.

Організація стоматологічної допомоги населенню (лекція)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
881 21910
Скачать документ

Лекція

Організація стоматологічної допомоги населенню

Стоматологічна допомога відноситься до одного з самих масових видів
медичної допомоги. У структурі загальної захворюваності-населення нашої
країни хвороби порожнини рота і зубів займають третє місце. При цьому в
99 % випадків хворі обслуговуються в амбулаторно-поліклінічних
установах. У структурі захворювань, що вимагають госпіталізації (близько
1% хворих), провідне місце займають одонтогенні запальні захворювання і
травми щелепно-лицьової області.

Амбулаторна стоматологічна допомога міському населенню виявляється в
спеціалізованих лікувально-профілактичних установах і в стоматологічних
кабінетах і відділеннях територіальних і відомчих медичних установ. До
них відносяться:

1) стоматологічні поліклініки (для дорослих і дитячі);

2) стоматологічні відділення (кабінети) у територіальних поліклініках,
при медико-санітарних частинах і в здравпунктах підприємств;

3) стоматологічні кабінети в лікарнях, жіночих консультаціях,
диспансерах, у школах і дошкільних установах, у вищих і середніх
спеціальних навчальних закладах.

При організації роботи стоматологічних установ у містах необхідно
сполучити відомі принципи централізації і децентралізації в наданні
стоматологічної допомоги населенню. При централізованій формі прийом
населення проводиться безпосередньо в стоматологічній чи поліклініці в
стоматологічному відділенні (кабінеті) територіальної поліклініки.

Децентралізована форма обслуговування передбачає створення постійно
діючих стоматологічних кабінетів на підприємствах, у вищих і середніх
навчальних закладах, школах і т.д. Перевага цієї форми полягає в тім,
що, по-перше, обслуговування населення відбувається на місці і постійно;
по-друге, мається можливість повного медичного обслуговування працюючих
чи учнів; по-третє, збільшується можливість більш тісного контакту
лікаря з пацієнтом. У наданні стоматологічної допомоги дітям переважає
децентралізована форма стоматологічної допомоги.

Серед, усіх медичних установ, що роблять стоматологічну допомогу,
стоматологічна поліклініка займає особливе місце.

Стоматологічні поліклініки розрізняються:

1. За рівнем обслуговування: республіканські, крайові, обласні, міські,
районні.

2. По підпорядкованості: територіальні, відомчі.

3. По джерелу фінансування: бюджетні, госпрозрахункові.

4. По категоріях: у залежності від потужності, що визначається числом
відвідувань у зміну.

Для кращої організації і планування стоматологічної допомоги на кожнім
рівні керування охороною здоров’я з числа лікарів-стоматологів
виділяється найбільш досвідчений лікар-стоматолог, що виконує функції
головного фахівця зі стоматології.

У структурі республіканських, обласних, міських стоматологічних
поліклінік створюються організаційно-методичні кабінети, співробітники
яких разом з головними фахівцями проводять організаційно-методичну
роботу по стоматології, її планування, аналіз діяльності установ,
розробляють заходу щодо підвищення якості стоматологічної допомоги
населенню.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ПОЛІКЛІНІКИ

Стоматологічна поліклініка, оснащена сучасним устаткуванням,
укомплектована кваліфікованими кадрами, що володіють сучасними
методиками діагностики і лікування стоматологічних захворювань
забезпечує найбільш високу якість медичної допомоги.

Традиційно сформована структура стоматологічних поліклінік містить у
собі наступні підрозділи:

1) реєстратура;

2) відділення: терапевтичної стоматології, хірургічної стоматології,
ортопедичній стоматології (з зуботехнічною лабораторією), дитячої
стоматології;

3) кабінет первинного огляду;

4) кабінет невідкладної стоматологічної допомоги;

5) кабінет фізіотерапії;

6) кабінет рентгенодіагностики.

Крім того в поліклініці можуть бути організовані відділення і. кабінети
по наданню вузькоспеціалізований стоматологічної допомоги хворим. До них
відносяться парад онтологічні кабінети, кабінети для прийому хворих з
патологічними змінами слизуватої оболонки порожнини рота, алергологічні
кабінети, кабінети функціональної діагностики, кабінети анестезіології й
ортодонтії і кабінети профілактики, голковколювання.

