.

Теорія імовірностей та математична статистика (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3188
Скачать документ

Індивідуальна робота на тему:

“Теорія імовірностей та математична статистика”

Виконав: студенти групи ПМП-32

Теоретичні відомості:

. Однорідний набір спостережень називається вибіркою з генеральної
сукупності. Генеральна сукупність – універсальна множина
значень(проявів) цього явища. Кількість елементів вибірки називають
об’ємом вибірки. Вибіркові значення називають ще й статистичним
розподілом, якщо їх спеціальним чином перетворити. З однієї генеральної
сукупності можна отримати різні вибірки, тому вибірку називають
статистичною змінною, які в свою чергу бувають: дискретними або
наперервними.

Весь аналітичний процес можна поділити на побудову варіаційного ряду та
табличне, графічне, аналітичне представлення цієї вибірки.

(1) називається сукупність всіх елементів вибірки розміщених у
порядку неспадання величин їх значень.

(2) – варіаційний ряд вибірки (1), тоді можна побудувати частотну
таблицю (3):

– найменше значення варіаційного ряду (2),

– кількість його повторень, і т.д.

Якщо випадкові змінні неперервні, то діапазон зміни

,

де

– середина першого інтервала.

– середина r-того інтервала.

.

Тоді частотна таблиця набуде вигляду:

=n

Найчастіше для графічного зображення вибірки використовують:

Графік (діаграма частот).

Полігон частот.

Гістрограма.

.

).

(якщо маєм вибірку з дескретної генеральної сукупності).

Аналітично статистичні дані представляються як правило емпіричною
функцією розподілу або певними статистиками. Нехай маєм частотну таблицю
(3), то емпіричною функцією називається:

(6)

де к – кількість елементів вибірки, що неперевищують x.

Числові характеристики статистичного матеріалу поділяються на:

Статистики локації(центральної тенденції).

Розсіювання.

Числові характеристики форми.

Числові характеристики центральної тенденції.

Медіана – той елемент вибірки(якщо елементів непарна кількість) який
поділяє вибірку по об’єму на дві рівні частини.Якщо елементів є парна
кількість то медіана є проміжком.

Мода – той елемент частотної таблиці, який має найбільшу частоту, тобто
найчастіше зустрічається у вибірці.

.

Числові характеристики розсіювання.

.

.

.

.

Приклад роботи програми:

Дискрентна вибірка 1,0,-1,2,3,2,3,-1,0,5,4. Результат:

Графіки:

Текст програми (Object Pascal Delphi 4 з застосуванням технології
ActiveX):

unit main;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs,

Grids, DBGrids, StdCtrls;

type

TForm1 = class(TForm)

StringGrid1: TStringGrid;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

ComboBox3: TComboBox;

Label1: TLabel;

Edit1: TEdit;

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;n:integer; typ:boolean;

implementation

uses Unit2;

{$R *.DFM}

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

close;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var i:integer;

begin

i:=30;n:=30;

while (StringGrid1.Cells[i,0]=”) do begin

n:=n-1;

i:=i-1;

end;

typ:=true;

if Combobox3.ItemIndex=1 then typ:=false;

Form1.Visible:=false;

Form2.Showmodal;

end;

end.

unit Unit2;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs,

StdCtrls, Grids;

type

TForm2 = class(TForm)

StringGrid1: TStringGrid;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Edit1: TEdit;

Edit2: TEdit;

Edit3: TEdit;

Edit5: TEdit;

Label1: TLabel;

Button3: TButton;

Label2: TLabel;

Edit4: TEdit;

Label3: TLabel;

Edit6: TEdit;

Memo1: TMemo;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Edit8: TEdit;

Label8: TLabel;

Edit9: TEdit;

Label9: TLabel;

Edit10: TEdit;

Label10: TLabel;

Edit11: TEdit;

Label4: TLabel;

Edit7: TEdit;

Label11: TLabel;

Edit12: TEdit;

Label12: TLabel;

Edit13: TEdit;

Label13: TLabel;

Edit14: TEdit;

Label14: TLabel;

Edit15: TEdit;

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure FormActivate(Sender: TObject);

procedure Button3Click(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form2: TForm2; xi,ni,wi:variant;m,r:integer;sx,s,ser:double;

implementation

uses main, Unit3;

{$R *.DFM}

procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);

begin

halt;

end;

procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);

begin

Form2.Close;

Form1.Visible:=true;

end;

procedure TForm2.FormActivate(Sender: TObject);

var sn,i,j,k:integer;p,w,v,t:variant;dx,tx:double;

s1,s2,s3:string;

begin

v := VarArrayCreate([0,n], varDouble);

p := VarArrayCreate([0,n], varDouble);

m:=0;

for i:=1 to n do begin

v[i]:=Form1.StringGrid1.Cells[i,0];

p[i]:=Form1.StringGrid1.Cells[i,0];

end;

