Реферат на тему:

Наявність і прийняття працівників

Інформація про фактичну чисельність працівників підприємства, що
видається на екрани ПЕОМ у різних аспектах, потрібна менеджерам
персоналу. І насамперед їм потрібна до початку планового періоду така
інформація, яка висвітлює стан фактичної наявності працівників у
структурних підрозділах у розрізі категорій персоналу і професій, а
часом і розрядів.

Крім того, різнобічні характеристики працівників, що є в масиві про
наявних і прийнятих працівників KADR, дозволяють одержувати вихідні дані
з різними специфічними показниками, що розглянуті нижче.

Тому й метою складання вихідних відомостей є отримання для аналізу даних
про структуру наявного персоналу і його склад у різних аспектах.

Для складання всіх необхідних вихідних відомостей використовуються, з
одного боку, зазначений вище масив KADR, з другого — спеціальні масиви
регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних
документів BIBFORV.

Так, у вихідній формі, складеній за довідковою структурою для менеджерів
персоналу структурних підрозділів, зазначається: КОМУ: код ПЕОМ ______,
номер форми ______, «шапка» — «Зведені відомості про фактичну
чисельність постійних працівників по категоріях персоналу, професіях і
розрядах структурних підрозділів підприємства станом на конкретну дату».
Під час складання цієї відомості використовуються дані масиву KADR (Блок
1) підприємства в цілому (наявність за станом на 1 число поточного
місяця і прийнятих працівників за даний період). У графах форми
зазначаються: елементи об’єкта інформації — структурний підрозділ,
категорія персоналу, професія і розряд, а також кількість працівників по
кожному розряду, професії, категорії персоналу і структурному підрозділу
в цілому. Зазначається також і загальний підсумок кількості працівників
підприємства.

Аналогічно складаються зведені відомості про тимчасових працівників по
категоріях персоналу, професіях і розрядах структурних підрозділів
підприємства станом на конкретну дату.

На основі цього ж масиву KADR, у якого в Блоці 2 є інформація, що
характеризує види заново прийнятих і переміщених працівників у поточному
місяці, а також на основі спеціальних масивів REGLAMI і BIBFORV можна
скласти вихідні форми за довідковою структурою, які віддзеркалюватимуть
дані, з одного боку, про заново прийнятих працівників до того чи іншого
структурного підрозділу по видах приймання та інших (категоріях
персоналу, професіях тощо) ознаках, з другого — про внутрізаводське
переміщення працівників по видах переміщення та інших ознаках.

При складанні, наприклад, довідкової відомості про прийнятих працівників
по підприємству в цілому в розрізі структурних підрозділів у поточному
місяці використовують масив KADR (Блоки 1 і 2) в тій його частині, що
характеризує прийнятих працівників у поточному місяці за період з 1-го
по день складання відомості (форма 7.7). Використовуються також
спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV.

ПЕОМ № _____ Форма 7.7

ВІДОМІСТЬ

прийнятих працівників по підприємству в цілому в розрізі

структурних підрозділів ____________ місяць __________ року

Елементи об’єкта інформації Кількість працівників по

структурний

підрозділ категорія

персоналу посада

(професія) вид

приймання виду

приймання посаді

(професії) категорії

персоналу структурному

, графа 8), а також по підприємству в цілому (N, графа 9) визначається:

;

.

Для аналізу причин плинності кадрів складають відповідні довідкові
зведення про прийняття працівників на роботу чи про припинення ними
трудової діяльності в межах структурного підрозділу, чи по підприємству
в цілому за певний період часу. Вони складаються в різних варіантах,
характеризуючи, наприклад, причини такого руху (переміщення),
кваліфікацію (категорію, професію), вік, освіту й т. ін. За потреби
можна скласти відомості розглянутими щойно методами, вносячи до них не
лише кількісні показники за даними ознаками, а й відповідні відносні
величини (у %).

Припинення трудового договору працівниками. Дані, що характеризують у
різних аспектах працівників, які припинили трудовий договір (яких
звільнили з роботи), можна одержати таким способом. Використовуючи
відбірковий масив про припинення трудового договору працівниками VBKADR,
можна відібрати з масиву про наявних і прийнятих працівників KADR записи
звільнених з роботи працівників, до яких (записів) заносять дані про
звільнення (у Блок 13 записують відповідні дані).

Метою складання вихідних відомостей є отримання для аналізу даних про
працівників у різних аспектах, які припинили трудовий договір із
підприємством.

Використовуючи відібрані записи (з даними у Блоках 1 і 13) з масиву
KADR, та спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і
бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV, можна скласти
вихідні дані, що характеризуватимуть працівників, які припинили трудовий
договір з різних причин. Наприклад, зведені відомості про звільнених
працівників підприємства по видах звільнення, категоріях персоналу і по
структурних підрозділах за конкретний період мають в основному таку саму
форму з довідковою структурою, як і для прийнятих працівників, але
складеною з зазначенням видів звільнення.

