Шпаргалка Інтегральне числення

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 9663
Скачать документ

Шпаргалка

Інтегральне числення

Невизначений інтеграл

1. Поняття первісної

Означення: Функція F(x) називається первісною для ф-ії f(x) на проміжку
І, якщо на цьому проміжку F`(x)=f(x) або dF(x)=f(x)dx.

Із означення виходить, що первісна F(x) – диференційована, а значить
неперервна функція на проміжку І, і її вигляд суттєво залежить від
проміжку, на якому вона розглядається.

Теорема про множину первісних

Якщо F(x) – первісна для функції f(х) на проміжку І, то:

F(x)+С – також первісна для f(x) на проміжку І;

будь-яка первісна Ф(х) для f(x) може біти представлена у вигляді Ф(х)=
F(x)+С на проміжку І. (Тут С=const називається довільною сталою).

2. Невизначений інтеграл. Задача інтегрування

Означення: Операція знаходження первісних для ф-ії f(x) називається
інтегруванням.

Задача інтегрування функції на проміжку полягає в тому, щоб знайти всі
первісні функції на цьому проміжку. Для розв’язання задачі інтегрування
функції достатньо знайти одну будь-яку первісну на розглядуваному
проміжку, наприклад F(x), тоді (за теоремою про множину первісних)
F(x)+С – загальний вигляд всієї множини первісних на цьому проміжку.

Означення: Ф-ія F(x)+С, зо являє собою загальний вигляд всієї множини
первісних для ф-ії f(x) на проміжку І і позначається

де f(x) – підінтегральна ф-ія; f(x)dx – підінтегральний вираз; dx –
диференціал змінної інтегрування.

Теорема Коші. Для існування невизначеного інтеграла для ф-ії f(x) на
певному проміжку достатньо, щоб f(x) була неперервною на цьому проміжку.

Неінтегровні інтеграли – які неможливо записати через основні
елементарні ф-ії.

3. Властивості невизначеного інтеграла

Властивості, що випливають із означення невизн. інт:

І. похідна від невизначеного інтеграла дорівнює підінтегральній ф-ії:

ІІ. Диференціал від невизначеного інтеграла дорівнює підінтегральному
виразу.

Властивості, що відображають основні правила інтегрування:

IV. Сталий множник, що не дорівнює нулю, можна виносити з-під знака
інтеграла.

V. Невизн. інтеграл від суми функцій дорівнює сумі невизначених
інтегралів від цих функцій, якщо вони існують.

4. Інтегрування розкладом

Базується на 5-й властивості невизначеного інтеграла. Мета – розкласти
підінтегральну ф-ію на такі доданки, які простіше інтегрувати.

5. Інтегрування частинами

На практиці ф-ії u(x) та v(x) рекомендується вибирати за таким правилом:
при інтегруванні частинами підінтегральний вираз f(x)dx розбивають на
два множники типу udv, тобто f(x)dx=udv; при цьому ф-ія u(x) вибирається
такою, щоб при диференціюванні вона спрощувалася, а за dv приймають
залишок підінтегрального виразу, який мітить dx, інтеграл від якого
відомий, або може бути просто знайдений.

Деякі типи інтегралів і їх заміни:

де Р(х) – многочлен, Q(x) – алгебраїчна ф-ія.

6. Метод підстановки

Мета – перетворити інтеграл до такого вигляду, який простіше
інтегрувати.

Теорема. Якщо f(x) – неперервна, а x=((t) має неперервну похідну, то:

Наслідок.

7. Метод безпосереднього інтегрування

В цьому методі використ. формула

варіанту заміни змінної, але саму змінну не записують (роблять усно) При
цьому використовують операцію внесення ф-ії під знак диференціала.

, то:

Під знак диференціала можна вносити будь-який сталий доданок – значення
диференціалу від цього не зміниться.

8. Інтегрування раціональних ф-ій

називається раціональним дробом.

Означення: Раціональний дріб правильний, якщо степінь многочлена в
чисельнику менший степеня многочлена в знаменнику, тобто n

F

v

~

¦

?

