.

Професійна, організаційна, соціально-психологічна і моральна специфіка медичного працівника (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1851
Скачать документ

Реферат

на тему:

Професійна, організаційна, соціально-психологічна і моральна специфіка
медичного працівника

ПЛАН

Вступ

1. Професійна незалежність лікаря

2. Домінантність інтересів пацієнтів

3. Компетентність та сумлінність

4. Чесність та порядність

5. Повага до професії лікаря, межі компетенції лікаря

6. Складання професійних висновків та інші особливості професії лікаря

Вступ

Діяльність лікаря спрямована на захист інтересів пацієнтів (суб’єкта
діяльності у сфері охорони здоров’я) та життя суспільства у цілому,
визначає можливість задоволення головних потреб і прагнень у збереженні
життя та здоров’я.

Лікар, який захищає здоров’я та інтереси пацієнта (суб’єкта діяльності у
сфері охорони здоров’я) та життя суспільства у цілому, виконує свою
місію з повагою до життя людини, її особистості та гідності.

Лікар у всіх випадках повинен запобігати заподіянню шкоди пацієнтові,
дотримуватися принципів моралі, чесності й беззастережної відданості
обов’язкові медика.

1. Професійна незалежність лікаря

Необхідною умовою незалежного здійснення лікарем своєї діяльності є
максимальна незалежність у дотриманні його професійних прав і
обов’язків, що передбачає свободу медичного працівника від будь-якого
зовнішнього тиску чи втручання в його діяльність, а також від впливу
своїх особистих інтересів.

Лікар зобов’язаний не допускати у своїй професійній діяльності
компромісів, що применшували б його професійну незалежність. З метою
догодити установам та організаціям, третім особам або пацієнтові, якщо
такі копроміси розходяться з інтересами пацієнта (суб’єкта діяльності у
сфері охорони здоров’я) і перешкоджають належному наданню йому медичної
допомоги.

Лікар не повинен зайатися іншою діяльністю, яка б ставила його в
юридичну, матеріальну або моральну залежність від інших осіб,
підпорядковувала його вказівкам або правилам, які можуть суперечити
нормам чинного законодавства і цьому Кодексові, або можуть іншим чином
перешкоджати вільному і незалежному виконанню його професійних
обов’язків.

Медична допомога не може переслідувати виключно комерційні цілі.
Лікареві не дозволяється, за винятком особливих випадків, передбачених
чинним законодавством, поширювати з метою прибутку ліки, пристрої,
продукти тощо. Лікареві забороняється вести прийом пацієнтів, давати
медичні поради чи призначення у комерційних приміщеннях чи у будь-яких
інших місцях, де прдаються ліки, пристрої чи продукти, які він виписує
або використовує.

Лікар повинен контролювати використання його імені, кваліфікації, порад
і висловлювань. Він не повинен допускати, щоб будь-яка організація або
установа (державна, громадська чи приватна), в якій він працює або
сприяє, використовували його ім’я чи професійну діяльність з рекламною
метою без його згоди.

2. Домінантність інтересів пацієнтів

У межах вимог законодавства лікар зобов’язаний у своїй професійній
діяльності дотримуватися переваги інтересів пацієнтів (суб’єктів
діяльності у сфері охорони здоров’я) перед своїми власними інтересами,
інтересами колег, партнера. Співробітників, інтересів законних
представників пацієнтів або їх опікунів, піклувальників, інших осіб.

Лікар повинен поважати право кожної людини вільно обирати лікаря. Він
зобов’язаний допомогти пацієнтові (суб’єктові діяльності у сфері охорони
здоров’я) здійснити це право.

Лікар повинен вислуховувати, оглядати, консультувати чи лікувати
однаково сумлінно всіх людей – незалежно від їх походження, способу
життя, сімейного стану та статі, віку, стану здоров’я, належності до
етнічної групи, національності або релігії.

Лікар повинен допомагати пацієнтові за всіх обставин. Йому ніколи не
повинні зраджувати коректність і дбайливість по відношенню до пацієнтів.

Кожний лікар повинен безоплатно надавати першу невідкладну медичну
допомогу потерпілим у разі нещасного випадку та в інших екстремальних
ситуаціях.

3. Компетентність та сумлінність

Суспільна значущість і складність професійних обов’язків лікаря
вимагають від нього високого рівня професійної підготовки,
фундаментальних знань теорії та практики медицини, опанування навичками,
тактикою, відповідними методами та прийомами лікарської діяльності.

Лікар повинен підтримувати й удосконалювати свої знання та навички,
докладати необхідних зусиль до професійного самовдосконалення на рівні
сучасного стану медицини. У своїй роботі лікар має керуватися сучасними
стандартами обстеження та лікування.

Лікар зобов’язаний незалежно від сфери своєї переважної спеціалізації,
якщо така має місце, бути компетентним у загально-медичних питаннях,
питаннях невідкладної допомоги та термінальних станів.

Лікар, який бере участь у санітарно-просвітницькій діяльності, повинен
користуватися науково підтвердженими даними, проявляти обачливість і
брати до уваги можливі наслідки своїх висловлювань перед громадськістю.
При цьому необхідно уникати вчинків рекламного характеру як на свою
особисту користь, так і на користь установ і організацій, які лікар
представляє, на користь справи з негативними наслідками.