Звітні форми про наявність і рух персоналу. Складання цих форм у такому
вигляді інколи прямо не включається до об’єктів інформації, про які
здійснює інформування менеджерів персоналу система об’єктивного
інформаційного забезпечення менеджменту персоналу, але цю, об’ємну і
трудомістку роботу виконують окремі, на те уповноважені, менеджери
персоналу за допомогою ПЕОМ. Це передусім складання зведених відомостей
по підприємству в цілому, які б характеризували склад наявного персоналу
на початок і кінець звітного періоду, його рух за певний (звичайно
звітний) період тощо.

Для складання зазначених зведених відомостей по підприємству в цілому
використовуються: масив про наявних і прийнятих працівників підприємства
KADR за станом на початок звітного періоду, масив про прийнятих (на
постійну роботу) працівників на підприємство KADR за звітний період,
масив про припинення трудового договору працівниками VBKADR в звітному
періоді, а також спеціальні масиви REGLAMI i BIBFORV.

Розглянемо одну з них. Вихідна форма, складена за довідковою структурою
по підприємству в цілому, яка характеризує, наприклад, зведені відомості
про наявність і рух персоналу по підприємству в цілому в звітному
періоді, має графи, у яких зазначаються: елементи об’єкта інформації —
категорія персоналу, а також кількість персоналу — за станом на початок
звітного періоду, тих, які прийняті за звітний період, тих, які
припинили трудовий договір у звітному періоді, та за станом на кінець
звітного періоду.

Підсумки кількості персоналу одержують по кожній категорії персоналу і
підприємству в цілому по всіх чотирьох графах відомості. Одержані дані
використовуються для заповнення необхідних показників у звітних формах.

Якісний склад керівного персоналу

Якісними формальними ознаками керівного персоналу насамперед є, як
відомо, об’єктивні дані про освіту (з урахуванням її підвищення),
професійну кваліфікацію, наявність ученого ступеня чи звання, вміння
працювати на комп’ютері, знання іноземних мов, наявність заохочень або
покарань, а також результати голосування при обранні й наступних
атестацій тощо. Тільки на підставі всієї сукупності зазначених
формальних та інших об’єктивних даних можна скласти правильне уявлення
про того чи іншого керівника.

Метою складання вихідних відомостей є отримання для аналізу інформації,
яка б характеризувала якісний склад керівного персоналу різних рівнів із
різних аспектів.

Вихідні форми з результатною інформацією про якісний склад керівного
персоналу використовуються менеджерами персоналу вищого рівня (відділу
кадрів) при відбиранні працівників для підвищення по службі або
кваліфікації, відряджень, наприклад, для роботи в інших країнах тощо.

Необхідні відомості про якісний склад керівного персоналу складають за
формою довідкової структури в різних аспектах по підрозділах і
підприємству в цілому на певну дату, використовуючи для цього масиви про
наявних та прийнятих працівників KADR, а також спеціальні масиви
регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних
документів BIBFORV. До граф форми відомості у поіменному складі вносять
усі формальні ознаки, що характеризують якісний склад керівників. Іноді
складають вибіркові довідкові відомості у поіменному складі за окремими
ознаками — умінням працювати на комп’ютері чи водити автомобіль, знанням
іноземних мов, наявністю вченого ступеня або звання й т. ін.

Крім того, складають відомості для різних рівнів керівників про якісний
склад керівного персоналу зі скороченим обсягом ознак і за станом на
певну дату.

Для складання цих зведень використовуються ті самі масиви, про які
йшлося раніше, а часом і додаткові (про результати атестації,
голосування при виборах на посаду тощо).

Так, для складання зведеної відомості про працівників, які мають вчені
ступені і звання, а також володіють іноземними мовами по підприємству в
цілому за станом на певну дату (форма 7.8) використовують дані Блоків 1
і 4 масиву KADR та спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV.

ПЕОМ № _____ Форма 7.8

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

про працівників, які мають вчені ступені і звання, а також володіють

іноземними мовами по підприємству в цілому за станом на певну дату

Елементи

об’єкта інформації Кількість працівників, які

мають вчені ступені і звання володіють іноземними мовами

категорія

персоналу посада

(професія) кандидат наук,

доцент доктор наук,

професор англійська французька німецька інші

1 2 3 4 5 6 7 8

Кількість працівників по категорії персоналу і підприємству в цілому,
які мають вчені ступені і звання, а також володіють іноземними мовами,
підраховується по кожній графі і зазначається по кожній категорії
персоналу та в кінці зведеної відомості.

Користувач цієї зведеної відомості має змогу оперативно одержати
відомість-розшифровку (форма 7.9), яка складається на основі даних
Блоків 1, 3 і 4, а також спеціальних масивів REGLAMI і BIBFORV.

ПЕОМ № _____ Форма 7.9

ВІДОМІСТЬ-РОЗШИФРОВКА

про працівників, які мають вчені ступені і звання, а також володіють

іноземними мовами по підприємству в цілому за станом на певну дату

Елементи об’єкта інформації Прізвище, ім’я

та по батькові Рік народження Освіта Професія за освітою Кваліфікація

за освітою Який(е) має вчений(е): Якою володіє

іноземною мовою

категорія

персоналу посада

(професія) структурний

підрозділ табельний

номер

ступінь звання

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Складають і інші відомості, які характеризують якісний склад керівного
персоналу, на основі масиву KADR і масивів REGLAMI та BEBFORV. Тому дані
масиву KADR мають регулярно відновлюватися з метою встановлення їх
відповідності дійсному значенню.

