Лекція

Міжнародна статистична класифікація хвороб і проблеми пов’язані зі
здоров’ям

Міжнародна класифікація хвороб (МКХ) — це система групування хвороб і
патологічних станів, що відображає сучасний етап розвитку медичної
науки. МКХ є основним нормативним документом при вивченні стану здоров’я
населення в країнах — членах всесвітньої організації охорони здоров’я.

Перша МКХ у вигляді переліку причин смерті була запропонована
Бертильоном у 1893 році і прийнята Міжнародним статистичним інститутом.
У 1900 році в Парижі на міжнародній конференції за участю 26 держав ця
класифікація затверджена в якості міжнародної і було прийняте рішення
про перегляд її кожні 10 років. Відповідно до цього рішення перегляди
класифікації були в 1909, 1920, 1929 і наступних роках.

Усього МКХ переглядалася 10 разів. Останній перегляд відбувся на
Міжнародній конференції по Десятому перегляду МКХ, проведений ВООЗ у
1989 році в Женеві, і прийнятий Сорок третьою сесією Всесвітньої
асамблеї охорони здоров’я. За рекомендацією ВООЗ Десята міжнародна
статистична класифікація хвороб і проблем, пов’язаних зі здоров’ям,
набрала сили з 1 січня 1993 року. Однак уведення нової класифікації —
процес тривалий і трудомісткий, тому до повної перебудови всієї системи
обліку на МКХ-10 у нашій країні поки діє МКХ-9.

В даний час для допомоги країнам, що стикаються з труднощами, які
стосуються використання класифікації, для подальшого розвитку робіт у
цьому напрямку ВООЗ створює 9 центрів по класифікації хвороб.

Класифікацію хвороб можна визначити, як систему рубрик, у якій конкретні
нозологічні одиниці включені відповідно до прийнятих критеріїв. Метою
МКХ є створення умов для систематизованої реєстрації, аналізу,
інтерпретації і порівняння даних про смертність і захворюваність,
отриманих у різних країнах чи регіонах і в різний час. МКХ
використовується для перетворення словесного формулювання діагнозів
хвороб і інших проблем, зв’язаних зі здоров’ям, у буквено-цифрові коди,
що забезпечують зручність зберігання, пошуку та аналізу даних.

l

n

»

?

1/4

ae%R’~’?’D(?(?(>)oooooooooeUUUUUUUIIIIII

I8

», «причини госпіталізації», «стани, з приводу яких проводилося
лікування», «причина звертання за медичною допомогою», що маються в
різноманітних медичних документах, звідкіля отримуються статистичні дані
та інші види інформації про здоров’я.

МКХ є перемінно-осьовою класифікацією. Її схема полягає в тому, що для
всіх практичних та епідеміологічних цілей статистичні дані про хвороби
повинні бути згруповані в такий спосіб:

— епідемічні хвороби;

— конституціональні чи загальні хвороби;

— місцеві хвороби, згруповані по анатомічній локалізації;

— хвороби, пов’язані з розвитком;

— травми.

Ця структура знайшла своє відображення в класах хвороб, яких у МКХ-10
всього 21:

Клас I. Деякі інфекційні і паразитарні хвороби.

Клас II. Новоутворення.

Клас III. Хвороби крові, кровотворних органів і окремі порушення з
залученням імунних механізмів.

Клас IV. Хвороби ендокринної системи, розладів харчування і порушення
обміну речовин.

Клас V. Психічні розлади і розлади поведінки.

Клас VI. Хвороби нервової системи.

Клас VII. Хвороби очей і придаткового апарата.

Клас VIII. Хвороби вуха і сосцеподібного відростка.

Клас IX. Хвороби системи кровообігу.

Клас X. Хвороби органів дихання.

Клас XI. Хвороби органів травлення.

Клас XII. Хвороби шкіри і підшкірної клітковини.

Клас XIII. Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини.

Клас XIV. Хвороби сечостатевої системи.

Клас XV. Вагітність, пологи і післяродовий період.

Клас XVI. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді.

Клас XVII. Уроджені аномалії розвитку, деформації і хромосомні
анома-лії.

Клас XVIII. Симптоми, ознаки, відхилення від норми, виявлені при
клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших
рубриках.

Клас XIX. Травми, отруєння і деякі інші наслідки впливу зовнішніх
причин.

Клас XX. Зовнішні причини захворюваності і смертності.

Клас XXI. Фактори, що впливають на стан здоров’я населення і звертання в
установи охорони здоров’я.

Класи підрозділяються на однорідні «блоки» тризначних рубрик, кожна з
котрих може бути далі підрозділена на чотиризначні підрубрики числом так
до десяти. У десятому перегляді використаний буквено-цифровий код з
буквою як перший знак і цифрою в другому, третьому і четвертому знаку
коду. Четвертий знак випливає за десятковою крапкою. Таким чином,
можливі номери кодів простираються від 100,00 до 299.99 (буква і не
використовується).

МКХ-10 складається з трьох томів: том 1 містить основну класифікацію;
том 2 — інструкції з застосування для користувачів МКХ; том 3 — являє
собою алфавітний покажчик до класифікації.

Похожие записи