.

Менеджмент підприємства (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 6381
Скачать документ

Реферат на тему:

“Менеджмент підприємства”

Поняття, функції та методи управління.

Необхідність управління

Згідно з основними положеннями теорії систем будь-який об єкт, явище чи
процес (включаючи підприємство) можна розглядати як систему. Під
системою розуміють сукупність взаємопов’язаних у єдине ціле елементів.
Елемент системи

• це частина цілого, яку при даному розгляданні не треба роз’єднувати на
складові. Таким чином, будь-яка система:

— по-перше, складається з двох або більш елементів;

— по-друге, кожний елемент системи має характерні лише для нього
властивості;

— по-третє, між елементами системи існують зв’язки, за допомогою яких
вони впливають одне на одне;

— по-четверте, система не може існувати поза часом і простором. Система
має часову сутність (її склад може бути вичислений у кожний даний
момент), а також свої кінцеві границі та оточуюче середовище.

Перша особливість підприємства як системи полягає у тому, що
підприємство — це відкрита система, яка може існувати лише за умови
активної взаємодії з оточуючим середовищем (рис.1).

Підприємство сприймає з проміжного та загального зовнішнього середовища
основні фактори виробництва та перетворює їх на виходи (товари, послуги,
інформацію, відходи) у зовнішнє середовище. При цьому умовою
життєздатності системи є вигідний обмін входу-виходу .

Друга особливість підприємства як системи: воно являє собою штучну
систему, яка створена людиною заради її власних інтересів, перш за все
спільної праці. Тому очевидною характеристикою будь-якого підприємства є
поділ праці.

Розрізняють дві форми поділу праці: горизонтальну та вертикальну. Перша
форма — це поділ праці на складові частини загальної діяльності шляхом
розкладання роботи на окремі завдання. Результатом горизонтального
поділу праці є формування підрозділів підприємства, які виконують певні
частини загального трансформаційного процесу. Оскільки робота на
підприємстві поділена між підрозділами та окремими виконавцями, хтось
повинен координувати їх дії, щоб досягти загальної мети.

Виникає необхідність відокремлення управлінської праці від виконавчої.
Таким чином необхідність управління пов’язана з процесами поділу праці
на підприємстві.

Входи у систему Виходи з системи

(підприємництво) (підприємства)

земля товари

праця послуги

капітал інформація

підприємництво відходи

Проміжне (специфічне) середовище

(споживачі, постачальники, банки, страхові компанії,

інші партнери, а також конкуренти)

Загальне зовнішнє середовище

(економічне, політико правове, соціально-культурне, екологічне,
міжнародне тощо)

Рис. 1. Взаємодія підприємства з зовнішнім середовищем.Управління, яке
у широкому розумінні являє собою діяльність, пов’язану з координацією
роботи інших людей, також є складною системою. Диференціація та
координація самої управлінської праці, формування рівнів управління
здійснюється за допомогою вертикального поділу праці.

Функції управління

Кожне підприємство чи організація є складною соціально-економічною
системою, яка поєднує у виробничому процесі різноманітні
матеріальні елементи, людські ресурси та інформаційні зв’язки.
Зрозуміло, що підприємства розрізняються між собою за розмірами, сферами
діяльності, технологічними процесами тощо. Проте всі вони як системи
мають й деякі спільні характеристики. Тому в діяльності керівників
будь-яких підприємств можна визначити і певні загальні риси, до яких в
першу чергу відносяться функції управління.

Функції управління — це об’єктивно обумовлені загальні напрями або сфери
діяльності, які у сукупності забезпечують ефективну кооперацію спільної
праці.

Розрізняють декілька функцій управління. Для того, щоб з’ясувати природу
та сутність кожної з них, розглянемо механізм функціонування
найпростішої моделі штучної системи (рис. 2).

У структурі цієї моделі, існує два елементи: елемент, позначений U —
управляючий елемент; елемент, позначений Е — ефектор (виконуючий
елемент).

Управляючий елемент сприймає:

— через вхідний канал імпульс з зовнішнього середовища (Y1);

— через канал зворотнього зв’язку імпульс про власний стан (X1) та стан
структури системи (Х2).

Рис. 2. Блок-схема функціонування найпростішої моделі штучної система.

На підставі сприйнятих імпульсів управляючий елемент починає
функціонувати. По-перше, він визначає конкретне (кількісне) . значення
вихідного параметру У2, тобто формулює мету діяльності системи.
По-друге, він виробляє імпульс Хз та надсилає його ефектору. Цей імпульс
має характер команди.