TH

ae

hF

hF

hF

2

¦

z

&

x

z

?

a

e

-N-?-e-uouuuauuuuuuuuuauuauuuuuuu

UOeUOe??UOeAeyAeOeEOeEOeEOe

jAe

)uuuuuououuuouuuauuuuuuuuuu

j

7’7E7E7I7uuuuuuuuuiuuuuuuuuuiuuuuuuu

*>t>Oe>^?`???o?uuuuuiuuuuauuuauuOuuuuuuu

j

W*W,W Y”Y?YFZ/eaaOaaa/aaaaa/aa/aaaeaaa

]^]?]¦^?^?^e^oe`-b bdb?b?b4c’c”c-d duuuuuuuuuuoauuuuuuuuuuauuu

6. Поняття криволінійних інтегралів першого та другого роду

Криволінійний інтеграл першого роду

називається криволінійним інтегралом першого роду, якщо ця границя існує
і не залежить ні від способу розбиття дуги L на елементарні дуги, ні від
вибору на них точок Mi.

Враховуючи формулу обчислення дуги кривої, цей інтеграл можна обчислити
за такою формулою:

В тривимірному випадку для ф-ії u=f(x;y;z), коли дуга кривої L задана
параметричними рівняннями x=x(t), y=y(t), z=z(t), ( ( t ( (. Формула має
вигляд:

Зауваження: Криволінійний інтеграл першого роду не залежить від напряму
шляху інтегрування.

Криволінійний інтеграл першого роду

Якщо P(x;y) та Q(x;y) – неперервні ф-ії, а y=((x) – рівняння дуги
гладкої кривої L, яка пробігається при зміні х від а до b, то
криволінійний інтеграл другого роду має такий вигляд:

Криволінійний інтеграл другого роду змінює свій знак на протилежний при
зміні напряму шляху інтегрування (тобто обходу дуги кривої L).

дуги кривої лінії L, тобто:

ФУНКЦІЇ БАГАТЬОХ ЗМІННИХ

Основні поняття

1. Множини точок на площині та в n-вимірному просторі.

Множина точок називається зв’язною, якзо будь-які її дві точки можна
з’єднати ламаною лінією так, щоб всі точки цієї лінії належали цій
множині.

Множина точок називається обмеженою, якщо її точки належать множині
точок круга скінченного радіуса.

