.

Звітність аптечних пунктів і кіосків (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1747
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Звітність аптечних пунктів і кіосків

Фінансовий стан аптечних пунктів та аптечних кіосків характеризується
сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення і
використання фінансових ресурсів. Ці показники наводяться у звітних
формах Баланс (ф.1) на певну дату і Звіт про фінансові результати (ф.2)
за певний період. Заповнення звітних форм спрощується при використанні
розроблених макетів.

Потреби користувачів взначають обсяг інформації, а, відповідно, і склад
фінансової звітності, а також її види та форми. Цілком зрозуміло, що
користувачам фінансової звітності великого заводу потрібна більш
докладна інформація, ніж користувачам фінансової звітності невеликої
майстерні, а потреби користувачів звітності банків суттєво відрізняються
від потреб користувачів звітності бюджетних установ. Чинні нормативні
документи бухгалтерського обліку (у тому числі Закон про бухоблік)
враховують це і передбачають різну за складом, видами та формами
фінансову звітність для різних категорій суб’єктів господарювання.

Форми фінансової звітності перелічено у п.2 ст.11 Закону про бухоблік.
Усього їх п’ять:

баланс;

звіт про фінансові результати;

звіт про рух грошових коштів;

звіт про власний капітал;

примітки до звітів.

Форми фінансової звітності та порядок їх складання згідно з статтею 11
Закону про бухоблік встановлено:

Державним казначейством України (для бюджетних установ);

Національним банком України (для банків);

Міністерством фінансів України (для всіх інших підприємств і
організацій).

Але не всі суб’єкти господарювання зобов’язані складати і подавати
користувачам повний комплект (тобто всі п’ять форм) фінансової
звітності.

За складом розрізняють фінансову звітність:

суб’єктів малого підприємництва та представництв іноземних суб’єктів
господарської діяльності;

інших суб’єктів господарської діяльності.

Відповідно до п.3 ст.2 Закону про бухоблік “суб’єкти підприємницької
діяльності, яким відповідно до законодавства надано дозвіл на ведення
спрощеного обліку доходів і витрат, ведуть бухгалтерський облік і
подають фінансову звітність у порядку, встановленому законодавством про
спрощену систему обліку і звітності”. А п.3 ст.11 зазначеного Закону
передбачено, що “для суб’єктів малого підприємництва і представництв
іноземних суб’єктів господарської діяльності національними положеннями
(стандартами) встановлюється скорочена за показниками фінансова
звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати”.

Керуючись цією нормою Закону про бухоблік, Міністерство фінансів України
розробило не заплановий спочатку (тобто не включений до Програми
реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних
стандартів) стандарт П(С)БО 25. Цим стандартом передбачено, що фінансова
звітність суб’єктів малого підприємництва включає тільки дві форми:

баланс;

звіт про фінансові результати.

Обидві ці форми об’єднані загальною назвою (“Фінансовий звіт суб’єкта
малого підприємництва”) і мають скорочену (порівняно з аналогічними
формами для інших підприємств) кількість показників.

Згідно зі ст.12 Закону про бухоблік суб’єкти господарювання, які мають
дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські
операції зобов’язані складти і подавати консолідовану фінансову
звітність, тобто звітність, що відображає фінансовий стан, результати
діяльності та рух коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як
єдиної економічної одиниці.

Крім консолідованої фінансової звітності, існує ще зведена звітність,
яку складають і подають:

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери
управління яких належать підприємства, засновані на державній власності,
а також господарських товариств, акції (частки, паї) яких перебувають у
державній власності;

органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на
комунальній власності, – щодо всіх підприємств, що належать до сфери їх
управління, а також щодо господарських товариств, акції (частки, паї)
яких перебувають у комунальній власності;

об’єднання підприємств – щодо всіх підприємств, що входять до їх складу.

Перелік видів діяльності, за якими складають зведену фінансову
звітність, затверджено Наказом № 37.

Відповідно до статті 13 Закону про бухоблік і пункту 12 П(С)БО 1 звітним
періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжну
звітність складають щоквартально або щомісяця наростаючим підсумком з
початку звітного року, і вона для всіх підприємств включає тільки дві
форми – баланс і звіт про фінансові результати.

У окремих випадках звітний період може бути меншим або більшим за рік.
Зокрема:

перший звітний період щойно створеного підприємства може бути меншим ніж
12 місяців, але не повинен перевищити 15 місяців. Зазначені норми
дозволяють дійти висновку про те, що підприємства, створені
(зареєстровані) у період з 1 жовтня до 31 грудня, фінансову звітність за
цей період не складають. Першим звітним періодом для них буде період із
дати реєстрації до кінця наступного року;

звітним періодом підприємства, що ліквідують, є період з початку року до
дати прийняття рішення про його ліквідацію. Це передбачено п.3 ст.13
Закону про бухоблік і п.13 П(С)БО 1.