{sorting}

k:=n;

while k0 do begin

for i:=n-1 downto 1 do

if v[i]>v[i+1] then begin

t:=v[i]; v[i]:=v[i+1]; v[i+1]:=t;

end;

k:=k-1;

end;

{об’єм вибірки}

xi:=n;

edit5.Text:=xi;

if typ=true then begin

w := VarArrayCreate([0,n], varDouble);

for i:=1 to n do

w[i]:=Form1.StringGrid1.Cells[i,0];

{об’єм ряду вибірки}

for i:=1 to n do

if w[i]-666 then begin

m:=m+1;

if in then

for j:=i+1 to n do

if w[i]=w[j] then

w[j]:=-666;

end;

xi := VarArrayCreate([0,m], varDouble);

ni := VarArrayCreate([0,m], varInteger);

wi := VarArrayCreate([0,m], varDouble);

sn:=0;

sx:=0;

k:=0;

for i:=1 to n do

if v[i]-666 then begin

k:=k+1;

xi[k]:=v[i];

ni[k]:=1;

if in then

for j:=i+1 to n do

if xi[k]=v[j] then begin

ni[k]:=ni[k]+1;

v[j]:=-666;

end;

end;

sn:=0;sx:=0;

for i:=1 to m do begin

sn:=sn+ni[i];

sx:=sx+xi[i];

end;

s:=sx/m;

for i:=1 to m do

wi[i]:=ni[i]/sn;

{moda}

t:=ni[1];

for i:=1 to m do

if ti then Edit4.Text:=Edit4.Text + ‘,’

else Edit4.Text:=Edit4.Text + ‘}’;

end;

{mediana}

if m mod 20 then begin

Середнє}

ser:=0;

for i:=1 to n do

ser:=ser+p[i];

ser:=ser/n;

t:=ser; Edit15.Text:=t;

{Deviacia}

tx:=0;

for i:=1 to n do

tx:=tx+(p[i]-ser)*(p[i]-ser);

t:=tx;

Edit8.Text:=t;

{Variansa}

if n1 then sx:=tx/(n-1);t:=sx;

Edit9.Text:=t;

sx:=0;

{momenty}

for i:=1 to n do {1}

sx:=sx+p[i]-ser;

sx:=sx/n;

t:=sx;

Edit7.Text:=t;

tx:=tx/n;t:=tx; {2}

Edit12.Text:=t;

sx:=0;

for i:=1 to n do {3}

sx:=sx+(p[i]-ser)*(p[i]-ser)*(p[i]-ser);

sx:=sx/n;

t:=sx;

Edit13.Text:=t;

{Assymetrija}

if tx0 then sx:=sx/(sqrt(tx)*sqrt(tx)*sqrt(tx));

t:=sx;

Edit10.Text:=t;

sx:=0;

for i:=1 to n do {4}

sx:=sx+(p[i]-ser)*(p[i]-ser)*(p[i]-ser)*(p[i]-ser);

sx:=sx/n;

t:=sx;

Edit14.Text:=t;

{Eksces}

if tx0 then sx:=sx/(tx*tx)-3;

t:=tx;

Edit11.Text:=t;

{rozpodil function}

s2:=xi[1]; sx:=0;

Memo1.lines[0]:=’0, x=’ + s2;

for i:=1 to m do begin

Form2.StringGrid1.Cells[i,0]:=xi[i];

Form2.StringGrid1.Cells[i,1]:=ni[i];

Form2.StringGrid1.Cells[i,2]:=wi[i];

end;

end

else begin

sx:=v[n]-v[1];

i:=1;

r:=1;

while ii then Edit4.Text:=Edit4.Text + ‘,’

else Edit4.Text:=Edit4.Text + ‘}’;

end;

{mediana}

if r-1 mod 20 then begin

t:=r/2; s1:=w[t];

Edit6.Text:=s1;

end

else begin

t:=(r-1)/2;

s1:=xi[t+1]+sx-sx/2;

s2:=xi[t+1]+sx+sx/2;

Edit6.Text:='[‘ + s1 + ‘;’ + s2 + ‘]’;

end;

{rozpodil function}

s2:=xi[1]; w[1]:=0;

Memo1.lines[0]:=’0, x=’ + s2;

{serednie}

tx:=0;

for i:=1 to n do

tx:=tx+p[i];

ser:=tx/n;t:=ser;

Edit15.text:=t;

{Deviacia}

tx:=0;

for i:=1 to n do

tx:=tx+(p[i]-ser)*(p[i]-ser);

t:=tx;

Edit8.Text:=t;

{Variansa}

if n1 then dx:=tx/(n-1);t:=dx;

Edit9.Text:=t;

{momenty}

for i:=1 to n do {1}

dx:=dx+p[i]-ser;

dx:=dx/n;

t:=dx;

Edit7.Text:=t;

tx:=tx/n;t:=tx; {2}

Edit12.Text:=t;

dx:=0;

for i:=1 to n do {3}

dx:=dx+(p[i]-ser)*(p[i]-ser)*(p[i]-ser);

dx:=dx/n;

t:=dx;