Навчання та підвищення

кваліфікації працівників

Працівники підприємств підвищують свій освітянський і професійний
рівень, як правило, без відриву від виробництва двома шляхами:

через навчання (вечірня чи заочна форма) в закладах освіти —
загальноосвітніх школах, технікумах, коледжах, вищих навчальних закладах
(інститутах, університетах, академіях) тощо;

через різні курси підвищення кваліфікації та школи майстерності тощо.

Все це сприяє значному підвищенню продуктивності праці на підприємстві.
Ось чому підвищення рівня освіти і кваліфікації працівників без відриву
від виробництва через мережі вечірньої та заочної освіти набуло значного
поширення.

Зважаючи на сказане, слід узяти до уваги, що відрядження, вечірні зміни
тощо на підприємстві для зазначених працівників виключаються, відпустки
в них здебільшого збігаються. І якщо не регулювати ці явища, то
виконання виробничої програми завжди буде під загрозою.

Метою складання вихідних відомостей є одержання інформації, яка б
характеризувала в різних аспектах стадії та процеси навчання й
підвищення кваліфікації працівників у мережі вечірньої та заочної
освіти. Це можуть бути відомості про тих, хто й де навчається та
підвищує кваліфікацію, за якою формою навчання, коли й на скільки днів
необхідна відпустка для складання сесії або участі в зборі тощо.

Ось чому в серпні кожного року (чи в інший час) потрібно складати за
формою довідкової структури відомості про навчання та підвищення
кваліфікації працівників за структурними підрозділами (насамперед), а
зведені відомості — по підприємству в цілому. Для структурних
підрозділів ці відомості складають окремо за видами і формами навчання в
порядку прізвищ. Крім «шапки», у графах форми зазначаються елементи
об’єкта інформації: показники форми навчання (вечірня, заочна), види
навчання (загальноосвітня школа, технікум, інститут тощо), клас,
семестр, курс, рік навчання, строки екзаменаційної сесії чи збору,
категорія, професія чи посада, прізвище й табельний номер працівника й
т. ін.

У зведених формах графи з прізвищем і табельним номером працівника
відсутні, а вводиться додаткова графа «кількість працівників». Для
складання цих відомостей використовується масив про наявних і прийнятих
працівників KADR (Блоки 1, 7, 8) на певну дату, а також спеціальні
масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм
вихідних документів BIBFORV.

Оперативну інформацію про навчання та підвищення кваліфікації
працівників той чи інший менеджер має змогу одержати на екрані ПЕОМ на
будь-який час і в будь-якому розрізі.

Так, для одержання оперативної інформації про працівників, які
навчаються в закладах освіти, цеху № __ за станом на певну дату (форма
7.10), використовуються відібрані відповідні дані масиву про наявність і
прийнятих працівників KADR (Блок 1 і 7) з даними на певну дату, а також
спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV.

ПЕОМ № _____ Форма 7.10

ОПЕРАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

про працівників, які навчаються в закладах освіти, цеху №____

за станом на певну дату

Елементи об’єкта інформації Кількість працівників, які навчаються

форма навчання вид закладу

1 2 3

Кількість n-х працівників по f-м формах навчання (вечірня, заочна) в z-х
закладах визначається як підсумок відповідних показників:

.

Користувач цієї оперативної інформації має змогу також оперативно (по
запиту) одержати відомість-розшифровку про працівників, які навчаються в
закладах освіти, цеху №__ за станом на певну дату (форма 7.11) і
включені в попередню вихідну форму. Для одержання цієї інформації
використовуються Блоки 1, 7 і 12 масиву KADR і спеціальні масиви REGLAMI
і BIBFORV.

ПЕОМ № _____ Форма 7.11

ВІДОМІСТЬ-РОЗШИФРОВКА

про працівників, які навчаються в закладах освіти, цеху №____

за станом на певну дату

Елементи

об’єкта

інформації Табельний номер Прізвище, ім’я

та по батькові Посада (професія) Назва навчального

закладу Курс навчання

(семестр) Період

сесії Рік закінчення Посада після

закінчення навчання

форма

навчання вид

закладу

початок кінець

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Зазначимо, що такі відомості будуть вірогідними лише в тому разі, коли
масив KADR регулярно оновлюватиметься й уточнюватиметься за всіма
параметрами, пов’язаними з навчанням і підвищенням кваліфікації
працівників.

Складають і інші відомості про навчання та підвищення кваліфікації
працівників, використовуючи відповідні блоки масиву KADR і спеціальні
масиви REGLAMI і BIBFORV.

Відпустки працівникам

Відомо, що відпустки, які надаються працівникам згідно з чинним
законодавством, бувають таких видів:

щорічні відпустки (основна, додаткові — за роботу із шкідливими і
важкими умовами та за особливий характер праці тощо);

додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (у середніх,
професійно-технічних, вищих закладах освіти, аспірантурі тощо);

творчі відпустки (надаються для виконання окремих робіт);

соціальні відпустки (у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за
дитиною до досягнення нею трирічного віку, додаткова — працівникам, які
мають дітей);

відпустки без збереження заробітної плати (надаються за бажанням
працівника в обов’язковому порядку та за згодою сторін);

інші види відпусток, оплата яких проводиться з прибутку підприємств.

