.

Експорт японських автомобілів (курсова)

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 3173
Скачать документ

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни “Організація і регулювання експортно-імпортної діяльності”

На тему: Експорт японських автомобілів

Зміст

Вступ

Розділ 1(

Виклад основної проблеми організації планування
експортно-імпортної діяльності:

Суть і послідовність зовнішньо-економічної операції;

Характеристика ТзОВ “Львів-авто”.

Розділ 2(

Оформлення договору (контракту) на експорт автомобілів:

2.1 Встановлення контактів з іноземним партнером;

2.2 Підготовка проекту контракту;

2.3 Розробка базисних та валютно-фінансових умов контракту;

2.4 Проведення переговорів та укладання контракту

Висновок

Література

Вступ

Згідно із законом від 16 квітня 1991 року №959 “Про
зовнішньо-економічну діяльність” прийнятим Верховною Радою України(
зазначено( що однією з засад реалізації державного суверенітету України
є її самостійність при здійсненні та регулюванні зовнішньо-економічних
відносин( бажаючи всебічного розвитку економічних відносин з іншими
державами на взаємовигідній основі(

Зовнішньо-економічна діяльність (ЗЕД) – це діяльність суб’єктів
господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської
діяльності( побудована на взаємовідносинах між ними( що має місце( як на
території України( так і за її межами(

Суб’єкти господарської діяльності України та іноземні суб’єкти
господарської діяльності при здійсненні ЗЕД керуються такими принципами:

1(Принципом суверенітету народу України у здійсненні ЗЕД;

2(Принципом свободи зовнішньо-економічного підприємства;

3(Принципом юридичної рівності і недискримінації;

4(Принципом верховенства закону;

5(Принципом захисту інтересів суб’єктів ЗЕД;

6(Принципом еквівалентності еквівалентності обміну( неприпустимості
демпінгу при ввезенні та вивезенні товарів(

Суб’єктами ЗЕД в Україні є:

фізичні особи – громадяни України( іноземні громадяни( які мають
цивільну правоздатність і дієздатність згідноз законами України і
постійно проживають на території України;

юридичні особи( зареєстровані в Україні( і які мають постійне
місцезнаходження на території України( в тому числі юридичні особи(
мають майно або капітал яких є повністю у власності іноземних суб’єктів
господарської діяльності;

об’єднання фізичних( юридичних( фізичних і юридичних осіб( які не є
юридичними особами згідно з законами України( але які мають постійне
місцезнаходження на території України і яким не заборонено здійснювати
господарську діяльність;

інші суб’єкти господарської діяльності( передбачені законами України(

Всі суб’єкти ЗЕД мають рівне право здійснювати будь-які її види(
прямо не заборонені законами України( незалежно від форм власності та
інших ознак(

Всі суб’єкти ЗЕД України мають право відкривати свої
представництва на території інших держав згідно з законами цих держав( а
також мають право на участь у міжнародних неурядових економічних
організаціях(

Україна самостійно формує систему та структуру державного
регулювання ЗЕД на її території(

Право на здійснення ЗЕД – це надання законом відповідної країни
можливість бути учасником такої діяльності за наявності юридичних
визначених підстав та умов(

Планування ЗЕД являється об’єктивно необхідним для будь-якого
підприємства – суб’єкта ЗЕД( Це визначається насамперед прагненням
підприємств одержати додатковий прибуток за рахунок більш повного
використання переваг міжнародної праці( міжнародної економічної
інтеграції( передбачити несприятливі дії зовнішніх факторів(
різноманітні передбачені обставини( котрі можуть відбутися на світовому
ринку( а головне – необхідність прогнозування свого майбутнього(

В умовах ринкової економіки досягнення успіху в конкурентній
боротьбі залежить від якості управління( а ефективне вирішення
стратегічних і тактичних завдань організації потребує залучення
висококваліфікованих спеціалістів( Оперативна адаптація організації до
змін ринкового середовища можлива на базі професіоналізації управління(
яка передбачає( насамперед( необхідність підготовки управлінських
кадрів( здатних реалізувати сучасні підходи в менеджменті(

Одже( менеджмент є породженням ринкової системи господарювання( її
невід’ємним складовим елементом(

