Реферат на тему:

Оцінка морфо-функціональної зрілості, гестаційного віку новонародженої
дитини. Затримка внутрішньоутробного розвитку плода. Етіологія,
класифікація, особливості виходжування, вигодовування

Оцінка відповідності фізичного розвитку новонародженого терміну
гестації у матері

Гестаційний вік визначають за часом останньої менструації у матері, даті
першого ворушіння плоду, за даними об’єктивного обстеження вагітної
жінки у дитячий консультації, включаючи УЗД, а також на основі клінічної
оцінки ступеня зрілості новонародженого.

При народженні обов’язково проводиться клінічна оцінка ступеня зрілості
новонародженого.

Поняття «фізичний розвиток» включає в себе сукупність морфологічних і
функціональних ознак організму, які характеризують зріст, масу, форму
тіла дитини, її структурно-морфологічні властивості.

Для оцінки фізичного розвитку новонародженого використовують середні
статистичні показники основних параметрів у залежності від гестаційного
віку або оціночні таблиці по типу перцентилів.

Згідно статистичним даним:

показники у межах М±2сігми або Р10-90 вважаються за нормальні для даного
гестаційного віку,

відхилення у середньому (М) на 2 та більше або вище Р90 та нижче Р10 —
з різким відхиленням від норми.

Важливе значення для оцінки фізичного розвитку має характеристика
пропорційності тілобудови та стану харчування новонародженого.

Показники фізичного розвитку новонароджених залежать від віку і
антропометричних параметрів батьків, порядкового номеру вагітності у
матері, статі плоду, харчування та умов життя жінки. Так, у жінок, які
народжують повторно, які є крупними, народжуються відповідно більш
крупні діти. Середня маса тіла хлопчиків, починаючи з 34-ого тижня
вагітності більше, ніж у дівчат. У юних первісток, вікових
повторнородячих народжуються діти з малою масою тіла. Ці фактори
визначають біологічні коливання показників фізичного розвитку
новонароджених.

Важливе значення для оцінки фізичного розвитку має характеристика
пропорційності тілобудови і стану харчування новонародженого.

У залежності від терміну пологів новонароджені поділяються на доношених,
недоношених та переношених.

Доношений новонароджений — дитина, яка народилася ри терміні гестації
від 37 повних до менше ніж 42 тижні гестації із середними показниками
маси тіла (3610(416г для хлопчиків і 3480(484г для дівчат, довжиною тіла
відповідно 51,5(1,7см і 51(1,9см).

У доношеного новонародженого голова складає 1/4 частину тіла. Великий
розмір її пов’язаний з превалюючим розвитком мозку.

Важливе значення має визначення форми голови та обвіду черепу при
народженні. Впродовж перших 2-3 днів життя у дитини зберігається
конфігурація черепа, що обумовлена проходження голівки через пологові
шляхи. До варіантів норми відносяться:

доліхоцефалічний череп (виятгнутий у передньозадньому напрямку),

брахіцефалічний (витягнутий у поперековому напрямку),

череп у вигляді башти.

Кістки черепа дещо еластичні, може бути дуплікатура у ділянці
сагітального та вінцевого швів. Тім’яні кістки можуть находити на
потиличну та лобну.

Обвід черепа у доношених дітей 33-36см і може перевищувати обвід грудної
клітини на 1-2 см. Переднє (велике) тім’ячко відкрите, його розміри не
перевищують 2,5-3см. Заднє (мале) тім’ячко – не більше 0.5см.

У доношеного новонародженого добре розвинутий жировий шар, шкіра рожева,
бархатиста, вкрита пушковим волоссям (лануго), головним чином у ділянці
плечового поясу; добре розвинута ареола молочної залози (1 см і більше у
диаметрі), поперекові складки займають 2/3 її поверхні; хрящ вушних
раковин плотний, нігті плотні. Пупкове кільце знаходиться посередині між
лоном та мечовидним паростком, статеві органи є зрілими.

Крик дитини голосний. М’язовий тонус і фізіологічні рефлекси
новонародженого добре виражені. Поза флексорна. Функція смоктання добре
виражена.

Недоношений новонароджений — народжені у терміні гестації менше 37
тижнів.

Діагностичні ознаки недоношеності:

маса тіла від 1000г до 2500г., довжина 38-47см, обвід голови – 26-34см.
обвід оглуддя – 24-33см;

функціональна і морфологічна незрілістьосновних систем органів;

зниження відношення лецитин/сфінгомієлін у навколоплідних водах,
бронхіальному та шлунковому аспіратах;

зовнішні ознаки незрілості (шкіра тонка, хрящ вушних раковин
недорозвинутий тощо);

функціональна недостатність процесів саморегуляції і гомеостазу;

високі показники (-фетопротеїну;

пізній старт дозрівання захисних морфо-функціональних структур;

висока частота набрякового синдрому у перші дні життя (40%), СДР
(60-70%), внутрішньочерепних крововиливів, тривала кон’югаційна
гіпербілірубінемія.

