.

Методи управління (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
4 23029
Скачать документ

РЕФЕРАТ

На тему:

Методи управління.

ПЛАН

Сутність і склад методів управління. Економічні методи управління

Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи управління

Соціально-психологічні методи управління

Правові методи управління

Ідеологічні методи управління

Технологічні методи управління

Взаємозв’язок функцій та методів управління

1. Сутність і склад методів управління. Економічні методи управління

Методи управління – це сукупність способів і прийомів впливу на колектив
працівників та окремих виконавців з метою досягнення встановлених цілей.
За їх допомогою орган управління впливає на окремих працівників і
підприємство у цілому.

Значення методів управління визначає їхню спрямованість на досягнення
цілей у найбільш стислі строки за умов раціонального використання всіх
видів ресурсів.

За змістом методи управління ідентифікуються з основними функціями
управління: плануванням, організуванням, мотивуванням, контролюванням та
регулюванням. Відповідно до цього є наступні основні групи методів
управління: економічні, організаційно-розпорядчі (адміністративні),
соціально-психологічні, правові ідеологічні та технологічні. Між ними
існує тісний зв’язок і взаємозумовленість. Кожний метод має елементи
заохочення і покарання.

Класифікація методів за спрямованістю дії заснована на характері впливу
їх на мотиви діяльності окремих працівників і трудового колективу
організації в цілому. Мотиви діяльності ґрунтуються на реальних
матеріальних і духовних потребах. Направленість методів характеризується
тим, на які конкретно мотиви вони впливають. Виходячи з цього, виділяють
чотири групи методів – матеріальної, соціальної, психологічної та
владної мотивації.

За організаційними формами дії виділяють методи прямого
(безпосереднього) впливу, постановки мети, створення стимулюючих умов.

На сутність і співвідношення методів управління впливають форми та
модель господарського механізму в суспільстві.

Економічні методи управління ґрунтуються на дії економічних факторів
ринкової економіки. їм належить провідне місце в системі методів
управління господарською діяльністю організацій. Ці методи управління
сприяють виконанню такої функції управління як планування. Вони
пов’язані також з функціями мотивування та контролювання. До .
економічних методів управління належать стратегічне і поточне планування
господарської діяльності організацій, економічне стимулювання і
матеріальна відповідальність, повний комерційний розрахунок,
ціноутворення, кредитування і податкова політика.

Планування – поточне і стратегічне – основний метод і функція управління
економічними процесами в організаціях (підприємствах). За допомогою
планування забезпечуються і конкретизуються у вигляді певних показників
основні цілі розвитку організації. Стратегічне планування забезпечує
основну для здійснення всіх функцій управління.

Повний комерційний розрахунок, виступаючи як економічна категорія,
одночасно є основним методом управління. Головними ознаками повного
комерційного розрахунку організації (підприємства) є самоокупність
витрат і самофінансування господарської діяльності організацій та їхніх
працівників зацікавленості в підвищенні ефективності праці. Економічне
стимулювання реалізується в основному через заробітну плату і систему
преміювання.

Ціноутворення є одним із найважливіших економічних методів управління. В
умовах формування ринкових відносин зростає роль цін як мірила
ефективності витрат і результатів господарської діяльності: ділових
стимулів НТП, підвищення конкурентоспроможності і зниження собівартості
продукції. Ціноутворення як метод управління економікою підкріплюється
податковою системою.

Кредитування пропонує створення умов, які спонукає раціонально
використовувати кредити і власні оборотні засоби, підвищувати
рентабельність тощо.

2. Організаційно-розпорядчі (адміністративні) методи управління

Адміністративні методи управління представляють собою сукупність засобів
адміністративного впливу (на відносини працівників у виробництві).
Здійснення цих методів гарантується діючою системою державних законів і
нормативних актів. Адміністративні методи припускають організаційний і
розпорядчий впливи.

В основі організаційного впливу лежать: організаційне регламентування,
організаційне нормування і організаційне проектування. Організаційний
вплив відображає статику системи управління і представляє собою комплекс
міроприємств організаційного характеру.

Розпорядчий вплив відображає динаміку управління. Він здійснюється в
процесі функціонування системи і направлений на забезпечення злагодженої
роботи апарату управління, на підтримання виробничої системи в заданому
режимі роботи чи перевід її в більш досконалий вигляд. Розпорядчий вплив
виражається у вигляді усного чи письмового розпорядження і має форми
наказу чи угоди.

До організаційно-розпорядчих методів відноситься і розстановка кадрів в
організації у відповідності з інтересами і здібностями кожного
працівника.

3 Соціально-психологічні методи управління

Для успішної роботи організації (підприємства) в умовах становлення
ринкових відносин насамперед слід активізувати соціальну активність
кожного працівника – ініціативність, творчу цілеспрямованість,
самодисципліну. Цього можна досягти, управляючи інтересами і через
інтереси. Здійсненню цього загального задоволення сприяють соціальні та
психологічні методи управління, які забезпечують реальні умови для
переходу функціонування організації в сучасних умовах.

