпечення бюджетного процесу на мінфін покладено завдання
складання і забезпечення виконання Державного бюджету. 

Функції, які виконує Міністерство фінансів України, доцільно згрупувати
за напрямками діяльності. Можна виділити шість блоків функцій:

– вироблення і реалізація фінансової політики в державі;

– організація фінансових відносин у суспільстві;

– організація бюджетного процесу;

– реформування відносин власності та управління загальнодержавним
майном;

– становлення фінансового ринку в Україні;

– забезпечення фінансових взаємовідносин з іншими країнами.

У сфері організації бюджетного процесу Міністерство фінансів України
виконує такі функції:

1) організує роботу, пов’язану зі складанням проекту Державного бюджету
України, за дорученням Кабінету Міністрів України визначає порядок і
термін подання центральними органами державної виконавчої влади, Радою
Міністрів Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями матеріалів для підготовки проекту
Державного бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини
загальнодержавних податків, зборів і платежів, що зараховуються до
бюджетів Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;

2) складає проект Державного бюджету, готує пропозиції щодо нормативів
відрахувань частини загальнодержавних податків, зборів і платежів до
бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя
і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

3) організує виконання Державного бюджету за доходами і видатками, веде
облік касового виконання Державного бюджету. Разом із іншими
міністерствами, відомствами, Радою Міністрів Республіки Крим, обласними,
Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями,
виконкомами місцевих Рад народних депутатів забезпечує надходження
доходів до Державного бюджету та вживає заходів щодо ефективного
витрачання бюджетних коштів;

4) здійснює методичне керівництво роботою в галузі територіального
фінансово-бюджетного планування, розробляє порядок надання з Державного
бюджету субвенцій, дотацій, субсидій;

5) складає річний і помісячний розпис доходів і видатків, забезпечує
виконання Державного бюджету, затвердженого Верховною Радою України,
проводить в установленому порядку взаємні розрахунки Державного бюджету
з бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та
Севастополя, в межах своїх повноважень здійснює обслуговування
державного внутрішнього і зовнішнього боргу;

6) здійснює контроль за виконанням Державного бюджету і за додержанням
установами Національного банку та комерційними банками правил касового
виконання Державного бюджету за доходами;

7) визначає порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності
про виконання державного і місцевих бюджетів, кошторисів видатків
бюджетних установ. Установлює форми обліку і звітності щодо касового
виконання бюджетів;

8) складає звіт про виконання Державного бюджету, розробляє та вносить
на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо ефективного
використання коштів Державного бюджету;

9) розробляє проект Правил складання і виконання державного та місцевих
бюджетів і подає його на затвердження Кабінету Міністрів України.
Затверджує класифікацію доходів і видатків цих бюджетів;

10) бере участь у розробці пропозицій щодо вдосконалення структури
органів державної виконавчої влади та здійснює контроль за витрачанням
коштів на їх утримання. Аналізує витрати на утримання органів
законодавчої, виконавчої та судової влади і готує пропозиції щодо їх
оптимізації;

11) бере участь у розробці умов оплати праці працівників органів
виконавчої та судової влади, правоохоронних органів, закладів освіти,
охорони здоров’я і соціального забезпечення, культури та інших бюджетних
установ.

Структура центрального апарату Мінфіну побудована за функціональними
напрямами діяльності (рис. 2).

Мінфін очолює міністр, який призначається на посаду Указом Президента
України. Міністр має заступників, яких за його поданням призначає
Кабінет Міністрів України. Для погодженого вирішення питань, що належать
до компетенції Мінфіну, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності у міністерстві утворюється колегія у складі міністра (голова
колегії), заступників міністра за посадою, а також інших керівних
працівників центрального апарату. Структура центрального апарату
міністерства затверджується віце-прем’єр-міністром України. Зміни в
структурі центрального апарату міністерства затверджуються також
віце-прем’єр-міністром України за поданням мінфіну. Положення про
структурні підрозділи центрального апарату затверджується міністром
фінансів.

До другої складової органів Міністерства фінансів України (середня
ланка) відноситься фінансове управління обласної державної
адміністрації. Фінансове управління засновується рішенням державної
адміністрації за принципом подвійного підпорядкування, підвідомче і
підзвітне в своїй діяльності центральному апарату Міністерства фінансів
України.