Перехід України до ринкових відносин супроводжується прийняттям
багатьох хибних рішень( Часто це наслідки відсутності хибної інформації
про природу функціонування ринкової економічної системи( Для кращого
функціонування ринкової системи необхідно щоб завжди переважав експорт(

Експорт – це поставка партій товарів до інших країн шляхом їх
транспортування( укладання контрактів( переміщення через митницю та
забезпечення споживчих характеристик і сервісного обслуговування(

Метою написання курсової роботи є здійснення оцінки ЗЕД ТзОВ
“Львів-авто”(

Завдання – оцінити ефективність ЗЕД підприємницької діяльності(
встановити контакти з партнером( підготувати проект контракту( провести
переговори та його укласти(

Розділ 1

Виклад основної проблеми організації планування експортно-імпортної
діяльності.

1.1 Суть і послідовність зовнішньо-економічної операції

Кожен вид зовнішньо-економічної діяльності супроводжується
зовнішньо-торговельною операцією( обмін між виробником різних країн
здійснюється через зовнішньо-економічні операції( Для того( щоб обмін
відбувався необхідно провести відповідні взаємопов’язані дії:

знайти покупця;

підписати з ним угоду( в якій обговорити всі умови;

виконати договір( тобто підготувати товар до поставки( доставити його
покупцю( провести розрахунок за доставлений товар(

Сукупність цих дій складає зміст зовнішньо-економічної операції(
Таким чином( під зовнішньо-економічною операцією розуміють комплекс дій
контрагентів різних країн( спрямованих на здійснення торгового обміну(
Такі дії носять комерційний характер( тому операції обміну стають
комерційними( По своїй суті вони являються керівною діяльністю(

Зовнішньо-економічна операція( як керівна діяльність передбачає
наявність суб’єктів( які здійснюють цю діяльність( і об’єктів на які ця
діяльність спрямована(

Суб’єктами зовнішньо-економічних операцій являються підприємства(
фірми( організації( котрі одержали від держави право виходу на зовнішній
ринок(

Об’єктами зовнішньо-економічних операцій виступають матеріальні
процеси( що проявляють себе в процесі обміну товарами( послугами(
результатами виробничого і науково-технічного співробітництва(

Зовнішньо-економічні операції поділяються на основні та допоміжні(

До основних відносяться операції( які здійснюються на розрахунковій
основі між безпосередніми учасниками цих операцій( Це
операції:

по обміну науково-технічними знаннями в формі торгівлі патентами(
ліцензіями( “ноу-хау”;

по обміну товарами в матеріально-речовій формі (експортно-імпортні
операції);

по обміну технічними послугами в формі консультативного і будівельного
інжиніринга;

орендні( в тому числі лізингові;

по наданню консультативних послуг в галузі інформації та удосконалення
управління;

по міжнародному туризму;

по обміну кінофільмами( телепрограмами(

До допоміжних зовнішньо-економічних відносяться операції:

1( по міжнародних перевезеннях;

2( транспортно-експедиторські;

3( по збереженню вантажів при міжнародних перевезеннях;

4( операції по міжнародних розрахунках(

Кожен з видів ЗЕД здійснюється в певних формах( Наприклад(
формами зовнішньо-економічної торгівлі являється експорт( імпорт(
реекспорт( реімпорт( Основними операціями купівлі-продажу товарів
являються:

Експортні операції – передбачають продаж і вивіз товарів за кордон
для передачі їх у власність іноземному контрагенту(

Імпортні операції – закупівля і ввіз іноземних товарів для дальшої
їх реалізації на внутрішньому ринку своєї країни чи використання
підприємством-імпортером(

Реекспортні і реімпортні операції являються різновидом
експортно-імпортних(

Реекспортні операції пов’язані з продажем і вивезенням з країни
раніше ввезеного до неї товару без будь-якого перероблення(

Реімпортні операції являють собою експортні угоди( що не
відбувалися( тобто ввіз в країну раніше вивезеного товару( якщо не
перероблювався( Це можуть бути товари( не продані на аукціоні( повернені
з консигнаційного складу( заборговані споживачем та ін(
Здійснення зовнішньо-економічної операції вимагає
застосування певної правової форми і використання конкретних способів
(методів) її здійснення( Правовою формою( що опосередковує
зовнішньо-економічні операції являється зовнішньо-економічна угода(
Обов’язкова умова угоди – підписання її з іноземним партнером(