Метою складання вихідних відомостей є отримання інформації, яка б
характеризувала види відпусток у різних аспектах як по структурних
підрозділах, так і по підприємству в цілому.

Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (і в
першу чергу Блоки 1 і 11), а також спеціальні масиви регламентуючої
інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів
BIBFORV, складають за формою необхідні для менеджерів вихідні відомості,
за довідковою структурою, які характери-зують стан відпусток у різних
аспектах.

Наприклад, складена за формою довідкової структури зведена відомість про
надані відпустки працівникам у такому-то році по їх видах, категоріях
персоналу і структурних підрозділах підприємства в цілому на конкретну
дату характеризує загальний стан персоналу, який уже використав
відпустки. У графах форми зазначаються: елементи об’єкта інформації —
види відпусток, категорія персоналу, структурний підрозділ, період
відпустки, а також кількість працівників, які використали відпустку.

Відомість про додаткові відпустки у зв’язку з навчанням працівників по
категоріях персоналу, посадах (професіях), табельних номерах і прізвищах
певного структурного підрозділу в конкретному (або на певний період)
місяці характеризує персонал, якому необхідно надати цей вид відпустки.
В графах форми зазначаються: елементи об’єкта інформації — категорія
персоналу, посада (професія), табельний номер, прізвище, ім’я та по
батькові, а також період і кількість календарних днів відпустки.

Крім того, на основі інформації про фактично використані щорічні
відпустки працівниками в минулому році (масив KADR, Блоки 1 і 11) можна
скласти орієнтовний графік відпусток працівників на поточний рік для
того чи того структурного підрозділу.

Складають відомості й про інші види відпусток.

Установлені законодавством пільги працівникам

До цих груп персоналу належать такі працівники, в яких є особливості,
пов’язані з визначеними ознаками. Це групи працівників, які мають
установлені законодавством пільги:

неповнолітні;

інваліди;

ветерани війни і праці;

багатодітні;

«чорнобильці»;

інше.

При організації праці на підприємстві в різних умовах менеджери повинні
брати до уваги інформацію, що характеризує працівників з зазначеними
особливостями.

Метою складання вихідних відомостей є отримання інформації, яка
характеризує особливості тих чи інших працівників у різних аспектах, що
суттєво відрізняють їх від інших, або впливають на продуктивність праці
(наприклад, інваліди, неповнолітні та ін.), зумовлюють тривалість
робочого дня (неповнолітні, учні, матері, які мають немовлят та ін.). До
них належать і окремі працівники, які мають відповідні пільги,
встановлені чинним законодавством. Важливими є й дані про стаж роботи
працівників: загальний, безперервний, з вислугою років тощо.

Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (Блоки
1, 3, 5, 6), а також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI
і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV, складають за
формою довідкової структури необхідні для менеджерів вихідні відомості,
що характеризують групи персоналу з зазначеними особливостями
працівників.

Наприклад, використовуючи дані Блоків 1, 3 і 6 масиву KADR і спеціальні
масиви, складають відомості про працівників, які мають інвалідність, по
категоріях персоналу і професіях в конкретному структурному підрозділі
за станом на визначене число. У графах форми зазначаються: елементи
об’єкта інформації — категорія персоналу, професія, прізвище, ім’я та по
батькові, а також дані, що характеризують інвалідність — вид
інвалідності, група інвалідності, вік, стать тощо.

Складають відомості й про інші групи працівників: про наявність учнів;
неповнолітніх; матерів, які мають немовлят; ветеранів війни і праці;
«чорнобильців»; багатодітних та ін. за різними характеристиками
(ознаками). Крім того, на основі даних Блоків 1 і 5 масиву KADR
складають зведені відомості, в яких є згруповані дані про різні види
стажу роботи працівників, або які характеризують статус персоналу з
погляду досвіду його роботи.

Складають також інші відомості, дані яких характеризують персонал
зазначених груп з інших поглядів.

Відношення працівників до військової служби

До цієї категорії належать ті працівники, які мають відношення до
військової служби. Це:

військовозобов’язані;

призовники;

інше.

Необхідність знати інформацію про ці групи працівників виникає тому, що
вони можуть призиватися для проходження військових зборів, військової
служби чи бути тимчасовими військовослужбовцями. А це означає, що їхні
робочі місця після звільнення повинні заповнюватися і про це треба знати
завчасно.

Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (Блоки
1, 3 і 10), а також спеціальні масиви REGLAMI i BIBFORV, складають за
формою за довідковою структурою необхідні для менеджерів вихідні
відомості, які характеризують ці групи працівників.

Наприклад, використовуючи дані Блоків 1, 3 і 10 масиву KADR і спеціальні
масиви REGLAMI i BIBFORV, складають відомість про призовників по
категоріях персоналу, професіях і структурних підрозділах по
підприємству в цілому за станом на визначене число. У графах форми
зазначаються: елементи об’єкта інформації — категорія персоналу,
професія, структурний підрозділ і дані, що характеризують призовників —
вид відношення, стать, рік народження тощо, а також кількість
призовників. Підсумки одержують по професіях, категоріях персоналу і по
відомості (підприємству в цілому).