У структурі стоматологічних поліклінік передбачається створення
оглядових кабінетів. Працюючі в них лікарі забезпечують обґрунтований
напрямок хворих до лікарів поліклініки, що роблять спеціалізовану
стоматологічну допомогу. Лікарі-стоматологи оглядових кабінетів можуть і
самі робити допомогу хворим при відсутності можливості направити їх у
відповідне відділення.

Важливим розділом роботи стоматологічної допомоги є профілактична
діяльність. З метою активної боротьби з карієсом зубів і іншими найбільш
розповсюдженими стоматологічними захворюваннями стоматологічні
поліклініки проводять планову санацію зубів і порожнини рота дітям у
школах і дошкільних установах, студентам Вузів і учнем технікумів,
профтехучилищ, робітникам-підліткам, робітником, зв’язаним із
професійними Шкідливостями, призовникам, вагітним жінкам і іншим
контингентам населення.

Стоматологічну поліклініку очолює головний лікар, що має заступника по
медичній частині (при наявності в штаті поліклініки не менш 40
лікарських посад).

Реєстратура відіграє велику роль в організації прийому і регулюванні
потоку хворих, що здійснюється видачею чи талонів попереднім записом на
прийом. Первинні талони видаються на прийом до чи хірурга на плановий
прийом до терапевта, до фахівця вузько стоматологічного профілю
(парадонтологу, фахівцю з захворювань слизуватої порожнини рота).
Ортопедичне чи дитяче відділення мають, як правило, свою реєстратуру.

Крім регулювання відвідувань реєстратура виконує ще ряд важливих
функцій: оформлення і збереження амбулаторних історій хвороби, їхній
підбор, доставку в кабінети і розкладку Після прийому; оформлення
листків тимчасової непрацездатності і їхню реєстрацію; має
довідково-інформаційну службу; здійснює фінансові розрахунки по оплаті
виконаних робіт (у госпрозрахункових поліклініках і в кожнім
ортопедичному відділенні).

В організації прийому хворих у стоматологічній поліклініці велика роль
належить черговому стоматологу. Він робить при необхідності невідкладну
стоматологічну допомогу, оглядає пацієнта і визначає обсяг, необхідної
йому подальшої стоматологічної допомоги, направляє хворих до
стоматологів-терапевтів, хірургам і для наступного лікування,
забезпечуючи рівномірне навантаження лікарів.

Повторні відвідування хворими поліклініки призначаються і регулюються
лікуючими лікарями. При правильній організації роботи хворий
спостерігається одним лікарем до повної санації.

Деякі стоматологічні поліклініки перейшли на роботу з дільничного
принципу, що забезпечує динаміку спостереження за хворими, підвищує
відповідальність лікарів за якість роботи, дозволяє оцінювати
ефективність роботи кожного лікаря і контролювати якість допомоги.

У ряді поліклінік підвищення якості стоматологічної допомоги
забезпечується шляхом уведення гарантійної системи обслуговування: по
закінченні лікування і повної санації порожнини рота хворого видається
так називаний «санаційний» талон, що дає хворого право у випадку
виявлення дефектів звернутися до лікаря в будь-який час позачергово
протягом року з дня видачі талона.

Основними розділами роботи лікаря-стоматолога, що працює в, поліклініці,
є:

—надання лікувально-профілактичної, хірургічної чи ортопедичної допомоги
по обертаності;

—проведення консультацій для лікарів інших спеціальностей;

—диспансерне спостереження за визначеними, групами стоматологічних
хворих;

— проведення планової санації порожнини рота у визначених контингентів
населення;

— санітарно-просвітня робота.

Дитяче стоматологічне відділення працює переважно по методу планової
санації. Цей метод реалізується в два етапи:

1 етап — огляд порожнини рота, визначення потреби в різних видах
стоматологічної допомоги і її обсягу;

2 етап — надання необхідної лікувально-профілактичної допомоги в можливо
більш короткі терміни до повної санації. У значній частині випадків
планова санація передбачає і третій етап — наступне систематичне активне
спостереження за хворими, тобто диспансерне спостереження.

Планова санація організованих дитячих колективів виробляється за
графіком, погодженому з відділом народного утворення. За виконання цього
графіка несе відповідальність не тільки стоматологічна поліклініка, але
й адміністрація шкіл, дитячих садів.

