РЕФЕРАТ

На тему:

Функції менеджменту.

ПЛАН

1. Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту.

2. Взаємозв’язок загальних і конкретних функцій менеджменту.

1. Сутність, особливості та класифікація функцій менеджменту

З розвитком людства виникла необхідність забезпечувати його зростаючі
потреби, що супроводжувалося зменшенням сировинних ресурсів. Цей процес
передбачав підвищення ефективності всіх видів діяльності на засадах
мінімізації витрат і оптимізації результатів, що зумовило поділ і
спеціалізацію праці, тобто виникнення різновидів трудових процесів
(функцій).

У визначенні сутності функцій менеджменту, їхньої класифікації і
трактуванні немає однозначності. Одні автори класифікують функції
менеджменту за ознакою їх першочерговості в діяльності організації, інші
— за пріоритетністю у застосуванні на певних рівнях управління. Але всі
погоджуються, що лише комбінування функцій може дати конкретні
результати.

Технологія управління організацією (підприємством) є безперервним,
динамічним, послідовним, стійким, мінливим, цілеспрямованим процесом,
який має циклічний характер. Вона формується завдяки безперервному
перебігу функцій менеджменту, кожна з яких є складовою цього процесу.

Функції менеджменту — види управлінської діяльності, які забезпечують
формування способів управлінського впливу.

Сформувалися вони в процесі поділу і спеціалізації праці, оскільки
будь-які управлінські процеси на підприємстві відбуваються на основі
функціонального поділу. Функції менеджменту відображають сутність і
зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління.

На першому етапі функції доцільно класифікувати за ознакою місця в
системі менеджменту, що дає змогу наголосити на домінуючій ролі
конкретних (часткових) функцій менеджменту і важливій ролі загальних
(основних), а також виділити об’єднувальну функцію. Загальні функції
(планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання)
задіяні, в усіх управлінських процесах; за допомогою конкретних функцій
відбуваються конкретні управлінські процеси; об’єднувальна функція
менеджменту — керівництво — пронизує всі управлінські процеси в
організації. Визначальну роль, однак, відіграють конкретні функції
менеджменту, які реалізуються через загальні.

Конкретні функції менеджменту класифікують за:

ознакою процесів управління — функції управління основним, допоміжним
виробництвом, технічною підготовкою, матеріально-технічним
забезпеченням, патентно-ліцензійною діяльністю, капітальним
будівництвом, зовнішньоекономічною діяльністю тощо;

ознакою об’єкту — функції управління підприємством, цехом, службою,
відділом, дільницею, бригадою, проектною групою тощо;

ознакою елементів виробничо-господарської діяльності — функція
управління працею, предметами та знаряддями праці, інформацією тощо.

Узагальнену класифікацію функцій менеджменту подано на рис. 4.1.

На сучасному етапі розвитку менеджменту до загальних функцій відносять
планування, організування, мотивування, контролювання і регулювання. У
20-х роках XX ст. А. Файоль виділяв планування, організування,
розпорядництво, координування і контролювання. У колишньому Радянському
Союзі виокремлювали функції планування, організування, координування,
стимулювання, регулювання і контролювання. Привабливими є міркування
американських науковців Мескона, Альберта і Хедоурі, які визнають чотири
функції: планування, організування, мотивування і контролювання.

Рис. 3.1. Класифікація функцій менеджменту

Наприклад, після контролювання відбувається зворотний зв’язок з метою
усунення недоліків, відхилень, збоїв тощо, тобто регулювання; у процесі
стратегічного планування після формулювання місії та визначення цілей
організації, вибору стратегії обов’язковою є оцінка розробленої
стратегії шляхом її співставлений з місією організації.

Що стосується функції координування, то цей важливий управлінський
важіль реалізується у формі керівництва.

2. Взаємозв’язок загальних і конкретних функцій менеджменту

Реалізація конкретних функцій, які відображають процес, об’єкт
управління або елемент виробничо-господарської діяльності, відбувається
завдяки застосуванню загальних функцій (планування, організування,
мотивування, контролювання і регулювання). Взаємозв’язок загальних і
конкретних функцій менеджменту, їх місце у процесі управління
організацією показано на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Функції менеджменту, взаємозв’язок і місце в процесі
управління

Загальні функції менеджменту з абстрактного стану трансформуються в
конкретний лише через управління певними об’єктами, процесами,
елементами виробничо-господарської діяльності. Тобто вони набувають
відповідного змісту, будучи задіяними в реалізації конкретних функцій
менеджменту. Функції планування, організування, мотивування,
контролювання і регулювання вважають загальними (основними) на тій
підставі, що будь-яка інша управлінська діяльність здійснюється шляхом
послідовного їх застосування, а саме:

—планування процесу, діяльності об’єкта, виробничо-господарської
діяльності;

—організування процесу, діяльності об’єкта, виробничо-господарської
діяльності;

—мотивування працівників, які здійснюють певні процеси, забезпечують
діяльність об’єкта, виробничо-господарську діяльність;

—контролювання процесу, діяльності об’єкта, виробничо-господарської
діяльності;

— регулювання процесу, діяльності об’єкта, виробничо-господарської
діяльності.

На підставі досліджень взаємозв’язку функцій відбувається вдосконалення
управління, формування ефективної системи менеджменту, усунення зайвих
ланок, бюрократичних перепон, подолання опору змінам.

Загальні функції є абстрактними. Вони перетворюються на реальну
управлінську діяльність лише тоді, коли з їхньою допомогою відбувається
реалізація конкретних функцій менеджменту. Тому загальні функції
розглядають як основу здійснення будь-якого управлінського процесу.

Наприклад, після контролювання відбувається зворотний зв’язок з метою
усунення недоліків, відхилень, збоїв тощо, тобто регулювання; у процесі
стратегічного планування після формулювання місії та визначення цілей
організації, вибору стратегії обов’язковою є оцінка розробленої
стратегії шляхом її співставлений з місією організації.

Похожие записи