КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з менеджменту

1) Функції менеджменту

Під керуванням розуміється цілий процес, оскільки робота по досягненню
цілей за допомогою інших — це не якась одноразова дія, а серія
безперервних взаємопов’язаних дій.

Ці дії, кожне з яких саме по собі є процесом, дуже важливі для успіху
організації. Їх називають управлінськими функціями.

Кожна управлінська функція також являє собою процес, тому що також
складається з серії взаємопов’язаних дій. Процес управління є загальною
торбою всіх функцій.

Процес управління (менеджмент) має чотири взаємопов’язані функції:
планування, організація, мотивація і контроль.

Планування

Функція планування передбачає рішення про ті, якими повинні бути цілі
організації і що повинні робити члени організації, щоб досягнути цих
цілей.

Стратегічне планування являє собою набір дій і рішень, зроблених
керівництвом, які ведуть до розробки специфічних стратегій,
призначених для того, щоб допомогти організації досягнути своїх цілей.

Процес стратегічного планування є інструментом, що допомагає в
прийнятті управлінських рішень. Його задача — забезпечити нововведення і
зміну в організації в достатній мірі. Точніше кажучи, процес
стратегічного планування є тією парасолькою, під якою ховаються всі
управлінські функції.

Суть стратегії. Слово «стратегія» сталося від грецького strategos,
«мистецтво генерала».

Стратегія являє собою детальний всебічний комплексний план, призначений
для того, щоб забезпечити здійснення місії організації і досягнення її
цілей.

Стратегічній план повинен розроблятися швидше з точки зору перспективи
всієї корпорації, а не конкретного індивіда. Хоч, на особистих
підприємствах фундатор підприємства може дозволити собі відносну розкіш
поєднувати особисті плани зі стратегією організації.

Стратегічній план повинен влаштовуватися обширними дослідженнями і
фактичними даними. Щоб ефективно конкурувати в сьогоднішньому світі
бізнесу, фірма повинна постійно займатися збором і аналізом величезної
кількості інформації про галузь, ринок, конкуренцію і інші чинники.

Стратегічній план додає фірмі визначеність, індивідуальність, що
дозволяє їй залучати певні типи працівників, і, в тій же година, не
залучати працівників інших типів. Цей план відкриває перспективу для
організації, яка направляє її співробітників, залучає нових працівників
і допомагає продавати вироби або послуги.

Нарешті, стратегічні плани повинні бути розроблені так, щоб не тільки
залишатися цілісними протягом тривалих періодів годині, але і бути
досить гнучкими, щоб при необхідності можна було здійснити їх
модифікацію і переорієнтацію.

Планування і успіх організації. Деякі організації, як і індивіди,
можуть досягнути певного рівня успіху, не затрачуючи великого труда на
формальне планування. Більш того стратегічне планування саме по собі не
гарантує успіху. Організація, що створює стратегічні плани, може
потерпіти невдачу через помилки в організації, мотивації і контролі.

Проте, формальне планування може створити ряд важливих і часто істотних
сприятливих чинників для організації.

Сучасний темп зміни і збільшення знань є настільки великим, що
стратегічне планування представляється єдиним способом формального
прогнозування майбутніх проблем і можливостей. Стратегічне планування
дає основу для прийняття рішення. Формальне планування сприяє зниженню
ризику при прийнятті рішення. Планування, оскільки воно служити для
формулювання встановлених цілей, допомагає створити єдність загальної
мети всередині організації.

Організація

Організуваті — означати створити деяку структуру. Організація — це
процес створення структури підприємства, яка дає можливість людям
ефективно працювати разом для досягнення його цілей.

Щоб плани були реалізовані керівництво повинно знайти ефективний спосіб
поєднання планів, з оптимальним результатом.

Організація як процес являє собою функцію по координації багатьох задач:
існує два основних аспекти організаційного процесу:

1. Розподіл організації на підрозділи відповідно цілям і стратегіям.

2. Делегування повноважень.

Делегування, як термін, що використовується в теорії управління,
означає передачу задач і повноважень особі, яка приймає на собі
відповідальність за їх виконання.

Щоб зрозуміти, як ефективно здійснювати делегування, а цю проблему мі
розглянемо пізніше, — необхідно зрозуміти пов’язані з цим концепції
відповідальності і організаційних повноважень.

Відповідальність являє собою зобов’язання виконувати задачі, що є і
відповідати за їх задовільний дозвіл.

