Лекція

Державна влада та структура органів

управління

це вольовий характер відносин, які

це відносини, за яких люди через різні причини (матеріальні, соціальні,
інтелектуальні та ін.), добровільно або за примусом діють, будують своє
життя

? примушуванні

? винагороді

? ерудиції (експертна)

? прикладі (еталонна)

? традиціях (законна)

? здібностях керівника (харизма)

? громадська

? політична

? державна

вплив на поведінку індивідів, груп і організацій за допомогою
різноманітних засобів, які регулюють соціальні відносини в суспільстві

спроможність і можливість класу, групи, індивідуума здійснювати свою
волю шляхом вироблення і реалізації політичних рішень

проявляється в загальних рішеннях для громадян, у функціонуванні
президента, уряду, парламенту, судів, партій, громадських організацій

Дисципліна – форма службових або суспільних зв’язків що свідчать про
визнання та дотримання людиною узгоджених правил норм поведінки
спілкування ведення визначенних (доручених йому) справ.

Аспекти дисципліни

? засіб забезпечення законності

? взаємовідносини людей в управлінських процесах

? управлінське (службове) спілкування

? формування основних показників державного управління

? організація взаємодії багатьох елементів

? гармонізація управлінського впливу

? підвищення продуктивності управлінських зусиль

? посилення впливу на людей

? підпорядкованість відповідному керівникові

? відповідальне ставлення до посадових функцій та повноважень

? характер регламентування

? якість нормування

? інструктування управлінської діяльності

? повнота управлінської інформації

? технічне забезпечення

? обслуговування службових місць

? оптимізація організаційної структури

? професійна підготовка кадрів

? моральне та матеріальне стимулювання

Відповідальність – націленість та спроможність суб’єкта виконувати певні
обов’язки, що належать до його компетенції, забезпечувати суспільно (або
особисто) значимі результати.

Фактори, що визначають рівень відповідальності

Структурування відповідальності

? наявність суб’єкта

? визначеність об’єкта

? існування контролюючої субстанції

? організація системи контролю

? наявність нормативних документів

? соціальні та адміністративні санкції

Умови та ресурси, що забезпечують відповідальність

Потенціал відповідальності

? спрямованість суб’єкта на соціальні результати

? прозорість, відкритість дій

? досвід та компетентність суб’єкта управління

? принциповість

? дисциплінованість

? порядність

? самокритичність

? організованість

? чуйність

Публічно-правова відповідальність — зобов’язаність органів та посадових
осіб, наділених відповідними повноваженнями, щодо недопущення
несприятливих наслідків, які можуть бути викликані неправовим або
невмілим використанням влади.

Відповідальність органу державного управління

За шкоду, заподіяну діями посадової особи в галузі виконавчо-розпорядчої
діяльності органу, від імені та за дорученням якого вчинено службові дії
в межах наданої компетенції

Відповідальність посадової особи

За порушення загальнообов’язкових правил власними діями та вказівками,
невжиття заходів щодо забезпечення виконання правил іншими

За неправомірні службові дії (або бездіяльність), які є проявом
суб’єктивних рис (заангажованість, симпатії, антипатії, емоції) людини,
яка обіймає певну посаду

За службові злочини, які за характером та проявом порушень поділяються
на види:

? порушення повноважень (недбалість, бездіяльність)

? перевищення повноважень

? вчинення дії, що входить до повноважень, але з метою, яка не
передбачена законом (хабарництво, корупція, підлог, зловживання)

Процес прийняття та реалізації

управлінських рішень

Мета управління

Нова ситуація

Фактори досягнення якості

управлінських рішень

Критерії вибору варіантів рішень

?

$

$

ta

?

?

?

?

?

&

R

AE

??X

??X

gdU5U

?????

?

?

?

hi

$

?

?

>+@+P+R+T+V+X+Z+b+h+p+r+t+x+?+1/4+A+A+Ae+I+O+O+Oe+uniiaiiiiUOOIAAAOOOOO
O

$

””

Дозволяють обрати кращий варіант

Моделі прийняття рішень

Інтуїтивна

Почуття людини, досвід

Адаптивна

Аналогія з минулим успішним досвідом

Швидке вирішення проблеми без великих втрат

? відсутність необхідного досвіду

? нові обставини

Раціональна

(оптимізаційна)

Чіткі пріоритети та критерії оцінки

Вибір оптимального варіанта відповідно до критеріїв

? неможливість одержання абсолютно повної інформації

Наростаюча

? вплив одержаних змін незначний

? відсутність орієнтації на кінцевий результат

Задовільна

(адміністративна)

Власне сприйняття особою ситуації

Відповідність власним потребам та критеріям

? відсутність прагнення до оптимального варіанта

Колективні

Дорадча

Залучення інформації від підлеглих

Рішення базуються на більш повній інформації

? одноосібне прийняття рішення

Консультативна

Експертна

Поетапне вивчення проблеми

Залучення висококваліфікованих фахівців до пошуку оптимального рішення

? зволікання з прийняттям рішення

Групова

Свобода висування проектів

Влада може бути заснована на

Форми влади в суспільстві

Політи-чна влада

Влада

Інституцій-ний

Поведін-ковий

Організацій-ний

Виконав-ський

Методичний

Правила щодо дисципліни в

державному управлінні

Норми, процедури, звичаї, традиції, моральні вимоги не можуть бути
винятковими для будь-кого в ієрархії

посадових осіб та службовців державного апарату

Поведінка кожної вищої посадової особи з точки зору дисципліни повинна
бути кращою, відрізнятися рисами, що гідні наслідування

Постійний розвиток, закріплення та заохочення психологічної орієнтації
людини на дисципліновану поведінку

Соціальний

Професій-ний

Особистіс-ний

Дисциплін-нарна

Адмініст-ративна

Цивільно-правова

Криміна-льна

Цивільно-правова

Ситуація

Проблема

Рішення

Реалізація

управлінського рішення

Ресурсне забезпечення

Відповід-ність меті

Незадовільно

Проблема

Рішення

Задовільно

Модифікація

Чітке усвідомлення мети впливу

Ступінь пізнання законів розвитку об’єкта управління

Визначеність організаційно-правової бази

Релевантність інформації

Здатність керівних кадрів

Час розробки рішення

Інтелектуальна діяльність щодо пошуку найкращого варіанта рішення

Управлінське рішення

Організаційно-практична діяльність щодо реалізації прийнятого рішення

Налагодженість моніторингу

Авторитет керівника

Дотримання часу здійснення рішення

Відповідність стану керованої системи

Соціально-психологічний клімат

Спроможність системи управління

ВИДИ КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ ВАРІАНТІВ

ПОПЕРЕДНІ

ОСТАТОЧНІ

Правові

Технічні

Екологічні

Економічні

Соціальні

АНАЛІЗ ВАРІАНТІВ

Переваги та недоліки

Нова ситуація та нові завдання

Побічні результати

Необхідність додаткових рішень

Основа

Переваги

Недоліки

Основа

Переваги

Основа

Недоліки

Переваги

Основа

Недоліки

Основа

Основа

Переваги

Переваги

Переваги

Недоліки

Недоліки

Недоліки

Недоліки

Переваги

Основа

Недоліки

Переваги

Основа

Недоліки

Переваги

Основа

Похожие записи