Під зовнішньо-економічною угодою розуміється договір (угода) між
двома чи кількома сторонами( що знаходяться в різних країнах про
доставку товарів або наданою послугою(

Реалізація зовнішньо-економічної угоди проходить ряд етапів( В свою
чергу( етапи складаються з послідовних стадій її підготовки( Кожна із
стадій має конкретне цінове призначення і оформляється відповідними
супроводжувальними документами( Всі разом вони являють собою єдиний
технологічний процес створення і реалізації продукції(

Існує 4 основних етапи оформлення зовнішньо-економічної угоди
купівлі-продажу:

Перший етап: встановлення ділового контракту із зарубіжним
партнером( Цей етап складається із таких етапів:

вимога покупця відомостей про товар чи виклик на торги продавця;

отримання відповіді: відповідь покупця на розміщення замовлення;

перевірка продавцем платоспроможності покупця і підтвердження її(

Другий етап: Оформлення замовлення покупцем( Стадії даного
проекту:

письмова вказівка покупця про доставку товарів чи надання послуг;

встановлення графіка доставок;

визначення мінімальної ціни;

прийняття замовлення(

Третій етап: Забезпечення доставки і розрахунків( Він включає такі
етапи:

визначення контрактної ціни;

визначення базисних умов доставки ;

узгодженню умов розрахунку і методи платежу покупцем(

Четвертий етап: Виконання замовлення продавцем( Його етапи:

підготовка товару до відвантаження;

доставка і транспортування;

страхування вантажу;

заповнення митної декларації;

виставлення платіжного рахунку(

Найбільш поширеним методом угоди являється укладання договору(
Будь-яка зовнішньо-торгова угода являється міжнародною( Договір
купівлі-продажу не вважається міжнародним( якщо він підписаний між
сторонами різної державної приналежності( підприємства яке знаходиться
на території одної держави( Разом з тим договір вважається міжнародним(
якщо він підписаний між сторонами одної державної приналежності(
підприємства яких знаходяться на територіях різних держав(

Такий зміст договору міститься у конвенції ООН “Про угоди
купівлі-продажу товарів” (Віденська конвенція)(

Вся різноманітність угод в міжнародній торгівлі в залежності від їх
предмету розподіляється на такі види:

купівлі-подажу товарів;

купівлі-продажу послуг;

купівлі-продажу об’єктів інтелектуальної власності(

Підприємство ТзОВ “Льві-авто” зацікавлене в експорті
продукції до іншої країни( з метою розширення ринків збуту отримання
валютних коштів( збільшення виробництва та створення нових місць. Для
країни експорт збільшує багатство країни шляхом нагромадження валюти.
Країна стає конкурентноспроможною( збільшується поступлення до бюджету
за рахунок коштів країн.

Механізм ціноутворення для експорту є собівартістю продукції чи
мінімальні витрати на виробництво. Експортні товари захищені патентом
від копіювання. У випадку копіювання( накладаються штрафні санкції і
несуть кримінальну відповідальність.

Упаковка мусить відповідати міжнародним стандартам і забезпечити
збереження товару до місця доставки товару кінцевому споживачу вона
повинна мати певна міцність( відповідати кліматичним умовам( відповідати
техніці безпеки.

Усі товари підлягають страхуванню на період зберігання і доставки.
Страхування є добровільне( економічно доцільне. Страховку виробник
покладає в ціну товару.

