Реферат на тему:

Фінансова модель інвестиційного проекту

Цикл життя типового інвестиційного проекту складається з кількох фаз.
Першочерговою з них є фаза підготовки проекту та забезпечення його
фінансування. На цьому етапі проводиться попередня оцінка найважливіших
техніко-економічних параметрів, яка дозволить виявити доцільність
розробки конкретного інвестиційного проекту і приблизно оцінити його
економічну життєздатність. Мета цього етапу – запобігти витратам коштів
та часу на первісно збитковий проект, тобто на даному етапі визначають,
чи варто займатися подальшою розробкою цього проекту.

Після вирішення технічних, організаційних, проектно-конструкторських та
інших питань проводиться детальна (поглиблена) фінансова і економічна
оцінка проекту. Це найбільш важливі аспекти всього процесу розробки
проекту, причому більшість раніше розглянутих питань забезпечує своїми
вихідними даними саме проведення фінансової і економічної оцінок
проекту.

Нижче розглянемо у вигляді таблиць приклад розрахунків основних
фінансових показників умовного проекту. Цей приклад є спрощеним і
призначається для ілюстрації підходів до фінансової оцінки проекту.
Подібні розрахунки, як правило, робляться за допомогою комп’ютеризованої
фінансової моделі проекту (наприклад, Project Expert Micro), яка
дозволяє провести аналіз потоків готівки, а також чутливості проекту.
Широке практичне застосування має розрахунок економічної ефективності
інвестиційного проекту за методикою ЮНІДО. В даному випадку для
створення фінансової моделі інвестиційного проекту пропонується
використати стандартний пакет програм “Суперкалк 5”.

Вихідні дані

Величина акціонерного капіталу – 10 млн.грн

Потреба в кредиті – 50 млн.грн.

Процентна ставка за кредит – 8%

Дивіденди не сплачуються до погашення кредиту

Податок на прибуток – 30%

Акцизного збору немає

Початок виробництва – з 1.01.2001р

Розрахунок фінансово-економічних показників

Таблиця 8.9 – Розрахунок виручки від реалізації продукції

Показник Роки

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Реалізація, тис.т 30 30 40 60 80 80 80

Ціна, грн./т 500 500 500 500 500 500 500

Обсяг продажів, млн.грн. 15 15 20 30 40 40 40

Загальні інвестиційні витрати визначаються як сума основного капіталу
(капітальні витрати), який містить у собі витрати на закупівлю
устаткування та його встановлення, витрати на підготовку земельної
ділянки і виробничого майданчика, витрати на будівництво інфраструктури,
комунікацій тощо та обігового капіталу, який необхідний для первісного
запуску та підтримки виробництва на період перед надходженням виручки
від реалізації першої партії продукції.

Модель розглядає прогноз у межах часового горизонту, достатнього для
виплати боргу, причому у прикладі зроблено декілька спрощень, серед яких
головними є:

– усі капітальні витрати будуть зроблені до запуску виробничого процесу
(одночасно);

– відсотки по кредиту за період будівництва додаються до основної суми
кредиту.

В таблицях 8.10 і 8.11 наведено розрахунок майбутніх прибутків від
проекту. В них проведений розрахунок надходжень і доходів від реалізації
продукції, розраховуються усі поточні експлуатаційні витрати,
амортизація та виплата відсотків за кредит. Таким чином визначається
сума, з якої необхідно сплатити державі податок з прибутку, визначається
сума цього податку, а також чистий прибуток після сплати податку.

Таблиця 8.10 – Розрахунок експлуатаційних витрат, тис.грн.

100 100 100 100 100 100 100

Транспортування 200 300 400 600 800 800 800

Заробітна плата 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Усього: 2900 3650 4500 6000 7500 7500 7500

Таблиця 8.11 – Розрахунок прибутків і податків, тис.грн.

Показник Роки

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Надходження 15000 15000 20000 30000 40000 40000 40000

Амортизація устаткування 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

% по кредиту 4000 3450 2912 2074 639 0 0

Експлуатаційні витрати 2900 3650 4500 6000 7500 7500 7500

Прибуток брутто 6100 5900 10588 19926 29861 30500 130500

Податок на прибуток 1220 1180 2118 3985 5972 6100 26100

Прибуток нетто 4880 4720 8470 15941 23889 24400 104400

В таблиці 8.12 проведений розрахунок потоків готівки, де зведені
надходження від реалізації продукції, експлуатаційні витрати, усі
відрахування та одержаний з них потік готівки, який, в свою чергу,
спрямовується частково (у нашому прикладі повністю) на погашення кредиту
та виплату дивідендів.

Таблиця 8.12 – Розрахунок потоку готівки, тис.грн.

Показник Роки

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Надходження 15000 15000 20000 30000 40000 40000 40000

Експлуатаційні витрати 2900 3650 4500 6000 7500 7500 7500

% по кредиту 4000 3450 2912 2074 639 0 0

Бюджетні відрахування 1220 1180 2118 3985 5972 6100 26100

Сукупний потік готівки 6880 6720 10470 17941 25889 26400 106400

Розподіл готівки:

дивіденди 0 0 0 0 17900 26400 106400

погашення кредиту 6880 6720 10470 17941 7989 0 0

У заключній таблиці 8.13 наведений прогнозний розрахунок повернення
кредиту, куди по роках входять борг на початок кожного року,
накопичуваний за цей рік відсоток за кредит, сума, що направляється на
погашення основного боргу (з попередньої таблиці), і в результаті
підраховується борг на кінець кожного року, що переходить у борг на
початок наступного року.

Таблиця 8.13 – Розрахунок повернення кредиту, млн.грн.

