.

Матеріальна відповідальність аптечних працівників. Документальне оформлення договору (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 3542
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Матеріальна відповідальність аптечних працівників. Документальне
оформлення договору

ПЛАН

Вступ

1. Мета, підстави та суб’єкти матеріальної відповідальності

2. Оформлення матеріальної відповідальності і порядок відшкодування
збитків

Вступ

Матеріальна відповідальність – це юридична відповідальність за майнові
збитки, заподіяні аптеці.

Приймання товару в аптеці здійснюється матеріально відповідальними
особами, оскільки в бухгалтерському обліку приймання товару тісно
пов’язане з матеріальною відповідальністю персоналу.

Матеріальна відповідальність полягає в забезпеченні збереження майна,
цінностей аптеки та відшкодуванні заподіяних збитків. При прийманні на
роботу оформляється договір з працівником аптеки про повну матеріальну
відповідальність за ввірені цінності

Види матеріальної відповідальності подано в табл. 1.

На завідувача аптеки покладається обов’язок створити працівникам умови,
необхідні для нормальної роботи І забезпечення повного збереження
довіреного майна.

1. Мета, підстави та суб’єкти матеріальної відповідальності

Основна мета матеріальної відповідальності – це забезпечення працівником
або групою працівників збереження доручених йому або їм
товарно-матеріальних цінностей і грошових засобів та відшкодування
збитків, завданих у результаті недбайливих, необережних або умисних дій.

Матеріальна відповідальність вводиться на роботах, пов’язаних з
реалізацією (відпуском) товарів, підготовкою їх до реалізації, а також
на роботах з приймання на зберігання, обробки, зберігання, відпуску
товарно-матеріальних цінностей. Вона буває повною і обмеженою. У першому
випадку на працівника покладено обов’язок відшкодувати нанесену ним
шкоду в повному розмірі без будь-яких обмежень, у другому -в розмірі не
більше його місячного заробітку. Повна матеріальна відповідальність може
бути індивідуальною або колективною (бригадною).

Матеріально відповідальною особою є працівник, якому доручені у зв’язку
з характером трудових обов’язків товарно-матеріальні цінності і грошові
засоби та на якого в силу законодавства (касири) або за угодою
(завідувачі аптек, якщо вони несуть матеріальну відповідальність, їх
заступники, завідувачі відділів, їх заступники, провізори, фармацевти,
молодші фармацевти, завідувачі аптечних пунктів і кіосків) покладена
повна матеріальна відповідальність за збитки, завдані з їх вини.

Індивідуальна матеріальна відповідальність покладається на:

– касирів;

– завідувачів аптечними закладами, завідувачів відділами аптеки, де
немає можливості ввести колективну (бригадну) матеріальну
відповідальність;

– завідувачів і працівників відокремлених структурних підрозділів
аптеки.

В аптеках, де є відділи та організоване окреме зберігання товарів і
облік товарно-матеріальних цінностей, вводиться бригадна матеріальна
відповідальність. В аптеках, в яких відсутні відділи, а також коли
неможливо відокремити матеріальну відповідальність кожного працівника
аптеки і укласти з ним договір про індивідуальну відповідальність,
оформляється договір про колективну матеріальну відповідальність.

До складу колективу (бригади) включають завідувачів аптек (якщо вони
здійснюють матеріальну відповідальність), їх заступників, завідувачів
відділів та їх заступників, провізорів, фармацевтів, молодших
фармацевтів.

В аптечних закладах матеріальну відповідальність не здійснюють старші
провізори, провізори-аналітики, фасувальники, бухгалтери,
санітарки-мийниці, прибиральниці, працівники віком до 18 років.

У випадку, коли деякі з цих працівників беруть участь у прийманні,
виготовленні, зберіганні і відпуску товарно-матеріальних цінностей, вони
(крім тих, що не досягли вісімнадцятирічного віку) можуть бути включені
в склад колективу матеріально відповідальних з обмеженою
відповідальністю за можливі збитки.

2. Оформлення матеріальної відповідальності і порядок відшкодування
збитків

Матеріальна відповідальність оформляється письмовою угодою, укладеною
між працівником (працівниками) і аптекою. У випадку відмови працівника
від підписання угоди про колективну (бригадну) матеріальну
відповідальність власник аптеки може запропонувати працівнику іншу
роботу, яка відповідає його кваліфікації. При відсутності такої роботи
або відмови працівника від запропонованої роботи він може бути
звільнений у відповідності з чинним законодавством.

При зміні керівника колективу (бригади) або звільненні більше 50% від
його початкового складу угода про матеріальну відповідальність
переоформляється. Угоду не переоформляють при вибутті зі складу
колективу (бригади) окремих працівників або при прийманні в колектив
(бригаду) нових працівників (крім керівника). У таких випадках навпроти
звільненого члена колективу (бригади) вказується дата його вибуття, а
новий працівник підписує угоду і вказує дату вступу в колектив
(бригаду).

Основою для притягнення членів колективу (бригади) до матеріальної
відповідальності є майнові збитки, які підтверджуються результатами
інвентаризації.