Плановою санацією охоплюються і деякі контингенти дорослого населення:
інваліди Великої Вітчизняної війни, вагітні жінки, допризовники,
соматологічні хворі, що складаються під диспансерним спостереженням у
терапевта, учні ПТУ, технікумів, студенти Вузів, представники деяких
професій.

Особливої уваги заслуговує організація роботи ортопедичного відділення.
Зубопротезна допомога виявляється на заключному етапі лікування
стоматологічних хворих, після проведення повної санації.

Ортопедичне відділення має свою реєстратуру, оглядовий кабінет, кабінети
лікарів-протезистів, зуботехнічну лабораторію, може мати кабінет
лікаря-ортодонта.

Хворий, що потребує зубопротезування, звертається в реєстратуру
ортопедичного відділення. При наявності довідки про повну санацію на
нього заводиться спеціальна амбулаторна карта і видається талон на
прийом до лікаря оглядового кабінету. В оглядовому кабінеті складається
план протезування, після чого хворий направляється на прийом до лікаря
протезисту, що оглядає хворого, знайомиться з планом протезування і
складає убрання, у який включаються усі види зубопротезних робіт. Хворий
видається направлення у касу з перерахуванням усіх необхідних
зубопротезних робіт. Тут роблять розрахунок вартості цих робіт, і після
оплати починається виготовлення протезів на основі зліпків зубного ряду.

Крім виготовлення нових протезів в ортопедичному відділенні виробляється
ремонт і заміна старих протезів, даються консультації з питань
зубопротезування, у деяких великих поліклініках виявляється
спеціалізована допомога по ортодонтії.

Безкоштовним зубопротезуванням забезпечуються інваліди Великої
Вітчизняної війни, інваліди праці 1 і II груп, персональні пенсіонери,
діти і деякі інші контингенти населення.

Стоматологічні поліклініки роблять у разі потреби допомога вдома по
виклику лікарів територіальних поліклінік. Для надання стоматологічної
допомоги вдома в поліклініці мається портативна апаратура. Удома
здійснюються всі необхідні види допомоги, включаючи зубопротезування.
Виклики чи обслуговуються спеціально виділеними для цього лікарями, чи
всіма лікарями поліклініки в порядку черговості.

Невідкладна стоматологічна допомога в годинник роботи поліклініки
виявляється черговими стоматологами, а в нічний час — у спеціальних
пунктах невідкладної стоматологічний! допомоги, що організовані в
декількох поліклініках міста. У вихідні і святкові дні організуються
додаткові прийоми чергових лікарів у всіх поліклініках.

,

.

Ae

AE

U

&

IПредставляється виправданої організація стоматологічних кабінетів в
інших установах за рахунок штатів поліклініки для проведення планової
санації порожнини рота. У такому випадку ці кабінети поєднуються у
відділення первинної стоматологічної допомоги.

Велике місце в роботі стоматологічної поліклініки займає диспансеризація
стоматологічних хворих.

Під диспансерним спостереженням знаходяться хворі з активно протікає
карієсом зубів, із захворюваннями пародонта і слизуватої оболонки
порожнини рота, хронічним остеомієлітом щелеп, злоякісними новотворами
обличчя і порожнини рота, уродженими ущелинами губи і неба, аномаліями
розвитку і деформації щелеп і ін.

Добір хворих проводиться при профілактичних оглядах і плановій санації,
при звертаннях до стоматологів для надання медичної допомоги.

Найважливішою умовою підвищення якості роботи стоматологічної
поліклініки є чітке ведення медичної обліково-звітної документації,
уміння аналізувати статистичні дані і на їхній основі розробляти заходу
для поліпшення медичного обслуговування. Робота стоматологічної
поліклініки оцінюється наступними показниками:

Відсоток хворих, виявлених при плановій санації:

число тих, хто потребує санації порожнини рота з числа оглянутих

————————————————————————
——————– х 100

число осіб, оглянутих у порядку планової санації

Показник, оцінюваний у динаміку, характеризує стан профілактичної роботи
серед контингентів, що оглядаються. Чим він вище, тим гірше проводилася
профілактична робота в попередні роки і навпаки, чим він нижче, тим
ефективніше була робота стоматологів.

Повнота санації порожнини рота і зубів:

число санованих з числа потребуючих санації

————————————————————————
—х100

число потребуючих санації порожнини рота

Чим ближче цей показник до 100%, тим краще організовані робота з
планової санації порожнини рота і зубів.

