Реферат на тему:

Антиоксидантний спектр та антиоксидантна потужність вітамінних
препаратів і вітаміно-мінеральних комплексів для спортсменів

З метою активізації захисних властивостей орга-нізму, передусім за умов
життя сучасної людини в досить агресивному навко-лишньому середовищі
(техногенне забруднення, підвищений ультрафіолетовий і радіаційний фон
довкілля), спеціалісти, небезпідставно, рекомендують вико-ристовувати
специфічні речовини — антиоксиданти (АО). Антиоксиданти мають здатність
попереджувати утворення і нагромадження в організмі, а також
зне-шкоджувати (перехоплювати і нейтралізувати) високотоксичні продукти
метаболізму ліпідів, зокрема продукти вільнорадикального (перекисного)
окис-лення ненасичених жирних кислот (НЖК) біологічних мембран —
органічні перок-сиди (ОП) [5, 7]. За рекомендаціями спортивних
біохіміків, фізіологів, гігієністів, лікарів, АО все частіше починають
застосовувати спортсмени, особливо у видах спорту швидкісно-силової
спрямованості, а також — представники таких спортив-них спеціалізацій, у
яких одним з визначальних місць у професійній підготовці спортсменів є
витривалість.

Відомо, що антиоксидантними властивостями володіє ціла низка
компо-нентів харчового раціону людини, а саме: вітаміни, вітаміноподібні
речовини та мінерали [1,4,5,7,8,14,18]. До вітамінів-антиоксидантів
належать, як жиророзчин-ні, так і водорозчинні, вітаміни: ретинол
(вітамін А) та рослинні попередники ві-таміну А (провітаміни А — ?-, ?-
і ?-каротини), ?-токоферол (вітамін Е), L-аскор-бінова кислота (вітамін
С), рутин (вітамін Р), нікотинамід (синоніми: нікотинова кислота,
ніацин, вітамін В5, вітамін РР), біотин (вітамін Н), піридоксин (вітамін
В6), ціанокобаламін (вітамін В12). Антиоксидантні ефекти притаманні і
окремим вітаміноподібним речовинам: убіхінону (коензим Q10) та
?-ліпоєвій кислоті. Серед мінеральних речовин антиоксидантними
властивостями володіють деякі біо-елементи, зокрема
мікроелементи-метали: селен (Se), залізо (Fe), мідь (Cu), ко-бальт (Co),
цинк (Zn) і марганець (Mn). Антиоксидантна дія усіх вище названих
речовин виявляється в організмі людини різними, часто
багатоступінчастими, шляхами і, в одних випадках, має прямий,
безпосередній характер, в інших — непрямий, опосередкований [5,7,14,18].

Сучасна вітчизняна і зарубіжна хіміко-фармацевтична промисловість
поста-чає на український спортивний ринок досить широкий асортимент
продуктів спеціалізованого харчування спортсменів. Серед них є і ціла
низка полівітамінних препаратів та вітаміно-мінеральних комплексів, до
складу яких входять АО [10,12,16]. В ряді випадків тренерам та
спортсменам досить важко швидко зорієнтуватися в питанні оптимального
вибору того чи іншого препарату для конкретного спортсмена, виходячи із
його спортивної спеціалізації.

Антиоксидантна цінність вітамінного чи вітаміно-мінерального препарату
залежить від його здатності попереджувати утворення або ефективно
знешкоджувати ОП в тканинах. Визначальними факторами антиоксидантної дії
препарату є загальна чисельність речовин-АО в його складі, його якісний
антиоксидантний спектр (наявність вітамінів, вітаміноподібних речовин,
мікроелементів-металів), а також — загальний кількісний вміст речовин з
антиокси-дантними властивостями.

Мета дослідження. Здійснити порівняльний аналіз антиоксидантних
власти-востей і антиоксидантної дії деяких сучасних вітамінних
препаратів та вітаміно-мінеральних комплексів.

Результати дослідження та їх обговорення. В ході проведеного
дослід-ження нами детально проаналізовано антиоксидатний спектр 21
вітамін-ного та вітаміно-мінерального препаратів, які найчастіше
використовуються спортсмена-ми різних спортивних спеціалізацій з метою
активізації метаболічних процесів в організмі, пролонгування термінів
настання втоми, профілактики перевтоми, перенапруження і
перетренованості, а також для прискорення процесів відновлення після
тривалих чи інтенсивних тренувань, виснажливих змагань [3,6,9,11,15,17].
До таких фармакологічних препаратів, як вітчизняного, так і за-рубіжного
виробництва, небезпідставно належать “АЕвіт”, “Аскорутин”, “Гекса-віт”,
“Комплевіт”, “Квадевіт”, “Ундевіт” (всі 6 виробництва України),
“Триовіт”, “Макровіт”, “Піковіт”, “Дуовіт” (всі 4 виробництва Словенії),
“Активал” (Угор-щина), “Прегнавіт” і “Vitamin E-100” (Німеччина),
“Супрадін” (Велика Британія), “Вітрум Енерджи”, “Теравіт”, “Три-ві плюс”
і “Центрум” (всі 4 виробництва США), “Оліговіт” (Югославія), “Магне-В6”
(Франція) і “Вітакап” (Таїланд).

Із вище наведеного переліку препаратів видно, що їх географічний спектр
є достатньо представницьким і охоплює 9 країн-виробників із трьох
континентів: Європи (як Східної так і Західної: Велика Британія,
Німеччина, Словенія, Угор-щина, Україна, Франція, Югославія), Америки
(Північної: США) і Азії (Південно-Східної, Таїланд).

Оцінюючи антиоксидантні можливості досліджуваних препаратів, бралися до
уваги наступні критерії:

? — Наявність і чисельність в складі препарату

-вітамінів-АО; вітаміноподібних речовин з антиоксидантними
властивостями; мікроелементів-АО.

? — Кількісна і якісна збалансованість між собою речовин-АО в складі
конкретного препарату;

? — Дозування окремо взятих речовин-АО в складі препарату, з урахуванням
їх добової потреби для людини.