Проте в організації й управлінні зовнішньо-економічної діяльності
в Україні залишається ще багато невирішених проблем( Структура
зовнішньо-торгового обігу як і раніше має переважно сировинний характер(
все ще нераціональним являється імпортом( недостатньо ефективно
функціонують СП з іноземним капіталом( Великої уваги вимагають такі
питання( як створення стабільної правової бази( сприятливого
інвестиційного клімату( ефективної системи управління ЗЕД на рівні
підприємства підвищення якості експортної продукції і багатьох інших(

1.2Характеристика ТзОВ “Львів-авто”

Згідно із Законом України “Про зовнішньо-економічну діяльність” від
16(04(91р( ТзОВ “Львів-авто( як юридична особа є суб’єктом ЗЕД( та може
самостійно у визначених законодавством межах здійснювати ЗЕД(

ТзОВ “Львів-авто” здійснює такі види ЗЕД:

експортує автомобілі;

імпортує сировину і матеріали;

здійснює інші види діяльності зазначені в установчих документах(

Відповідно до статті 50 Закону України “Про господарські
товариства” товариство з обмеженою відповідальністю визначається як
товариство( що має статутний фонд( поділений на частки( розмір яких
зазначається установчими документами(

Називаючи цей вид товариства “товариство з обмеженою
відповідальністю”(ТзОВ)( законодавець не має на увазі обмеження
відповідальності товариства( як суб’єкта господарського права (юридичної
особи) якимись певними розмірами майна або грошових коштів (наприклад
лише розміром статутного фонду)( Насправді йдеться про обмеження
відповідальності учасників товариства( які несуть її ризик у межах своїх
вкладів до статутного фонду(

У ТзОВ створюється статутний фонд( розмір якого має становити не
менше суми( еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам( виходячи із
ставки діючої на момент створення товариства( До моменту реєстрації
товариства кожен з учасників зобов’язаний внести не менше 30%
зазначеного в установчих документах вкладу( що підтверджується
документами( виданими банківською установою( Кожен із учасників
зобов’язаний повністю внести свій вклад не пізніше одного року після
реєстрації товариства( Учасник товариства може за згодою решти учасників
відступити свою частку одному чи кільком учасникам цього товариства
(після повного внесення ним вкладу) може придбати саме товариство( яке
протягом одного року зобов’язане передати її іншим учасникам або третім
особам(

Будь-який з учасників має право вийти з товариства зі сплатою його
вартості частини майна товариства( пропорційної його частці у статутному
фонді( На вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути
повернений повністю або частково в натуральній формі(

Вищим органом ТзОВ “Львів-авто” є збори учасників( що складаються з
учасників або призначених ними представників( До компетенції зборів
учасників товариства належить:

визначення основних напрямків діяльності товариства і затвердження його
планів та звітів про їх виконання;

внесення змін до статуту товариства;

обирання та відкликання членів виконавчого органу та ревізійної комісії;

затвердження річних результатів діяльності товариства( звітів і
висновків ревізійної комісії( порядку розподілу прибутку;

створення( реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств( філій та
представництв затвердження їхніх статутів та положень;

винесення рішень до притягнення до майнової відповідальності посадових
осіб товариства;

затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів товариства
визначення його організаційної структури;

встановлення розміру( форми і порядку внесення учасниками додаткових
вкладів;

вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

виключення учасника з товариства;

визначення умов оплати праці посадових осіб товариства;

прийняття рішення про припинення діяльності товариства(

Збори учасників ТзОВ “Львів-авто” скликаються не рідше як два рази
на рік( У товаристві створюється виконавчий орган: колегіальний
(дирекція) або одноособовий (директор)( Дирекцію очолює генеральний
директор( Членами виконавчого органу можуть бути також і особи( які не є
учасниками товариства( Дирекція (директор) вирішує всі питання
діяльності і товариства( за винятком тих( що входять до виключеної
компетенції зборів учасників(

Контроль за діяльністю виконавчого органу ТзОВ “Львів-авто” здійснює
ревізійна комісія( що утворюється зборами учасників товариства з їх
числа у кількості не менше трьох осіб(

У ТзОВ існує колективна форма власності( У майні товариства
визначаються вклади його працівників( На вклад працівника нараховуються
і виплачуються проценти в розмірі( що визначається трудовим колективом
виходячи з результатів господарської діяльності підприємства(
Працівникові який припинив трудові відносини з підприємством( а також
спадкоємцями померлого працівника виплачується вартість вкладу(

Граничний розмір відповідальності учасників підприємства
передбачається в установчих документах(

