.

Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях (реферат)

Язык: русский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
7 17723
Скачать документ

Реферат з менеджменту

Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях

План

Особливості керівництва в міжнародних корпораціях.

Основні моделі лідерства в міжнародних корпораціях.

Метод оцінки діяльності міжнародних команд.

Особливості міжнародних ділових комунікацій.

Комунікативні бар’єри і підвищення ефективності комунікацій у
міжнародних корпораціях.

Особливості керівництва відділеннями міжнародних корпорацій в Україні.

Теорія «Y», яка є засобом інтеграції індивідуальних і групових цілей,
виходить з інших припущень керівника щодо своїх підлеглих:

праця для людини так само природна, як і гра на відпочинку;

люди наділені здібностями до самоуправління і самоконтролю;

відданість цілям є функцією винагороди, яка асоціюється з досягненням
цих цілей;

нормальна людина, яка поставлена у відповідні умови, не тільки бере на
себе відповідальність, а й прагне її;

у людей під час вирішення організаційних проблем часто виявляється
схильність до творчості, багата уява, винахідливість;

в умовах сучасного індустріального суспільства інтелектуальний потенціал
нормальної людини в рідкісних випадках використовується повністю.

Це уявлення демократичного керівника про працівників. Він надає перевагу
таким механізмам впливу, які апелюють до потреб більш високого рівня:
потреб у належності, високій цілі, автономії і самовиразі. Він уникає
нав’язування своєї волі підлеглим.

Схема селекції менеджерів для зарубіжної діяльності

Практична користь теорій «Х» і «Y» полягає у тому, що Мак-Грегор
визначив крайнощі, які менеджер використовує для себе як припущення. У
реальному житті конкретні люди — це «ХY». Співвідношення між зазначеними
елементами змінюється не тільки від людини до людини, а й залежить від
самої роботи, стану здоров’я та ін. Менеджеру не можна мислити
крайнощами, а необхідно робити вибіркову адаптацію припущень.

Далі слід звернути увагу студентів на зв’язок концепції Мак-Грегора з
управлінням міжнародними корпораціями. Він полягає у тому, що корені
поведінки «Х» та «Y» пов’язані з культурою. Так, американські менеджери
вірять, що мотивацією для працівників є їхні прагнення задовольнити
найвищі потреби, а тому в управлінні намагаються скористатись підходом
«Y». У Китаї також використовується цей підхід, але зовсім з інших
причин. Після революції 1949 р. в цій країні виникло два типи
менеджерів: «експерти», які роблять наголос на технічних навичках і
віддають перевагу теорії «Х», та «червоні», котрі акцентують на людських
навичках і впливають на працівників політичними та ідеологічними
інструментами, де краще спрацьовує теорія «Y».

Представлення сильних і слабких сторін конкуренції Мак-Грегором повинно
зумовити у студентів інтерес до теорії «Z» В. Оучі, в якій він намагався
поєднати переваги японського та американського менеджменту. Вони подані
в табл. 7.1.

Таблиця 7.1

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛІННЯ

ЗА ТЕОРІЄЮ «Z» В. ОУЧІ*

Характеристика Тип А

(американські

компанії) Тип Z

(нові американські

компанії) Тип J

(японські

компанії)

Тривалість роботи співробітника в одній фірмі Короткострокова
Довгострокова Довгострокова

Методи прийняття рішень Індивідуальні Групові консенсусом Групові
консенсусом

Відповідальність Індивідуальна Індивідуальна Колективна

Оцінка діяльності і службове просування Швидкі Уповільнені Уповільнені

Контроль Явний формалізований Прихований неформалізований, але з чіткими
формальними процедурами Прихований неформалізований

Характер кар’єри Запланована

заздалегідь Помірно планується Не планується

Коло інтересів Вузьке Широке, включаючи сім’ю Широке

Особливий інтерес у самостійному вивченні теми становить розуміння
різних стилів управління підлеглими в міжнародних корпораціях. При цьому
відомі моделі набувають певних особливостей (нижче наведені моделі
управління з погляду ступеня самостійності підлеглих у відносинах з
начальником).

1) Автократичне керівництво (Authoritarian Leadership)

2) Патерналістське керівництво (Paternalistic Leadership)

3) Демократичне керівництво (Participative Leadership)

Рис. 7.2. Взаємодія між керівниками і підлеглими

Автократичне керівництво полягає у жорстких вертикальних відносинах між
керівником і окремими підлеглими. Цей стиль забезпечує чіткість
функціонування у простих процесах. Використовується в управлінні
зарубіжними відділеннями, розташованими у країнах з перехідними
економіками, та малорозвинутих країнах.

Патерналістське керівництво базується на участі окремих підлеглих у
прийнятті рішень і партнерських відносинах керівника з кожним підлеглим.
Застосовується переважною більшістю західних компаній як у
штаб-квартирі, так і зарубіжних відділеннях, розташованих у розвинутих
країнах.

Демократичне керівництво ґрунтується на численних партнерських
відносинах між усіма членами групи, включаючи керівника.
Використовується переважно японськими корпораціями, а також
самонавчальними організаціями і в разі командної роботи.

У міжнародних корпораціях використовується також модель керіництва
Р. Лайкерта, що включає чотири системи.

Система 1. Експлуататорсько-авторитарна. Ці керівники мають
характеристики автократа.

Система 2. Прихильно-авторитарна. Ці керівники можуть підтримувати
авторитарні відносини з підлеглими, але вони дозволяють підлеглим, хоча
й обмежено, брати участь у прийнятті рішень. Мотивація створюється
винагородою і в деяких випадках — покаранням.

Система 3. Консультативно-демократична. Керівники виявляють значну, але
не повну довіру до підлеглих. Є двостороннє спілкування і деяка довіра
між керівниками і підлеглими. Важливі рішення приймаються нагорі, але
багато конкретних рішень приймаються підлеглими.

Система 4. Базується на участі персоналу в управлінні. Передбачає
групові рішення та участь робітників у прийняття рішень. На думку
Лайкерта, вона — найдійовіша. Ці керівники повністю довіряють підлеглим.
Взаємовідносини між керівниками і підлеглими дружні і взаємно довірливі.
Прийняття рішень вищою мірою децентралізовано. Спілкування двостороннє і
нетрадиційне. Лідери системи 4 відповідають характеристикам лідерів, що
заохочують участь робітників в управлінні (теорія «Y»). Крім того, вони
зорієнтовані на людину, на противагу керівникам системи 1, зорієнтованим
на роботу.

Консультативно-демократичний стиль притаманний управлінню корпораціями
таких розвинутих країн, як США, Великобританія та інших англомовних
країн, скандинавських країн. Перші дві системи застосовуються у
зарубіжних відділеннях менш розвинутих країн.

Досить популярною в міжнародному менеджменті є також широковідома модель
«управлінська решітка», розроблена Р. Блейком і Д. Моутон. Ця модель
враховує увагу керівника до бізнесових процесів (горизонталь) та людей
(вертикаль) і включає п’ять основних стилів керівництва: Задача,
Невтручання, Тепла компанія, Золота середина, Команда. Система участі
Р. Лайкерта збігається з позицією «команда» Блейка—Моутона. Однак варто
зазначити користь «управлінської решітки» з погляду опанування
менеджерами іншої культури, яке зручно можна оцінювати за допомогою
вертикального виміру. Адже для оцінки стилю від точки «невтручання» до
точки «тепла компанія» для кожного рівня можна розробити відповідні
тести і здійснювати необхідні тренінги менеджерів.

Вивчаючи тему, студент має знати й новітні підходи до лідерства в
міжнародних корпораціях. Один з таких підходів запропонований
Дж. Коллінзом при дослідженні лідерів світового бізнесу кінця ХХ ст. і
включає такі п’ять рівнів менеджерів: високопрофесійний співробітник,
цінний член команди, компетентний менеджер, ефективний керівник,
керівник п’ятого рівня. Саме керівники п’ятого рівня забезпечують
винятково високі і довгострокові успіхи міжнародних корпорацій завдяки
тому, що реалізуються не через власний успіх у кар’єрі, а через найвищу
мету — створення компанії світової досконалості. Якщо до зазначеного
дослідження наголос робився на професійній майстерності керівника як
менеджера і фахівця, то група Дж. Коллінза, досліджуючи 1435 міжнародних
компаній, що входили до списку «Форчун-500» в 1965—1995 рр., переконливо
довела значення людських якостей. Найкращими в цьому дослідженні за
комплексом фінансових критеріїв виявились 11 компаній, керівники яких
поєднували видатні людські якості і сильну професійну волю. Причому
наявність такого керівництва, за даними дослідників, є фундаментом
системи реструктуризації гарної компанії у видатну. До цієї системи
входять: керівники п’ятого рівня, управлінська команда, парадокс
Стокдейла, концепція «їжака», культура дисципліни, технології як
акселератори. Детально опанувати всі складові цієї системи студент може
з рекомендованого видання Дж. Коллінза [7]. Ми лише наведемо імена
керівників п’ятого рівня із зазначеного дослідження: Колман Моклер
(Джиллетт — косметика, 1975—1991 рр.), Дарвін Сміт (Кімберлі Кларк —
товари для дому, 1971—1991 рр.), Джо Калман (Філіп Морріс — тютюн,
1972—1995 рр.), Кен Іверсон (Нукор — сталь, 1975—1994 рр.), Джордж Харві
(Пітні Бокс — комп’ютерні системи, 1974—1995 рр.), Джордж Кейн
(Аббот Лабораторіз — продукція для охорони здоров’я, 1974—1995 рр.)
та ін.

Для розуміння міжнародних аспектів лідерства важливо спиратись на
численні дослідження стилю діяльності менеджерів різних країн. Зокрема,
М. Хеєр, Е. Гіселі та Л. Портер вивчали діяльність 3641 менеджера з 14
країн і виявили чотири основних аспекти лідерства [Hodgetts R., Luthans
F., 1997, p. 369]:

Здатність до лідерства та ініціативи. При цьому лідеру доводиться або
вірити в уподобання підлеглих щодо адміністрування при їх невеликих
амбіціях (теорія «Х»), або сподіватись на їхню ініціативу, яка
притаманна більшості працівників як природна риса, і здібності (теорія
«Y»).