На підставі проведеного порівняльного аналізу встановлено, що кількісний
та якісний спектр вітамінів, вітаміноподібних речовин та мікроелементів,
з прита-манними їм антиоксидантними властивостями, в складі
досліджуваних препаратів суттєво різняться між собою. Чисельність
речовин-АО в різних препаратах колива-ється в широкому діапазоні: від 1
до 13. У всіх, без винятку, 21 проаналізованому препараті відсутні, на
жаль, такі вітаміноподібні речовини з антиоксидантними властивостями, як
убіхінон (коензим Q) та ?-ліпоєва кислота. Ще одним досить суттєвим
недоліком досліджених препаратів, за виключенням “Оліговіту”, є
відсутність у їхньому складі дуже важливого для людини
мікроелемента-металу кобальту, який, водночас, є як структурним, так і
функціональним компонентом АОС організму (таблиця 1). Значком “+” у
таблиці позначено наявність речовини-АО у препараті в кількості, що
коливається в межах добової потреби людини, значком “++” — достатньо
висока кількість речовини-АО у порівнянні з добовою потребою людини,
значком “+++” — дуже висока, а значком “±” — досить незначна
(мінімальна). Для зручності, препарати у таблиці розташовані у
алфавітному порядку.

Високі біоантиоксидантні властивості таких 8 препаратів, як “Активал”,
“Вітакап”, “Вітрум Енерджи”, “Дуовіт”, “Оліговіт”, “Супрадін”, “Теравіт”
і “Центрум”, обумовлені, передусім, тим, що у їх складі досить
гармонійно поєднані і в достатній мірі збалансовані між собою, як
вітаміни-АО, так і метали-АО. Цим критеріям в повній мірі відповідає і
антиоксидантний комплекс “Три-ві плюс”, що містить лише 6 речовин-АО,
але це 3 найпотужніші вітаміни-АО (А, Е і С) та 3 дуже важливі
мікроелементи-АО (Se, Cu і Zn). Складовими компонентами вітамін-

Таблиця 1

Антиоксидантний спектр деяких вітамінних і вітаміно-мінеральних

комплексних препаратів

Препарат Вітаміни і вітаміноподібні речовини
Мікроелементи-метали

А Ка-

ро-

ти-

ни

Е

С

Р

РР

Н

В6

В12 Убі-

хі-

нон Лі-

Поє-

Ва

к-та

Fe

Se

Cu

Zn

Co

Mn

АЕвіт +++

+++

Активал +

+ ++ + + + + +

+ + + +

+

Аскорутин

+ ++

Вітакап +

+ +

++

+ +

++

± ++

±

Vitamin E-100

+++ ++

Вітрум Енерджи + + ++ ++

++ + + ++

+ + + +

+

Гексавіт +

+

+

+

Дуовіт +

+ +

+

+ +

+

+ +

+

Квадевіт +

+ + + +

+ ++

+

Комплевіт

++

++

++ +

Магне-В6

+

Макровіт +

+ +

+

+ +

Оліговіт +

+ ++

++

+ +

+

+ + + +

Піковіт +

+

+

+ +

Прегнавіт +

+ +

+

+ +

++

Супрадін +

+ ++

++ ++ ++ +

+

+ + +

Теравіт + + ++

+ + + ++

++ + + +

++

Три-ві плюс +

+ +

+ + ++

Триовіт

+ ++ ++

+

Ундевіт +

+ + + +

+ +

Центрум + + + +

+ + + +

++ + + + +

них препаратів “Аевіт” і “Аскорутин” є по два вітаміни (А і Е в “Аевіті”
та С і Р в “Аскорутині), а у “Vitamin E-100” і “Магне-В6” — по одному,
що суттєво звужує спектр їх антиоксидантних ефектів в організмі.

Детальний аналіз картини, висвітленої у таблиці 1, дає підстави всі
вищевка-зані препарати, за чисельністю у їхньому складі речовин-АО,
розділити на три гру-пи, а саме: 1) група 1 — препарати з малою
кількістю речовин-АО (1 – 4); 2) група 2 — препарати із середньою
кількістю речовин-АО (5 – 8); 3) група 3 — препарати з великою кількістю
речовин-АО (10 – 13).

Результати такого розподілу наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Групи вітамінних і вітаміно-мінеральних препаратів за чисельністю
речовин-АО в їхньому складі (антиоксидантною потужністю)

Г р у п а 1 Г р у п а 2 Г р у п а 3

Назва

препарату

Кількість

речовин-АО

Назва

препарату

Кількість

Речовин-АО

Назва

Препарату

Кількість

речовин-АО

АЕвіт 2 Вітакап 8 Активал 13

Аскорутин 2 Квадевіт 8 Вітрум Енер. 13

Гексавіт 4 Макровіт 6 Дуовіт 10

Комплевіт 4 Піковіт 5 Оліговіт 11

Магне-В6 1 Прегнавіт 7 Супрадін 11

Триовіт 4 Три-ві плюс 6 Теравіт 12

Vitamin E-100 1 Ундевіт 7 Центрум 13

До складу усіх трьох груп увійшло по 7 препаратів. Препарат “Вітакап”,
незважаючи на досить значну загальну чисельність речовин-АО у його
складі (10 шт.), потрапив до групи 2, оскільки вміст у ньому
мікроелементів міді і марганцю є настільки мізерним, у порівнянні з
добовою потребою людини, що ймовірною антиоксидантною дією цих двох
металів можна практично знехтувати і брати до уваги лише інших 8
речовин-АО.

Подальші дослідження вказаних препаратів, з позицій якісної
характеристи-ки їхніх складових компонентів, дозволили висвітлити той
факт, що частина пре-паратів належить до категорії виключно вітамінних
(І-а група), інша — до вітаміно-мінеральних комплексів (ІІ-а група).
Розподіл препаратів за вказаним критерієм на групи подано на рисунку 1.
Препарати на рисунку розташовані (всередині кожної з груп) у зростаючій,
щодо чисельності в їхньому складі речовин-АО, послідовності.