Розділ2

Оформлення договору (контракту) не експорт автомобілів

2.1 Встановлення контактів з іноземним партнером(

Безпосередньому встановлення контакту з потенційним контрагентом
передувало маркетингове дослідження зовнішнього ринку(

Метою такого дослідження було вивчення попиту на товар( що
випускається підприємством та вибір країни контрагента( При виборі
країни контрагента бралися до уваги такі фактори:

політичні відносини з країною контрагента;

торгово-політичні умови;

транспортні умови;

умови платежу та кредиту;

правові питання( тощо(

Проаналізувавши зібраний матеріал для проведення експортної
операції країною контрагентом обираємо Японію(

Встановлення контакту з італійськими контрагентами здійснюємо в
такій послідовності:

Пошук японського контрагента через

довідники( комп’ютерні бази даних

Підготовка та відправлення фірмі

“Міцубісі” вільної оферти (рис(2)

Отримавши вільну оферту японська

фірма “Міцубісі” ознайомилась з її змістом

і відправила фірмі ТзОВ “Львів-авто”

письмове підтвердження

Підготовка проекту контракту

Рис(1 Встановлення контакту з фірмою “Міцубісі”(

“Міцубісі” м(Токіо

Краснопресненська наб((12

Японія

Оферта

м(Львів
15 травня ц(р(

ТзОВ “Львів-авто” пропонує Вам придбати на умовах( перерахованих
нижче( наступний товар:

Найменування товару: Автомобілі(

Кількість: 500 штук(

Ціна: 3000 доларів за штуку(

Загальна сума: 1500000 доларів США(

Умови поставки: поставлено без сплати мита( порт призначення м(Токіо(

Умови оплати: попередня оплата з рахунку( що відкривається на 60 днів на
користь ТзОВ “Львів-авто” протягом 10 днів з дати отримання нашого
повідомлення про готовність товару до відвантаження( з виконанням АКБ
“Аваль” Україна м(Львів( Платіж здійснюється проти надання наступних
документів:

рахунку-фактури;

відвантажувальної специфікації;

транспортної накладної(

Строк поставки: липень ц(р(

Директор ТзОВ “Львів-авто” О(В(Човганюк

Рис(2 Взірець вільної оферти

2.2 Підготовка проекту контракту

На основі телефонних переговорів ТзОВ “Львів-авто” та фірми
“Міцубісі” було узгоджено( що проект контракту буде готувати продавець(
Також були визначені усі основні статті та умови майбутнього контракту(

До визначених статей відносять:

преамбула;

предмет контракту;

ціна та загальна вартість контракту;

оплата;

якість;

умови здачі та приймання товару;

упаковка та маркування;

гарантія;

страхування;

форс-мажор;

арбітраж та керівний закон;

відповідальність;

контракт в цілому;

інші умови;

юридичні адреси( реквізити та підписи сторін(

2.3 Пророка базисних та валютно-фінансових умов контракту (DDU)

“Доставлено( мито не сплачено” (DDU) означає( що зобов’язання
продавця по поставці вважаються виконаними після того( як він надав
товар у розпорядження покупця в погодженому місці країни імпорту(
Продавець повинен нести витрати і ризики( пов’язані з поставкою туди
товару (за винятком мита( податків та інших офіційних зборів(
виплачуваних при ввозі)( а також видатки і ризики по виконанню митних
формальностей( Покупець повинен оплатити будь-які додаткові витрати і
нести будь-які ризики( викликані його нездатністю вчасно очистити товар
від мита на імпорт(

Продавець зобов’язаний:

1( Поставити товар і торговий рахунок-фактуру або еквівалентне йому
електронне повідомлення згідно з договором купівлі-продажу(

а також будь-яке інше свідоцтво відповідності( яке може бути потрібним
за договором(

2( Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку
експортно-імпортну ліцензію або інший дозвіл державних органів і
виконати всі митні формальності для ввозу і вивозу товару( а в окремому
випадку – для його перевезення через інші країни(

3( Укласти на звичайних умовах і за свій рахунок договір перевезення
товару за прийнятим напрямом і звичайним способом до погодженого пункту
в зазначеному місці призначення(

4( Поставити товар у розпорядження покупця у погоджений строк або
день(

5( Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару до моменту(
коли він поставлений(