Складають і інші відомості про працівників, які мають відношення до
військової служби.

Соціально-побутові умови працівників

Створення нормальних соціально-побутових умов для працівників — важливе,
хоча й складне та важко розв’язуване нині соціальне завдання. Щоб
виконати його, насамперед потрібно мати повні дані про конкретні
соціально-побутові умови працівників: загальний дохід сім’ї та на одного
члена, квартирні умови, потреби щодо місць для влаштування дітей у
дошкільних дитячих закладах, спортивно-оздоровчих таборах, базах
відпочинку, профілакторіях і т. ін.

Метою складання вихідних відомостей є отримання інформації, яка
характеризує зазначені соціально-побутові умови з різних поглядів.

Про соціально-побутові умови працівників складають вихідні документи
двох основних видів:

соціальне забезпечення працівників;

побутові умови;

інше.

Відомості складають за формою за довідковою структурою періодично чи за
потребою. Такі відомості відповідні менеджери можуть одержувати за
формою, в якій назви рядків (градація працівників за будь-якою ознакою,
наприклад, робочим стажем, з урахуванням тих чи інших заслуг тощо)
будуть постійними, а граф — змінними.

Наприклад, можлива така градація рядків: перший рядок — працюючі на
підприємстві зі стажем до одного або двох років, другий — до трьох або
п’яти років, третій — до десяти років, четвертий — ветерани праці,
п’ятий — ветерани війни і т. д.

Назви граф визначаються згідно зі змістом відомостей. Так, коли йдеться
про житлово-комунальні умови, то в відповідних графах зазначається
кількість сімей, у тому числі кількість членів сім’ї, дітей, розмір
житлової площі, з якого часу перебуває на обліку на квартиру тощо.

У відомостях про влаштування дітей у дитячі ясла чи садки зазначається
кількість сімей, у тому числі членів сім’ї, з них працюючих; кількість
дітей ясельного (садкового) віку, з них — тих, які вже відвідують ясла
(садок); кількість дітей шкільного віку й т. ін.

У зведених відомостях про доходи сім’ї зазначають категорію персоналу,
кількість сімей і членів в одній сім’ї, а також загальний дохід однієї
сім’ї, середній дохід на одного члена сім’ї. У решті відомостей — інший
зміст рядків і граф форми вихідного документа.

Щоб скласти такі відомості, використовують масив про наявних і прийнятих
працівників KADR (Блоки 1, 5 і 9), а також спеціальні масиви
регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних
документів BIBFORV. Відомості складають за станом на певну дату як у
межах структурних підрозділів, так і по підприємству в цілому, як в
аналітичному, так і в зведеному вигляді.

Наприклад, зведені відомості про розміри житла сім’ї і кількості осіб,
які там проживають, у розрізі стажу роботи працівників у конкретному
структурному підрозділі за станом на певну дату характеризують рівень
забезпеченості житлом. У графах форми зазначаються: елементи об’єкта
інформації — категорія персоналу, градація стажу працюючих по роках, а
також кількість сімей і загальна площа житла (кв. м), кількість
прописаних, у тому числі дітей, а також середня площа житла на одного
прописаного. Ці відомості можна одержати також в аналітичному складі.

Складаються й інші вихідні документи, які характеризують, наприклад,
виробничі умови працівників, про які потрібно знати менеджерам
персоналу.

Норми виробітку, що застосовуються

на виробництві, та їх виконання працівниками

Відомо, наскільки важливі для виробництва технічно обґрунтовані норми
виробітку й норми затрат праці зокрема. Якщо норми затрат праці науково
і технічно обґрунтовані, то вони віддзеркалюють стан науково-технічного
прогресу на даному підприємстві, а також є важливим чинником щодо
мотивації праці. Ось чому потрібно визначити питому вагу технічно
обґрунтованих, досвідно-статистичних, тимчасових та інших норм у їх
загальній масі, ступінь їх виконання тощо, а далі рішуче запроваджувати
технічно обґрунтовані норми.

Крім того, неабияке значення має й аналіз продуктивності праці
робітників, особливо тих, які пов’язані з відрядною роботою. Йдеться про
виконання норми виробітку окремими представниками тієї чи іншої
професії.

Тому метою складання вихідних відомостей є отримання інформації, що
характеризує склад норм виробітку на виробництві, їх питому вагу, а
також як виконуються ці норми основними робітниками різних професій на
підприємстві.

Вихідні форми з результатною інформацією про норми в різних аспектах
використовуються менеджерами персоналу відділу організації праці і
заробітної плати, нормувальниками різних рівнів тощо.

Щоб одержати відомості, які складаються за довідковою структурою, про
склад норм виробітку, використовують масиви з показниками діючих
поопераційних норм затрат часу на виготовлення однієї деталі OPZPD або
складання одного виробу OPZPV, а також масиви регламентуючої інформації
REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів BIBFORV.