Як видно з рисунку 1, у складі дев’яти препаратів (“Магне-В6”, “Vitamin
E-100”, “Аевіт”, “Аскорутин”, “Гексавіт”, “Комплевіт”, “Піковіт”,
“Макровіт” та “Ундевіт”) речовинами-АО є виключно вітаміни, що в певній
мірі обмежує їх загальний біоантиоксидантний спектр.
Вітаміно-мінеральний препарат “Піковіт” містить, окрім низки
вітамінів-АО, деякі мінеральні компоненти, зокрема — сполуки кальцію і
фосфору, але цим макроелементам антиоксидантні властивості, як відомо,
не притаманні. Вітаміно-мінеральні комплекси “Квадевіт”, “Прегнавіт” і
“Триовіт” можна вважати, в деякій мірі, умовними вітаміно-мінеральними
антиоксидантними комплексами, оскільки антиоксидантний мінеральний
компонент в їхньому складі є мінімальним (по 1 мікроелементу-металу з
антиокси-дантними властивостями). Антиоксидантний спектр інших дев’яти
препаратів (“Активал”, “Вітакап”, “Вітрум Енерджи”, “Дуовіт”,
“Оліговіт”, “Супрадін”, “Теравіт”, “Три-ві плюс” і “Центрум”), за
чисельністю і співвідношенням у їхньо-му складі вітамінів-АО і
мікроелементів-АО, є досить обширним і належним чи-ном збалансованим, що
дає усі підстави зачислити їх до категорії класичних
віта-міно-мінеральних антиоксидантних комплексів (таблиця 1, рисунок 1).

Розподіл вітамінних та вітаміно-мінеральних препаратів на окремі групи
за чисельністю у їхньому складі речовин-АО має досить умовний характер,
оскільки, як показав подальший аналіз, кількість речовин-АО в складі
того чи іншого препарату далеко не завжди в повній мірі визначає його
якісні антиоксидантні характеристики, зокрема, — швидкість вияву
антиоксидантних ефектів у тканинах, а також їх інтенсивність. Сказане
пояснюється декількома принципово важливими моментами. Відомо, що за
своїми хімічними властивостями усі вітаміни поділяються на три
категорії: жиророзчинні, водорозчинні і вітаміноподібні речовини.
Представникам усіх цих категорій притаманна різна швидкість засвоєння в
організмі (всмоктування і перехід у тканини) і, відповідно, — різні
темпи вияву їх біологічних ефектів, у тому числі — і антиоксидантних. З
іншого боку, в ряді випадків відносно чисельний антиоксидантний спектр
конкретного препарату суттєво втрачає від загалом низького сумарного
вмісту речовин-АО в його складі.

? Кількість речовин-АО в складі препарату

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21

виключно вітамінні вітаміно-мінеральні
комплексні

препарати препарати

Рисунок 1. Вітамінні препарати та вітаміно-мінеральні комплекси з
антиокси-дантними властивостями: 1 – Магне-В6, 2 – Vitamin Е-100, 3 –
Аевіт, 4 – Аскорутин, 5 – Гексавіт, 6 – Комплевіт, 7 – Піковіт, 8 –
Макровіт, 9 – Ундевіт, 10 – Триовіт, 11 – Три-ві плюс, 12 – Прегнавіт,
13 – Вітакап, 14 – Квадевіт, 15 – Дуовіт, 16 – Оліговіт, 17 – Супрадін,
18 – Теравіт, 19 – Активал, 20 – Вітрум Енерджи, 21 – Центрум.

Вміст окремих речовин-АО в досліджуваних препаратах наведено у таблиці
3. На базі даних таблиці 3 проведено відповідні підрахунки сумарної ваги
(маси) речовин-АО в складі кожного із досліджуваних препаратів.
Результати цих підрахунків висвітлено на рисунку 2. Препарати на рисунку
розташовані у спадаючій, за показником маси, послідовності.

Наочним прикладом вище згаданої невідповідності між чисельністю
речо-вин-АО і їхньою загальною масою у складі того чи іншого препарату
можуть слу-гувати дані порівняльного аналізу таких вітамінних препаратів
як “АЕвіт” та “Піковіт”. В складі першого є лише 2 вітаміни-АО (А і Е)
із загальною кількістю 130,000 мг, в складі другого — 5 вітамінів (А, С,
РР, В6 і В12), але із загальною масою майже у 10 разів меншою — всього
13,432 мг.

Аналіз отриманих результатів, щодо загального вмісту речовин-АО в складі
досліджуваних препаратів, дає підстави усі 21 препарат умовно
розподілити на чотири групи — чотири “антиоксидантно-вагові категорії”.

Картина такого розподілу наведена у таблиці 4. Для зручності препарати
всередині кожної з груп розташовані у алфавітному порядку.

Цифровий матеріал таблиці 4 дає можливість констатувати той факт, що
серед усіх досліджених препаратів найвищою ваговою антиоксидантною
потужністю (загальна маса речовин-АО перевищує 200 мг) володіють такі
вітаміно-мінеральні комплекси, як: “Вітрум Енерджи” (246,828 мг),
“Вітакап” (238,615 мг) і “Супрадін” (233,255 мг). Вказані препарати за
чисельністю речовин-АО у своєму складі теж займають провідні місця у
списку досліджуваних препаратів.

Порівняльний аналіз даних таблиць 2 і 4 свідчить про те, що “одноосібним
лідером” за своєю загальною антиоксидантною потужністю (за чисельністю
речовин-АО і за сумарною масою антиоксидантних компонентів),
небезпідставно можна вважати вітаміно-мінеральний комплекс “Вітрум
Енерджи” (13 антиоксидантних компонентів загальною масою 246,828 мг).
Цей фармпрепарат досить чітко вирізняється на фоні багатьох інших, хоча
й він не позбавлений певних недоліків. По-перше, в його складі відсутній
вітамін Р, який, як відомо, здатний захищати вітамін С від окислення,
але даний брак, в певній мірі, можна розцінювати як умовний, оскільки
він повністю компенсований досить великим вмістом аскорбінової кислоти
(120 мг).