Важливо усвідомити, що делегування реалізовується тільки у разі
прийняття повноважень, і власне відповідальність не може бути
делегована. Керівник не може розмивати відповідальність, передаючи її
підлеглому. Хоч персона, на яку встановлена відповідальність за рішення
якої-небудь задачі, не обов’язково виконувати її особисто, воно
залишається відповідальним за задовільне завершення роботи.

Якщо передбачається, що якесь обличчя прийме відповідальність за
задовільне виконання задачі — організація повинна надати йому необхідні
ресурси. Керівніцтво здійснює це шляхом делегування повноважень разом із
задачами.

Повноваження являють собою обмежене право використати ресурси
організації і направляти зусилля деяких її співробітників на виконання
певних задач.

Повноваження обмежені планами, процедурами, правилами і усними
розпорядженнями начальників, а також чинниками зовнішньої Середі,
наприклад, законами і культурними цінностями. Межі Формальніх
повноважень часто порушуються завдяки владі і неформальним організаціям.

У деяких випадках межі повноважень змінюють характер повноважень значною
такій мірою, що необхідно розглянути відносини між рівнями повноважень,
які виявляються у вигляді двох загальних типів. Сморіду означаються як
лінійні і апаратні (штабні) повноваження, причому обидва типи можуть
застосовуватися в різних формах.

Лінійні повноваження — це повноваження, які передаються безпосередньо
від начальника до підлеглого і далі до іншим підлеглим.

Делегування лінійних повноважень створює ієрархію рівнів управління
організації. Процес створення ієрархії називається скалярним процесом.
Оськільки повноваження розпоряджаються людьми звичайно передаються за
допомогою скалярного процесу, результуюча ієрархія називається скалярним
ланцюгом або ланцюгом команд. Отже, результатом делегування лінійних
повноважень є ланцюг команд.

Перш ніж визначити штабні повноваження, стисло розглянемо походження
адміністративного апарату.

Адміністратівній апарат виконує так багато функцій в сучасних
організаціях, що все їх неможливо перерахувати. Однак можна
класифікувати штабний апарат по двох або трьох основних типах,
враховуючи функції, які він виконує. До трьох типів апарату відносяться
консультативний, обслуговуючий і особистий апарат, який іноді
розглядається як варіант обслуговуючого апарату. Однак потрібно
пам’ятати, що на практиці рідко можна провести різкий кордон між цими
типами.

Класифікації консультативного, обслуговуючого і особистого апаратів
описують штабний апарат відповідно до напрямів його використання.

Апаратні (штабні) повноваження допомагають організаціям використати
фахівців без порушення принципу єдиноначальності. Штабні повноваження
включають рекомендаційні повноваження, обов’язкові узгодження,
паралельні і функціональні повноваження. Лінійні керівники часто
володіють апаратними повноваженнями в деяких областях, а розділ штабного
апарату володіє лінійними повноваженнями відносно самого апарату.

Число працівників, що підкоряються безпосередньо керівнику, складає
його норму керованості. Якщо норма керованості не буде відповідним
образом обмежена, виникнуть плутанина і перевантаження керівника.
Потенційна можливість плутанини в повноваженнях може бути зменшена за
допомогою принципу єдиноначальності — працівник повинен отримувати
безпосередні розпорядження тільки від одного начальника і відповідати
тільки перед ним.

Делегування рідко буває ефективним, якщо керівництво не дотримується
принципу відповідності, згідно з яким об’єм повноважень повинен
відповідати делегованій відповідальності.

Мотивація

При плануванні і організації роботи керівник визначає, що конкретно
повинна виконати дана організація, коли, як і хто, на його думку,
повинен це зробити. Якщо вибір цих рішень зроблений ефективно, керівник
отримує можливість втілити свої рішення в справи, застосовуючи на
практиці основні принципи мотивації.

Мотивація — це процес спонукання собі і інших до діяльності для
досягнення особистих цілей або цілей організації.

Систематичне вивчення мотивації з психологічної точки зору не дозволяє
визначити точне, що ж спонукає людину до труда. Однак дослідження
поведінки людини в труді дає деякі загальні пояснення мотивації і
дозволяє створити прагматичні моделі мотивації співробітника на робочому
місці.

Різні теорії мотивації розділяють на дві категорії: змістовні і
процесуальні.