Edit13.Text:=t;

{Assymetrija}

if tx0 then dx:=dx/(sqrt(tx)*sqrt(tx)*sqrt(tx));

t:=dx;

Edit10.Text:=t;

dx:=0;

for i:=1 to n do {4}

dx:=dx+(p[i]-ser)*(p[i]-ser)*(p[i]-ser)*(p[i]-ser);

dx:=dx/n;

t:=dx;

Edit14.Text:=t;

{Eksces}

dx:=dx/(tx*tx)-3;

t:=tx;

Edit11.Text:=t;

s:=ser;

end;

end;

procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject);

begin

Form3.ShowModal;

end;

end.

unit Unit3;

interface

uses main, unit2,

Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs,

OleCtrls, graphsv3;

type

TForm3 = class(TForm)

Graph1: TGraph;

Graph2: TGraph;

Graph3: TGraph;

Graph4: TGraph;

procedure FormActivate(Sender: TObject);

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form3: TForm3;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TForm3.FormActivate(Sender: TObject);

var i,j:integer;dx:double;nxi,fi:variant;

begin

dx:=sx;

sx:=0;

if typ=true then begin

Graph1.RandomData:=0;

Graph1.GraphTitle:=’Гістограма’;

Graph1.GraphType:=3;

Graph1.NumPoints:=m;

for i:=1 to m do begin

Graph1.Data[i]:=ni[i];

Graph1.XPosData:=xi[i];

end;

Graph2.RandomData:=0;

Graph2.GraphTitle:=’Полігон’;

Graph2.GraphType:=6;

Graph2.NumPoints:=m;

for i:=1 to m do begin

Graph2.Data[i]:=ni[i];

Graph2.XPosData:=xi[i];

end;

Graph3.RandomData:=0;

Graph3.GraphTitle:=’Діаграма’;

Graph3.GraphType:=6;

Graph3.GraphStyle:=2;

Graph3.NumPoints:=m;

for i:=1 to m do begin

Graph3.XPosData:=xi[i];

Graph3.Data[i]:=ni[i];

end;

Graph4.RandomData:=0;

Graph4.GraphTitle:=’Функція розподілу’;

Graph4.GraphType:=6;

Graph4.NumPoints:=2*m+2;

fi := VarArrayCreate([0,2*m+2], varDouble);

nxi := VarArrayCreate([0,2*m+2], varDouble);

for i:=1 to m do begin

sx:=wi[i]+sx;

fi[2*i]:=sx-wi[i];

fi[2*i+1]:=sx;

nxi[2*i]:=xi[i];

nxi[2*i+1]:=xi[i];

end;

fi[2*m+2]:=1;

nxi[1]:=xi[1]-s;

nxi[2*m+2]:=xi[m]+s;

j:=0;

for i:=1 to 2*m+2 do be???????????????????????????????????????????????

Graph1.GraphTitle:=’Гістограма’;

Graph1.GraphType:=3;

Graph1.NumPoints:=r-1;

for i:=1 to r-1 do begin

Graph1.Data[i]:=ni[i];

Graph1.XPosData:=xi[i];

end;

Graph2.RandomData:=0;

Graph2.GraphTitle:=’Полігон’;

Graph2.GraphType:=6;

Graph2.NumPoints:=r-1;

for i:=1 to r-1 do begin

Graph2.Data[i]:=ni[i];

Graph2.XPosData:=xi[i]+dx/2;

end;

Graph3.RandomData:=0;

Graph3.GraphTitle:=’Діаграма’;

Graph3.GraphType:=6;

Graph3.GraphStyle:=2;

Graph3.NumPoints:=r-1;

for i:=1 to r-1 do begin

Graph3.XPosData:=xi[i]+dx/2;

Graph3.Data[i]:=ni[i];

end;

Graph4.RandomData:=0;

Graph4.GraphTitle:=’Функція розподілу’;

Graph4.GraphType:=6;

Graph4.NumPoints:=2*(r-1)+2;

fi := VarArrayCreate([0,2*(r-1)+2], varDouble);

nxi := VarArrayCreate([0,2*(r-1)+2], varDouble);

sx:=0;

for i:=1 to r-1 do begin

sx:=wi[i]+sx;

fi[2*i]:=sx-wi[i];

fi[2*i+1]:=sx;

nxi[2*i]:=xi[i];

nxi[2*i+1]:=xi[i];

end;

fi[2*(r-1)+2]:=1;

nxi[1]:=xi[1]-3;

nxi[2*(r-1)+2]:=xi[r-1]+3;

j:=0;

for i:=1 to 2*(r-1)+2 do begin

Graph4.Data[i]:=fi[i];

Graph4.XPosData:=nxi[i];

end;

end;

end;

end.

Список літератури

1. Крамер Гарольд. Математические методы статистики. М.: Мир, 1976.

2. Бух Арлей. Введение в теорию вероятностей и математическую
статистику. М., 1951.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019