Таблиця 3

Вміст речовин-АО в складі вітамінних та вітаміно-мінеральних

комплексних препаратів

ПРЕПАРАТ

В і т а м і н и – А О

Мікроелементи – А О

А Каро-

тини Е С Р РР Н В6 В12 Fe Se Cu Zn Mn

АЕвіт

100.000

МО (30 мг) 149 МО

(100 мг) – – – – – – – – – – –

Активал

400 МО

(0.12 мг) 10 МО

(6.7 мг) 120

мг 5

мг 18

мг 30

мкг 2

мг 1

мкг 4

мг 20

мкг 1

мг 10

мг 1

мг

Аскорутин

– –

50

мг 50

мг – – – – – – – – –

Вітакап 5.000 МО

(1.5 мг) 22.35 МО

(15 мг) 75

мг – 45

мг – 2

мг 5

мкг 50

мг –

0.1

мг 50

мг 10

мкг

Vitamin E-100 – – 149 МО

(100 мг) – – – – – – – – – – –

Вітрум Ен-жи 5.000 МО

(1.5 мг) 60 МО

(40.2 мг) 120

мг – 40

мг 40

мкг 6

мг 18

мкг 18

мг 70

мкг 2

мг 15

мг 4

мг

Гексавіт

5.000 МО

(1.5 мг) – 70

мг – 15

мг – 2

мг – – – – – –

Дуовіт

5.000 МО

(1.5 мг) 14.9 МО

(10мг) 60

мг – 13

мг – 2

мг 3

мкг 10

мг – 1

мг 3

мг 1

мг

Квадевіт

2.500 МО

(0.75 мг) 4.47 МО

(3 мг) 75

мг 10

мг 20

мг – 2

мг 10

мкг – – 1.6

мг – –

Комплевіт

– –

100

мг – 50

мг – 10

мг 2

мкг – – – – –

Магне-В6 – – – – – – – 5

мг – – – – – –

Макровіт

1.500 МО

(0.45 мг) 7.45 МО

(5 мг) 80

мг – 5

мг – 1

мг 2

мкг – – – – –

Оліговіт 5.000 МО

(1.5 мг) 18.63 МО

(12.5 мг) 100

мг – 50

мг – 2.5

мг 2.5

мкг 10

мг 50*

мкг 0.5

мг 0.75

мг 0.5

мг

Піковіт

600 МО

(0.13 мг) –

10

мг – 3

мг – 0.3

мг 0.2

мкг – – – – –

Прегнавіт

3.000 МО

(0.9 мг) 14.9 МО

(10 мг) 75

мг – 15

мг – 5

мг 5

мкг 30

мг – – – –

Супрадін

3.333 МО

(1.0 мг) 14.9 МО

(10 мг) 150

мг – 50

мг 250

мкг 10

мг 5

мкг 10

мг – 1

мг 0.5

мг 0.5

мг

Теравіт

1.5

мг 30 МО

(20.1 мг) 90

мг – 20

мг 30

мкг 3

мг 9

мкг 27

мг 10

мкг 2

мг 15

мг 5

мг

Три-ві плюс

1.5

мг 30 МО

(20.1 мг) 60

мг – – – – – – 40

мкг 2

мг 40

мг –

Триовіт

10

мг 59.6 МО

(40 мг) 100

мг – – – – – – 50

мкг – – –

Ундевіт 3.300 МО

(1.0 мг) 14.9 МО

(10 мг) 75

мг 10

мг 20

мг – 3

мг 2

мкг – – – – –

Центрум

5.000 МО

(1.5 мг) 30 МО

(20.1 мг) 60

мг – 20

мг 30

мкг 2

мг 6

мкг 18

мг 25

мкг 2

мг 15

мг 2.5

мг

РДД

(середні показники) 5.000 МО

(1.5 мг) 20 МО

(13.4 мг) 75

мг 35

мг 20

мг 225

мкг 2

мг 3.5

мкг 15

мг 40

мкг 3.5

мг 12

мг 8

мг

Примітка: МО – міжнародні одиниці (одиниці біологічнної активності
вітамінів А і Е);

мг – міліграм; мкг – мікрограм; РДД – рекомендована добова доза; * – 50
мкг мікроелемента кобальту (Со).

Шкала вмісту речовин -АО

в препараті (мг)

Абсолютна сумарна вага (маса) речовин-АО в складі препарату (в мг)

246.828 238.615 233.255 183.649 178.303 167.871 160.002 150.050
141.161 135.905 130.000 123.640 119.002 112.360 101.503 100.000 100.000
91.452 88.500 13.432 5.000

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

250

240

230

220

210

200

190

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

Препарат і к-кість ре-

човин-АО в його складі Вітрум Енерджи (13)

Вітрум Енерджи

Вітакап (8)

Супрадін (11)

Теравіт (12)

Оліговіт (11)

Активал (13) Комплевіт (4) Триовіт (4) Центрум
(13) Прегнавіт (7) АЕвіт (2) Три-ві плюс (6) Ундевіт
(7) Квадевіт (8) Дуовіт (10) Аскорутин (2) Vitamin E-100
(1) Макровіт (6) Гексавіт (4) Піковіт (5) Магне-В6
(1)

Рисунок 2. Загальний вміст (сумарна вага) речовин-АО в складі вітамінних
препаратів і вітаміно-мінеральних комплексів.