Обмін інформацією і цілями.

Участь.

Внутрішній контроль.

Щодо стилю управління японськими й американськими корпораціями, студенту
доцільно звернутись до табл. 1.6, в якій дається порівняння функцій
менеджменту цих компаній.

Стосовно управління корпораціями в країнах, які розвиваються, типовою є
діяльність індійських менеджерів. Проведені дослідження свідчать, що 14%
з них використовують автократично-експлуатаційний стиль за системою 1
Лайкерта, 63 % — сприятливо-автократичний стиль (система 2), решта —
23 % — консультативну участь (система 3). Жоден з менеджерів не
дотримувався демократичного керівництва.

Самостійно опрацьовуючи питання про особливості управління міжнародними
командами, студенту насамперед слід розуміти, що таке команда.

Команда — група людей, що об’єднуються не службовими відносинами, а
якимось спільними проблемами і завданнями. При цьому потрібно
усвідомлювати, що не всі члени організаційних підрозділів можуть бути
командою.

Група (організаційний підрозділ) від команди відрізняється двома
аспектами:

Функціональний підхід (у групі її члени виконують функціональні
обов’язки).

Рольовий підхід (у команді люди виконують певні ролі, які жорстко
розподілені).

Особливість управління командами полягає в тому, що при посиленій увазі
до підлеглих й ефективності праці керівник досягає того, що підлеглі
свідомо приєднуються до цілей організації. Це забезпечує і високий
моральний настрій, і високу ефективність. Наприклад, у корпорації
«Дженерал Електрик» завдяки діяльності міжнародних команд вдалось
створити такий дійовий практичний інструмент, як «тактика швидкого
реагування», тобто методика скорочення часових витрат у виробничому
циклі. Відділення компанії в Новій Зеландії запозичило цю методику в
місцевій приладобудівній компанії. Згодом міжнародна команда адаптувала
її до умов «Дженерал Електрик» у канадській філії та поширила на всі
підрозділи. Це сприяло скороченню численних горизонтальних бар’єрів. За
рахунок цієї методики у приладобудівному підрозділі 18-тижневий
виробничий цикл було скорочено до 2,5 тижня і поставлено завдання
подальшого скорочення до 1,5 тижня [Слейтер Р., 2000, с. 97].

Під час самостійного опрацювання даного питання слід також зважувати на
такі основні кроки створення команд:

Встановлення групових цілей і ретельне їх доведення до всіх членів.

Уважний добір членів групи з урахуванням необхідних навичок і
можливостей доповнення один одного.

Виявлення кожним членом групи свого потенційного внеску до роботи групи
і відчуття своєї важливості і взаємозалежності з іншими членами.

Встановлення культурних відмінностей між членами групи і шляхів
ефективної співпраці.

Вимірювання результатів групової роботи і їх змін залежно від поліпшення
взаємодії, управління стресами у світлі поставлених цілей.

Спеціалізовані тренінги членів команди, спрямовані на розвиток
міжособистих і міжкультурних навичок.

Утворення комунікативних зв’язків між членами групи з метою якнайкращого
порозуміння і обміну інформацією між членами групи.

Винагорода членів команд з метою обґрунтування нових ідей і здійснення
відповідних дій.

Міжнародна команда являє собою групу людей різних національностей. При
цьому кожен виконує свою роль у команді. Ключового значення в
організації міжнародної командної роботи набуває вибір ролей, а також
подолання міжкультурних бар’єрів. Важливо усвідомити, що кожний член
команди не перестає бути певним фахівцем і, як правило, на час командної
роботи не звільняється з посади, хоча обсяг виконуваних обов’язків,
пов’язаних з нею, може зменшуватись, інколи до нуля. Натомість член
команди виконує іншу роботу з урахуванням своєї підготовки в іншій
сфері, з іншими колегами, для продуктивної співпраці з якими кожному
доводиться обирати та якісно виконувати певні ролі.

Існує кілька підходів до визначення командних ролей. Найбільш поширеною
є концепція відомого англійського психолога і письменника
Мередіта Белбіна, який є автором також ефективної техніки «кольорового
кодування» чи «робочого набору». Ця техніка полягає у використанні
менеджерами різнокольорових крапок для класифікації роботи, субординуючи
її як «завдання» та «можливості», а також поділяючи її на персональну та
спільну. У компанії «Роял Лейсестер Інфірмарі» цей експеримент сприяв
змістовнішим дискусіям про роботу з менеджерами, істотно поліпшив роботу
в групах та зменшив кількість непотрібних слів на 90 % [Дерлоу, с. 69].

Основні висновки М. Белбіна, які були отримані на підставі семирічних
експериментів, полягають у такому. По-перше, кожен член має відігравати
певну очевидну функціональну роль, оскільки він увійшов до команди як
бухгалтер, інженер, регіональний менеджер чи інший фахівець. Виконуючи
завдання, не пов’язані з його посадовими обов’язками, член команди
користується притаманними спеціальності практичними інструментами.
По-друге, кожен член команди має виконувати певну групову роль не тільки
за своїм фахом, а насамперед особливостями темпераменту. При цьому
учасники команди повинні ефективно взаємодіяти між собою та
урівноважувати один одного. По-третє, М. Белбін приділив головну увагу
дослідженню «анатомії команди», виявив і розмежував 8 ролей як єдино
придатних для ефективної роботи команди.

До цих ролей належать такі [Хажинські, с. 373]:

Координатор (лідер), що забезпечує досягнення мети командою та ефективне
використання її потенціалу.

Локомотив (працівник), який прагне прискорити досягнення поставлених
цілей будь-якими методами, однак не володіє управлінськими навичками.

Іноватор (мислитель), який є основним джерелом продукування нових ідей і
стратегій.

Аналітик (математик), який забезпечує прийняття зважених остаточних
рішень завдяки своєму тверезому мисленню та обережності.

Постачальник (шукач джерел), який утворює зовнішні контакти і знаходить
ресурси поза групою, що дозволяють швидше виробити якісне рішення.

Організатор (скрупульозний виконавець), що докладно перевіряє всі
аспекти проекту, планує його чергові етапи, зберігає всі деталі і
забезпечує здобуття мети.

Душа команди (командний гравець), що нейтралізує особисті проблеми
учасників команди і створює умови для ефективної участі в колективній
праці кожному члену групи шляхом підбадьорювання і підтримки.

Фінішер (реалізатор), який здатний перекласти ідеї і цілі групи на
практичну мову деталізованих планів.

У процесі самостійного вивчення теми студенту може здатись доцільним
досить простий підхід до комплектування складу міжнародних команд і
визначення ролей окремих їх членів. На перший погляд, варто включати до
складу міжнародної команди представників англо-американського кластера,
які можуть бути дійовими лідерами, локомотивами, та латиноєвропейського
кластера, особливо французів, що вважаються найкращими у світі
винахідниками, а тому можуть бути іноваторами в команді. Представники
латиноамериканського чи близькосхідного кластера більше пристосовані до
ролі командного гравця, а далекосхідного, німецького чи нордичного
кластерів виглядають добрими організаторами і фінішерами. Практика,
однак, не доводить, що розподіл ролей у міжнародних командах має
здійснюватись виключно з урахуванням національних культур. Це лише один
з початкових чинників утворення та ефективної діяльності міжнародних
команд. Ретельні дослідження, проведені в Міжнародному інституті
розвитку менеджменту (м. Лозанна, Швейцарія), довели, що значення
національних культур відчувається лише на початкових стадіях формування
команд. На наступних стадіях вагомішу роль відігравали індивідуальні
особливості учасників: цінності, підходи, переконання і т. ін.
[Менеджмент, 1999, с. 398].

Ураховуючи викладене, студент має засвоїти підхід до управління
міжнародними командами, що ґрунтується на такій системі, як культурна
матриця і включає три взаємозв’язані ланки: культура, ідеологія та
особистість. За таким підходом культура означає колективне програмування
менталітету, що охоплює основні небіологічні відмінності між людьми.
Ідеологія означає систематизований ряд цінностей, переконань, підходів.
Серед характеристик особистості важливо зважувати на співвідношення
інтровертів та екстравертів. Про зв’язок зазначених елементів між собою
свідчить, наприклад, сильна екстравертність бразильської та
американської культур, сильна інтровертність фінської і японської
культур, проміжний стан англійської і голандської культур.

Опановуючи питання теми, студенту важливо засвоїти певні правила
організації командної роботи в міжнародних корпораціях, що дозволяє
досягти найвищої продуктивності. За даними досліджень Дж. Катуенбаха та
Д. Сміта, зазначені правила включають [Parker, p. 219]:

а) утворення малих команд, що не перевищують 10 членів;

б) поєднання різних людей, що володіють високорозвинутими навичками з
погляду технічної експертизи і здатності розв’язувати проблеми чи
управління міжособистісними конфліктами;

в) сприйняття командою загальної цілі, яка має бути реалістичною,
посильною для досягнення;

г) встановлення рівня виконання конкретних завдань, що випливають із
загальної цілі.

Особливо важливо звернути увагу на ключову роль координаторів в успішній
діяльності міжнародних команд. За результатами досліджень
М. О’Хара-Деверекс та Р. Йохансона, вони мають володіти певними
якостями, які можна розподілити на три групи [Parker, p. 221]:

1. Особисті якості:

терпіння/стійкість;

емоційна стабільність;

здатність жити з помилками;

відкрите мислення;

почуття гумору;

скромність;

багата уява.