Якщо лікар пропагує у медичному середовищі недостатньо перевірений
діагностичний або лікувальний метод, він зобов’язаний супроводжувати
своє повідомлення необхідними застереженнями. Подібні повідомлення
неприпустимі поза медичним середовищем.

4. Чесність та порядність

Лікар повинен як у своїй професійній діяльності, так і у приватному
житті бути чесним і порядним, не вдаватися до омани, погроз,
шантажування, підкупу, використання для досягнення своїх професійних чи
особистих цілей тяжких матеріальних чи особистих обставин пацієнтів
(суб’єктів діяльності у сфері охорони здоров’я).

Лікар зобов’язаний поважати права, законні інтереси, честь, гідність,
репутацію та почуття осіб, з якими він працює та перебуває в інших
відносинах.

Будь-яка угода між лікарями, між лікарями та фармацевтичними, медичними
працівниками та іншими фізичними або юридичними особами на шкоду хворого
заборонена.

Лікареві заборонені:

будь-яка дія, що сприяє здобуттю пацієнтом несправедливих або
протизаконних переваг;

будь-які пільги грішми чи натурою, а також комісійні від будь-якої
особи;

прохання винагороди натурою чи грішми, у будь-якій іншій формі, прямо чи
опосередковано за будь-яке розпорядження чи медичну дію, чи згода на їх
отримання, за винятком випадків, які встановлені чинним законодавством
України.

Лікареві, який займає виборну або адміністративну посаду, забороняється
використовувати своє службове становище з метою примноження своєї
клієнтури.

5. Повага до професії лікаря, межі компетенції лікаря

Принцип поваги до своєї професії повинен бути витриманим у всіх сферах
діяльності лікаря: професійній, громадській, публіцистичній та ін. Кожен
лікар повинен утримуватися від будь-якої дії, навіть поза межами своїх
професійних обов’язків, яка знецінює повагу до медичного фаху. Своєю
діяльністю він повинен утверджувати повагу до професії медика, її
сутності та громадської значущості, сприяти збереженню й підвищенню її
престижності.

Лікар не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження прав іншого
лікаря як фахівця та людини.

Кожний лікар, як правило, має повноваження виконувати всі дії у сфері
діагностики, профілактики і лікування. При цьому він не може, крім
виняткових обставин, починати чи продовжувати лікування, давати
рекомендації в галузях, що виходять за межі його знань, досвіду і
наявних у нього можливостей. Неетичною є постійна практика лікаря поза
межами своєї професійної компетенції.

Знання, досвід і наявні можливості лікар зобов’язаний застосовувати в
кожному окремому випадку таким чином, щоб забезпечити найкраще надання
медичної допомоги.

Обов’язок лікаря – свідомо оцінити роль, яку він може взяти на себе в
конктретному випадку залежно від своєї компетентності, інтелекту,
обставин та середовища.

Лікар відповідальний за безперервне підвищення власної кваліфікації.

Лікар повинен здобувати, застосовувати і поглиблювати наукові знання,
поширювати відповідну інформацію серед пацієнтів, колег, громадськості,
одержувати консультації і використовувати допомогу лікарів інших
спеціальностей, якщо це необхідно.

Якщо лікар звертається за консультацією або співпрацює з іншими
професіоналами, він повинен бути впевненим в їх кваліфікації та
компетентності. Якщо в нього є сумніви щодо підготовки, кваліфікації й
етичних якостей представника суміжної професії,він не повинен
користуватися його допомогою.

Якщо лікар бере на себе роль співробітника чи керівника іншого
спеціаліста, він повинен усвідомлювати власну відповідальність і бути
впевненим, що пацієнт отримає необхідну та якісну допомогу.

6. Складання професійних висновків

та інші особливості професії лікаря

У процесі виконання своїх професійних обов’язків лікар повинен
оформлювати медичні висновки, довідки, свідчення та інші докуметни
відповідно до норм законодавчих постанов і регламентів.

Будь-яка довідка, розпорядження, свідчення чи документ, які видаються
лікарем, повинні бути датовані, складені розбірливо, державною мовою,
підписані ним, з уможливленням ідентифікації його як лікаря і автора
документа.

Лікар не повинен складати довідки, якщо вони можуть бути використані з
метою зловживання, всупереч загальноприйнятим правилам та законодавству.

Лікар зобов’язаний дотримуватися закону і повинен визнавати свою
відповідальність перед пацієнтом.

У суспільно-громадській роботі лікар повинен дотримуватися етичних норм
поведінки. У разі відсутності відповідних повноважень він не може
обгрунтовувати власні заяви громадського характеру авторитетом своєї
професії чи професіонального співтовариства.

Лікар може ділитися з громадськістю своїм досвідом розуміння та
вирішення проблем, які впливають на стан здоров’я населення. Лікар
повинен завжди пам’ятати про свою особливу громадянську роль захисника
здоров’я та добробуту людини.

Список використаної літератури

Етичний Кодекс українського лікаря. – К., 2004.

Медична енциклопедія. В 4-х томах. – М., 1988.

Основи медичної деонтології. – К., 2001.

PAGE

PAGE 2

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019