X

&

gdTHx3

&

&

Переношений новонароджений – діти, народжені у термін 42 і більше тижнів
гестації.

Для оцінки морфо-функціональної зрілості новонароджеих використовуються
таблиці Баллард, Дубовиц, для недоношених дітей – таблиця ВООЗ
/додаються/.

Поради лікарю (орієнтовна карта для роботи з літературою):

Завдання Вказівки до завдання (джерело інформації)

1.Прийом новонароджених у пологовому залі.

2.Первинний огляд новонародженого.

3.Оцінка фізичного розвитку новонародженого.

4.Оцінка гестаційного віку новонародженого.

5.Первинний туалет новонародженого, паспортизація.

6.Перше прикладання новонародженого до грудей матері.

Наказ МОЗ України №620 від 29.12.2003р. „Про організацію надання
стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в
Україні”.

Наказ МОЗ України №152 від 04.04.2005р. „Про затвердження Протоколу
медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною”.

Наказ МОЗ України №340 від 07.10.2006р. „Підтримка грудного
вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 роки”.

Наказ МОЗ України №179 від 29.03.2006р. „Про затвердження Інструкції з
визначення критеріів перинатального періоду, живонародженості та
мертвонароджуваності, порядку реєстрації живонароджених і
мертвонароджених”.

Наказ МОЗ України №48 від 03.02.2006р. „Про порядок проведення
профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних
імунобіологічних препаратів”.

Наказ МОЗ України №255 від 27.04.2006р. „Про затвердження клінічного
протоколу надання неонатологічної допомоги дітям „Жовтяниця
новонароджених”.

Наказ МОЗ України №584 від 29.08.2006р. „Про затвердження Протоколу
медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при
народженні”.

Наказ МОЗ України №312 від 08.06.2007р. „Про затвердження клінічного
Протоколу з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги
новонародженим”.

Наказ МОЗ України №234 від 10.05.2007р. „Про організацію профілактики
внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах”.

Аряєв М.Л. Неонатологія.-АДЕФ-Україна.-2003.-756с.

Неонатологія: Навч.посіб./ за ред. П.С.Мощича, О.Г.Суліми.-К.: Вища
школа, 2004.-807с.:іл.

Література:

Наказ МОЗ України №620 від 29.12.2003р. „Про організацію надання
стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги в
Україні”.

Наказ МОЗ України №152 від 04.04.2005р. „Про затвердження Протоколу
медичного догляду за здоровою новонародженою дитиною”.

Наказ МОЗ України №340 від 07.10.2006р. „Підтримка грудного
вигодовування дітей в Україні на 2006-2010 роки”.

Наказ МОЗ України №179 від 29.03.2006р. „Про затвердження Інструкції з
визначення критеріів перинатального періоду, живонародженості та
мертвонароджуваності, порядку реєстрації живонароджених і
мертвонароджених”.

Наказ МОЗ України №48 від 03.02.2006р. „Про порядок проведення
профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних
імунобіологічних препаратів”.

Наказ МОЗ України №255 від 27.04.2006р. „Про затвердження клінічного
протоколу надання неонатологічної допомоги дітям „Жовтяниця
новонароджених”.

Наказ МОЗ України №584 від 29.08.2006р. „Про затвердження Протоколу
медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при
народженні”.

Наказ МОЗ України №312 від 08.06.2007р. „Про затвердження клінічного
Протоколу з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги
новонародженим”.

Наказ МОЗ України №234 від 10.05.2007р. „Про організацію профілактики
внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах”.

Аряєв М.Л. Неонатологія.-АДЕФ-Україна.-2003.-756с.

Неонатологія: Навч.посіб./ за ред. П.С.Мощича, О.Г.Суліми.-К.: Вища
школа, 2004.-807с.:іл.

Ю.И.Барашнев Перинатальная неврология.-М.: Триада-Х, 2001.- 640с.

Основы перинатологии: Учебник / под ред. Н.П.Шабалова и
Ю.В.Цвелева.-М.:МЕДпресс-информ, 2002.-2-е изд., перераб. и доп.-576с.

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных / А.Б.Пальчик,
Н.П.Шабалов.- М.:МЕДпресс-информ, 2006.-2-е изд., перераб. и
доп.-256с.:ил.

Лабораторные и инструментальные исследования в диагностике: Справочник /
пер. с англ. В.Ю.Халатова; под ред. В.Н.Титова.-М.: ГЭОТАР-МЕД,
2004.-960с.

В помощь неонатологу / Знаменская Т.К., Сулима Е.Г., Ципку А.Г.,
Жданович А.И.-К.: Изд-во „Агентство „Стандарт”, 2006.-130с.

Похожие записи