2. Ділові здібності:

здатність до системного мислення;

вміння приймати рішення в амбіційних ситуаціях;

\

^

l

n

p

TH

a

TV`IIOF

H

P

hUe

hUe

hUe

hUe

hUe

hUe

hUe

hUe

hUe

\

`OP

o

hUe

hUe

hUe

hUe

hUe

hUe

hUe

hUe

&

F

&

&

F

{({@|B|L|uonenenenaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaYaOEOEOEOEOaAaAa»aY
aYa»aYa»aYa

&

&

F

’&’ & F gd?MU здатність долати культурні бар’єри; спроможність оцінювати модель поведінки в будь-якому культурному оточенні; спроможність виявляти міжкультурні аспекти бізнесу; здатність адаптувати стиль менеджменту; технічна компетенція. 3. Інтелектуальні здібності: пізнавально-інтелектуальні; здатність формувати особисті стосунки і готувати доповіді; знання історичних і поточних питань соціального розвитку; відчуття цінностей кожної особи; мотивованість до міжкультурної співпраці. Самостійно вивчаючи тему, студенти повинні приділити увагу розумінню міжнародних комунікацій, загальна схема яких представлена на рис. 7.3. Рис. 7.3. Процес комунікацій Важливо підкреслити такі особливості міжнародних комунікацій: розміщення окремих елементів комунікацій у різних частинах світу; віддаленість; вплив різних культур; різниця у часі; значні затрати. Самостійно вивчаючи тему, студент має враховувати основні типи міжнародних комунікацій: Зовнішні міжнародні комунікації Приклад: Комунікації між урядами у зв’язку з дотриманням угод про міжнародну торгівлю. Внутрішні міжнародні комунікації Приклад: Спілкування в даній країні менеджера з іншої країни. Менеджери-американці щоденно роблять у США 37 телефонних дзвінків, а в Японії — 34. Японські менеджери роблять в Японії щоденно в середньому 35 телефонних дзвінків, а в США лише 30. Рис. 7.4. Приховані і висловлені міжнародні комунікації Висхідні комунікації (upward communication): зворотний зв’язок; допомога менеджерам нижчого рівня від вищих менеджерів. Спадні комунікації (downward communication): встановлення завдань; надання інформації. Вивчаючи тему, важливо усвідомити бар’єри міжнародних комунікацій: 1. Мовні бар’єри (Language Barriers). Типові кроки підготовки письмового звіту з використанням перекладу: збір персоналом матеріалу для включення до письмового повідомлення; підготовка попереднього проекту повідомлення німецькою мовою у письмовій формі; доопрацювання проекту німецькою мовою; переклад матеріалу з німецької мови англійською; консультація з персоналом, що володіє двома мовами, стосовно перекладу; доопрацювання проекту англійською мовою в додатковий час доти, доки він не буде придатним для подальшого використання. 2. Бар’єри сприйняття (Perceptual Barriers): рекламні повідомлення; інші погляди. 3. Вплив культури (The Impact of Culture): культурні цінності; непорозуміння. 4. Невербальні комунікації (Nonverbal Communication): враження; дистанція (інтимна, особиста, соціальна, публічна). Вивчення зазначених бар’єрів повинно логічно завершитись розумінням шляхів підвищення ефективності міжнародних комунікацій: а) Поліпшення системи зворотного зв’язку. Найбільш важливим є зворотний зв’язок між материнськими компаніями і приєднаними відділеннями. Існує два типи систем зворотного зв’язку: особові (наради, телефонні розмови); міжособові (звіти, бюджети, плани). Приклад: Половина материнських компаній США підтримують зворотний зв’язок зі своїми філіями за кордоном шляхом щомісячних письмових звітів, а в компаніях Європи і Японії цей показник становить лише 10 %. 75 % компаній США проводять щорічні наради з вищими керівниками філій, у той час як для європейських та японських компаній це становить 50 %, що вважається недостатнім для домашнього офісу. Рис. 7.5. Категорії особистого простору при міжнародному спілкуванні Джерело: Adapted from Richard M. Hodgetts, Donald F. Kuratko. Management. — 2d ed. — San Diego, Calif.: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1988. — P. 265. б) Мовний тренінг: вербальні (усні) комунікації; письмові комунікації. в) Культурний тренінг: розуміння іншої культури; національна культура і субкультура (спільність культури країн Південної Америки, латинська культура — основа культури Іспанії, Португалії, Італії, Франції); обмеженність поняття «міжнародна культура». г) Посилення гнучкості і співробітництва: внутрішньофірмова взаємодія; переговори; урахування відмінностей між географічною і корпоративною культурами. Способи подолання культурних бар’єрів: Зберігайте неупередженість. Уважно ставтесь до звичаїв інших людей. Враховуйте багатозначність однакових жестів і виразів у різних країнах. Пристосовуйте ваш стиль до особливостей іншої людини. Приклади з господарської практики Кейс «Джиллетт»* Міжнародна корпорація «Джиллетт» зі штаб-квартирою у м. Бостон (США) є провідним у світі виробником різноманітних косметичних товарів, займаючи 25 % цього ринку. Товари цієї фірми продаються у всіх регіонах світу. В Україні корпорація присутня з 1992 р. і посідає перше місце у продажі товарів для гоління. «Джиллетт» діє в Україні через мережу українських дистриб’юторів, займаючи на цьому ринку переважну частку. У 1975—1991 рр. головним керуючим і головою ради директорів був Колман Моклер, який після закінчення Гарвардської школи бізнесу пройшов у цій компанії всі ключові посади. За роки його керівництва корпорація «Джиллетт» від середнього рівня результатів здійснила справжній злет порівняно з ринком (див. рис. 7.6, який демонструє віддачу одного долара інвестицій за відповідний період з 31.12.1976). Рис. 7.6. Динаміка показника віддачі інвестицій в акції «Джиллетт» З графіка очевидно, що за період з 1986-го по 1996 р. віддача кожного долара інвестицій в акції «Джиллетт» зросла з 8 дол. США за попереднє десятиліття (1976—1986), як і для всього ринку, до майже 96 дол. за 1986—1996 рр. Цілком зрозуміло, що фірма «Ревлон», очолювана Дональдом Перельманом, намагалась купити «Джиллетт» у 1986 р., обіцяючи через десять років віддачу в 30 дол. США. Однак К. Моклеру вдалося витримати не тільки три атаки «Ревлона», а й інвестиційної групи «Коністон Партнерс». Хоча особисто К. Моклер на цій операції міг заробити кілька мільйонів доларів, це було б проти інтересів клієнтів, акціонерів та працівників компанії. Адже компанія мала секретні наукові розробки, які забезпечили виведення на світовий ринок таких нових продуктів, як «Сенсор» і «Мак-3». Тому в боротьбі за збереження контролю у раді директорів К. Моклер зі своєю командою провели переговори з тисячами приватних інвесторів, отримавши від них права представляти їхні інтереси і зберігши врешті-решт компанію, майбутня вартість якої перевершила найоптимістичніші прогнози. Якби навіть врахувати 44 % премію Перельмана в 1986 р., то сумарний прибуток від інвестицій усіх отриманих від нього грошей за продані акції був би втричі менший, ніж віддача від акцій «Джиллетт» у 1996 р. Чимало дослідників вивчали причини успіху керівництва К. Моклера. Його колеги визначили три пріоритети в житті К. Моклера: сім’я, Гарвард, «Джиллетт». Навіть у найскладніший період 80-х років К. Моклер зберігав у своєму житті дивний баланс, проводячи чимало часу в сім’ї, відвідуючи церкву, активно працюючи в керівній раді Гарвардської школи бізнесу. Він став протестантом ще під час навчання на програмі МВА і перетворився з часом на лідера руху бізнесменів Бостона у впровадженні релігійних принципів і цінностей у корпоративну мораль. За класифікацією Дж. Коллінза, К. Моклер належав до рідкісної категорії керівників п’ятого рівня, ключові риси яких — скромність і воля. Успіхи вони пов’язують з діяльністю колег, однак відповідальність за невдачі беруть на себе. На жаль, К. Моклеру не довелось побачити успіхи свого керівництва в 1996 р. 25 січня 1991 р. він помер у коридорі свого офісу від поширеного інфаркту. Справа в тому, що керівництво компанії з добрих міркувань вирішило зробити пабліситі своєму лідеру і компанії, помістивши його фото на обкладинці журналу «Форбс», на якому К. Моклер стояв на вершині гори і переможно розмахував великою бритвою, у той час як переможені принишкли внизу. Однак колеги не врахували негативного ставлення свого лідера до будь-яких образів корпоративного Конана-переможця. Його дружина згадувала згодом: «Коли Колман помер і ми всі пішли на похорони, я оглянулась навколо і зрозуміла, скільки ж його оточувало любові. Це була людина, котра весь час проводила з людьми, які любили його, любили те, що вони разом робили, любили один одного вдома, на роботі, у його доброчинній діяльності. Всюди». Тести Одиничний вибір (правильно — помилково) 1. Для японської моделі кар’єри виконавчих директорів притаманна багатоетапна ротація у поєднанні з перепідготовкою і підвищенням кваліфікації в корпоративних навчальних центрах. 2. Для теорії «Y» Мак-Грегора властиво вважати людину нечестолюбною. 3. Патерналістське керівництво робить наголос на партнерських відносинах між керівником і підлеглими, уникаючи інтенсивних ділових стосунків між підлеглими. 4. Типовим для корпорацій країн, що розвиваються, є стиль керівництва індійських менеджерів. 5. Для ефективної діяльності міжнародних команд є ретельний функціональний розподіл роботи між членами команди з урахуванням особливостей національних культур. Множинний вибір 1. Теорія «Z» В. Оучі обґрунтовує основні характеристики нових американських компаній на підставі узагальнення досвіду ... і ... компаній. а) американських і російських; б) американських та японських; в) американських та європейських; г) японських та європейських; д) європейських і китайських. 