Наприклад, зведені відомості про склад норм виробітку, які
застосовуються в конкретному цеху за станом на певну дату,
характеризують структуру й питому вагу цих норм на виробництві. У графах
форми зазначаються: елементи об’єкта інформації — вид норми, група норм
виробітку, одиниця часу нормування, а також кількість норм і підсумок
нормованого часу за кожною групою, загальний підсумок кількості норм і
нормованого часу, питома вага кожної групи норм за їх кількістю та
нормованим часом.

Зауважимо, що точніше схарактеризувати питому вагу діючих норм дозволить
показник, який визначається за нормованим часом, а не за кількістю тих
чи інших норм.

Крім зазначених, складають зведені відомості про стан фактичного
виконання чинних норм виробітку робітниками-відрядниками основних
виробничих професій.

Проте, щоб скласти ці зведені відомості, необхідно спочатку визначити
рівні виконання норм виробітку основними робітниками-відрядниками в тому
чи іншому місяці. Використовуючи проміжний масив нарахованої заробітної
плати ZARKADR (в частині робітників-відрядників основних професій), а
також спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки
описаних форм вихідних документів BIBFORV, складають відомості про
виконання норм виробітку основними робітниками-відрядниками основних
професій по цеху №__ за такий-то період (форма 7.12).

ПЕОМ № _____ Форма 7.12

ВІДОМІСТЬ

про виконання норм виробітку основними робітниками-відрядниками

основних професій цеху №____ за такий-то період

Елементи об’єкта інформації Відпрацьований час Процент виконання норм
виробітку

робітником

професія табельний номер фактичний нормативний

1 2 3 4 5

Зазначимо, що процент виконання норм виробітку визначається, як правило,
тим робітникам-відрядникам, які відпрацювали всі робочі дні місяця.

):

.

Вихідні дані цієї відомості (місяць, структурний підрозділ, професія,
табельний номер, а також процент виконання норм виробітку) фіксуються в
робочий масив виконання норм виробітку основними
робітниками-відрядниками основних професій VIKNORM.

Цей робочий масив VIKNORM, а також спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV
використовуються для складання за довідковою структурою зведеної
відомості про стан фактичного виконання діючих норм виробітку
робітниками-відрядниками основних виробничих професій по такому-то цеху
за певний період (форма 7.13).

ПЕОМ № _____ Форма 7.13

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

про стан фактичного виконання діючих норм виробітку

робітниками-відрядниками основних виробничих професій

по такому-то цеху за певний період

Елементи об’єкта інформації Кількість робітників,

, графи 2, 3, 4, 5 і т. д.) визначається кількістю табельних номерів,
тобто:

.

, графа 7) визначається:

.

Кількість робітників по відомості (підприємству в цілому) визначається
аналогічно по графах 2, 3, 4, 5 і т. д., 7.

Складають також інші вихідні документи, потрібні менеджерам.

Заробітна плата працівників

Метою складання вихідних відомостей є отримання даних, що характеризують
нараховану заробітну плату працівникам у різних аспектах, за різні
відрізки часу як в аналітичному (попрізвищевому), так і зведеному складі
— по категоріях персоналу і професіях, структурних підрозділах і
підприємству в цілому.

Складені вихідні форми з результатною інформацією з різними аспектами
даних про нараховану заробітну плату використовуються менеджерами
персоналу відділу організації праці та заробітної плати, структурних
підрозділів, а в окремих випадках і керівниками підприємства.

Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (Блок 1)
і похідний масив нарахованої заробітної плати ZARKADR, а також
спеціальні масиви регламентуючої інформації REGLAMI і бібліотеки
описаних форм вихідних документів BIBFORV, складають необхідні для
менеджерів вихідні відомості, які характеризують структуру нарахованої
заробітної плати працівникам за різними ознаками: по видах заробітної
плати; категоріях персоналу, посадах (професіях) і видах оплати;
категоріях персоналу з визначенням відношення середнього заробітку
працівника однієї категорії до іншої; категоріях і видах оплат з
визначенням відношення додаткової заробітної плати до основної тощо.
Складаються ці відомості в розрізі як по структурних підрозділах, так і
по підприємству в цілому за формою з довідковою структурою.

Розглянемо деякі з них.

Структура заробітної плати працівників. Основними структурними групами
заробітної плати є: основна і додаткова заробітна плата, премії тощо.
Основна заробітна плата визначається такими видами оплат: погодинна,
відрядна, відрядно-прогресивна, відрядно-преміальна тощо; додаткова
заробітна плата — різні види доплат тощо.

Для складання за довідковою структурою відомості про структуру
заробітної плати, нарахованої працівникам цеху №__ в звітному місяці
використовується масив нарахованої заробітної плати ZARKADR, а також
спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV. У графах вихідної форми
зазначаються: елементи об’єкта інформації — групи зарплати (графа 1) і
види оплат (графа 2), а також сума зарплати по видах оплат (графа 3) і
групах зарплати (графа 4), відношення (в %) основної (графа 5) і
додаткової (графа 6) зарплати, премії (графа 7) до загальної суми
зарплати по цеху (відомості). Підсумок суми заробітної плати по цеху
визначається в кінці відомості.

), визначається:

.

) визначається (в %):

.