Однак, щоб зрозуміти значення теорії змістовної і процесуальної
мотивації, треба спочатку засвоїти значення основоположних зрозуміти:
споживи і винагорода.

Споживи — це усвідомлена відсутність чого-небудь, що спричиняє
спонукання до дії. Первинні споживи закладені генетично, а повторні
виробляються в ході пізнання і отримання життєвого досвіду.

Споживи неможливо безпосередньо спостерігати або вимірювати. Про їх
існування можна судити лише по поведінці людей. Споживи служать мотивом
до дії.

Споживи можна задовольнити винагородами. Винагорода — це ті, що людина
вважає для собі цінним. Менеджери використовують зовнішні винагороди
(грошові виплати, просування по службі) і внутрішні винагороди (почуття
успіху при досягненні мети), що отримуються за допомогою самої роботи.

Контроль

Контроль — це процес, що забезпечує досягнення цілей організації. Він
необхідний для виявлення і вирішення виникаючих проблем раніше, ніж
наслідки стануть дуже серйозними, і може також використовуватися для
стимулювання успішної діяльності.

Процес контролю складається з установки стандартів, зміни фактичне
досягнутих результатів і проведення коректувань в тому випадку, якщо
досягнуті результати істотно відрізняються від встановлених стандартів.

Контроль — це критично важлива і доладна функція управління. Одна з
найважливіших особливостей контролю, яку потрібно враховувати
насамперед, полягає в тому, що контроль повинен бути всеосяжним.
Кожний керівник, незалежно від свого рангу, повинен здійснювати
контроль як невід’ємну частину своїх посадових обов’язків, навіть якщо
ніхто йому спеціально цього не доручав.

Контроль є найбільш фундаментальний елемент процесу управління. Ні
планування, ні створення організаційних структур, ні мотивацію не можна
розглядати повністю у відриві від контролю. Дійсно, фактично всі сморіду
є невід’ємними частинами загальної системи контролю в даній організації.
Ця обставина стані більш зрозумілою після того, як мі познайомимося з
трьома основними видами контролю: попереднім, поточним і заключним. За
формою здійснення всі ці види контролю схожі, оскільки мають одну і ту ж
мету: сприяти тому, щоб результати, що фактично отримуються були як
можна ближче до необхідних.

Попередній контроль звичайно реалізовується в формі певної політики,
процедур і правил. Передусім він застосовується по відношенню до
трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Поточний контроль
здійснюється, коли робота вже йде і звичайно виготовляється у вигляді
контролю роботи підлеглого його безпосереднім начальником. Заключний
контроль здійснюється після того, як робота закінчена або закінчилося
відведений для неї година.

Поточний і заключний контроль засновується на зворотних зв’язках.
Керуючі системи в організаціях мають розімкнений зворотний зв’язок,
оскільки керівний працівник, що є по відношенню до системи зовнішнім
елементом, може втручатися в її роботу, змінюючи і цілі системи, і
характер її роботи.

2. Зміст Закону України про ЗЕД

Закон складається з 7 розділів і 39 статей. Структура закону є
класичною. Він включає такі розділи:

Загальні положення

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Спеціальні правові режими зовнішньоекономічної діяльності

Економічні відносини України з іншими державами та міжнародними
міжурядовими організаціями

Захист прав і законних інтересів держави та інших суб’єктів
зовнішньоекономічної і господарської діяльності України

Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності

Порядок розгляду спорів у зовнішньоекономічній діяльності

Як бачимо, спочатку подається загальне уявлення про зовнішньоекономічну
діяльність ( основні економічні категорії, принципи, суб’єкти, види
зовнішньоекономічної діяльності тощо, тобто методологічні основи ).
Економічні категорії, визначені в 1 розділі, мають важливе безпосереднє
значення в міжнародних економічних відносинах. Кожний термін
розкривається досить докладно, передбачаються усі можливі ньюанси (
наприклад, подається широка класифікація квот: глобальні, групові,
експортна, індивідуальні; з доповнення – антидемпінгові, компенсаційні,
спеціальні ).

У 2 розділі “Регулювання зовнішньоекономічної діяльності” перш за все
показана роль держави в регулюванні зовнішньоекономічної, визначено
органи державного регулювання та місцевого управління
зовнішньоекономічної діяльності, принципи митного регулювання,
страхування зовнішньоекономічних операцій, державне замовлення, облік,
звітність. В цьому ж розділі визначено цілі в регулюванні
зовнішньоекономічної діяльності. Докладно розглядаються питання, які
стосуються експорту – імпорту, ліцензування та квотування
зовнішньоекономічних операцій.