2. У той час як ... гуру менеджменту пропонують менеджерам практикам так звані змістовні послання («використовуйте цей стиль керівництва», «мотивуйте людей таким чином» і т. ін.), ... гуру роблять наголос на тому, що менеджери можуть творчо використовувати власний досвід і інтелектуальні здібності, тобто вони пропонують послання відносно навчального процесу. а) японські, європейські; б) німецькі, російські; в) американські, японські; г) японські, американські; д) американські, англійські. 3. Менеджери Великобританії у практичній діяльності віддають перевагу в процесі прийняття рішень … а) американським навчальним посібникам; б) британським навчальним посібникам; в) французьким навчальним посібникам; г) здоровому глузду; д) результатам соціальних досліджень. 4. У 1983 р. відомі американські дослідники стилів менеджменту Кенет Бланчард та Спенсер Джонсон видали короткий бестселер «Однохвилинний менеджер». Ця проста і яскрава книга, на відміну від наукових праць, побудована на повчальних бесідах молодого менеджера і досвідченого керівника, в яких суть менеджменту була зведена до трьох простих пунктів: постановка цілей, мотивація та оцінка виконання. Оскільки ця книга користувалась у світі величезним авторитетом, то ... … вважали це цілком достатньою підставою для практичного застосування рекомендацій авторів. Однак … ... вважали цю книгу ерзац-літературою через відсутність у ній переконливої аргументації і спрощеного трактування менеджменту. а) практики менеджменту, теоретики менеджменту; б) російські менеджери, американські менеджери; в) російські менеджери, українські менеджери; г) японські менеджери, європейські менеджери; д) німецькі менеджери, французькі менеджери. 5. Найбільш прозорі (висловлені) комунікації серед наведених націй притаманні … а) французам; б) німцям; в) італійцям; г) арабам; д) японцям. 6. Більше половини материнських компаній ... підтримують зворотний зв’язок зі своїми закордонними філіями шляхом щомісячних письмових звітів, у той час як у компаній ... цей показник становить лише 10 %. а) Європи, США; б) Африки, США; в) Японії, США; г) США, Японії; д) Європи, Японії. 7. Індивідуально орієнтована та виразно сформульована модель комунікацій притаманна менеджерам ... а) Японії; б) Китаю; в) Росії; г) США; д) України. 8. ... менеджери найчастіше використовують такі засоби комунікації, як службові записки, меморандуми, оголошення та інші формальні засоби. а) японські; б) американські; в) польські; г) російські; д) всі названі. 9. ... менеджери спершу проводять інтенсивні усні консультації і лише згодом складають офіційний документ, щоб оформити вже досягнуту угоду. а) американські; б) британські; в) канадські; г) шведські; д) японські. 10. У результаті досліджень Д. Тенен було встановлено, що в процесі комунікацій ... намагаються підкреслити свій статус і незалежність, тим часом як ... під час розмови прагнуть передусім встановити контакт. а) чоловіки, жінки; в) японці, американці; в) жінки, чоловіки; г) американці, японці; д) вищі керівники, нижчі керівники. Збіг 1. Керівництво. А. Рівноправні робочі відносини як між підлеглими, так і між керівником і підлеглими. 2. Лідерство. Б. Вплив керівника на ділову поведінку підлеглих. 3. Демократичне керівництво. В. Жорсткі стосунки між керівником і підлеглими, яким він довіряє. 4. Патерналістське керівництво. Г. Особистий вплив керівника на підлеглих. 5. Сприятливий авторитаризм. Д. Партнерські відносини між підлеглими і досвідченим керівником. Термінологічний словник ключових понять Авторитарне керівництво — один з типів управління, для якого притаманний жорсткий характер відносин між керівником і підлеглим, за якого прийняття рішень є виключною функцією керівника, а підлеглий розглядається як виконавець цих рішень і не впливає на їх прийняття. Р. Лайкерт виокремлює два варіанти авторитарного керівництва: експлуатаційний авторитаризм (система 1), що ґрунтується на недовірі підлеглим, які вважаються невпевненими в собі (теорія «Х»), та сприятливий авторитаризм (система 2), для якого притаманна довіра до людей і впевненість в їхній майстерності (теорія «Y»). Демократичне керівництво — один з типів керівництва, який ґрунтується на рівноправних робочих відносинах, з одного боку, між підлеглими, які часто утворюють команди, а з іншого, — між підлеглими і керівниками. Дзен-буддизм — японська школа буддизму Махаяні, що пропонувала своїм прихильникам різноманітні шляхи до досконалості, зокрема військовим мистецтвом. Поширена притча дзен-буддизму про мандрівника, який піднімається в гору, орієнтує його на те, щоб не нехтувати тим, чого він не бачить. Адже це можна побачити з іншої гори або побачить хтось інший. Ця притча введена в практику міжнародного менеджменту Р. Кантер для усвідомлення загроз від невидимих суперників — невідомих конкурентів, що діють у всьому світі в інших галузях, однак володіють належними технологіями і можуть увійти в нашу галузь. На думку Р. Кантер, «виробники стурбовані видимими помилками; клієнтів втрачають через помилки невидимих» [5, 51]. Ефект маховика — концепція вдосконалення компаній, запропонована Дж. Коллінзом. Включає чотири стадії: рух вперед відповідно до концепції «їжака», досягнення конкретних результатів, докладання співробітниками більших зусиль завдяки натхненню від цих результатів, розгін маховика. Керівництво — вплив керівника на ділову поведінку підлеглих в інтересах успішного вирішення поставлених перед ними завдань. Команда — група людей, які об’єднуються не службовими відносинами, а насамперед певними спільними проблемами і завданнями. Комунікативні бар’єри — ускладнення в процесі комунікацій. Комунікативні відстані — регламентоване у просторі розташування учасників комунікації. Комунікації — обмін інформацією між відправником і отримувачем повідомлення. Комунікації міжнародні — один з типів комунікацій, в яких відправник і отримувач повідомлення розташовані в різних країнах. Комунікації приховані — один з типів комунікацій, що не потребує вичерпної формалізації; притаманний східним культурам. Комунікації прозорі — один з типів комунікацій, що ґрунтується на вичерпному взаєморозумінні і притаманний західним культурам. Культурні бар’єри — ускладнення в міжнародних комунікаціях, що виникають внаслідок приналежності відправника і отримувача повідомлення до різних національних культур. Лайкерта система — чотири типи управління, що виокремлюються за критеріями характеру відносин між керівником і підлеглими, зокрема довіри, участі у прийнятті рішень. Лідерство — вплив керівників на підлеглих, який досягається без використання інструментів влади завдяки винятковим особистим якостям. Мак-Грегора теорії «Х», «Y» — концепції протилежної поведінки людей, які без ініціативи працюють лише заради винагороди («Х») або ж робота приносить їм задоволення і вони працюють творчо і відповідально («Y»). Національні моделі керівництва — стилі управління, що віддзеркалюють особливості національних культур. Оучі теорія «Z» — концепція В. Оучі, що поєднує сильні сторони менеджменту американських і японських корпорацій. Парадокс Стокдейла — один з елементів концепції перетворення гарних корпорацій на видатні, який полягає в поєднанні керівниками, з одного боку, тверезої оцінки фактів, з іншого, — з вірою і прагненням до здобуття перемоги. Патерналістське керівництво — один зі стилів управління, який ґрунтується на партнерських відносинах підлеглих і керівника, який вважається більш досвідченим. «Управлінська решітка» Блейк—Моутон — кількісно виражена модель, в якій стилі керівництва визначаються за двома факторами: увага до справи і увага до підлеглих. Хибне коло — сукупність дій в управлінні компанією, що призводять до погіршення її стану. Відповідно до концепції Дж. Коллінза, це коло містить такі ланки: незадовільні результати, необґрунтовані заходи без глибокого розуміння ситуації (нові програми, напрями, керівники, події, мода, поглинання і т. ін.), зниження потенціалу, подальше погіршення результатів. Література 1. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: Підручник. — Львів: БаK, 2001. — С. 390—495. 2. Дафт Р. Л. Менеджмент: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2000. — С. 464 — 498, 530—595. 3. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х. Международный бизнес: Внешняя среда и деловые операции: Пер. с англ. — 6-е изд. — М.: Дело Лтд, 1996. — С. 692—712. 4. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в ХХІ веке: Учеб. пособие: Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2000. — С. 213—254. 5. Кантер Р. Рубежи менеджмента: Книга о современной культуре управления: Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. — С. 55—78, 105—128, 149—170. 6. Кернс Д., Недлер Д. Пророки во тьме, или Рассказ о том, как «Ксерокс» восстал из пепла и дал бой японцам: Пер. с англ. — СПб.: Азбука-Терра, 1996. — 352 с. 7. Коллинз Дж. От хорошего к великому: Пер. с англ. — СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2001. — С. 33—60. 8. Лемберт Т. Ключові проблеми керівника: 50 перевірених способів вирішення проблем / Пер. з англ. — К.: Всеувито: Наук. думка, 2001. — 303 с. 9. Менеджмент: Пер. с англ. — М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. — С. 498—533. 