На блок-схемі показано, що ефектор сприймає також імпульс Z1 з
зовнішнього середовища. Це так звані перешкоди, які заважають досягненню
мети управління. Під впливом команди управляючого елементу та зовнішніх
перешкод ефектор починає своє функціонування. Результат його діяльності
— вихідний імпульс Уг. Але перш ніж надіслати його у зовнішнє
середовище, ефектор інформує управляючий елемент про виконання отриманої
команди Х2 через канал зворотнього зв’язку. Узгоджуючи прийняту від
ефектора інформацію з визначеною метою діяльності системи,
управляючий елемент поновлює своє функціонування. Якщо
результати діяльності ефектора співпадають з метою, тоді ефектор отримує
команду надіслати вихідний імпульс Y2 у зовнішнє середовище. В разі
неспівпадання управляючий елемент виробляє нові команди, якими в
подальшому спрямовує дії ефектора.

Таким чином управляючий елемент у структурі системи виконує такі
функції:

1) визначає мету функціонування системи. Оскільки одна і та ж мета може
бути досягнута різними способами, управляючий елемент повинен вибрати
один з них. При цьому під способом досягнення мети розуміють розробку
алгоритму трансформаційного процесу. Алгоритм трансформаційного
процесу — це опис однозначної послідовності дій по досягненню мети за
кінцевий час. Трансформаційний процес складається з сукупності
упорядкованих операцій. Отже, опрацювання способу досягнення мети
передбачає визначення самих операцій, тобто того, що повинні робити
члени організації, аби досягти її мети. Таким чином управляючий елемент
у структурі системи виконує функцію планування. Планування — це
процес визначення мети діяльності, передбачення майбутнього розвитку
та поєднання індивідуальних завдань членів організації для
досягнення загального результату;

2) кожна операція трансформаційного процесу повинна мати свого носія,
тобто виконуватися певним елементом даної системи. Отже реалізація
трансформаційного процесу передбачає також визначення того, хто саме
повинен виконувати кожну конкретну операцію і як виконавці взаємодіють
між собою. Ці процеси характеризують сутність організації як функції
управління. Організація — це процес формування структури системи,
розподілення завдань, повноважень та відповідальності між членами
організації для досягнення загальної мети її діяльності;

3) ефектор у системі займає підпорядковане положення. У перебігу
трансформаційного процесу він взагалі може відмовитись виконувати свої
обов’язки у відповідності з планом. Отже для того, щоб досягти мети
організації, керівник повинен не тільки спланувати та організувати
роботу, але й примусити людей виконувати її. Керівнику потрібно створити
умови, за яких члени організації відчували б, що вони можуть
задовольнити свої потреби такою поведінкою в організації, яка забезпечує
досягнення цілей підприємства. Таким чином, для забезпечення цілості
організації як системи управляючий елемент виконує функцію мотивації.
Мотивація — це процес, що спонукає членів організації до спільних
погоджених дій, які забезпечують досягнення загальної мети;

4) можливості появи зовнішніх перешкод, неповне або неадекватне
сприйняття команд від управляючого елементу можуть привести до
невиконання ефектором управлінських рішень і, в кінцевому результаті, до
відхилень у цілях діяльності системи. Для того, щоб запобігти цьому,
управляючий елемент повинен встановлювати стандарти діяльності ефектора,
вимірювати дійсні результати його діяльності, порівнювати досягнуте
з запланованим, коригувати діяльність у необхідних випадках, а також
накопичувати досвід для подальшого удосконалення планування. Все це
пояснює необхідність виконання управляючим елементом контрольних
процесів. Контроль означає процес вимірювання досягнутих за певний
період результатів, порівняння досягнутого з запланованим та коригування
діяльності, які у сукупності забезпечують виконання організацією своїх
планів.

Зазначені функції тісно пов’язані між собою у єдиному процесі
управління. Неякісне планування чи недосконала організація, так само
як і слабка мотивація або незадовільний контроль, негативно впливають
на результати управління та діяльності підприємства в цілому.

Управління підприємством відображає сукупність взаємопов’язаних процесів
планування, організації, мотивації та контролю, які забезпечують
формування та досягнення цілей підприємства.

Методи управління. Реалізація функцій управління здійснюється за
допомогою системи методів управління. Привести в дію організовану
систему, щоб отримати потрібний результат, можливо лише шляхом впливу на
неї управляючого органу чи особи. При цьому необхідні певні інструменти
погодженого впливу, які і забезпечують досягнення поставлених цілей.
Такі інструменти дістали назви методів управління.

Методи управління — це способи впливу на окремих робітників та виробничі
колективи в цілому, необхідні для досягнення цілей підприємства.