По-друге, в складі “Вітрум Енерджи” відсутній один з важливих
мікроелементів-АО — кобальт. Але і цей недолік слід трактувати як такий,
що носить умовний характер, оскільки відсутність цього
мікроелемента-антиоксиданта в складі даного

Таблиця 4

Групи вітамінних і вітаміно-мінеральних комплексних препаратів за
сумарною масою речовин-АО в їхньому складі (антиоксидантною ваговою
потужністю)

1 група

(від 5 до 80 мг) 2 група

(від 80 до 130 мг) 3 група

(від 130 до 200 мг) 4 група

(від 200 до 250 мг)

ПРЕПАРАТ сумарна

маса

АО (мг)

ПРЕПАРАТ сумарна

маса

АО (мг)

ПРЕПАРАТ сумарна

маса

АО (мг)

ПРЕПАРАТ сумарна

маса

????????????(?o/E0a9->2>?>a>a>ae>?N?x?oeeeOIIAAAAA

]„?y

@»@$@*@,@[email protected]@oooooooooooooooooooooooooooo

Ffp

Ff–

]„?y

Fff»

Ff†+

0

Ff69

FfAE=

FfVB

FfvK

P

Ff&Y

Ff¶]

MFMnM¤MoeoeeUeEAµµµ

N.NFNLNdNrrrrrrrrrrrr

dN|N„N–N®N?NINaeNooooooo

O-O.OF99999

Q,QQZQhQxQ†Q–QF99999

Ff&m

Ffis

Ff©}

Ffe‡

Ff)’

Ffi?

Ff©¦

Ffe°

l

l l

Ff)»

FfiA

Ff©I

FfeU

Ff)ae

Ffii

??

]„?y?q

??

? ?

?‰???????F?¤?????1/2?3/4?A?O?*?O?Ue?i?n?o?oe? ?

?

?»?2?>?N?^?n?oooooooo

?c???A?O?i?ue?oooooooo

«$«4«H«X«j«z«oooooooo

?|«?«”«¦«¶«E«O«ae«i«oooooooo

oooooooo

? Макровіт 91.452 Прегнавіт 135.905 ? ?

? ? Три-ві плюс 123.640 Теравіт 183.649 ? ?

? ? Ундевіт 119.002 Триовіт 150.050 ? ?

? ? Vitamin E-100 100.000 Центрум 141.161 ? ?

препарату в належній мірі компенсована наявністю у “Вітрум Енерджи”
п’ятьох інших мікроелементів (залізо, селен, мідь, цинк і марганець) з
притаманними їм досить сильними антиоксидантними властивостями.
Позитивною відмінністю “Вітрум Енерджи” від усіх інших досліджених
вітамінних і вітаміно-мінеральних комплексів є присутність у його складі
екстракту кореня женьшеню (50 мг), препа-рати якого, як відомо, належать
до категорії фармакологічних засобів відновлення працездатності (група
адаптогени) і досить широко використовуються у спор-тивній медицині за
умов значних фізичних і психічних навантажень.

З метою отримання максимально повної та об’єктивної картини
антиокси-дантних властивостей того чи іншого препарату, нами
запропоновано спеціальний метод визначення антиоксидантної потужножності
(АОП) конкретного вітамін-ного препарату чи вітаміно-мінерального
комплексу. Метод базується на визначенні індекса антиоксидантної
потужності (індекса АОП).

Методика розрахунку індекса АОП конкретного вітамінного чи
вітаміно-мінерального комплексного препарату є достатньо простою, а сам
розрахунок ви-конується досить швидко, що робить цей метод доступним і
зручним у користу-ванні. Для визначення індекса АОП спочатку необхідно
встановити чисельність речовин-АО в складі препарату, а також
підрахувати їх загальну масу в міліграмах. В подальшому, увівши ці дані
у спеціальну розрахункову формулу, отримуємо конкретне числове значення
індекса АОП даного препарату.

Формула для розрахунку індекса АОП має наступний вигляд:

КАО (штук) · МАО (міліграмів)

Індекс АОПпрепарату = ————————————————— , де

100

КАО – кількість антиоксидантів (чисельність речовин-АО в складі
препарату);

МАО – маса антиоксидантів (загальна маса речовин-АО в складі
препарату);

100 – коєфіцієнт.

Коефіцієнт “100” введено у розрахункову формулу з метою зменшення
кількості цифр в остаточному числовому показнику індекса АОП і,
відповідно, — для зручності у практичному користуванні.

Наводимо приклад розрахунку індекса АОП для препарату “Супрадін”. В
складі цього вітаміно-мінерального комплексу налічується 11 речовин-АО,
загаль-ною (сумарною) масою 233,255 мг. Таким чином, помноживши “11” на
“233,255”, отримаємо (досить велике, за кількістю цифр) число —
“2565,8”. Поділивши його на “100”, встановлюємо остаточне числове
значення індекса АОП “Супрадіну” – 25,7.

Результати розрахунків індекса ОАП досліджуваних препататів дали
мож-ливість висвітлити достатньо об’єктивну картину їхньої загальної
антиоксидантної потужності. Отриманий фактичний матеріал, стосовно
числових значень індексів АОП препаратів, наведено у таблиці 5. Навпроти
назви кожного з препаратів у відповідних графах таблиці вказано також
кількість речовин-АО і їхню загальну (сумарну) масу. Перелік препаратів
у таблиці подано в алфавітному порядку.

Отриманий фактичний матеріал та його детальний аналіз дають можливість
констатувати той факт, що рівень АОП конкретного препарату досить
суттєво за-лежить з одного боку від чисельності, а з іншого – від
загальної маси речовин-АО в його складі. В цілому ряді випадків при
порівнянні окремо взятих препаратів між собою відносно більша
чисельність антиоксидантних компонентів в складі одного препарату далеко
не завжди є об’єктивним свідченням його переваги над іншим. Так,
наприклад, порівнюючи рівень антиоксидантної потужності препаратів
“Дуо-віт” і “Вітакап”, видно, що, при наявності у складі “Дуовіту” 10
речовин-АО, його індекс АОП майже вдвічі нижчий від аналогічного
показника у “Вітакапу” (10,2 проти 19,1), в складі якого є тільки 8
речовин-АО. Причиною цього є значно вища (майже у 2,4 рази) загальна
маса антиоксидантних компонентів в складі препарату “Вітакап”.
Аналогічна картина має місце і при порівнянні, наприклад, “Активалу” і
“Супрадіну”, “Центруму” та “Супрадіну”, “Центруму” і “Теравіту” тощо. З
ін-шого боку, досить часто препаратам з відносно меншою сумарною масою
речо-вин-АО притаманні явно вищі показники індекса АОП. Сказане досить
чітко про-глядається при співставленні значень сумарної маси
антиоксидантних речовин та їхньої загальної кількості в складі,
наприклад, таких пар проаналізованих вітамін-них препаратів та
вітаміно-мінеральних комплексів як “Дуовіт” і “Комплевіт”, “Квадевіт” та
“Триовіт”, “Макровіт” і “Аскорутин” тощо (таблиця 5).