10. Морита А. Сделано в Японии: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1990. — С. 191—279. 11. Панченко Є. Г. Міжнародний менеджмент: Навч. посібник. — К.: КДЕУ, 1996. — С. 60—75. 12. Робінс С. П., де Ченцо Д. А., Девід А. Основи менеджменту: Пер. з англ. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. — С. 432—516. 13. Родченко В. В. Международный менеджмент: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — С. 78—191. 14. Хажински А. Гуру менеджмента: Пер. с англ. — СПб.: Питер, 2002. — С. 274—337. 15. Якокка Л. Карьера менеджера: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1991. — 384 с. * Адаптовано: Дафт Р., С. 71. * Джерело: 7, с. 39—40, 54, 81—82. PAGE PAGE 1 Загальна структурна побудова учбового матеріалу та загальні відомості Завдання з курсу «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» Завдання пов’язані між собою. Цифрові матеріали є умовними. Використані завдання збігаються у студента в окремій папці, зброшуровано. Під час здачі викладач з’ясовує ступінь самостійності його виконання студентом, з оцінкою за бальною системою. Без здачі всіх практичних завдань з позитивною оцінкою студент не може здавати екзамен. Навчальний матеріал побудовано на наскрізному прикладі виробничого підприємства, яке виготовляє два вида продукту «Е», «К», крім того займається торговою діяльністю. Оскільки визначення курсу проводиться за темами, господарські операції повторюються в окремих темах. Тому потрібно мати на увазі цей елемент роботи. Кожна із задач є самостійною, але подальше виконання завдань є продовженням першої задачі. У наступних завданнях ця особливість врахована. Облік прямих затрат здійснюється за: елементи затрат; види продукції; види затрат; види діяльності. Облік непрямих (накладних) цитрат здійснюється за таким принципом: загальновиробничі (рах. № 91); залежні, незалежні, сталі, змінні. Адміністративні із них: загальноторгові (комерційні) (рах. № 92) загальногосподарські (виробничі) (рах. № 92) зі збуту (рах. № 93) інші операції (рах. № 9/і) З метою скорочення технічної роботи під час виконання практичних .завдань слід мати на увазі такі умови: Журнал реєстрації форма № 1) не потрібно відкривати. Його показники містяться у таблиці № 1 «Документи та їх зміст про господарські операції (факти)». При підрахунках загальної суми господарських операцій слід мати на указі, що господарські операції повторюються за темами. Їх в підсумкові дані не потрібно включати. Загальна структурна побудова учбового матеріалу та загальні відомості Завдання з курсу «Бухгалтерський облік в управлінні підприємством» Завдання пов’язані між собою. Цифрові матеріали є умовними. Навчальний матеріал побудовано на наскрізному прикладі виробничого підприємств, яке виготовляє дна вида продукта «Е», «К», крім того займається торговою діяльністю. Оскільки визначення курсу проводиться за темами, господарські операції повторюються в окремих темах. Тому потрібно мати на увазі цей елемент роботи. Кожна із задач є самостійною, але подальше виконання завдань є продовженням першої задачі. У наступних завданнях ця особливість врахована. Облік прямих затрат здійснюється за: елементи затрат; види продукції; види затрат; види діяльності. Облік непрямих (накладних) цитрат здійснюється за таким принципом: загальновиробничі (рах. № 91); залежні, незалежні, сталі, змінні. Адміністративні із них: загальноторгові (комерційні) (рах. № 92) загальногосподарські (виробничі) (рах. № 92) зі збуту (рах. № 93) інші операції (рах. № 9/і) З метою скорочення технічної роботи під час виконання практичних .завдань слід мати на увазі такі умови: Журнал реєстрації форма № 1) не потрібно відкривати. Його показники містяться у таблиці № 1 «Документи та їх зміст про господарські операції (факти)». При підрахунках загальної суми господарських операцій слід мати на указі, що господарські операції повторюються за темами. Їх в підсумкові дані не потрібно включати. Завдання 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в управлінні підприємством Ціль: (мста) 1. З’ясувати сутність бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. 2. Розібратися в основах побудови фінансового та внутрішньогосподарського обліку. 3. З’ясувати систему показників та їх вплив на побудову обліку. 4. Уяснити загальну структурну побудову (фінансового обліку у прийнятті управлінських рішень. Учбовий матеріал. Тема № 1. Завдання 2. Облік в управлінні власним капіталом-власності засновників Завдання складається із двох задач. Задача 2.1. Облік в управлінні статутним капіталом фірми. Учбовий матеріал. 1. 2-го жовтня 200_ р. відповідно до установчих документів зареєстрована (фірма «Арго», статутним капіталом 21000 гри. Господарчі операції, які мали місто після реєстрації фірми в жовтні місяці 200_ р. наведені в таблиці 1. Примітка до таблиці 1: А — актин П — насип ФС — фінансова стабільність Л — ліквідність ПС — платоспроможність Таблиця 1 ДОКУМЕНТИ ТА ЇХ ЗМІСТ (ДАНІ) ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ФАКТИ (ОПЕРАЦІЇ) ЗА ЖОВТЕНЬ — ГРУДЕНЬ 200_ р. Дата № госп. опер. Назва документу та зміст господарської операції Сума, гри Вплив господарського факту на Баланс Фінансовий стан А П ФС Л ІІС 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 15.10 01 Жовтень Касовий прибутковий ордер № 1 установчі внески Хиля І. П. 4000 15.10 2 Касовий прибутковий ордер № 1 установчі внески ІІІирко Е. О. 1000 15.10 3 Акт прийому-здачі у статутний капітал установчі внески. Прийнято від Ширко Е. О. у статутний капітал: а) МШП б) будинок 100 5900 17.10 4 Акт прийому-здачі у статутний фонд установчі внески. Прийнято від Сірко П. І. автомашина 5000 15.10 5 Зобов’язання про наступні внески установчої суми до статутного капіталу Сірко П. І. Хиля І. П. 2000 3000 19.10 6 Касовий видатковий ордер № 1. Внесено в банк на розрахунковий рахунок 4300 19.10 6/1 Виписка з банку з р/р а) внесено готівкою із каси (дивитися операцію 6) 4300 25.10 7 Квітанція № 35 Сплачено за реєстрацію фірми в виконкомі та нотаріальні витрати 1000 Разом: 254000 ( ( ( ( ( Що потрібно виконати? 1. Визначити господарські процеси за характером балансової належності (актив-пасив) та їх вплив на фінансовий стан господарства. 2. Скласти баланс підприємства. Задача 2.2. Облік в управління формування статутного капіталу акціонерного товариства. Учбовий матеріал. 1. Державне підприємство перетворюється на акціонерне товариство «ВЕТА» (Рішення від 01.10.200_ року). 2. Ліквідаційний баланс державного підприємства на 1 жовтня 200_ р. наведено в таблиці 2. Ціпа фірми 25000 гри. 3. Дирекцією проведено на 2500 звичайних акцій номінальною вартістю 10 гри. кожна. 4. Господарські операції, які мали місце під час створення акціонерного товариства «ВЕТА» за жовтень 200_ року наведені в таблиці 3. Таблиця 2 ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА СТАНОМ НА 1 ЖОВТНЯ 200_ р. ПЕРЕТВОРЕНОГО НА АТ «ВЕТА» Показники Сума, гри 1. 2. Актив 1. Основні засоби: а) первинна вартість б) знос (амортизація) в) залишкова вартість 10000 3660 6340 2. Нематеріальні активи: а) нематеріальна вартість б) амортизація в) залишкова вартість 800 600 200 3. Матеріали (виробничі запаси) 7000 4. Малоцінні довгозношувальні предмети (необоротні): а) нематеріальна вартість б) знос (амортизація) в) залишкова вартість 800 350 450 5. Незавершене виробництво у тому числі: продукт «Е» — « — « — «К» 2500 1500 1000 6. Готова продукція 850 7. Каса 10 8. Розрахунковий рахунок 2620 9. Валютний рахунок (2000 дол.) у банку 1000 10. Інші рахунки в банку 700 11. Розрахунки з покупцями (вимоги) 400 12. Розрахунки з підзвітними особами (вимоги) 25 13. Векселі одержані (оборотні) 1000 14. Фінансові вкладення в облігації (оборотні) 500 Баланс 24000 1. Статутний капітал 3000 2. Короткострокові кредити (банки) 1000 3. Розрахунки з постачальниками (зобов’язання) 200 4. Розрахунки з бюджетом (зобов’язання) 300 5. Розрахунки по обліку праці (зобов’язання) 850 6. Розрахунки по страхуванню (зобов’язання) 150 7. Розрахунки з засновниками за одержані авансові внески в статутний капітал 18000 500 8. Векселі видані (довгострокові) Баланс 24000 Ціна фірми визначена її сумі 25000 гри. Таблиця 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ЗМІСТ (ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ ЗА ЖОВТЕНЬ — ГРУДЕНЬ 200_ РОКУ) №№ Дата Документальне оформлення та зміст операцій Сума, гри. Вплив господарського факту на Баланс Фінансовий стан А П ФС Л ПС Регулювання ліквідаційного балансу Бухгалтерська довідка 0/1 15.10 Ціна фірми (суму визначити самостійно) 0/2 15.10 Бухгалтерська довідка Закривається рахунок «Статутний капітал» 2 16.10 Бухгалтерська довідка Статут АТ «Бета» Зареєстровано в державному реєстрі № К 001123 25000 2 19.10 Бухгалтерська довідка Відображена в обліку сума, яка була внесена особами, що зробили підписи на акції (суму визначити самостійно) 3 26.10 Акти прийняття майна Прийняті на баланс одержаних в оплату за реалізовані акції: а) поні верстати — річна норма амортизації — 10 % б) господарчий інвентар — (вартістю понад встановленого ліміту за одиницю) — річна норма амортизації 15 % в) господарчий інвентар (вартістю менше встановленого ліміту) за одиницю 3380 1200 320 Разом 4900 №№ Дата Документальне оформлення та зміст операцій Сума, гри. Вплив господарського факту на Баланс Фінансовий стан А П ФС Л ПС 4 30.10 Протокол загальних засобів акціонерів Рішенням загальних зборів акціонерів зараховані в рахунок оплати акцій: видатки акціонерів пов’язані з організацією АТ за (виготовлення бланків акцій, плати за реєстрацією і таке інше) 800 5 24.10 Виписка банку з розрахункового рахунку Надійшло від акціонерів, які раніше підписали, але не оплатили акції 1600 6 10.10 Виписка банку з розрахункового рахунку Направлено на погашення кредиторської заборгованості: а) кредитів банку; б) зобов’язання постачальникам; в) зобов’язання бюджету. 