Мета цих методів управління – вивчати і використовувати закони психічної
діяльності працівників для оптимізації психічних явищ і процесів в
інтересах суспільства і кожної особистості.

Соціальні методи управління за змістом і цільовою спрямованістю і
відображенням об’єктивних соціальних зв’язків і стосунків усередині
трудових колективів і між ними. Вони забезпечують формування і розвиток
трудових колективів шляхом управління свідомістю і поведінкою людей
через фактори їхньої діяльності. Такими факторами є потреби, інтереси,
мотиви, ідеали, цілі, нахили. Залежно від цього соціальні методи
управління поділяють на наступні групи:

методи управління соціально-масовими процесами;

методи управління групами;

методи управління групами і процесами;

методи соціального нормування і методи соціальної профілактики;

методи соціального регулювання;

методи рольових змін.

Об’єктом психологічних методів управління на рівні організації
(підприємства) є індивід, а метою – управління психічною діяльністю
особистості кожного працівника для раціонального регулювання його
поведінки і можливих стосунків у трудовому колективі, створення на цій
основі в трудовому колективі оптимального морально-психологічного
клімату, який сприяє активізації діяльності працівників. Психологічні
методи управління поділяють на такі основні групи, а саме:

методи формування і розвитку трудового колективу;

методи гуманізації стосунків у трудовому колективі;

методи психологічного спонукання (мотивації);

методи професійного відбору і навчання кадрів.

4 Правові методи управління.

Управління сучасним виробництвом здійснюється на основі правових норм,
які представляють собою правила поведінки, встановлені державою. Правове
регулювання суспільного виробництва здійснюється на основі методів
правової регламентації (у вигляді видання державних указів, законів,
постанов, інструкцій і других нормативних актів) і конкретних
розпорядчо-правових актів (затвердження проекту реконструкції,
призначення на посаду тощо).

Управління діяльністю організаціями регламентується правовими державними
актами, галузевими і відомчими органами. Внутрішньосистемні відносини
регламентуються нормативними актами які видає керівництво підприємства
самостійно чи спільно з громадськими організаціями (профком). Нормативні
акти підприємства підлягають обов’язковій перевірці (правовій
експертизі) на предмет відповідальності вимогам чинного законодавства,
яку здійснює юридична служба підприємства.

5 Ідеологічні методи управління

Ідеологічні методи управління направлені на підвищення
ідейно-політичного, загальноосвітнього і культурного рівня працівників,
виховання дисципліни праці, відповідальності за доручену справу. До цієї
групи методів управління відносяться різноманітні методи пропаганди
(виробнича пропаганда) і агітації (наглядна агітація).

6. Технологічні методи управління

Технологічні методи менеджменту здійснюють вплив через технологічні
документи які забезпечуються в процесі трудової діяльності.

Виконуючи ту чи іншу роботу, працівники керуються певним переліком
технологічних операцій, технологічними картами, вказівками з виконання
конкретного обладнання та оснащення, обґрунтованого послідовністю
виконання трудових процесів тощо.

Вплив конструкторських документів забезпечується через використання
працівниками в процесі трудової діяльності і ескізів виробів (деталей,
вузлів та ін.), креслень, конструкторських карт, влаштування машин
(приладів, комп’ютерів, верстатів, автоматів, транспортних засобів) та
оснащення (пристроїв, інструментів) тощо.

7 Взаємозв’язок функцій та методів управління

Дві найважливіші категорії менеджменту – функції та методи діалектично
пов’язані між собою. Основним завданням функцій менеджменту, як напрямів
управлінської діяльності, є формування методів менеджменту, тобто
способів і прийомів впливу на працівників. Власне, виникнення функцій
менеджменту пов’язане з необхідністю забезпечення впливу на колективи
працівників та окремих виконавців. Застосування конкретної функції
менеджменту повинно закінчуватися розробкою певного методу впливу. Так,
результатом планування, яке здійснює планово-економічний відділ
підприємства, є техніко-економічний план, який використовує управляюча
система для впливу на керовану, результатом мотивації (діяльність
відділу праці та заробітної плати) може бути розробка положення про
преміювання працівників підприємства; внаслідок контролю, який
здійснював відділ технічного контролю підприємства, готується наказ про
усунення недоліків в технології виробництва, організації трудових
процесів тощо.

Основні принципи застосування методів управління в умовах ринкових
відносин такі: забезпечення рентабельності, самоокупності, господарської
самостійності, моральної та матеріальної зацікавленості,
конкурентноздатності продукції, зниження собівартості тощо. Взагалі
методи управління як виробництвом так і господарським механізмом являють
собою сукупність способів, що відповідають вимогам і наявності об’єкта
управління та забезпечують реалізацію їхніх цілей і завдань. Головне
призначення методів управління в умовах формування ринкових відносин
полягає в тому, щоб забезпечити високу ефективність діяльності трудових
колективів, зацікавленість кожного працівника у досягненні найвищих
результатів господарювання.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020