Тема: ВИБІРКОВЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Організація вибіркового спостереження

Вибіркові /несуцільні/ спостереження забезпечують дані для
характеристики всіх одиниць сукупності явища, що вивчається.

Вибіркове спостереження має певні переваги перед суцільним. Це економія
часу і коштів за рахунок скорочення обсягу робіт; краще збереження
досліджуваних одиниць сукупності; більша точність результатів обстеження
в результаті зменшення кількості помилок при реєстрації; можливість
оцінки за результатами вибіркового спостереження характеристики усієї
/генеральної/ сукупності.

Основною вимогою, що ставиться до проведення вибіркового спостереження,
є дотримання принципів відбору /ненавмисність/.

Розрізняють такі способи відбору одиниць сукупності при вибірковому
спостереженні: власне випадковий /повторний і безповторний/; механічний;
районований /типовий/; серійний.

При випадковому повторнрму відборі одиниці сукупності відбирають по
одній з усієї сукупності, повертаючи обстежені одиниці в сукупність. При
безповторному випадковому відборі кожну обстежену одиницю сукупності
вивчають один раз і в сукупність не повертають.

Суть механічного відбору полягає в тому, що всю /генеральну/ сукупність
ділять на рівні частини відповідно до вибраної ознаки /алфавітної,
просторової/ і з кожної такої частини обстежують одну одиницю. При цьому
способі відбору вивчають певне число одиниць сукупності через визначений
інтервал /5%, 10% і т.д./.

При районованому /типовому/ способі відбору одиниці сукупності вивчають
за «районами» /адміністративними районами, галузями/ або «типами»
/однорідними за істотними ознаками групами — колгоспники, фермери/.

Серійний відбір передбачає вивчення не окремих одиниць сукупності, а їх
серій або гнізд.

Усі способи відбору можна використовувати як окремо, так і в різному
поєднанні.

2. Помилки вибіркового спостереження

Достовірність вибіркового спостереження забезпечується розрахунками його
помилок для середньої величини і для питомої ваги ознаки, що вивчається.

Відхилення вибіркової середньої від середньої в усій /генеральній/
сукупності буде тим меншим, чим більше одиниць обстежується. Це
відхилення називають помилкою вибіркового спостереження.

Абсолютну величину відхилення вибіркової середньої від середньої в усій
/генеральній/ сукупності визначають за формулою

— середні величини відповідно вибіркової та усієї /генеральної/
сукупності.

Кожному способу відбору одиниць сукупності відповідає певна формула
розрахунку граничних помилок

Формули розрахунку граничних відхилень від середньої величини вибіркової
сукупності

Спосіб відбору Метод відбору

повторний безповторний

Випадковий

Типовий

Серійний

п — число обстежених одиниць сукупності; n — число одиниць усієї
/генеральної/ сукупності; ( 2 — дисперсія; t — коефіцієнт довіри.

— міжсерійною /міжгруповою/ дисперсією середніх.

r — це кількість відібраних серій, а R — кількість серій в усій
/генеральній/ сукупності.

Формула граничного відхилення — це добуток коефіцієнта довіри t і
серійної помилки вибірки (, або (=t( . Коефіцієнти довіри і величину
помилки вибіркової середньої визначають за відповідними значеннями
імовірностей

Величина помилки вибіркової середньої при 1( означає, що отриманий
результат можна чекати в 683 випадках з 1000; відповідно при 2( — в 954,
при 3(- в 997 випадках і т.д.

При цьому чим більше одиниць відібрано з усієї /генеральної/ сукупності,
тим меншою буде розбіжність між середнім, тобто існує зворотний зв’язок
між помилкою вибірки і числом відібраних одиниць.

Абсолютну величину відхилень частки ознаки за вибірковими даними від
частки цієї ознаки у всій /генеральній/ сукупності визначають за
формулою

— граничне відхилення частки ознаки вибіркової сукупності; W — частка
одиниць, що досліджуються у вибірковій сукупності; Р — частка таких
одиниць у всій /генеральній/ сукупності;

де т — кількість досліджуваних одиниць, що володіють цією ознакою, у
вибірковій сукупності, п — кількість одиниць вибіркової сукупності.

Для розрахунків граничних відхилень при різних способах вибіркового
спостереження використовують формули,

Формули розрахунку Граничних відхилень

від частки ознаки вибіркової сукупності

Спосіб

відбору Метод відбору

повторний | безповторний

Випадковий

Типовий

Серійний

Примітка. W(1-W) дисперсія частки одиниць, що володіють цією ознакою у
вибірковій сукупності; W(1-W) — пі міжтипова /міжсерійна/ дисперсія.

3. Способи розрахунку необхідної кількості вибіркового спостереження

Будь-яке дослідження, незалежно від його мети /отримання наукових
теоретичних результатів чи практичних рекомендацій/ повинне бути перш за
все правильно організовано. Безумовно, не завжди є можливість вивчити
всі одиниці сукупності. Тому початковим моментом тут є:

1/ визначення основних показників, що характеризують сукупність;

2/ встановлення необхідної кількості вибіркової сукупності по певному
показнику з метою забезпечення заданої точності вибіркового дослідження.

Кількість одиниць вибіркового спостереження при дослідженні середньої
величини ознаки залежить від методу відбору:

а/ при повторному

;

б/ при безповторному

Похожие записи