500 200 300 Разом: 1000 7 10.10 Виписка банку з розрахункового рахунку Перераховано в бюджет в оплату боргу одержані від активів 2300 8 1 листопада правлінням АТ об’явлено додаткову передплату на акції АТ номінальною вартістю 6000, у тому числі: прості акції на суму Статут переєстровано 6000 9 01.11 Виписка з банку з розрахункового рахунку Перераховані фірмі «Конто» витрати, пов’язані з випуском нових акцій 300 10 01.11 Виписка з банку з розрахункового рахунку Зараховані на розрахунковий рахунок кошти, одержані від реалізації акцій додаткового випуску 5500 11 03.1 Акт прийняття майна в оренду в оплату акцій Прийнято будинок «Кала відпочинку «Деснянка» строком на 5 років становить 300 Що і як потрібно виконати? 1. Скласти передаточний баланс. 2. Відобразити процес продажу та реєстрації АТ. 3. Скласти вступний баланс АТ «Вета» на день реєстрації на підставі таблиці 2. 4. За даними таблиці 3 визначити економіко-правовий характер господарських операцій та записати їх у графи № П та П (тобто які зміни внесе господарський факт у структуру балансу, актину, насипу, його розділи) 5. На окремому листі визначити, на які основні показники — ліквідності, платоспроможності, кредитоспроможності тощо — буде впливати господарський факт (операція). Завдання № 3. Облік в управлінні залученим капіталом. Учбовий матеріал. Господарські операції, які мали місто після реєстрації фірми в жовтні — грудні місяцях 200_ р. наведені в таблиці 1. Продовження табл. № 1 ДОКУМЕНТИ ТА ЇХ ЗМІСТ (ДАНІ) ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ФАКТИ (ОПЕРАЦІЇ) ЗА ЖОВТЕНЬ — ЛИСТОПАД — ГРУДЕНЬ 20()_ р. Дата № госп. опер. Назва документу та зміст господарської операції Сума Вплив господарського факту на Баланс Фінансовий стан А П ФС Л ПС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 38 Виписка банку по р/рахунку Одержана позика банку (короткотермінова) 100000 13 Рахунок № 102 МП «Інто» За одержані матеріали: сталь катана 180 кг по 1000 грн. ПД вартість 1 кг = 200 120000 100000 20000 61 Зарахована на р/рахунок, сума, одержана від реалізації облігації власної емісії 300000 16 Рахунок № 201 Коопторгу за одержані товари, які прийняті на склад в тому числі: — по цінам закупівельним; — націнка (знижка); — додана вартість 750000 250000 20000 11 Рахунок № 101 МП «Інто» За одержані матеріали: — сталь катана 180 кг по 1000 гри. — ПД вартість 1 кг = 200 Матеріали прийняті на склад за матеріали не оплачеш) 213000 180000 33000 12 Рахунок № 59 ВО «Метал» За одержані матеріали: — сталь листова 300 кг по 400 гри. — ПД вартість 1 кг = 80 144000 1 20000 24000 26 Рахунок № 23 АТК «Енергетик» за одержану енергію 30000 29 Рахунок № 15 фірми «АТКР» За одержані послуги: а) по ремонту устаткування виробничого цеху; б) перевезення готової продукції. Рахунок не сплачено 32600 12000 20600 34 Рахунок № 8. Ремонтно-будівельні підприємства Акт приймання-здачі закінченого ремонту складу Прийнято до оплати, не сплачено 10000 Завдання 4. Облік в управлінні активами Задача 4.1. Облік в управлінні валютних операцій та розрахунків і оплати праці Продовження табл. 1 ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ЗА ЛИСТОПАД-ГРУДЕНЬ 200_РОКУ (ДИВ. ПРОДОВ. ТАБЛ. № 1). ДОКУМЕНТИ ТА ЇХ ЗМІСТ (ДАНІ) ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ФАКТИ (ОПЕРАЦІЇ) :ЗА ЖОВТЕНЬ — ЛИСТОПАД — ГРУДЕНЬ) 20()_р. 2 3 4 5 6 7 8 9 8 Касовий видатковий ордер 3 Видно в під звіт Шляховому К. І. 4000 9 Касовий видатковий ордер 4 Видано в під звіт Стеценку К. І. 2000 10 Касовий видатковий ордер 5 Куплені поштові конверти та марки в магазині чек № 100261 1000 17 Касовий прибутковий ордер 3 Одержано в банку з розрахункового рахунку для авансу по заробітній платі та інші видатки 301200 18 Касовий видатковий ордер 6 за відомістю № 1 видано аванс по заробітній платі за грудень 297200 20 Відомість розрахунку заробітної плати за грудень 781200 21 Бухгалтерська довідка зроблено утримання із зарплати: в т.ч. — податку на доход — пенсійний фонд 46000 40000 6000 22 Бухгалтерська довідка Розрахунок платежів по соціальному страхуванню працюючих 78120 25 Бухгалтерська довідка Нарахована орендна плата за торговий склад 12000 31 Авансовий звіт № 1 Шляхового І. К. адміністраційні 2000 32 Авансовий зніт № 2 Стеценка К. І. зі збуту 3440 33 Касовий видатковий ордер 6 Компенсація за використання власного автомобіля Стецснко К. І. (див. № 30) 1400 35 Касовий прибутковий ордер 4 Виторг магазину за 1—15 числа грудня 200_ р. 3000 36 Касовий прибутковий ордер 7 Внесено в банк на розрахунковий рахунок 3000 37 Касовий прибутковий ордер 5 Виторг магазину за 15—31 грудня 200_ р. 2000 38 Виписки банку а) винесено з каси готівкою б) зараховано під покупців за продані цінності (готову продукцію тощо) Виписка з поточного рахунку 3000 10000 39 — одержано готівкою по чеку 3012 40 — сплачено постачальникам по рахунках 4800 41 — перераховано бюджету податки 2400 42 — перераховано соцстраху 5712 43 — перерахована орендна плата 1200 44 — перераховано по різним рахункам — заграти на управління (адміністр.) 4660 — погашено кредит банку 783400 60 Придбані акції інших підприємств на фондовій біржі 20000 61 Векселі одержані за продані матеріальні цінності 20000 62 Векселі видані за куплені товарно-матеріальні цінності 150000 63 Зарахована сплачена сума одержаного векселю 100000 65 Надійшло під акціонерів за акції 1600000 67 Оплачено векселедержателям по виданим 100000 7 Перераховано фонду державного майна 2300 Що і як потрібно виконати? За даними таблиці визначити економіко-правовий характер господарських операцій та записати їх у графік № «А» та «П» (тобто які зміни внесе господарський факт у структуру балансу, актину, насипу, його розділу. На окремому листі визначити, на які основні показники — ліквідності, платоспроможності, кредитоспроможності тощо — буде впливати господарський факт (операція). Задача 5. Облік в управлінні предметами праці: виробничими запасами, товарами Учбовий матеріал. Господарські операції, які мали місто після реєстрації фірми в жовтні — листопаді 200_ р. наведені у табл. 1 Продовження табл. 1 Дата № госп. опер. Назва документу та зміст господарської операції Сума Вплив господарського факту на Баланс Фінансовий стан А П ФС Л ПС 1 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 11 Рахунок № 101 МП»Інто» За одержані матеріали: — сталь катана 180 кг по 1000 гри. — ПД вартість 1 кг = 200 Матеріали прийняті на склад за матеріали не оплачено 213000 180000 33000 12 Рахунок № 59 ВО «Метал» За одержані матеріали: — сталь листова 300 кг по 400 грн. — IIД вартість 1 кг = 80 144000 120000 24000 13 Рахунок № 102 МП «Інто» За одержані матеріали: — сталь катана 180 кг по 1000 гри. — ІІД вартість 1 кг = 200 120000 100000 20000 14 Накладна №1 та виробничий звіт 280000 15 Накладна №2 та виробничий звіт 180000 16 Рахунок № 201 Коопторгу за одержані товари, які прийняті на склад в тому числі: — по цінам закупівельним; — націнка (знижка); — додана вартість 750000 250000 20000 19 Вимога №1 Передані її експлуатацію МШП 7200 Завдання 6. Облік в управлінні засобами праці: матеріальними та нематеріальними. Учбовий матеріал: Продовження табл. 1 ДОКУМЕНТИ ТА ЇХ ЗМІСТ (ДАНІ) ПРО ГОСПОДАРСЬКІ ФАКТИ (ОПЕРАЦІЇ ЗА ЖОВТЕНЬ — ГРУДЕНЬ 200_ р.) Дата № госп. опер. Назва документу та зміст господарської операції Сума Вплив господарського факту на Баланс Фінансовий стан А П ФС Л ПС 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 31 Передано після монтажу в експлуатацію агрегат ХТР первинна вартість 20000 48 Внесено в статутний капітал автомашина 15000 23 Відомість розрахунку Амортизації основних засобів а) загальновиробничий стан; б) адміністративні виробництва; в) адміністративні торгові 7000 24 Відомість розрахунку Амортизації МДП а) загальновиробничих; б) адміністративні виробництва в) адміністративні торгові; г) затрат зі збуту вироби; д) затрат зі збуту торгові 3600 27 Бухгалтерська довідка відрахування на утворення резерву ремонтного фонду основних засобів, із них: а) виробничі; б) торгові 2000 1600 400 36 Акт вибуття з експлуатації Списан верстат у зв’язку з непридатністю — первинна вартість — знос (амортизація) — металобрухт 18000 15000 300 Завдання 7. Облік затрат, випуску продукції та обчислення її собівартості виробничої діяльності. Задача 7.1. Облік в управлінні затрат елементами, видами продукції, пилами діяльності та іншими ознаками. Учбовий матеріал: Господарські операції за листопад — грудень 200_р.(дні).продовження табл. 2) Продовження табл. 2 ДОКУМЕНТИ ТА ЇХ ЗМІСТ (ДАНІ) Дата Зміст Сума Зміїні стану Дебет Кредит 1 2 3 4 5 1/14. Накладна №1 Передано зі складу у виробничий цех сталь катана 280 кг по 1000 грн. Виробничий зніт: із одержаної статі використано: — на виріб «А» 200 кг — 40000 — на виріб «Б» 80 кг — 16000 28000 20000 8000 2/15. Накладна №2 Передано зі складу в виробничий цех сталь листова 300 кг по 400 12000 Виробничий звіт з одержаної сталі використано: — на виріб «А» 250 кг 20000 — на виріб «Б» 50 кг 1000 10000 2000 3/20 Відомість розрахунку по зарплаті: Нарахована зарплата за грудень працюючим: а) у виробництві виріб «А», виріб «Б» б) у торгівлі в в.