Повнота диспансерного обслуговування хворих:

число хворих, узятих під диспансерне спостереження

————————————————————————
х100

число зареєстрованих хворих

Показник розраховується як у цілому, так і по окремим нозологічних
формах захворювань. Оптимальним треба вважати наближення цього показника
до 100%.

4. Число відвідувань у день на один лікаря-стоматолога:

число відвідувань до лікаря-стоматолога за місяць (рік)

————————————————————————

число робочих днів за місяць (рік)

Цей показник складає по нормативах у стоматологів-терапевтів — 16, у
стоматологів-хірургів — 25, на недиференційованому прийомі— 18.

5. Середнє число пломб на один робочий день лікаря-стоматолога:

число пломб за місяць роботи лікаря-стоматолога

————————————————————————
——-

число робочих днів лікаря-стоматолога

При обслуговуванні дорослих цей показник по нормативі складає 8, а при
обслуговуванні дітей — 7. У сучасних умовах цей показник збільшується до
11—12.

6. Середнє число санацій у день на 1 лікаря:

число санацій порожнини рота і зубів за місяць у лікаря-стоматолога

————————————————————————
——————-

число робочих днів на місяць у лікаря-стоматолога

Норматив — 25 санацій на місяць (1 санація в день)

7. Відношення числа пломб при неускладненому карієсі до числа пломб,
накладених після лікування ускладненого карієсу (пульпіт і періодонтит);

число неускладнених карієсом

———————————————————

число пульпітів і періодонтитів

У поліклініках Києва цей показник складає 8:1.

8. Відношення числа накладених пломб до числа проведених видалень зубів:

запломбовано зубів

—————————–

видалено зубів

Зразкове співвідношення в даний час 5:1. Використовуються також наступні
показники:

— середнє число відвідуванні на 1 санацію;

— середнє число відвідувань на 1 пломбу;

— % пульпітів, вилікуваних у 1 сеанс;

— % післяопераційних ускладнень.

Показники діяльності ортопедичного відділення:

середнє число хворих, прийнятих одним лікарем за 1 день;

—середнє число відвідувань на один хворого отримавшого протези;

— число повторних відвідувань на одне первинне відвідування;

—середні терміни виготовлення протезів;

– виконання фінансового плану в %%;

– вартість протезів на одного хворого.

Планування стоматологічної допомоги

При плануванні позалікарняної допомоги спочатку розраховують необхідні
кадри лікарів, а потім формують мережу установ. За основу нормативу при
визначенні потреби населення у всіх видах амбулаторної допомоги прийняте
число відвідувань поліклініки на один жителя в рік. По стоматології на
один міського жителя планується в рік 2—2,2 відвідування.

Щоб визначити необхідна кількість лікарських посад треба зіставити
загальну потребу населення у відвідуваннях до стоматологів з можливою
кількістю хворих, який може обслужити один лікар протягом року, тобто з
функцією лікарської посади.

Функції навантаження лікаря число робітників
число робітників

лікарської = на годину прийому (чіл.) х годин у день
х днів у році

посади

Середнє число робочих днів у році в лікаря-стоматолога, що веде тільки
амбулаторний прийом приблизно 285—287 днів. Тривалість робочого дня
лікаря, зайнятого тільки на безупинному прийомі амбулаторних хворих
встановлене в 5,5 годин. Якщо ж лікарі-стоматологи не зайняті безупинним
амбулаторним прийомом, а ведуть також інші види робіт (диспансеризація,
санітарно-просвітня діяльність і т.д.), то для них установлений робітник
день у 6,5 годин.

Навантаження на годину роботи для стоматолога, що веде терапевтичний
прийом — 3 відвідування в годину, хірургічна — 5, змішаний — 3,2,
лікар-протезист приймає 2 хворих у годину.

Потреба
населення у відвідуваннях

Необхідна кількість до стоматологів

лікарських посад =
————————————————————–

Функції лікарської посади

Таблиця

Навантаження лікаря-стоматолога по різних видах прийому

Прийом Число відвідувань днів Накладення пломб Видалення зубів Число
санації на місяць Виконання трудових одиниць

терапевтичний 16 7 – 25 16

змішаний 18 6 5 20 16

хірургічний 25 – 22 – 16

Тому що за одне відвідування в лікаря-стоматолога може бути зроблений
дуже різний обсяг роботи, то в стоматології навантаження лікаря прийнято
виражати не тільки у відвідуваннях у чи годину а день, але й у
«трудових» одиницях. За трудову одиницю приймається накладення пломби
при поверхневому і середньому карієсі з витратою часу в 20 хвилин.