Згідно з п.21 П(С)БО 1 у кожному фінансовому звіті (залежно від його
форми) має бути вказано:

або дату, станом на яку наведено його показники (баланс);

або період, який охоплює цей звіт (звіт про фінансові результати, звіт
про рух грошових коштів, звіт про власний капітал). Якщо період, за який
складено фінансовий звіт, відрізняється від основного (календарний рік)
або проміжного (квартал, місяць) звітного періоду, то причини та
наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової
звітності.

Відповідно до вимоги ст.14 Закону про бухоблік постановою Кабінету
Міністрів України затверджено Порядок № 419, яким визначено порядок і
встановлено такі терміни подання фінансової звітності:

квартальна (крім зведеної та консолідованої) – не пізніше 25 числа
місяця, наступного за звітним;

річна – не пізніше 20 лютого року, наступного за звітним.

Якщо дата подання звітності збігається з неробочим (вихідним або
святковим днем), термін подання переносять на перший після вихідного
робочий день.

Для подання і сприйняття інформації найзручнішою є таблична форма. Саме
тому всі звітні форми (у тому числі й примітки до фінансової звітності)
подано у вигляді таблиць.

Основний елемент форм фінансової звітності – стаття. Кожна стаття
відповідає конкретному виду об’єктів обліку (активів, зобов’язань,
капіталу, витрат, доходів тощо). Як правило, стаття – це один рядок, що
має свій код (умовну позначку), який складається з трьох цифр. У балансі
деякі статті складаються з трьох цифр. Наприклад, стаття “Нематеріальні
активи” має три рядки (їх коди 010, 011, 012). За економічним змістом
статті об’єднано в розділи та частини.

В українському варіанті фінансових звітів (на відміну від міжнародної
практики, де статті звітів визначають самі підприємства, керуючись при
цьому принципами складання фінансової звітності) найменування статтей
(показників), а також коди рядків стандартизовано (встановлено
відповідними стандартами) і в усіх формах відображено в графах 1 і 2.
Решту граф призначено для заповнення показниками підприємства, яке
звітує. Причому в різних формах звітності для заповнення призначено
різну кількість граф. У балансі (форма № 1) їх дві:

в одній (графа 3) відображають показники на початок звітного періоду;

у другій (графа 4) – на кінець того самого звітного періоду, тобто на
дату складання балансу.

У звіті про фінансові результати (форма № 2) і у звіті про рух грошових
коштів (форма № 3) наводять показники як за звітний, так і за попередній
періоди. Отже, забезпечують порівнянність показників – одну з якісних
характеристик фінансової звітності, передбачених п.14 П(С)БО 1. Але у
звіті про фінансові результати для заповнення призначено дві графи, а в
звіті про рух грошових коштів – чотири, оскільки в кожній статті (як за
звітний, так і за попередній періоди) потрібно подати дані про
надходження та витрати. У звіті про власний капітал (форма № 4) кожна
графа відповідає одному з видів капіталу (статутний, додатковий,
резервний тощо). А в примітках до річної фінансової звітності (форма №
5), що складається з кількох автономних розділів, у різних розділах
різна кількість граф.

Як правило, графи “на початок звітного періоду” і “за попередній період”
заповнюють шляхом простого перенесення до них показників із звітних форм
за відповідний період. Але у деяких випадках ці показники слід
відкоригувати. Зокрема, “шляхом коригування сальдо нерозподіленого
прибутку на початок звітного року” відображають:

виправлення помилок, допущених під час складання фінансових звітів у
попередніх періодах (п.4 П(С)БО 6);

вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів
(п.12 П(С)БО 6).

Загальну суму коригувань відображають також у рядку 050 (із розшифровкою
за видами коригувань у рядках 020, 030 і 040) звіту про власний капітал
у графі 8 “Нерозподілений прибуток”.

Пунктом 10 П(С)БО 1 встановлено певні критерії, яким повинна відповідати
стаття, для того, щоб була підстава відобразити її у фінансовій
звітності. Такими критеріями визначено:

наявність ймовірності надходження і вибуття майбутніх економічних вигід,
пов’язаних з цією статтею;

можливість достовірної оцінки статті.