Таким чином, максимально повну антиоксидантну характеристику
конкрет-ного препарату можна отримати лише з урахуванням як чисельності
так і сумарної маси антиоксидантних речовин в його складі шляхом
встановлення фактичного рівня загальної антиоксидантної потужності,
об’єктивним показником якого є ін-декс АОП.

З метою кращого візуального сприйняття досить об’ємного цифрового
мате-ріалу, вміщеного у таблиці 5, на рисунку 3 наведено його
графічно-цифровий варіант. Препарати на рисунку, згідно показника
абсолютної величини індекса АОП, розташовані у поступово спадаючій
послідовності. У верхній частині рисунка, навпроти назви кожного з
препаратів, вказано також і числове значення його “індивідуального”
індекса АОП. Слід зазначити, що шкалою, розташованою на вісі ординат (в
крайній лівій вертикальній колонці) рисунка 3, можна користуватися з
метою порівняльної оцінки антиоксидантної потужності за індексом АОП
практично будь-якого іншого вітамінного препарату чи
вітаміно-мінерального комплексу, що не став об’єктом даного дослідження.

Аналіз цифрових та графічних даних, вміщених у таблиці 5 і на
рисунку 3, показав, що за показником індекса АОП всі досліджувані
препарати можна умовно розділити на 3 групи: 1) І група — препарати з
високим рівнем АОП (18.4 – 32.1); 2) ІІ група — препарати з низьким
рівнем АОП (5.5 – 10.2); 3) ІІІ група — препарати з дуже низьким рівнем
АОП (0.05 – 3.5).

З матеріалу, розміщеного на рисунку 3, видно, що чільне місце за
показником індекса АОП займає “Вітрум Енерджи” (індекс — 32.1), а
замикає список досліджених препаратів з найнижчим індексом АОП
“Магне-В6” (індекс — 0.05). Серед усіх проаналізованих препаратів не
виявилося таких, які, теоретично, могли б скласти ще одну, проміжну між
І та ІІ — IV групу (препарати із середнім рівнем АОП), оскільки діапазон
цифрових значень індекса АОП у граничних представників вказаних груп є
досить значним і лежить в межах від 10.2 (“Дуовіт”) до 18.4 (“Центрум”).
З огляду на сказане, слід зауважити, що у сферу проведених досліджень
увійшли далеко не всі наявні на сучасному вітчизняному фармацевтичному
ринку вітамінні препарати та вітаміно-мінеральні комплекси. В коло
об’єктів дослідження були включені, передусім, препарати, які в належній
мірі реально підтвердили свою ефективність в загальномедичній практиці,
мають логічно обгрунтовані позитивні відгуки спеціалістів в галузі
спортивної медицини

Таблиця 5

Індекс антиоксидантної потужності (АОП) вітамінних препаратів

і вітаміно-мінеральних комплексів

Препарати і їхні антиоксидантні характеристики

Назва препарату

Кількість

речовин-АО в

препараті (шт.)

Сумарна вага (маса)

речовин-АО в складі

препарату (мг)

І н д е к с А О П

Препарату

АЕвіт 2 130,000 2,6

Активал 13 167,871 21,8

Аскорутин 2 100,000 2,0

Вітакап 8 238,615 19,1

Вітрум Енерджи 13 246,828 32,1

Гексавіт 4 88,500 3,5

Дуовіт 10 101,503 10,2

Квадевіт 8 112,360 9,0

Комплевіт 4 160,002 6,4

Магне-В6 1 5,000 0,05

Макровіт 6 91,452 5,5

Оліговіт 11 178,303 19,6

Піковіт 5 13,432 0,7

Прегнавіт 7 135,905 9,5

Супрадін 11 233,255 25,7

Теравіт 12 183,649 22,0

Три-ві плюс 6 123,640 7,4

Триовіт 4 150,050 6,0

Ундевіт 7 119,002 8,3

Центрум 13 141,161 18,4

Vitamin E-100 1 100,000 1,0

Індекс

АОП

?

Показник індекса АОП препарату

32.1

25.7 22.0

21.8 19.6

19.1 18.4

10.2 9.5

9.0 8.3

7.4 6.4

6.0 5.5

3.5 2.6

2.0 1.0

0.7 0.05

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Назва

препа-

рату

? Вітрум Енерджи Супрадін Теравіт Активал Оліговіт Вітакап Центрум
Дуовіт Прегнавіт Квадевіт Ундевіт Три-ві плюс Комплевіт Триовіт Макровіт
Гексавіт АЕвіт Аскорутин Vitamin E-100 Піковіт Магне-В6

Рисунок 3. Індекс антиоксидантної потужності вітамінних і
вітаміно-мінеральних комплексних препаратів.

і найчастіше використовуються спортсменами різних спеціалізацій –
представни-ками як індивідуальних, так і командних видів спорту. Слід
враховувати також і той факт, що сучасна хіміко-фармацевтична
промисловість щорічно випускає на світовий спортивний ринок десятки
нових, як вітамінних, так і вітаміно-мінеральних комплексних препаратів,
тому логічно буде припустити, що серед них можуть виявитись і
представники згаданої вище IV групи.

Результати розподілу проаналізованих вітамінних препаратів і
вітаміно-мінеральних комплексів на окремі групи, згідно показника
індекса їх антиоксидантної потужності, наведено у таблиці 6. Препарати,
всередині кожної з трьох груп, розташовані у поступово спадаючій, за
абсолютними значеннями показника індекса АОП, послідовності.