Дані зазначеної відомості використовуються менеджером персоналу цеха для
аналізу структури заробітної плати, нарахованої в звітному місяці.

Аналогічну зведену відомість можна складати і по підприємству в цілому
не лише за місяць, а й за квартал, рік, а також у порівнянні з
відповідним минулим періодом.

Середня заробітна плата працівників та виконання планового фонду
зарплати. Використовуючи інформаційні масиви KADR (Блок 1), ZARKADR і
спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV, можна скласти відомості, які
характеризуватимуть рівень заробітної плати в різних співвідношеннях як
по структурних підрозділах, так і по підприємству в цілому.

Використовуються менеджерами персоналу відповідного рівня для аналізу
величин середньої заробітної плати.

Наприклад, складені за довідковою структурою зведені відомості про
нараховану середню заробітну плату і її співвідношення по категоріях
персоналу по підприємству в цілому за певний місяць (форма 7.14)
характеризують рівень середньої заробітної плати працівників різних
категорій.

ПЕОМ № _____ Форма 7.14

ЗВЕДЕНІ ВІДОМОСТІ

про нараховану середню заробітну плату і її співвідношення

по категоріях персоналу по підприємству в цілому за певний місяць

Елементи

об’єкта

інформації Кількість

працівників Загальна сума

заробітної

плати Середня сума

заробітної

плати на одного працівника Величина відношення середньої суми зарплати

однієї категорії до іншої

Категорія

персоналу

1 : 2 1 : 3 1 : 4 і т. ін.

1 2 3 4 5 6 7 8

У зведені відомості включають лише тих працівників, які відпрацювали всі
робочі дні місяця.

, графа 3) визначають:

.

, графа 4) визначається:

.

, графа 7) визначаються (в разах):

.

Крім того, складають відомості за формою з повною структурою, які
характеризують виконання планового фонду заробітної плати структурними
підрозділами і підприємством у цілому. При складанні цих відомостей,
крім зазначених масивів ZARKADR, REGLAMI i BIBFORV, використовують і
масив планового фонду заробітної плати ZPFONDK.

Зведені відомості про виконання планового фонду заробітної плати по
структурних підрозділах і підприємству в цілому за конкретний місяць
характеризують рівень використаного фонду зарплати. У графах форми,
складеної за повною структурою, зазначаються елементи об’єкта інформації
— структурний підрозділ, а також суми заробітної плати — плановий фонд,
фактично нараховано, абсолютні й відносні відхилення по структурному
підрозділу, а потім підсумки по підприємству в цілому.

Використовуються зведені відомості менеджером персоналу відділу
організації праці та заробітної плати для аналізу виконання планового
фонду заробітної плати по підприємству в цілому.

Непрацездатність працівників. Важливе значення для менеджерів персоналу
мають складені за довідковою структурою відомості про перебування
працівників у стані непрацездатності за різними ознаками. Ці відомості
складаються в розрізі категорій персоналу, посад (професій), видів
непрацездатності (за даними видів оплат), віку, статі тощо, як по
структурних підрозділах, так і підприємству в цілому, як за звітний
місяць, так і за квартал, рік.

Використовуючи масив про наявність і прийняття працівників KADR (Блок 1,
а інколи і Блок 3) і похідний масив нарахованої заробітної плати ZARKADR
за певний період, а також спеціальні масиви REGLAMI і BIBFORV, можна
скласти, наприклад, відомості про перебування працівників у стані
непрацездатності за причинами по цеху №__ за звітний період. В графах
цієї форми зазначаються: елементи об’єкта інформації — вид
непрацездатності, категорія персоналу, посада (професія), а також
кількість днів (годин) непрацездатності по посаді (професії), категорії
персоналу, виду непрацездатності і цеху (відомості).

При необхідності система об’єктивного інформаційного забезпечення
менеджменту дозволяє зробити розшифровку зазначених відомостей у
поіменному складі.

Аналогічні зведені відомості можна складати і по підприємству в цілому
не лише за звітний місяць, а й за квартал, рік.

Використовуються менеджерами персоналу різних рівнів для аналізу видів
непрацездатності працівників, особливо тих видів, які пов’язані з
притаманними підприємству умовами праці.

Складають і інші відомості, які характеризують елементи нарахованої
заробітної плати працівникам.

Тарифні ставки робітників

Нормативні тарифні показники — розряди та коефіцієнти тарифних сіток
використовуються для визначення відповідних середніх величин, що
стосуються фактично працюючих штатних робітників тих чи інших професій,
розрядів або груп робітників з іншими ознаками.

Вихідні форми з результатною інформацією використовуються менеджерами
різних рівнів — структурних підрозділів, відділу організації праці та
заробітної плати, а часом і керівництвом підприємства для аналізу
фактичного стану тарифних показників.

Щоб отримати відомості, що складаються за довідковою структурою і
характеризують середні тарифні величини робітників того чи іншого
структурного підрозділу або підприємства в цілому, використовуються
масиви про наявних і прийнятих працівників KADR (Блок 1 з відповідними
показниками робітників на зазначену дату), годинних тарифних ставок для
оплати праці робітників TARSTAV, а також масиви регламентуючої
інформації REGLAMI і бібліотеки описаних форм вихідних документів
BIBFORV.