Штатні нормативи стоматологічних поліклінік

1. Лікарів-стоматологів і лікарів-стоматологів-хірургів сумарно — 4 на
10000 дорослого населення.

2. Лікарів-стоматологів, лікарів-стоматологів-хірургів і
лікарів-стоматологов-ортодонтів — 0,45 на 1000 дитячого населення.

3. Завідувачів стоматологічним відділенням —і 1 на 12 посад
лікарів-стоматологів і лікарів-стоматологів-хірургів, але не більш 3
посад на поліклініку:

4. Медичних сестер лікарських кабінетів:

1 на 1 посаду лікаря-стоматолога-хірурга;

2 на 2 посаді лікарів-стоматологів •

5. Медичних реєстраторів 1 на 6 посад лікарів-стоматологів усіх
найменувань.

6. Санітарок: 1 на 1 посаду лікаря-стоматолога-хірурга;

1 на 3 посаді лікарів-стоматологів

Посади, що містяться на господарському розрахунку чи за рахунок
спеціальних засобів (у зубопротезному відділенні) встановлюються
індивідуально.

Штатні нормативи стоматологічної допомоги в інших медичних установах

1. У жіночих консультаціях посада стоматолога встановлюється з
розрахунку — 1 посада на 100000 (0,5 посади на 50.000) міського
населення, але не більш 1 посади на консультацію;

2. У школах— 1 посада на 800 учнів.

3. У лікарнях з розрахунку 1 посада на 400 ліжок.

У туберкульозних лікарнях з розрахунку 0,5 посади на кожні 250 ліжок,
але не менш 0,5 посади в лікарнях на 75 ліжок.

СТОМАТОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ЖИТЕЛЯМ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

Організаційною особливістю забезпечення медичної допомоги сільських
жителів є її етапність.

На сільській лікарській ділянці, (1 етап) невідкладна зуболікарська
допомога може бути зроблена на Фапі фельдшером, для чого він має
необхідний набір зуболікарських інструментів. Сільські лікарські
амбулаторії і сільські дільничні лікарні мають стоматологічні чи
зуболікарські кабінети. У них виявляється невідкладна і планова
лікувально-профілактична допомога при хворобах зубів і органів порожнини
рота. У складних випадках, а також для протезування, хворі направляються
в центральну районну лікарню (ЦРБ). У ЦРБ (II етап) хворої може одержати
не тільки амбулаторну, але і стаціонарну стоматологічну допомогу.

В обласний чи крайовій, республіканській лікарні (III етап)
стоматологічна амбулаторна і стаціонарна допомога виявляється жителям
області по усіх видах: терапевтична, хірургічна, ортопедична,
ортодонтична (як дорослим, так і дітям).

Одним з важливих розділів діяльності всіх стоматологічних установ
сільської місцевості, як верб місті, є планова санація органів порожнини
рота і зубів. Обов’язкової санації підлягають: діти дошкільного і
шкільного віку, підлітки, вагітні жінки, провідні спеціалісти
сільськогосподарського виробництва, колгоспники і робітники радгоспів і
промислових підприємств) умови праці яких можуть сприяти розвитку
стоматологічних захворювань. Огляди з цією метою частіше проводяться на
місці, для чого при обласній чи лікарні ЦРБ організовуються пересувні
стоматологічні кабінети.

Для консультативної й організаційної методичної допомоги по стоматології
в штатах поліклініки обласного, крайового, республіканського.
підпорядкування встановлюється 0,2 посади лікаря-стоматолога на 100.000
населення.

Треба мати на увазі, що більшість стоматологічних поліклінік знаходяться
на бюджеті і допомога хворих у них виявляється безкоштовно, хромі
зубного протезування — воно здійснюється за рахунок засобів хворих.
Зубопротезна допомога за медичними показниками, пенсіонерам по старості,
інвалідам Великої Вітчизняної війни й інвалідам праці I і II груп
виявляється безкоштовно.

У великих містах у даний час відкриваються госпрозрахункові
стоматологічні поліклініки, у яких усі види медичної допомоги
виявляються за рахунок засобів хворого.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020