6( Завчасно повідомити покупця про відправлення товару( а також
надати будь-яке інше повідомлення( потрібне для того( щоб дати
можливість покупцю вжити заходів( які звичайно потрібні для прийняття
товару(

7( Надати покупцю за рахунок продавця де лівері-ордер і (або)
звичайний транспортний документ( який може бути потрібним покупцю для
прийняття поставки товару(

8( Нести витрати( що викликаються перевіркою товару( які необхідні
для цілей поставки товару(

Забезпечити за свій рахунок упакування( потрібне для поставки товару(
Упаковка повинна мати відповідне маркування(

9( На прохання покупця( уповні посприяти йому на його ризик і за
його рахунок в отриманні документів або переданні в цю країну й (або) в
країні походження товару( які можуть бути потрібними покупцю для вивозу
товару(

На прохання покупця надати останньому потрібну інформацію з
приводу одержання страховки(

Покупець зобов’язаний:

1( Сплатити ціну( передбачену в договорі купівлі-продажу(

2( Одержати на свій ризик і за свій рахунок будь-яку імпортну
ліцензію або інший дозвіл державних органів і виконати всі митні
формальності( потрібні для ввозу товару(

3( Прийняти поставку товару( як тільки він буде поставлений в його
розпорядження(

4( Нести всі ризики загибелі або пошкодження товару з моменту( коли
товар поставлений в його розпорядження(

Якщо покупець не може виконати свої зобов’язання( то він повинен нести
викликані цим додаткові ризики загибелі або пошкодження товару( Якщо
покупець не може надати повідомлення то він повинен нести всі ризики
загибелі або пошкодження товару з погодженої дати або строку поставки(
але за умови( що товар був належним чином придбаний за договором( тобто
виразно відокремлений або іншим чином позначений як товар( що є
предметом даного договору(

5( Нести всі витрати по товару з моменту( коли товар наданий в його
розпорядження в зазначеному пункті призначення

Якщо покупець не може виконати свої зобов’язання( то він повинен
нести всі викликані цим додаткові витрати( але за умови( що товар був
належним чином придбаний за договором( тобто виразно відокремлений або
іншим чином позначений як товар( що є предметом даного договору(

Сплатити всі мита( або інші офіційні збори( а також витрати по
виконанню митних формальностей( сплачуванні при ввезенні товару(

6( У випадку( якщо покупець має право визначати час у межах
погодженого строку й (або) місце прийняття поставки( він повинен
завчасно повідомити продавця про це(

7( Прийняти де лівері-ордер або транспортний документ(

8( Сплатити( якщо застереження інше( витрати по перед
відвантажувальній перевірці( за винятком тих випадків( коли цього
вимагають власті країни експорту(

9( Сплатити всі витрати і збори( пов’язані з одержанням документів
або еквівалентних електронних повідомлень( і відшкодувати всі витрати і
збори( яких зазнав продавець при наданні допомоги(

Поширенням у зовнішній торгівлі комерційного кредиту зумовлює
використання кредитних засобів платежу( чеків та векселів( Одним з
засобів платежу є банківський переказ(

Банківський переказ полягає у тому( що покупець дає доручення
банку( що обслуговує перекази( певну суму в іншу країну та виплатити
одержувачу переказ(

контракт

Продавець покупець

товар

платіжне

платіж
доручення

платіж

банк продавця банк покупця

Рис(3 Схема розрахунку при банківському переказі(

Після укладання контракту продавець готує товар до відвантаження
про що повідомляє покупця( Отримавши таке повідомлення покупець
направляє своєму банку платіжне доручення( Банк покупця надсилає платіж
банку продавця( який в свою чергу передає платіж продавцю(

2.4 Встановлення контакту з іноземним партнером

Після того( як ми встановили контакт з фірмою “Міцубісі” нами був
складений попередній контракт(

Для вирішення всіх питань та усунення можливих розбіжностей була
проведена особиста зустріч між представником ТзОВ “Львів-авто” в особі
генерального директора Човганюк О(В( та представником фірми “Міцубісі” в
особі генерального директора Домініко К’янті( на підставі ТзОВ
“Львів-авто”(