Збитки, виявлені при відсутності прямих винуватців їх виникнення,
відшкодовуються членами колективу (бригади):

– пропорційно посадовому окладу;

– пропорційно часу, фактично відпрацьованому за період від останньої
інвентаризації до дня встановлення збитків.

Члени колективу (бригади) звільняються від відшкодування збитків:

– коли буде встановлено, що збитки спричинені не з їх вини (наприклад,
стихійне лихо, крадіжка);

– коли будуть встановлені конкретні винуватці виявлених збитків з числа
колективу (бригади).

Збитки відшкодовуються незалежно від притягнення працівника до
дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності. За
згодою власника аптеки працівник може передати для покриття заподіяної
шкоди рівноцінне майно або поправити пошкодження. Розмір усіх
відрахувань при кожній виплаті заробітної плати не може перевищувати
20%, а у випадках, окремо передбачених законодавством – 50 % заробітної
плати, яка належить до виплати працівникові.

Розпорядження про утримання заробітної плати має бути видане не пізніше
двох тижнів з дня виявлення заподіяної працівником шкоди і звернено до
виконання не раніше семи днів з дня повідомлення про це працівникові.
Якщо працівник не згодний з фактом відрахування або його розміром,
неузгоджені питання за його заявою розглядаються у порядку вирішення
трудових суперечок.

3. Документальне оформлення надходження товару

Отже, матеріальна відповідальність виникає з моменту приймання товару
матеріально відповідальними особами. Якщо при прийманні товару
встановлено недостачу або брак, то приймання припиняється,
забезпечується подальше зберігання цього товару. Якщо недостачу виявлено
при перевірці ваги нетто, або кількості одиниць в певних місцях,
отримувач призупиняє приймання товару зберігає І показує постачальнику
тару І упаковку розпечатаних місць І товар, який там міститься
Представник постачальника, який перебуває в одному населеному пункті з
отримувачем, повинен прибути не пізніше від наступного дня після
одержання виклику, якщо медикаменти швидко псуються – то протягом
чотирьох годин. Представник, який знаходиться в іншому населеному
пункті, повинен прибути протягом трьох днів. Якщо у встановлений термін
представник не прибув, то товар приймається в присутності представника
незаінтересованої сторони або самостійно, якщо постачальник дає згоду на
одностороннє приймання товару.

Для одержання товару матеріально відповідальним особам видається
доручення (”Інструкція МФУ про порядок реєстрації виданих, повернених і
невикористаних доручень на одержання цінностей” від 6.05.1996 р. за
№99). Доручення оформляється на спеціальних позавідомчих бланках №М-12,
підписується керівником і головним бухгалтером. Доручення видається
посадовим особам, які працюють на цьому підприємстві. Термін дії
доручення – 10 днів.

Таблиця 1. Матеріальна відповідальність в аптеках

Види матеріальної відповідальності за ввірені цінності

Індивідуальна Бригадна Колективна

Перелік осіб на яких покладена матеріальна відповідальність

Касир Працівники відділів аптек та структурних підрозділів Колектив
аптеки, за винятком: провізора-аналітика, старшого провізора,
фасувальника і санітарки

Види матеріальної відповідальності за нанесену шкоду

Обмежена Повна Підвищена

Працівник несе матеріальну відповідальність, якщо:

1 . Розмір прямої шкоди не більше середнього місячного заробітку.

2. Здійснено псування або знищення товарів через необачність або
недбалість.

3. Здійснено псування або знищення спецодягу або інших предметів,
виданих у користування працівникам. 1 . Між працівником і
підприємством укладено письмовий договір про прийняття на себе
працівником повної матеріальної відповідальності.

2. Майно та інші цінності були одержані працівником у підзвіт за
разовим дорученням або за іншими разовими документами.

3. Шкоду завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, що
переслідуються у кримінальному порядку.

4. Шкоду завдано працівником, який був у нетверезому стані .

5. Шкоду завдано недостачею, умисним знищенням або умисним
пошкодженням ТМЦ, виданих працівнику у користування.

6. Шкоду заподіяно підприємству при виконанні трудових обов’язків.

7. Шкоду завдано при виконанні трудових обов’язків. 1 . Особою
здійснена крадіжка.

Лікарські засоби та вироби медичного призначення надходять в аптеку
безпосередньо від заводів-виробників або від оптових посередників
(фармацевтичні фірми, бази), які мають діючі ліцензії на право оптової
торгівлі. Копії ліцензій додаються до угод постачання і зберігаються в
аптеці з усім комплектом медикаментів.

При відвантаженні товарів постачальник зобов’язаний надати сертифікати
якості на всі лікарські засоби з описом зовнішнього вигляду та відміткою
кількісного вмісту діючих речовин, виписує супровідні документи
(рахунок-фактуру, товарно-транспортну накладну (бланк 1) і податкову
накладну (бланк 2), на підставі яких товар в аптеці приймають за
кількістю і якістю.

Список використаної літератури

Громовик Б.П. Організація роботи аптек. – Вінниця, 2005.

Терещук С.І. та ін. Система бухгалтерського обліку в аптеках. – Вінниця:
Нова книга, 2003. – 280 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020