Управління господарською організацією спрямоване на людей, на коло їх
інтересів. Тому основою класифікації, методів управління є внутрішній
зміст мотивів, якими керується людина у процесі виробничої діяльності.
За своїм змістом мотиви виробничої діяльності людини можна поділити на
матеріальні, соціальні та мотиви примусового характеру. У відповідності
з цим розрізняють економічні, соціально-психологічні та організаційні
методи управління.

Економічні методи управління реалізують матеріальні інтереси участі
людини у виробничих процесах шляхом використання товарно-грошових
відносин. Ці методи мають два аспекти реалізації. Перший — це
управління, орієнтоване на використання створеного на державному рівні
економічного сегменту загального зовнішнього середовища. Зміст цього
аспекту зокрема складає:

— формування системи оподаткування;

— визначення амортизаційної політики;

— формування митної політики;

— визначення мінімального рівня заробітної плати тощо. Другий аспект
пов’язаний з управлінням, орієнтованим на використання різноманітних
економічних категорій, таких як фінансування, кредитування,
ціноутворення, економічні санкції і таке інше.

Соціольно-психологічні методи реалізують мотиви соціальної поведінки
людини. Рівень сучасного виробництва, зростання загальноосвітнього та
професійно-кваліфікаційного рівня призвели до суттєвих змін у системі
цінностних орієнтацій та структурі мотивації виробничої діяльності
людей. Традиційні форми матеріального заохочення поступово
втрачають свій стимулюючий вплив. Все більшого значення набувають такі
фактори,, як: змістовність та творчий характер праці, можливості для
прояву ініціативи, соціальне визнання власної праці тощо. Тому розуміння
закономірностей соціальної психології та індивідуальної психіки людини
є необхідною умовою ефективного управління. Реалізація
соціально-психологічних методів управління здійснюється за допомогою
різноманітних засобів соціального орієнтування та регулювання, групової
динаміки, вирішення конфліктних ситуацій, гуманізації та демократизації
праці.

Організаційні методи управління реалізують мотиви примусового
характеру. Їх існування обумовлене зацікавленістю людей у
спільній організації праці. Організаційні методи управління — це
комплекс способів та прийомів впливу на людей, заснованих на
використанні організаційних відносин та адміністративній владі
керівництва. Всі організаційні методи управління поділяються на
регламентуючі та розпорядчі.

Зміст регламентуючих методів полягає у формуванні структури та ієрархії
управління, делегуванні повноважень та відповідальності членам
організації, визначенні орієнтирів діяльності .підлеглих, наданні
методичної, інструктивної та іншої допомоги виконавцям.

Розпорядчі методи управління охоплюють поточну оперативну організаційну
роботу, тобто визначення і розподіл конкретних завдань виконавцям,
контроль за їх виконанням, проведення нарад тощо.

Управління підприємством здійснюється всією системою методів управління.
Організаційні методи створюють передумови використання економічних
методів. Соціально-психологічні методи доповнюють організаційні та
економічні і утворюють у сукупності необхідний арсенал засобів
управління господарською організацією.

Виробнича та загальна структура управління підприємством

Поняття структури. Підприємство як відкрита система своє існування і
розвиток засновує на взаємодії з зовнішнім середовищем. При цьому умовою
існування системи є певна відповідність між середовищем та системою.
Будь-які зміни у середовищі та (або) у самій системі призводять до
порушення функціонування або руйнування цієї системи. Пристосуватися до
змін у середовищі система може різними шляхами. Можна змінити кількість
або якість елементів, з яких складається система. Але можна поміняти
зв’язки між елементами, щоб досягти нового синергічного ефекту.
Взаємодія елементів усередині системи забезпечує трансформацію
входів на виходи. Отже ефективність процесу трансформації залежить не
тільки від якості елементів системи, але і від способу їх поєднання,
тобто від структури системи.

Структура підприємства — це його внутрішній устрій, який характеризує
склад підрозділів та систему зв’язків, підпорядкованості та взаємодії
між ними. При цьому розрізняють поняття виробничої, загальної та
організаційної структур управління.

Виробнича структура. Основу діяльності кожного підприємства
становлять виробничі процеси, які виконуються у відповідних
підрозділах. Склад цих підрозділів саме і характеризує виробничу
структуру підприємства. Існує декілька принципів класифікації
виробничих структур.

1. В залежності від підрозділу, на закладі якого будується структура,
розрізняють цехову, безцехову, корпусну та комбінатську виробничі
структури.