Розрахунки середніх тарифних розрядів. Для складання відомості
розрахунків середніх тарифних розрядів робітників за професіями і
розрядами такого-то структурного підрозділу на певну дату (форма 7.15)
використовуються зазначені вище масиви. При цьому з масиву KADR
використовуються лише записи тих робітників, які належать до даного
структурного підрозділу.

ПЕОМ № _____ Форма 7.15

ВІДОМІСТЬ

розрахунків середніх тарифних розрядів робітників за професіями

і розрядами такого-то структурного підрозділу на певну дату

Елементи

об’єкта

інформації Кількість робітників по Загальна

сума розрядів усіх

робітників

по професії Середній

тарифний розряд

по професії Середній

тарифний

розряд по

структурному підрозділу

професія розряд розряду професії структурному підрозділу

1 2 3 4 5 6 7 8

В зазначеній вихідній формі показники визначаються на основі первинних
даних, які зафіксовані в зазначених інформаційних масивах.

, графа 3) визначається:

.

, графа 5) визначається:

.

):

.

, графа 7) визначається:

.

, графа 8) визначається:

.

Зазначена вихідна форма використовується менеджером персоналу
структурного підрозділу для аналізу середніх тарифних розрядів у різних
напрямках.

Розрахунок середніх тарифних коефіцієнтів. Для складання зведеної
відомості розрахунків середніх тарифних коефіцієнтів робітників за
професіями і розрядами по підприємству в цілому на певну дату (форма
7.16) використовують зазначені вище інформаційні і спеціальні масиви.
При цьому використовується масив KADR у повному обсязі, але лише з
записами про робітників.

ПЕОМ № _____ Форма 7.16

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ

розрахунків середніх тарифних коефіцієнтів робітників

за професіями і розрядами по підприємству в цілому на певну дату

Елементи

об’єкта інформації Кількість робітників по Середній

тарифний

коефіцієнт

по професії Середній

тарифний

коефіцієнт

по підприємству

професія розряд розряду професії підприємству

1 2 3 4 5 6 7

В зазначеній вихідній формі показники середніх коефіцієнтів по професії
і підприємству в цілому визначаються за аналогічними алгоритмами, що й
середні тарифні розряди. При цьому використовують замість показників
порядкових номерів розрядів величини тарифних коефіцієнтів відповідних
розрядів.

Результатна інформація цієї відомості використовується менеджерами
персоналу відділу організації праці та заробітної плати для аналізу
стану середніх тарифних коефіцієнтів у різних напрямках.

Виконавча дисципліна менеджерів

Своєчасне виконання наказів, розпоряджень тощо — важливий показник
злагодженої праці апарату управління підприємством. Відомо, що для
контролю (за допомогою ЕОМ) за виконанням розпорядчих документів
створюється спеціальна система, що використовує окреме інформаційне
забезпечення (певні показники використовуються із загальної бази даних
BADON). Проте, коли діє автоматизована система об’єктивного
інформаційного забезпечення менеджменту, такої окремої системи
створювати не потрібно. Потрібно лише в спеціальній таблиці контролюючої
інформації (й у відповідному масиві) віддзеркалити питання контролю за
виконавчою дисципліною працівників.

Як об’єкти інформації можна використати види чи групи розпорядчої та
іншої документації. Наприклад, зовнішні розпорядчі та інші юридичні
документи, які мають виконуватися, — це одна група, а конкретні номери й
дати документів — її елементи; внутрішні документи — друга група і
т. ін.

Зауважимо, що елементи об’єкта інформації (конкретні документи — їхні
номери, дати, строки виконання тощо) — змінна частина, і вона часто
оновлюється. Повністю виконаний документ, як правило, знімається з
контролю (обліку) і надходить до архіву.

Складені за формою за довідковою структурою вихідні відомості
віддзеркалюють виконавчу дисципліну менеджерів різних рівнів, в різних
ракурсах і пов’язану зі своєчасним виконанням тимчасових доручень. Такі
відомості мають форми, складені як у розрізі груп документів і їхніх
номерів, так і в розрізі посадових осіб-виконавців. Докладніше про це в
розділі 8.

Складають також інші вихідні документи, що видаються на екрани ПЕОМ
відповідних менеджерів персоналу та використовуються для об’єктивного їх
інформування з питань управління, спрямованого на забезпечення
виробництва трудовими ресурсами та їх раціональне використання.

Таким чином, розглянуті вище вихідні форми з результатною інформацією,
яка характеризує персонал і пов’язані з ним інші дані, складають лише
відповідну частину того, що потрібно знати менеджерам персоналу різних
рівнів про працівників підприємства. Однак описані методики й розрахунки
можуть бути прийняті і для складання інших вихідних форм в інших
розрізах, з накопиченням даних за різні періоди часу тощо. Всі ці
вихідні форми з результатною інформацією менеджери персоналу різних
рівнів використовують передусім для аналізу даних про працівників
підприємства і його структурних підрозділів з метою пошуку засобів і
методів зростання продуктивності та якості праці, як це і притаманно
ринковій економіці.

Похожие записи