Перед зустріччю кожна із сторін готувалась до неї( Наша сторона
виробила тактику проведення переговорів( можливий розподіл ролей
учасників( послідовність викладання питань( що цікавлять підготували
довідкові та інші матеріали( які будуть потрібні під-час переговорів(
розробили шляхи розв’язання розбіжностей та притензій( підготували
можливі відповіді на питання партнера(

При проведенні переговорів( представники фірм розглянули предмет
майбутнього контракту( а також затвердили базу договірних цін(
Затвердили( що контракт буде написаний( як на українській так і на
японській мовах(

Представники обох фірм ретельно вивчили кожну статтю попереднього
контракту( Переважно в деяких знайшли згоду( але в деяких питаннях
виникли суперечки( які були розв’язані шляхом порозуміння( Особливо була
загострена увага на статті “Строки та умови поставки”(

Сторонами було узгоджені штрафні санкції за невиконання
контрактних обов’язків( Також були внесені зміни до попереднього
контракту( стосовно статті “Маркування”(

Було проведено взаємне вивчення об’єктивних аргументів сторін та
знайдені на цій основі взаємоприйняті компромісні рішення( В результаті
переговорів сторони склали спільний проект контракту в якому( була
врахована фактична домовленість якої ми досягнули під-час переговорів(
Також було вирішено( що контракт роздруковує( у двох оригіналах на
українській та японській мовах( фірма продавця( З оригіналу контракту
роблять по три примірники ксерокопій( контракт підписують зазначені у
договорі відповідальні особи(

Контроль за виконанням умов контракту покладений на начальника
зовнішньо-економічного відділу підприємства

Висновок

Практика укладання контрактів свідчить( що сторони висувають
умови( які сприяють виконанню договору чи інші умови( які як правило(
уточнюють взаємні права й обов’язки. До них належать положення( що
регулює вимоги і місце здачі товару покупцеві( заборону перепродавати
товар іншим покупцям та у треті країни. Усі умови потрібно зазначати у
контракті( що дає змогу уникнути перешкод його виконанню.

Для країни експорт товарів збільшує багатство її шляхом нагромадження
валюти.

ТзОВ “Львів-авто” займається експортом автомобілів і у поточному
році вона уклала контракт з фірмою “Міцубісі” (Японія). Для поставки
товару було використано вільну оферту.

Сторони розробили попередній контракт( провели переговори щодо
розбіжностей і уклали угоду про поставку товару за базисною умовою DDU.

Одже( планування зовнішньо-економічної діяльності являється
об’єктивно необхідним для будь-якого підприємства – суб’єкта ЗЕД( Це
визначається насамперед прагненням підприємств одержати додатковий
прибуток за рахунок більш повного використання переваг міжнародної
праці( міжнародної економічної інтеграції( передбачити несприятливі дії
зовнішніх факторів( різноманітні передбачені обставини( котрі можуть
відбутися на світовому ринку( а головне – необхідність прогнозування
свого майбутнього(

Література:

1( Циганкова Т(М(( Петренко Л(П(( Кальченко Т(В(( Міжнародна торгівля:
Навч( посіб(-К: КНЕУ( 2001 – 488с(

2( Саллі В(І(( Грифонова О(В(( Швець Л(В(( Основи ЗЕД: Навч( посіб(-К:
ВД “Професіонал” 2003 – 176с(

3( Дроздова Г(М( Менеджмент ЗЕД підприємства: Навч( посіб-К: КНЕУ( 2002
– 172с(

4( КириченкоО(А( Менеджмент ЗЕД: Навч( посіб(-К: “Знання-прес”( 2002 –
384с(

5( “Про зовнішньо-економічну діяльність”: Закон України від 16(04(91(
Вісник Верховної Ради України.-1991.-№29

6. Положення про форму зовнішньо-економічних договорів (контрактів):
Наказ Міністерства Економіки з питань європейської інтеграції України
від 06.09.2001р.( №201

7. О.І. Лищишин( Основи ринкової економіки( курс лекцій-Львів( 1995р. –
450с.

8. О.І.Лищишин( С.В.Матолич. Довідник економіста підприємця. Терміни
ринкової економіки( адреси фірм. Львів-1992( 175с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020