За цехової виробничої структури основним виробничим підрозділом є цех,
тобто адміністративне відокремлена частина підприємства, у якій
виконується певний комплекс робіт у відповідності з
внутрішньозаводською спеціалізацією. За характером своєї діяльності цехи
поділяються на основні, допоміжні, обслуговуючі та побічні.

Основні цехи виготовляють продукцію, що призначена для
реалізації на сторону, тобто продукцію, що визначає профіль та
спеціалізацію підприємства.

Допоміжні цехи виготовляють продукцію, що використовується для
забезпечення власних потреб усередині самого підприємства.

Обслуговуючі цехи та господарства виконують роботи, які забезпечують
необхідні умови для нормального перебігу основних та допоміжних
виробничих процесів.

Побічні цехи займаються, як правило, утилізацією, переробкою та
виготовленням продукції з відходів основного виробництва.

У структурі деяких підприємств ~ існують експериментальні
(дослідні) цехи, які займаються підготовкою та випробуванням нових
виробів, розробкою нових технологій, проведенням
різноманітних експериментальних робіт.

На невеликих підприємствах з відносно простими виробничими процесами
застосовується безцехова виробнича структура. Основою її побудови є
виробнича дільниця, як найбільший структурний підрозділ підприємства.
Виробнича дільниця ~ це сукупність територіальне відокремлених робочих
місць, на яких виконуються технологічно однорідні роботи або І
виготовляється однотипна продукція.

На великих підприємствах декілька однотипних цехів можуть бути об’єднані
у корпус. У цьому випадку корпус стає основним структурним підрозділом
підприємства. Така виробнича структура дістала назву корпусної.

На підприємствах, де здійснюються багатостадійні процеси виробництва,
характерною ознакою яких є послідовність процесів переробки сировини
(металургійна, хімічна, текстильна промисловість),
використовується комбінатська виробнича структура, її основу становлять
підрозділи, які виготовляють завершену частку готового виробу (чавун,
сталь, прокат).

2. За формою спеціалізації основних цехів розрізняють технологічну,
предметну та змішану виробничі структури. Ознакою технологічної
структури є спеціалізація цехів підприємства на виконанні певної
частки технологічного процесу або окремої стадії виробничого процесу
(ливарні, термічні, механообробні, складальні цехи машинобудівного
підприємства). Технологічна структура використовується переважно на
підприємствах одиничного та дрібносерійного виробництва з різноманітною
та нестійкою номенклатурою продукції.

Ознакою предметної структури є спеціалізація цехів на виготовленні
певного виробу або групи однотипних виробів, вузлів, деталей з
використанням різноманітних технологічних процесів та операцій (цех
кузовів, задніх мостів, двигунів на автомобільному заводі). Предметна
структура виробництва поширена на підприємствах великосерійого та
масового виробництва з обмеженою номенклатурою та значними обсягами
продукції. Проте на практиці — обмаль підприємств, де всі цехи
спеціалізовані лише технологічно або лише предметно. Переважна більшість
підприємств використовує змішану виробничу І структуру, за якої частина
цехів спеціалізована технологічно, а решта — предметне.

3. В залежності від наявності основних та допоміжних процесів
розрізняють підприємства з комплексною та спеціалізованою структурою
виробництва. Підприємства з комплексною виробничою структурою мають всю
сукупність основних та допоміжних цехів, а з спеціалізованою структурою
— лише їх частину. При цьому підприємства з спеціалізованою структурою
поділяють на:

— підприємства механоскладального типу, які отримують заготівки
від інших підприємств;

— підприємства складального типу, які випускають продукцію з деталей,
вузлів та агрегатів, що виготовляються на інших підприємствах;

— підприємства заготівельного типу, що спеціалізуються на виробництві
заготівок;

— підприємства, спеціалізовані на виробництві окремих деталей.

Формування виробничої структури здійснюється під впливом багатьох
факторів. Головними з них є: виробничий профіль підприємства; обсяги
виробництва продукції; рівень спеціалізації; місце знаходження
підприємства.

Виробничий профіль підприємства, тобто характер та особливості
продукції, що виробляється, безпосередньо обумовлюють хід виробничого
процесу та склад відповідних підрозділів. Так, конструкція виробу
передбачає певні технологічні процеси його виготовлення, певну
їх послідовність та трудомісткість. Отже, вона визначає і певний перелік
виробничих підрозділів, що здійснюють ці технологічні процеси. Складна
технологія, таким чином, збільшує кількість підрозділів, які її
реалізують, та призводить до більш розгалуженої системи зв’язків між
ними.