Показник Роки

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Борг на початок року 50,000 43,120 36,400 25,929 7,989 0 0

Погашення кредиту 6,880 6,720 10,470 17,941 7,989 0 0

Накопичуваний %

???0?????

o

o

o

o

o

o

ckd< o o ckd0 o o ???0????? ??????????????? \ \ \ \ \ \ \ ???0????? Eym Y ?????????????$? ?????????????$? ?????????????$? ?????????????$? ?????????????$? ?????????????$? ?иво над питаннями фінансування проекту треба мати на увазі наявність двох типів інвесторів, що фінансують проекти: – інвестори в акціонерний капітал проекту, які стають його співвласниками. Їх у першу чергу турбує високий відсоток на вкладений капітал, тобто високоприбуткове виробництво протягом усього періоду дії проекту; – кредитори, які дають кошти в борг і не стають, звичайно, співвласниками проекту. Їх турбує лише надійне, своєчасне повернення боргу з відсотками. Зрозуміло, що у фінансуванні проекту можуть взаємодіяти обидві групи в різних співвідношеннях. Оскільки їх інтереси дещо відрізняються, цей фактор слід враховувати при розкритті фінансових питань проекту і наданні пропозицій інвесторам. Власників акціонерного капіталу найбільше цікавлять два основних показники прибутковості проекту: чиста теперішня вартість (ЧТВ); внутрішня ставка доходу (ВСД). Нижче розкривається зміст цих показників і наводяться формули для їх розрахунку. Показник “чиста теперішня вартість”, який ще інколи називається "чиста потокова вартість", являє собою суму дисконтованих фінансових підсумків (ФП) за усі роки проекту, рахуючи від дати початку інвестування. , (4.1) де: ФПt – фінансовий підсумок (Сash Flow) у році t; t – відповідний рік роботи проекту (0, 1, 2, 3,...n); n – строк функціонування проекту, років; і – ставка дисконту, частка одиниці. Фінансовий підсумок розраховується за формулою: ФПt = В t – С t, (4.2) де: В t – повні вигоди у рік t; С t – повні витрати у рік t, з урахуванням інвестицій, зроблених у цей рік. Значення t=0 являє собою рік, який передує першому року роботи проекту, і коли була зроблена первісна інвестиція. Цю інвестицію можна розглядати як повні витрати Со у рік t=0. Враховуючи те, що у цей рік ще не було ніяких вигод, тобто B=0, фінансовий підсумок за цей рік (ФП)O = В O – С O = – С O, тобто дорівнює первісній інвестиції зі знаком мінус. Якщо підставити формулу 4.2 у вираз 4.1, то останній буде мати вигляд: . (4.3) ЧТВ показує, чи отримає інвестор прибуток від проекту з урахуванням дисконтування потоків готівки і його ризикованості. Теоретично, якщо ЧТВ більше нуля, то у проект можна інвестувати, але реально інвестори будуть в ньому зацікавлені лише тоді, коли ЧТВ буде мати велике позитивне значення. Треба відмітити, що на розмір ЧТВ дуже впливає ставка дисконту, що закладається в розрахунок. Чим більший ризиковий проект і чим вищий рівень інфляції, тим вищим треба прийняти значення ставки дисконту. Спеціалісти Британського інвестиційного банку "Вега Інтернешнл Кепітал" рекомендують при первісній оцінці проектів в Україні ставку дисконту вибирати в діапазоні 0,15-0,20. Іншим важливим показником оцінки прибутковості проекту є "внутрішня ставка доходу" (ВСД), який ще зветься "внутрішня норма окупності" і "внутрішня норма рентабельності". Це значення розраховується шляхом прирівнювання дисконтованих чистих вигод до нуля, тобто ВСД дорівнює такому "i", яке задовольняє умови: , (4.4) Це рівняння вирішується методом підбору різних значень "i" до тих пір, поки права частина цього рівняння не стане дорівнювати 0. Визначивши цифрове значення ВСД, інвестор вирішує, чи досить воно високе, тобто чи достатньо прибуткова ця інвестиція з урахуванням припущених ризиків проекту. Якщо припущені ризики проекту невеликі, то досить імовірно, що інвестор погодиться інвестувати навіть при відносно невисокому значенні ВСД. І навпаки, якщо проект вбачається дуже ризикованим, інвестор може погодитися інвестувати в нього тільки тоді, коли значення ВСД досить високе. У рамках цих методичних рекомендацій неможливо привести чітку аналітичну залежність між цими двома параметрами (ВСД та ризиком проекту), проте в реальному житті інвестор часто також не користується такою жорсткою аналітичною залежністю між ними. "Коефіцієнт повернення боргу" (КПБ) є стандартним та найважливішим показником, який цікавить потенційних кредиторів проекту. Він підраховується як відношення суми вільної готівки, згенерованої проектом за поточний рік, до суми основного боргу, що за умовами позики повинна бути мінімально погашена у цьому році. Очевидно, що при КПБ<1 позичальник не зможе виконати умови позики. Найчастіше кредитори вимагають, щоб розрахункові значення КПБ були значно вищі від 1,0 (1,3-1,5 і більше) в кожному році, поки не погашена позика. Тоді проект має певний "запас міцності" на випадок непередбачених обставин. ЛIТЕРАТУРА 1. Конституція України.—К., 1996. 2. Закон України «Про власність» // Відомості Верховної Ради України.— 1991—№20. 3. Закон України «Про підприємництво» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. 4. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49. 5. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом». 784-ХІУ від 30.06.1999. 6. Указ Президента України «Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії» // Урядовий кур'єр. — 1994. — № 31—32. 7. Закон України «Про банки й банківську діяльність» // Урядовий кур'єр від 17.01.2001. 8. Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.1991. 9. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» // Інформаційний бюлетень. Асоціація українських банків. — 1996.— №12. 10. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом — М.: Финансы и статистика, 1995.

Похожие записи