ч. загальновиробничі 10000 в) в управлінні: загальногосподарські г) адміністративні 900 7812 6312 3788 2524 500 100 400 4/22 Бухгалтерська довідка Розрахунок платежів по соціальному страхуванню працюючих за грудень (10 %) разом а) у виробництві із них виріб «А» виріб «Б» б) у торгівлі в) в управлінні в т.ч.: 781 631 378 252 50 загальновиробничі загальногосподарські 10 90 5/23 Відомість розрахунку амортизації основних засобів, разом: а) у виробництві цехові б) в торгівлі 700 420 280 4/24 Відомість розрахунку зносу (амортизації на МДШ) Нараховано знос по МДШ за грудень, разом з них: а) по виробництву загальновиробничі б) по торгівлі 360 300 60 7/25 Бухгалтерська довідка Згідно контракту нараховано орендної плати за грудень: Із них: виробництво в т.ч. Загальновиробничі Адміністративні (загальногосподарські) 120 20 100 8/26 Рахунок № 123 АТ «Енкргетик» за надані послуги за грудень, разом: із них: а) виробництво б) торгівля в) загальне виробниче управління 400 300 80 20 9/27 Бухгалтерська довідка відрахування на утворення резерву ремонтного фонду основних засобів а) по виробництву б) по торгівлі 200 160 40 10/28 Акт №1 на вибуття МДШ: первісна вартість вибули з експлуатації МДШ: знос 200 200 200 11/29 Рахунок № 15 фірми «АТКР» За одержані послуги: а) по ремонту устаткування виробничого цеху; б) перевезення готової продукції 326 260 300 12/30 Акт 21. Про зняття показників спідометру Нарахована компенсація за використання Стеценко К. І. власної автомашин по управлінню господарством 140 13/31 Авансовий звіт № 1 Шляховоно І. К. за придбані дрібні МДШ загальновиробничого призначення 200 14/32 Авансовий звіт № 2 Стеценка К. І. за витрати по відрядженню по виробництву, придбання матеріалів (загальногосподарські) адміністративні 300 15/34 Рахунок №8 Рембудкомгори 100 16/39 Виписка банку по р/р Перераховано по рідним рахункам затрати на управління господарством адміністративні 500 Що і як потрібно виконати? За даними вступного балансу АТ «Вета» на день реєстрації на підприємстві (данні таблиці № 2): 1. Побудувати систему аналітичного обліку 2. Відкрити рахунки аналітичного обліку за формою №4 по обліку затрат. 3. Скласти бухгалтерське проведення по кожній господарській операції. 4. Записати господарські операції у відповідні рахунки (аналітичні рахунки). 5. Після здійснення всіх перелічених вище процедур замкнути рахунки. 6. Використовуючи дані рахунків головної книги (форма № 4) та рахунків аналітичного обліку скласти баланс період по затратам АТ «Вета» за станом на 01.10.200_ р. за формою № 3. Примітка. Па цьому етані роботи аналітичний облік затрат ведуть тільки за ознаками елементів затрат. Тому у бухгалтерських проведень. №№ 14, 15, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 32, 39 — потрібно показувати аналітичні позиції виду продукції та виду діяльності. Задача 7.2. Облік в управлінні по випуску продукції та визначення її виробничої та повної собівартості. Учбовий матеріал. 1. Господарські операції за листопад — грудень 200_р. (див. прод. табл. 1) 2. Форми «Розрахунок розподілу накладних затрат»: 1-а) загальновиробничих змінних; 2-б) загальновиробничих сталих; 3-в) .загальногасподарських (адміністративних); 4-г) затрат зі збуту. Продовження табл. 2 ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 1 2 3 4 5 Випуск продукції та калькуляція її собівартості 40 Відомість накладна на здачу готової продукції Передано з виробництва на склад готові вироби: — виріб «А» 220 шт. ц./р. 6000 — виріб «Б» 500 шт. ц./р. 1500 41 Бухгалтерська довідка Розрахунок розподілу та списання загальновиробничих витрат: а) змінних із них: виріб «А» виріб «В» б) сталих із них: виріб «А» виріб «В» 45 Бухгалтерська довідка Регулювання фактичної виробничої собівартості випущеної продукції (червоне сторно) До бухгалтерського проведення № 43/а РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ ТА СПИСАННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ЗАТРАТ ПА _________ 200_ р. а) змінних № п/п Галузь діяльності та вид продукції База розподілу (оплата праці) Загальновиробничих витрати змінні Коефіцієнт Сума 1. Виробнича діяльність в т.ч. виріб «А» виріб «Б» 6312 3788 2524 ( ( ( ( ( Разом: До бухгалтерського проведення № 44/6 РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ ТА СПИСАННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИХ ЗАТРАТ НА _________ 200_ р. б) сталих № п/п Галузь діяльності та вид продукції Бала розподілу (оплата праці) Загальновиробничі витрати сталі Коефіцієнт Сума 1. Виробнича діяльність в т.ч. виріб «А» вибір «Б» 6312 3788 2524 ( ( ( ( ( Разом: Рахунок фактичної собівартості внутрішньої готової продукції Форма 3 РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ ТА СПИСАННЯ ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКИХ (АДМІНІСТРАТИВНІ) ЗАТРАТ ЗА __________ 200_ р. № П/п Галузі, діяльності Та вид продукції База розподілу (оплата праці) Загальновиробничі витрати Коефіцієнт сума 1. Виробнича діяльність В т.ч. виріб «А» виріб «Б» 6312 3788 2524 ( ( ( 2. Комерційна діяльність 500 ( Разом: 6812 Розрахунок фактичної собівартості проданої готової продукції Форма 4 РОЗРАХУНОК РОЗПОДІЛУ ЗАТРАТ ЗІ ЗБУТУ ЗА ГРУДЕНЬ 200_ р. № п/п Вид продукції База розподілу Коефіцент розподілу Сума Розподілу 1 «А» 854800 ( 2 «Б» 459550 ( Разом: 1324260 Що і як потрібно виконати? 1. Скласти бухгалтерські проведення по кожній господарській операції та записати їх у продовження таблиці № 2. 2. Записати господарські операції у відповідні рахунки головної книги за формою № 4. Задача 7.3. Побудова внутрішньогосподарського обліку. Таблиця 2 ДАНІ ПРО ХАРАКТЕРИСТИКУ ЗАТРАТ Показники Характеристика затрат Варіанти I II III 1 2 3 4 5 1. Сировина і матеріали 2. Куповані напівфабрикати 3. Поворотні відходи 4. Комплектуючі роботи 5. Роботи виробничого характеру, виконані сторонніми організаціями 6. Паливо 7. Затрати на рекламу 8. Затрати матеріальних ресурсів (у межах норм природних витрат) 9. Витрати на придбання обладнання 10. Сплата штрафів та інших санкцій за порушення господарських договорів 11. Виплати заробітної плати за виконані роботи 12. Одноразові витрати за вислугу років 13. Затрати, спрямовані на допомогу школам 14. Премії, за створення, освоєння і впровадження нової техніки 15. Відрахування на державне соціальне страхування 16. Відрахування до пенсійного фонду 17. Амортизоване відрахування засобів праці 18. Затрати на виплату процентів за кредити, одержані на поновлення власних оборотних коштів 19. Затрати на відрядження в межах норм, встановлених законодавством 20. Затрати на сертифікацію реалізацію продукції 21. Плата стороннім організаціям за пожежну та страхову охорону 22. Податок з власників транспортних засобів 23. Плата за державну реєстрацію підприємства 24. Витрати на погашення наданих підприємству довгострокових кредитів 25. Затрати на спорудження охоронної і пожежної сигналізації 26. Затрати на гарантійне обслуговування і ремонт виробів, на які встановлений Гарантійний строк служби 27. Витрати на придбання енергії і палива 28. Затрати, пов’язані з випуском і розповсюдженням акцій та інших паперів 29. Пеня за несвоєчасне перерахування Платежів до бюджету, позабюджетні і державні цільові фонди Що і як потрібно викопати? Скориставшись даними таблиці № 2 визначити для побудови внутрішньогосподарського обліку затрат та складання робочого плану рахунків такі характеристики: а) Варіант перинні (I): прямі (П) непрямі (НП) 6) б) Варіант другий (II): залежні (з) тобто змінні незалежні (ПЗ) тобто сталі в) Варіант третій (III): контрольовані (К) неконтрольні (НК) Тобто визначити, наприклад чи може контролювати, чи ні затрати начальник цеху. Завдання 8. Облік в управлінні доходів чіл реалізації продукції та товарів. Учбовий матеріал. Продовження табл. № 2 ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ ЗА ЛИСТОПАД — ГРУДЕНЬ 200_р. 2 3 4 5 6 Визначення фінансового результату валового доходу від реалізації продукції 42 Накладна-віднусток № 1 готової продукції Відпущено заводу «Станко» виріб «А» 220 шт. по ціні 6000 (в оплату продукції був одержаний аванс) 1320000 43 Накладна-віднусток № 2 готової продукції Відпущено мобільному комбінату виріб «Б» 500 шт. по ціні 1500 (в оплату продукції одержано вексель) 750000 Визначення фінансового результату — валового доходу від реалізації товарі» 35 Касовий прибутковий ордер № 4; 600000 36 Касовий прибутковий ордер № 5: виторг магазину 37 Касовий прибутковий ордер № 4; виторг магазину 200000 Що і як потрібно виконати? Скласти бухгалтерські проведення. Записати данні у рахунки. Завдання 9. Облік в управлінні фінансових результатів та операції по розподілу та використанню прибутку. Учбовий матеріал. Господарські операції за листопад — грудень 200_р. (див. прод. табл. 1) Задача 9.1. Визначення чистого доходу Продовження табл. № 2 ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ (ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТІВ ТА ЇХ ЗМІСТ) ЗА ЖОВТЕНЬ — ЛИСТОПАД — ГРУДЕНЬ, 200_р. 2 3 4 5 6 Визначення чистого доходу від реалізації готової продукції 49 Бухгалтерська довідка-розрахунок Нараховано податків по реалізованій продукції: в т.