Ці самі критерії застосовують і для визнання відповідних об’єктів обліку
(основних засобів, запасів, зобов’язань, доходів, витрат тощо) з метою
відображення їх у бухгалтерському обліку. Це означає, що до фінансової
звітності включають (у вартісному вираженні) ті об’єкти, які раніше вже
було відображено в бухгалтерському обліку. Джерелом інформації для
складання фінансових звітів є дані бухгалтерського обліку: сальдо й
обороти за рахунками та субрахунками, деякі показники аналітичного
обліку. Тому такою важливою є узгодженість між Планом рахунків і
статтями фінансових звітів.

Складанню звітів повинен передувати аналіз усіх показників, які до них
входять. І якщо якісь із них не відповідають зазначеним критеріям,
необхідно виконати відповідні коригування.

Крім того, фінансові звіти повинні відповідати певним якісним
характеристикам. Перелік цих характеристик наведено в п.14-17 П(С)БО 1.
До них належать:

дохідливість і однозначність тлумачення (за умови, що користувачі мають
достатні знання і зацікавленість у сприйнятті інформації, яка міститься
у фінансових звітах);

доречність і достовірність інформації. При цьому доречною вважають
інформацію, яка “…впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу
вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та
скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому”, а достовірною вважають
інформацію, яка “…не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути
на рішення користувачів звітності”;

порівнянність, можливість порівнювати фінансові звіти підприємства за
різні періоди, а також фінансові звіти різних підприємств.

Конкретний зміст статтей фінансових звітів згідно з п.9 П(С)БО 1
визначено відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна
містити дані про:

підприємство;

дату звітності та звітний період;

валюту звітності та одиницю її виміру;

відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;

облікову політику підприємства та її зміни;

консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

обмеження щодо володіння активами;

участь у спільних підприємствах;

виявлені помилки минулих років та пов’язані з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями
(стандартами).

Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій
звітності, включає:

назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства
(країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);

короткий опис основної діяльності підприємства;

назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або
назву його материнської (холдингової компанії);

середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.

Принципи ведення бухгалтерського (фінансового) обліку у світовій
практиці регулюються положеннями (стандартами), які розробляють
професійні організації бухгалтерів. При цьому вони мають рекомендаційний
характер та грунтуються на концептуальній основі складання та подання
фінансових звітів, розробленій Комітетом з міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку.

В Україні основи нової системи бухгалтерського обліку закладено в
Законі України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні” та конкретизовано в національних положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку. Методологічні засади застосування нового Плану
рахунків бухгалтерського обліку та обліку окремих господарських операцій
викладено у відповідних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Закон надає підприємствам право самостійно визначати обліку політику та
розробляти систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського)
обліку, звітності і контролю. Отже, держава встановлює правила й
процедури обробки економічної інформації та складання фінансової
звітності тільки для зовнішніх користувачів.

Загалом, ознайомившись з нововведеними принципами бухобліку та
звітності, які передбачені МСБО, можна вважати, що українські бухгалтери
керувалися ними у своїй практичній діяльності задовго до їх письмового
викладу. Але робили вони це неусвідомлено, оскільки вітчизняні
підручники і посібники з бухгалтерського обліку не містили словесного
опису принципів, тоді як західна бухгалтерська школа дає майбутнім
бухгалтерам ці відомості вже з перших днів їх знайомства з предметом.

Річний бухгалтерський звіт підприємства подають за такими типовими
формами:

№ 1 – баланс;

№ 2 – звіт про фінансові результати;

№ 3 – звіт про рух грошових коштів;

№ 4 – звіт про власний капітал;

примітки до річної фінансової звітності.

Зміст і форма звітів визначаються та регламентуються відповідними
положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Перед початком складання звітності підприємства виконують велику
підготовчу роботу:

перевіряють повноту відображення в поточному обліку господарських
операцій, оформлюють їх відповідними документами;

уточнюють розподіл витрат і доходів між суміжними звітними періодами;

перевіряють стан розрахунків і списують в установленому порядку
нереальну дебіторську заборгованість, а також кредиторську
заборгованість, за якою минули строки позовної давності;

розподіляють витрати на обслуговування виробництва й управління;

визначають та списують фінансовий результат;

перевіряють правильність облікових записів, взаємно звіряють дані
синтетичного та аналітичного обліків;

перед складанням річного звіту здійснюють повну інвентаризацію.

Список використаної літератури

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із змінами і доповненнями,
внесеними Законами України від 11.05.2000 р. № 1707-ІІІ, від 08.06.2000
р. № 1807-ІІІ, від 22.06.2000 р. № 1829-ІІІ).

Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до
фінансової звітності», затверджено наказом Міністерства фінансів України
від 31 березня 1999 р. № 87, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 21 червня 1999 р. № 391/3684.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020