Інші розділи закону є більш специфічними, вони стосуються більш вузьких
питань, таких як спеціальні економічні зони, економічні відносини
України з іншими державами та міжнародними міжурядовими організаціями,
права та відповідальність у зовнішньоекономічній діяльності. В цих
розділах розглядаються питання стосовно України як держави та суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності.

В законі чітко простежується логічна побудова від більш загальних понять
до більш вузьких. Кожний розділ докладно розкривається за допомогою
статей. На мою думку, в законі відображено посліждовно всі можливі
питання стосовно зовнішньоекономічної діяльності України.

На мій погляд, в законі наголос робиться на розкритті основних
економічних категорій, які стосуються зовнішньоекономічної діяльності,
та на питанні регулювання зовнішньоекономічної діяльності ( особливо
ролі державних органів в цьому процесі ). Крім того, розкрито питання
безпосередніх стосунків України з іншими державами та міжнародними
міжурядовими організаціями, щодо захисту прав і інтересів держави та
інших суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України, щодо
відповідальності у зовнішньоекономічній діяльності.

Стосовно перших двох розділів, на мою думку, методологічно
вдало виділені основні принципи та економічні категорії. Дане визначення
зовнішньоекономічної діяльності, зовнішньоекономічного договору,
валютних коштів, аудиту, іноземних інвестицій, спеціальних економічних
зон, спільних підприємств, товару, квот, ліцензій, експорту, імпорту
тощо. Тобто висвітлене широке коло питань ( економічних категорій ), про
які надалі йде мова в інших розділах закону. Стосовно деяких важливих
економічних категорій було внесено поправки щодо більш точного
визначення понять “експорт”, “імпорт”, різновидів квот та ліцензій. Ці
поправки, більш точні визначення роблять закон більш точним, більш
адаптованим до економічній ситуації в країні. Але цього не можна сказати
про всі нові визначення економічних категорій. Наприклад, старе
визначення демпінгу, на мою думку, є більш вдалим, краще відображаючим
сутність цього поняття.

Закон від 1 квітня 1991 року є недосконалим, тому до нього були внесені
деякі зміни. Так деякі визначення економічних категорій було дано більш
точно, більш повно ( “експорт” та “імпорт” тощо ). Наприклад, в новому
визначенні поняття “експорт” також надається уявлення про “реекспорт”.

В змінах до закону, на мою думку, важливим економічним доповненням є
розширення класифікацій квот та ліцензій ( тобто було додано такі види
квот та ліцензій, як антидемпінгові, компенсаційні, спеціальні ). Це
відображає більш конкретні обмеження або права і, як наслідок, надає
більше чіткості у відносинах між країнами, надає можливість розширення
сфери діяльності в зовнішньоекономічних відносинах.

У змінах до закону відзначено дію нового органу державного регулювання –
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Але деякі нові визначення економічних категорій є менш вдалими, ніж
старі. Так старе визначення демпінгу, на мою думку, є більш вдалим. Я не
згодна з останньою частиною формулювання нового визначення демпінгу,
вона є некоректною: демпінг – ввезення на митну територію країни імпорту
товару за ціною, нижчою від порівняної ціни на подібний товар у країні
експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного
товару.

Крім того, на мою думку, слід було б доти в законі визначення
міжнародного лізингу. Необхідно більш чітко визначити принципи та
процедуру іноземного інвестування в Україну, гарантії цих інвестицій.
Визначити такі операції, як міжнародний франчайзінг, факторинг та
фінансування венчурних проектів. На сьогодні також можливо має сенс
спрощення процедури здійснення зовнішньоекономічної діяльності, зниження
оподаткування, яке сьогодні є досить суттєвим фактором зниження
активності зовнішньоекономічної діяльності.

Використана література

2. Веснін В.Р. Основи менеджменту. — М., — 1997.

3. Галькевич Р.С. Набоков В.І. Основи менеджменту. — М., — 1998.

4. Герчикова І.Н. Менеджмент. — М., ЮНІТІ «Банки і біржі», 1994.

6. Кохно П.А., Мікрюков В.А., Коморов С.Е. Менеджмент. — М., Фінанси
і статистика, 1993.

7. Ленд П.Е. Менеджмент — мистецтво управлятию. — М., — 1995.

PAGE

Похожие записи