Аналіз матеріалу, вміщеного у таблиці 6 і на рисунку 3, показав, що до

Таблиця 6

Групи вітамінних препаратів і вітаміно-мінеральних комплексів

за рівнем їхньої антиоксидантної потужності (АОП)

Група І Група ІІ Група ІІІ

Препарати з високим рівнем

АОП Препарати з низьким рівнем

АОП Препарати з дуже низьким

рівнем АОП

Назва

Препарату Індекс

АОП Назва

препарату Індекс

АОП Назва

препарату Індекс

АОП

Вітрум Енерджи 32.1 Дуовіт 10.2 Гексавіт 3.5

Супрадін 25.7 Прегнавіт 9.5 Аевіт 2.6

Теравіт 22.0 Квадевіт 9.0 Аскорутин 2.0

Активал 21.8 Ундевіт 8.3 Vitamin E-100 1.0

Оліговіт 19.6 Три-ві плюс 7.4 Піковіт 0.7

Вітакап 19.1 Комплевіт 6.4 Магне-В6 0.05

Центрум 18.4 Триовіт 6.0 — —

— — Макровіт 5.5 — —

складу І групи (група препаратів з найвищим рівнем АОП) увійшли виключно
вітаміно-мінеральні комплексні препарати. Жодного з препаратів,
складовими компонентами яких є тільки вітаміни (див. рисунок 1), у
складі цієї групи не виявилося. Сказане свідчить про те, що серед усіх
досліджених препаратів найбільш сильними антиоксидантними властивостями,
за абсолютним показником індекса АОП, володіють препарати з максимально
широким, як кількісним, так і якісним, антиоксидантним спектрами.

Вказаний розподіл препаратів на групи дає можливість раціонального
підходу у виборі вітамінних препаратів чи вітаміно-мінеральних
комплексів з метою відновлення працездатності в залежності від рівня
фізичних навантажень (високі, середні, низькі), віку спортсменів, метео-
і екологічних умов, ступеня психо-емоційного напруження в ході
навчально-тренувального процесу або в період змагань [4,6,9,11,17].

Застосовуючи різні вітамінні препарати та вітаміно-мінеральні комплекси,
з притаманними їм антиоксидантними властивостями, варто пам’ятати і про
те, що, наявні в їхньому складі речовини-АО (вітаміни і
мікроелементи-метали), як відомо, володіють, також, і іншими важливими
біохімічними та фізіологічними ефектами, зокрема пластичними
(структурними, будівельними), енерго-, нейро- та гемостимулюючими,
гепатопротекторними тощо [2, 3, 13, 15].

При виборі вітамінних препаратів чи вітаміно-мінеральних комплексів для
практичного застосування з метою стимулювання роботи АОС організму, слід
враховувати і той факт, що, окрім наявних у їхньому складі речовин-АО,
більшість з проаналізованих у даному дослідженні препаратів містять
також і низку інших біологічно цінних компонентів. Так, до складу таких
препаратів як “Макровіт”, “Піковіт”, “Прегнавіт”, “Дуовіт”, “Оліговіт”,
“Супрадін”, “Вітакап”, “Активал”, “Вітрум Енерджи”, “Теравіт” і
“Центрум” входять вітаміни групи D (D2 — ергокальциферол і D3 —
холекальциферол). Вітамін К1 (філохінон) є компонентом “Активалу”,
Вітрум Енерджи” і “Центрум”. У складі препаратів “Макровіт”,
“Комплевіт”, “Піковіт”, “Прегнавіт”, “Квадевіт”, “Дуовіт”, “Супрадін”,
“Активал”, “Вітакап”, “Ундевіт”, “Вітрум Енерджи”, “Теравіт” і “Центрум”
містяться вітаміни В1 (тіамін), В2 (рибофлавін) і пантотенова кислота.
Вітаміни В1 і В2 входять до складу також і “Оліговіту”. Фолієва кислота
(вітамін М) є складовим компонентом таких препаратів як “Вітакап”,
“Ундевіт”, “Комплевіт”, “Вітрум Енерджи”, “Піковіт”, “Прегнавіт”,
“Квадевіт”, “Дуовіт”, “Супрадін”, “Теравіт” і “Центрум”. Дуже важливі
для людини амінокислоти, зокрема такі, як глютамінова кислота і метіонін
входять до складу препарату “Квадевіт”. У складі препарату “Активал”
міститься амінокислота гліцин, параамінобензойна кислота (ПАБК), та
інозит (представник групи вітаміноподібних речовин). Фітин [кальцієва
або змішана кальцій-магнієва сіль фітинової кислоти, яка є гексафосфатом
мезоінозиту; мезоінозит (один з ізомерів інозиту) належить до
вітаміноподібних сполук (вітамінів групи В)] є складовим компонентом
“Квадевіту”.

Аналогічним чином сказане стосується і багатьох дуже важливих для
організму людини макро- і мікроелементів, хоча й антиоксидантні
властивості їм і не притаманні. Так, макроелемент фосфор (структурний
компонент скелету і необхідний елемент синтезу АТФ) входить до складу
таких препаратів як “Піковіт”, “Дуовіт”, “Супрадін”, “Активал”,
“Теравіт”, “Вітрум Енерджи” і “Центрум”. Макроелемент кальцій (основний
мінерал кісток) — складовий компонент “Піковіту”, “Прегнавіту”,
“Оліговіту”, “Вітакапу”, “Дуовіту”, “Супрадіну”, “Активалу”, “Теравіту”,
“Вітрум Енерджи” і “Центруму”. Макроелемент калій входить до складу
“Прегнавіту”, “Оліговіту”, “Теравіту”, Вітакапу”, “Вітрум Енерджи” і
“Центруму”. Макроелемент магній і мікроелемент молібден є компонентами
препаратів “Вітрум Енерджи”, “Оліговіт”, “Дуовіт”, “Супрадін”,
“Активал”, “Теравіт” і “Центрум”. Магній є також складовим компонентом
і “Вітакапу”. В складі препаратів “Вітрум Енерджи” і “Центрум” міститься
такий важливий елемент сполучної тканини (шкіри, сухожиль, зв’язок тощо)
людського організму як кремній. Мікроелементи йод і хром входять до
складу препаратів “Активал”, “Теравіт”, “Вітрум Енерджи” і “Центрум”.
Окрім цього, “Центрум” і “Вітрум Енерджи” містять також такі
мікроелементи як нікель і ванадій. Ванадій і бор входять і до складу
препарату “Активал”. Мікроелемент бор є і у “Вітрум Енерджи”. Як уже
згадувалося, специфічною відмінністю “Оліговіту” від усіх
проаналізованих у даному дослідженні препаратів є наявність у його
складі мікроелемента-металу кобальту, якому притаманні багатогранні
антиоксидантні властивості. Особливістю хімічного складу препарату
“Супрадін” є те, що у його складі наявні важливі для людини вуглеводи,
зокрема — дисахариди лактоза (молочний цукор) і сахароза.