Кількість виробничих підрозділів підприємства та їх розміри залежать
також і від обсягів виробництва продукції. Якщо вони незначні, то увесь
виробничий процес можна здійснювати в межах одного чи невеликої
кількості підрозділів зі спрощеною системою зв’язків.

Суттєво впливає на виробничу структуру рівень спеціалізації. З
-розвитком та поглибленням спеціалізації – зменшується кількість
виробничих підрозділів підприємства, спрощується його структура.
Навпаки, чим більш універсальним є підприємство, тим складніша
його структура.

Виробнича структура підприємства залежить і від місця його знаходження.
Наприклад, підприємства розташовані у віддалених “від промислових
центрів регіонах, як правило, більш універсальні та автономні. Для таких
підприємств характерна розвинута виробнича структура.

Загальна структура. Будь-яке підприємство — це сукупність не
тільки виробничих підрозділів. До його складу входять відділи апарату
управління, заклади культурно-побутового призначення, інші
невиробничі підрозділи. Тому поряд з виробничою існує і поняття
загальної структури підприємства.

Загальну структуру утворює сукупність всіх виробничих, невиробничих та
управлінських підрозділів підприємства.

Типова загальна структура промислового підприємства наведена на рис.2.4.
Підприємство очолює директор. Він здійснює керівництво підприємством в
цілому, тобто репрезентує підприємство у будь-яких організаціях та
закладах, розпоряджається в межах чинного законодавства його майном та
засобами, укладає договори, відкриває в банках розрахункові рахунки
тощо.

Першим заступником директора є головний інженер. Він керує
науково-дослідними та експериментальними роботами, безпосередньо
відповідає за удосконалення техніки та технології виробництва. В його
обов’язки входить також технічна підготовка та обслуговування
виробництва, розробка заходів щодо підвищення якості продукції та
дотримання технологічної дисципліни.

Економічну службу на підприємстві очолює головний економіст (заступник
директора з питань економіки). Він відповідає за організацію планової
роботи на підприємстві. Підпорядковані йому відділи здійснюють контроль
за виконанням планових завдань, проводять аналіз діяльності
підприємства. У його компетенції знаходяться також питання фінансів,
організації праці та заробітної плати.

Головне завдання начальника виробництва — це забезпечення виконання
планів підприємства. З цією метою начальник виробництва та
підпорядкований йому виробничий відділ розробляють оперативні плани
випуску продукції для кожного цеху, забезпечують ритмічну роботу по їх
виконанню, здійснюють контроль та регулювання перебігу виробничого
процесу.

Маркетингові функції вивчення попиту, ринків збуту, реклами, просування
товарів, а також матеріально-технічного забезпечення виробництва
покладені на заступника директора з комерційних питань. Заступник
директора з кадрових та соціальних питань відповідає за реалізацію
кадрової політики підприємства. Він, зокрема, займається питаннями
відбору персоналу, його професійної орієнтації та соціальної
адаптації.-навчання, підвищення та пониження в посаді, переведення,
звільнення. Крім того, йому підпорядковані служби, що задовольняють
соціальні потреби персоналу підприємства.

Декілька підрозділів апарату управління підприємства підпорядковані
безпосередньо директору. Облік виробництва, контроль за
використанням засобів та дотриманням фінансової дисципліни, складання
звітів та балансів, розрахунки з робітниками та службовцями здійснює
бухгалтерія. Функції контролю якості продукції, запобігання браку,
розробки та впровадження систем управління якістю покладені на
незалежний від будь-якого заступника директора Відділ технічного
контролю. Реалізацію діловодства на підприємстві, тобто приймання
вхідної документації, її реєстрацію, облік, розподіл, організацію
внутрішнього документообігу, відправку та зберігання
документів забезпечує канцелярія.

Директору підприємства також безпосередньо підпорядковані
начальники цехів, які здійснюють технічне та господарське керівництво
відповідним цехом. До складу апарату управління цеху входить заступник
начальника цеху з підготовки виробництва. Він займається питаннями
розробки технологічних процесів, забезпечує дільниці необхідною
документацією та оснасткою. Помічник начальника цеху з виробництва
здійснює оперативне керівництво виробничими процесами. Механік
цеху організує ремонт устаткування та нагляд за його експлуатацією.
Економічну роботу в межах цеху очолює економіст, а питаннями нормування
та оплати праці займається нормувальник.

Начальник цеху здійснює управління виробництвом за допомогою майстрів
виробничих дільниць, які вже безпосередньо або за допомогою бригадирів
організують працю виконавців.

Внутрішнє середовище

Підприємства

Трансформаційні процеси

U

E

Z1

X1

Y1

X3

X2

Y2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020