ч.: а) Акцизний збір продукт «А» 5 % продукт «Б» 10 % б) ПД Вартість продукт «А» 20 % продукт «Б» 20 % Бухгалтерська довідка Списується чистий доход на рахунок фінансового результату Визначення чистого доходу від реалізації товарів 50 Бухгалтерська довідка Нараховано податок на додану вартість 20 % валового доходу (визначити самостійно) Бухгалтерська довідка Списується чистий доход на результати фінансової діяльності по торгівлі Що потрібно зробити? 1. Скласти розрахунки по податкам на валовий доход. 2. Скласти бухгалтерські проведення. 3. Записати дані у рахунки Завдання 10. Облік в управлінні фінансовими результатами. Задача 10.1. Фінансові результати виробничої діяльності. Учбовий матеріал. Господарські операції за жовтень — грудень 200_р. (див. прод. табл. № 1). Продовження табл. 2 ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 1 2 3 5 6 Визначення фінансового результату по виробництву 1. Визначення валового прибутку 46 Бухгалтерська довідка-розрахунок Списується фактична собівартість реалізованої продукції в т.ч. : виріб «А» виріб «Б» 2. Визначення чистого прибутку 47 Бухгалтерська довідка Списуються затрати зі збуту: Виріб «А» Виріб «Б» 51 Бухгалтерська довідка Списуються адміністративні затрати Рахунок розподілу списання загальногосподарських (адміністративних) затрат 54 Бухгалтерська довідка Розрахунок податку на прибуток: а) по виробництву 30 % ( визначити самостійно) Разом: 55 Бухгалтерська довідка Списується податок на прибуток на фінансовий результат 58 Бухгалтерська довідка Залишок прибутку по виробництву перераховується на рахунок «Нерозподіленого прибутку» (визначити самостійно) Задача 10.2. Фінансові результати торгової діяльності Продовження табл. 2 1 2 3 4 5 6 Визначення фінансового результату по торгівлі 48 1. Визначення валового прибутку Реалізація товарів (магазин) Бухгалтерська довідка розрахунок Списується вартість реалізованих товарів а) за обліковими ціпами б) націнка (знижка) (червоне сторно) 2. Визначення чистого прибутку 49 Бухгалтерська довідка Списується на фінансові результати затрати зі збуту товарів (визначити) 52 Бухгалтерська довідка Списується фінансовий результат затрати адміністративні в торгівлі (визначити) 3. Оподаткування та списання прибутку 55 Бухгалтерська довідка Нараховано податки на прибуток (визначити) 30 % 57 Бухгалтерська довідка Списується податок па прибуток на фінансовий результат 59 Бухгалтерська довідка Залишок прибутку по торгівлі перераховується на рахунок «Нерозподіленого прибутку» (визначити самостійно) Завдання 10. Фінансовий зніт в управлінні господарства та фінансові розрахунки. Мета (ціль). Засвоїти методику та техніку аналізу фінансового звіту підприємства та використання в управлінні підприємства. Учбовий матеріал. Задача 11.1. У балансі підприємства відображені такі показники: Таблиця 4 № На початок року На кінець року 1. Виробничі запаси 51280 59200 2. Готова продукція 4295 4620 3. Незавершене виробництво 23183 25120 4. Каса 210 100 5. Розрахунковий рахунок 12800 4100 6. Інші оборотні активи 1230 7050 7. Розрахунки з дебіторами 2519 4300 8. Розрахунки з кредиторами: — з бюджетом — по оплаті праці 9300 2120 9200 1800 9. Короткострокові кредити банку 4250 5230 10. Короткострокові зайомні кошти: — розрахунки з кредиторами за товари — по векселям — з іншими кредиторами 2700 1170 715 11. Довгострокові насини 2340 3420 12. Статутний капітал 90240 89150 13. Резервний капітал 1210 490 14. Цільове фінансування 9230 4010 15. Основні засоби 4200 9370 16. Прибуток нерозподілений 6030 5850 Що потрібно виконати: Визначити коефіцієнти ліквідності та платоспроможності. Зробити висновки щодо коефіцієнтів. Задача 11.2. 1. Підприємство 31 березня вклало в депозити тимчасово вільні кошти в розмірі 600 тис. гри. на 9 місяців під 35 % річних; 2. надходження під здачі в оренду майна становить 5000 гри. у місяць). Що потрібно виконати: Визначити доходи під фінансово-інвестиційної діяльності на поточний рік. Задача 11.3. Авто-Транспортне підприємство з 1 березня 2000 р. передало в оренду машинобудівному заводу вантажний автомобіль вантажопідйомністю 5 т за балансовою вартістю і 30 тис. грн. на строк 6 місяців. Процент винагороди згідно договору складає 20 % річних, норма амортизаційних відрахувань — 15 %. Що потрібно виконати: Визначити суму орендної плати в разі оперативної оренди. Задача 11.4. Дані бухгалтерського обліку підтверджують такі показники: 1. На початок року виробничі основні засоби становили 130500 гри. 2. Середньорічна вартість основних засобів у звітному році визначена в сумі 134310 гри. 3. Фактично нараховано амортизаційних відрахувань за звітний період — 1614 гри. У наступному році планується: а) вводити основні засоби у І кварталі — 1730 тис. гр. од.; II квартал — 2700 тис. гр. од.; III квартал — 4340 тис. гр. од.; IV кварталі — 5200. б) У III кварталі передбачається вибуття основних засобів на суму 3350. Що потрібно виконати? Визначити суму амортизаційних відрахувань на наступний рік, які можуть бути враховані у наступному році як доходи. Задача 11.5. У балансі підприємства відображені такі показники (табл.) Таблиця(грн.) № п/п На початок року На кінець поточного року 1. Виробничі запаси 149000 151000 2. Готова продукція 30500 29200 3. Незавершене виробництво 21200 21800 4. Грошові кошти 102500 150160 5. Розрахунки з дебіторами 241850 167560 6. Короткострокові позичкові кошти 28100 26000 7. Розрахунки з кредиторами за товари та послуги 84160 105200 8. Цінні папери та інші короткострокові фінансові вкладання 8250 6800 9. Довгострокові позичкові кошти 5186 15000 10. Статутний фонд (капітал) 35790 34680 11. Нерозподілений прибуток 6130 7520 12. Цільові позерни 28750 28790 Що потрібно виконати? Визначити коефіцієнти ліквідності, платоспроможності та зробити відповідні висновки щодо кредитоспроможності підприємства. ЗАВДАННЯ 12. Для виконання на базах виробничої практики 1 .Підготувати реферат на тему «Сутність бухгалтерського обліку в управлінні підприємством та відмінності фінансового обліку від внутрішньогосподарського обліку як процесу діяльності». Обсяг реферату 8—10 стор. 2. Скласти аналітичні таблиці горизонтального та вертикального аналізу р. № 1 Баланс фінансового звіту базового підприємства та зробити висновки. Обсяг 1,5—2,0 стор. 3. Оцінити стан дебіторської та кредиторської заборгованості за станом на 30 вересня ц. р. 4. Дати характеристику грошових потоків підприємства за календарний рік. 5. Дати характеристику застосованих методів оцінювання вибуття (передачі у виробництво) сировини та матеріалів. Обсяг до 2-х стор. 6. Дати характеристику застосованих методів амортизації основних засобів праці. Обсяг до 3-х стор. 7. Дати оцінку застосованого методу розрахунку резерву несплачених боргів. Обсяг 2-х стор. 8. Дати оцінку застосованого методу (варіанту) внутрішньогосподарського обліку затрат. Обсяг до 3-х стор. 9. Зробити розрахунки ліквідності, фінансової сталості, платоспроможності, кредитоспроможності базового підприємства за даними балансу па 31 грудня 2000 року; прокоментувати. Обсяг до 3-х стор. 10. Розробити рекомендації щодо удосконалення внутрішньогосподарського обліку затрат базового підприємства (за вибором): а) на базі методу повних затрат (просте накопичення); б) на базі методу неповних затрат (просте накопичення); в) на базі .методу повних затрат з нормативним контролем (стандарт-кост); г) на базі методу неповних затрат з нормативним контролем (директ-кост). Обсяг 5—6 стор. Початок селекції Наголос на зміну завдань. Чи готовий менеджер для роботи за кордоном Локальна селекція. Предмет тренінгу. Поліпшення технічних і менеджерських навичок Чи готовий кандидат? Початок орієнтації (переважно жорстка) Ідентифікація потрібного рівня взаємодії з місцевим суспільством (шкала 7—9 позицій). Ранжування від низького до високого. Встановлення потрібного рівня взаємодії для успішної службової діяльності Ідентифікація ступеня схожості (несхожості) між культурами (шкала 7—9 позицій). Ранжування від схожості до високої несхожості. Встановлення розміру відмінностей між двома культурами Невідповідність посаді Наголос на фактор «здібностей до відносин». Прийняття до уваги фактора «сімейна ситуація» Наголос на зміну завдань Так Ні Ні Так Низький Високий Ні Дуже відрізняються Дуже відрізняються Так Чи можна заповнити вакансію представником місцевого населення Невідповідність посаді Початок орієнтації (від помірної до низької) Початок орієнтації (від помірної до високої жорсткості) Підлеглий Підлеглий Підлеглий Автократичний лідер Підлеглий Підлеглий Підлеглий Патерналістський лідер Демократичний лідер Підлеглий Підлеглий Підлеглий Канали передачі Зворотний зв’язок Різні регіони, країни, культури Декоду- вання Отримувач Інтерпретація Кодуван- ня Відправник повідомлення Японці Араби Латиноамериканці Італійці Англійці Французи Північно-американці Скандинави Німці Швейцарці Комунікації “на думці” (Implicit communication) Висловлені комунікації (Explicit communication) Рис. 7.4. Приховані і висловлені міжнародні комунікації Висловлені комунікації (Explicit communication) Комунікації «на думці» (Implicit communication) Швейцарці Німці Скандинави Північноамериканці Французи Англійці Італійці Латиноамериканці Араби Японці Публічна Соціальна Особиста 2,5—3,0 м 1,25—2,5 м 0,45—1,25 м Інтимна 0,45 м Ринок $ 14,92 $ 30,4 План Перельмана «Джиллетт» $ 95,68 $8,0 Віддача інвестора 1996 р. 1986 р. 1976 р.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020