Таким чином, застосування більшості проаналізованих в даному
дослідженні препаратів з метою активізації роботи антиоксидантної
системи, одночасно забезпечує належні умови і для потрапляння в організм
спортсменів також і додаткових кількостей цілої низки інших біологічно
важливих та життєвонеобхідних харчових компонентів, зокрема — вітамінів,
мінеральних речовин, окремих амінокислот і вуглеводів.

Висновки і практичні рекомендації. 1. Препаратами з досить значною

кількістю (10 і більше) антиоксидантних компонентів (вітамінів і
мікроелементів) є: “Дуовіт” (10), “Оліговіт” і “Супрадін” (обидва по
11), “Теравіт” (12), “Центрум”, “Вітрум Енерджи” і “Активал” (усі по
13).

2. До категорії препаратів з особливо великою загальною масою
речовин-антиоксидантів у своєму складі належать такі вітаміно-мінеральні
комплекси як: “Вітрум Енерджи” (246,828 мг), “Вітакап” (238,615 мг) і
“Супрадін” (233,255 мг).

3. При виборі і використанні вітамінних препаратів чи
вітаміно-мінеральних комплексів з метою активізації роботи
антиоксидантної системи організму спортсменів слід орієнтуватися не лише
на чисельність чи сумарну масу речовин-АО в їхньому складі, а,
передусім, — на рівень загальної антиоксидантної потужності, об’єктивним
показником якого є індекс АОП конкретного препарату.

4. За ступенем загальної АО, серед усіх проаналізованих вітамінних
препаратів та вітаміно- мінеральних комплексів, “одноосібним лідером” є
комплексний вітаміно-мінеральний препарат “Вітрум Енерджи” (виробництво
США). Індекс його АОП є найвищим і дорівнює 32,1. До препаратів з досить
високим показником індекса АОП належать також “Супрадін” (25,7),
“Теравіт” (22.0), “Активал” (21,8), Оліговіт” (19,6), “Вітакап” (19,1) і
“Центрум” (18,4).

5. Запропонована і описана методика розрахунку індекса АОП вітамінних
препаратів чи вітаміно-мінеральних комплексів дає можливість тренерам
досить оперативно приймати оптимальні рішення в питаннях доцільності
вибору конкретного препарату (або групи препаратів, виходячи з принципу
взаємозаміни) з метою активізації роботи АОС організму на різних етапах
підготовки спортсменів в ході навчально-тренувальної та змагальної
діяльності.

Список джерел

Авакумов В. М. Современное учение о витаминах. – М.: Знание,1971. – 64
с.

Агаджанян Н. А., Скальный А. В. Химические элементы в среде обитания и
экологический портрет человека. – М.: Изд-во КМК, 2001. – 83 с.

Бабенко Г. О. Мікроелементи: обмін речовин і здоров’я людини. – К.:
Знання, 1981. – 48 с.

Волков Н. И., Несен Э. Н., Осипенко А. А., Корсун С. Н. Биохимия
мышечной деятельности. – К.: Олимпийская литература, 2000. – 504 с.

Губський Ю. І. Біологічна хімія. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. –
508 с.

Зотов В. П. Восстановление работоспособности в спорте. – К.: Здоров’я,
1990. – 197 с.

Канунго М. Биохимия старения. – М.: Мир, 1982. – 296 с.

Лукьянова Е. М., Тараховский М. Л., Денисова М. Ф. Витамины в педиатрии.
– К.: Здоров’я, 1984. – 128 с.

Метаболизм в процессе физической деятельности / Под ред. М. Харгривса.
Пер. с англ. – К.: Олимпийская литература, 1998. – 288 с.

Методические рекомендации по организации питания футболистов / Путро Л.
М., Земцова И. И., Станкевич Л. Г. // Методическое пособие. – К, 2003. –
32 с.

Мохан Р., Глессон М., Гринхафф П. Л. Биохимия мышечной деятельности и
физической тренировки. – К.: Олимпийская литература, 2001. – 296 с.

Питание в системе подготовки спортсменов / Под ред. В. Л. Смульского, В.
Д. Моногарова, М. М. Булатовой. – К.: Олимпийская литература, 1996. –
221 с.

Райцес В. С. Нейрофизиологические основы действия микроэлементов. – Л.:
Медицина, 1981. – 152 с.

Скальный А. В., Кудрин А. В. Радиация, микроэлементы, антиоксиданты и
иммунитет. – М.: Лир Макет, 2000. – 457 с.

Смоляр В. И. Гипо- и гипермикроэлементозы. – К.: Здоровье, 1989. – 150
с.

Смульский В. Л., Моногаров В. Д., Булатова М. М. Питание в системе
подготовки спортсменов. – К.: Олимпийская литература, 1996. – 223 c.

Уилмор Дж. Х., Костилл Д. Л. Физиология спорта и двигательной
активности. – К.: Олимпийская литература, 1997. – 503 с.

Ульянцева Е. А. Перекисное окисление липидов и его коррекция при
максимальных физических нагрузках // Вестн. пробл. совр. медицины. –
Харьков, 1995. – Вып. 5. – С. 53 – 60.

Похожие записи