Фінансове управління обласної адміністрації виконує ряд функцій,
основними з яких є:

1) визначення порядку і термінів подання обласними управліннями і
відділами, виконкомами міських та районних Рад народних депутатів
матеріалів для підготовки проекту обласного бюджету і прогнозних
розрахунків для визначення частки загальнодержавних податків, зборів і
платежів, які підлягають зарахуванню до бюджетів міст і районів області;

2) проведення перевірки правильності складання і затвердження кошторисів
бюджетних установ;

3) внесення пропозиції до обласної Ради народних депутатів про
встановлення на території області додаткових податків і зборів;

4) здійснення контролю за повним і своєчасним перерахуванням установами
банків коштів до Державного бюджету, за цільовим використанням коштів,
одержаних із вищестоящого бюджету;

5) розробка порядку надання із обласного бюджету субвенцій, дотацій,
субсидій бюджетам міст і районів;

6) складання та затвердження річного та помісячного розпису доходів і
видатків обласного бюджету, забезпечення його виконання;

7) розглядання бухгалтерських звітів і балансів обласних відділів і
управлінь, міст і районів обласного підпорядкування;

8) підготовка звітності про виконання бюджету області;

9) участь у роботі комісій з приватизації державної власності і
здійснення контролю за зарахуванням коштів від приватизації державного
майна до бюджету;

10) здійснення контролю за станом роботи в міських і районних фінансових
відділах по складанню і виконанню бюджету, контрольно-економічній роботі
та з інших питань, які входять до компетенції фінансових органів.

Очолює фінансове управління начальник, який призначається міністром
фінансів за поданням облдержадміністрації. Начальник має заступників,
яких призначає наказом по фінансовому управлінню. У фінансовому
управлінні утворюється колегія у складі начальника (голова), заступників
начальника, а також інших керівних працівників управління. Склад колегії
затверджується держадміністрацією. Фінансування фінансового управління
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету. Структуру
фінуправління затверджує начальник фінансового управління.

До складу фінансового управління входять:

1. Адміністрація (начальник і заступники).

2. Бюджетний відділ.

3. Головна бухгалтерія.

4. Відділ фінансів охорони здоров’я.

5. Відділ фінансів освіти та культури.

6. Відділ фінансів місцевого господарства.

7. Відділ фінансування соціального захисту населення.

8. Відділ доходів, цінних паперів, приватизації та фінансових ринків.

9. Відділ фінансів капітального будівництва.

10. Відділ фінансування місцевих органів влади та управління.

11. Відділ кадрів і спецроботи.

12. Відділ розробки і впровадження комп’ютеризації.

13. Загальний відділ.

Зазначені функції та структура зберігаються і у фінансових управліннях
Київської та Севастопольської державних адміністрацій.

Третьою складовою в системі органів Міністерства фінансів України
виступають міські, районні, районні у містах фінансові відділи.
Фінансові відділи забезпечують втілення в життя державної фінансової
політики на відповідній території, аналізують показники розвитку
економіки міста, району, здійснюють заходи по оздоровленню фінансового
стану галузей місцевого господарства та збільшенню доходів бюджету.

Міський, районний фінансовий відділ очолює завідувач, який відповідно до
законодавства України призначається вищестоящим фінансовим органом по
представленню фінансового відділу. Структуру фінансового відділу
затверджує завідувач. Структура міського, районного фінансового відділу
має такий вигляд:

2. Організації при Міністерстві фінансів України: Державні
Контрольно-ревізійна служба України та Казначейство. Завдання, функції
та структура.

При Міністерстві фінансів України діють організації, які входять до
складу фінансових органів України. До них відносяться:

– Державна контрольно-ревізійна служба України;

– Державне казначейство України.

У січні 1993 року ухвалено Закон України “Про Державну
контрольно-ревізійну службу в Україні”. Закон визначив статус Державної
конрольно-ревізійної служби в Україні, її функції та правові засади
діяльності.

Головними завданнями Державної конрольно-ревізійної служби є:

– здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних
цінностей, їх збереження;

– здійснення державного контролю за станом і достовірністю
бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах,
державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на
підприємствах і в організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх
рівнів та державних валютних фондів

Державна контрольно-ревезійна служба діє при Міністерстві фінансів
України та підпорядковується останній.

Державна контрольно-ревезійна служба складається з:

1. Головного контрольно-ревезійного управління України.

2. Контрольно-ревезійних управлінь в автономній республіці крім,
областях, містах Києві та Севастополі.

3. Контрольно-ревезійних підрозділів (відділів груп) в районах, містах і
районах у містах.

Усі місцеві підрозділи Державної конрольно-ревізійної служби по
вертикалі підпорядковується Головному контрольно-ревізійному управлінню.
А по горизонталі взаємодіють і координують свою діяльність з місцевими
Радами, держадміністраціями і виконкомами місцевих Рад, фінансовими
органами, Державною податковою службою, іншими контролюючими органами,
органами прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки.

?

?

ho

ho

ho

” ho

ho

ho

?

oooooooooooeaaaaaOOOOOOO

gdo

gdo

)l,I-E0:24d5e6-9?:?;zA(DODoooooooooooooooooooooooooooo

X’X?XOX8Y:YdYfY`ZbZ†]?]Ue_

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020