Реферат на тему:

Класифікація хворих серцевою недостатністю, запропонована Нью-Йоркскою
асоціацією серця за функціональними класами (ФК).

ФК І – стан хворих повністю компенсований, обмежень зви-чайної фізичної
активності немає – безсимптомна дисфункція лівого шлуночка.

ФК ІІ – незначне обмеження фізичної активності, симптоми серцевої
недостатності з”являються при звичайному наван-таженні – легка СН.

ФК ІІІ – значне обмеження фізичної активності, але хворий може сам себе
обслуговувати, у стані спокою симптоми ХСН немає – СН середнього
ступеня.

ФК ІV – наявність симптомів ХСН у стані спокою, хворий перебуває на
напівпостільному режимі – тяжка СН.

Ця класифікація найбільш гнучка, оскільки дозволяє оціню-вати зміни ФК
під час лікування хворого.

Лаборатрорні показники активності ревматизму

Показники І ступінь

активності ІІ ступінь

активності ІІІ ступінь

активності

Кількість лейкоцитів ( *109/л. ) 6-8 8-10 вище 10

ШОЕ, ( мм/год.) 10-20 20-40 40 і вище

Загальни білок, ( г/л ) 60-80 80-90 вище 90

Альбумін/глобуліно-вий коефіцієнт 1,3-1,5 1,0-1,3 менше 1,0

(2- глобуліни, ( % ) 8-10 10-15 15-20

(- глобуліни, ( % ) 12-18 18-25 більше 25

СРП + або — ++ ++++

ДФА ( од.опт.пл. ) 0,18-0,22 0,22-0,28 більше 0,28

Сіалові кислоти 0,232 0,252 0,340

Титр АСЛ-О

( антистрептолізін-О ) до 250 565 725 і більше

Титр АСГ (антистреп-тогіалуронідази ) до 255 550 765 і більше

Патогенез ХСН

( Замкнене патологічне коло )

( За проф.І.М.Ганжою та проф.В.М.Коваленко )

Ураження міокарду,

зниження скоротливості

Системне Зменшення

звуження серцевого

судин викиду

Компенсаторні механізми:

активація САС, РААС,механізм

Франка-Старлінга, рефлекс Бейбріджа,

зростання периферичного опору судин (ЗПОС)

Загальна схема розвитку ХСН

Гіперпродукція катехоламінів, переважно норадреналіну

Збільшення ЧСС, звуження артеріол і ЗПОС та збільшення венозного
повернення крові

Погіршення кровопостачання органів та тканин, зокрема нирок

Активується РААС утворюється ангіотензин ІІ дальший спазм атеріол і
вен стимуляція екскреції альдостерону ре-абсорбція Nа
зростання продукції антидіуретичного гормону

зростання ОЦК розвиваються набряки подальше збільшення
венозного повернення крові до серця та діастолічного заповнення лі-вого
шлуночка уже по закону Франка-Старлінга не збільшує серцевий викид,
зростає кінцево-діастолічний об(єм ХСН.

Клінічні прояви аортальної недостатності

Суб(єктивні прояви:

В стадії компенсації тривалий час проходить безсимптомно, потім
проявля-ється ряд суб(єктивних розладів:

Серцебиття і неприємне відчуття биття серця, що посилюється в лежа-чому
положенні;

Відчуття ((розповсюдженої пульсації (( артерій;

Головні болі пульсуючого характеру, запоморочення і схильність до
втра-ти свідомості;

В стадії декомпенсації:

Задишка (перша ознака зниження скоротливої функції міокарда);

Приступи серцевої астми аж до набряків легень;

Периферичні набряки (у пізніх стадіях).

Об(єктивна симптоматика:

Блідість шкіряних покровів;

Видима посилена пульсація великих артерій;

Симптом Мюссе (синхронне з пульсом покачування голови);

Симптом Ландольфі (звуження і розширення зіниць);

Pulsus celer et altus (пульс Коррігена);

Псевдокапілярний пульс Квінке;

Посилений, видимий оком верхівковий поштовх;

Перкуторне зміщення меж серця наліво і вниз;

Низький діастолічний АТ і підвищений пульсовий тиск;

Подвійний тон Траубе над великими артеріями;

Шум Дюрозьє на стегновій артерії;

Аускультативні прояви:

Послаблення І тону над верхівкою і ІІ тону над аортою;

Гучний, діастолічний шум, який зменшується над аортою, і добре
прово-диться потоком крові наліво і вниз (краще всього вислуховується у
2 міжребер(ї праворуч від грудини і у 3 міжребер(ї зліва);

Пресистолічний шум Флінта (шум функціонального мітрального сте-нозу);

При мітралізації вади – іноді систолічний шум.

Клінічні прояви аортального стеноз

Суб(єктивні прояви:

Задишка при неадекватному навантаженні

Запаморочення і непритомність (пов(язані з недостатністю мозкового
кро-вообігу)

Ангінозний біль

Важкість у правому підребер(ї і набряки

Об(єктивна симптоматика:

Блідість шкіри або ціаноз

Pulsus parvus et tardus

Систолічне дрижання над аортою при пальпації

Перкуторний зсув межі серця наліво

Деяке зниження систолічного і підвищення діастолічного АТ

Аускультативні прояви:

-Грубий систолічний шум над аортою з максимумом у 2 міжребер(ї
пра-воруч, наростаюче-спадаючого характеру, добре проводиться на сонну
артерію

-Послаблення 2 тону над аортою

Інструментальні дані:

ЕКГ: ознаки гіпертрофії і систолічного перевантаження лівого шлуночка,
прояви коронарної недостатності (негативні зубці Т у І-ІІ і лівих
грудних відведеннях)

ФКГ: ромбоподібний систолічний шум;

Рентгенографія: збільшення лівого шлуночка без вираженої дилятації,
розширення висхідних частин аорти, звапнення клапанів

Ехо-КГ: виявлення щільних кальцинованих стулок, зменшення степеня їх
розкриття

Катетеризація і зондування порожнин серця: для визначення градієнта
тиску на клапані і вирішення питання про операцію.

Похожие записи