Множина точок, координати яких задовольняють нерівність
(x1-x10)2+(x2-x20)2+…+(xn-xn0)2<(2 називається (-околом точки P0(x10, x20,…, xn0).Зауваження: у випадку двовимірного простору цю нерівність можна представити у вигляді: (х-х0)2+(у-у0)2<(2.Точка внутрішня для множини точок, якщо вона належить цій множині разом з деяким своїм (-околом і зовнішня, якщо існує її окіл з точок, жодна з яких на належить цій множині.Зв’язна множина, яка складається тільки з внутрішніх точок, називається відкритою областю (або просто областю).Точка наз. межовою для області якщо в будь-якому її (-околі знайдуться точки, що не належать області. Множина межових точок наз. межею області.Область об’єднана зі своєю межею називається замкненою областю.Множина опукла, якщо будь-які точки множини можна зв’язати відрізком.2. Означення ф-ії багатьох зміннихЯкщо кожній точці Р(х1, х2,..., хn) множини D n-вимірного простору поставлено у відповідність з деяким законом одне і тільки одне число z ( E ( R, то кажуть, що в області D ( Rn задано функцію n незалежних змінних z=f(x1, x2,…, xn). При цьому D називають областю ф-ії, Е- областю значень ф-ії.3. Способи завдання ф-іїФ-ію двох змінних можна зобразити:аналітично (у вигляді формули)таблично (у вигляді таблиці)графічноЛінією рівня наз. множина всіх точок площини, в яких ф-ія z=f(x;y) набуває однакових значень.Рівняння ліній рівня записують у вигляді f(x;y)=C.4. Границя ф-ії двох зміннихЧисло В називається границею ф-ії z=f(x;y) при х(x0, y(y0, якщо для будь-якого (>0 існує число (>0 таке, що при виконанні нерівності
0<(x-x0)2+(y-y0)2<(2 виконується нерівність |f(x;y)-B|<( і позначається:Зауваження: Для ф-ії багатьох змінних справедливі теореми про границю суми, добутку чи частки, які аналогічні відповідним теоремам для ф-ії однієї незалежної змінної.5. Неперервність ф-ії двох зміннихФ-ія називається неперервною в області (замкненій чи відкритій), якщо вона неперервна в кожній точці цієї області.Теорема: Нехай на множині D визначена складна ф-ія z=f(x;y), де x=x(u;v), y=y(u;v) і нехай ф-ії x=x(u;v), y=y(u;v) неперервні в точці (u0;v0), а ф-ія f(x;y) неперервна в точці (х0;у0), де x0=x(u0;v0), y0=y(u0;v0). Тоді складна ф-ія z=f(x(u;v);y(u;v)) неперервна в точці (u0;v0).6. Властивості неперервної ф-ії двох зміннихТеорема. Якщо ф-ія неперервна в точці, то вона обмежена деяким околом цієї точки.Теорема. Якщо ф-ії f(x;y) та g(x;y) неперервні в точці (x0;y0), то в цій точці будуть неперервними f(x;y)(g(x;y), f(x;y)(g(x;y), f(x;y)/g(x;y) при g(x0;y0)(0Теорема. Якщо ф-ія неперервна на замкнутій множині, то вона обмежена на цій площині.Теорема. Якщо ф-ія неперервна на замкнутій обмеженій множині, то серед її значень є як найменші, так і найбільші.Теорема. (про нуль неперервної ф-ії): Нехай ф-ія неперервна на зв’язній множині D і приймає у двох точках А і В цієї множини значення різних знаків. тоді у множині D знайдеться така точка, що в ній ф-ія обертається в нуль.Теорема. (про проміжне значення): Нехай ф-ія f(x;y) неперервна на зв'язаній множині D і у двох будь-яких точках А та В цієї множини вона приймає будь-яке значення (, яке лежить між f(A) і (B), тобто існує така точка c(D, що f(c)=(.ДИФЕРЕНЦІЙОВНІСТЬ Ф-ІЇ ДВОХ ЗМІННИХ1. Частковий та повний прирости ф-ії двох змінних.- частковим приростом по у.Аналогічно визначаються прирости ф-ії більш ніж двох змінних.2. Диференційовність ф-ії двох змінних, де А, В – числа, (, ( – нескінченно малі при (x(0, (y(0.Теорема: Якщо ф-ія z=f(x;y) диференційовна в точці (x0,y0), тоді існують границі:.3. Достатня умова диференційовності ф-ії двох змінних у точціІснування частинних похідних – необхідна, ала не достатня умова диференційовності ф-ії двох змінних в точці.Теорема: Якщо ф-ія z=f(x;y) в деякому околу точки (х0;у0) має неперервні частинні похідні, то вона диференційовна в точці (х0;у0).4. Диференціювання складної ф-іїТеорема: Нехай на множині D визначена складна ф-ія z=f(u;v), де u=u(x;y), v=v(x;y) і нехай ф-ії u(x;y), v(x;y) мають у деякому околу точки (х0;у0)(D неперервні частинні похідні, а ф-ія z=f(u;v) має неперервні частинні похідні в деякому околу точки (u0;v0), де u0=u(x0;y0), v0=v(x0;y0). Тоді складна ф-ія z=f(u(x,y);v(x,y)) диференційовна в точці (х0;у0), причому5. Похідна за напрямом. Градієнт– за напрямом осі Оу..– значення частинний похідних в точці P0=(x0;y0)., який характеризує напрям максимального зростання ф-ії z=f(x;y) в точці P0=(x0;y0)6. Частинні похідні і повні диференціали вищих порядківОзначення: Диференціалом другого порядку від ф-ії z=f(x;y) називається диференціал від її повного диференціалу, тобто d2z=d(dz). Аналогічно визначають диференціали третього і вищого порядків.7. Похідна неявної ф-іїЯкщо існує неперервна ф-ія однієї змінної y=f(x) така, що відповідні пари (x;y) задовольняють умову F(x;y), тоді ця цмова називається неявною формою ф-ії f(x), сама ф-ія f(x) називається неявною ф-ією, яка задовольняє умову F(x;y)=0.знаходиться за формулою:Аналогічно частинні похідні ф-ії двох незалежних змінних z=f(x;y), яка задана за допомогою рівняння F(x;y;z)=0 де F(x;y;z) – диференційовна ф-ія змінних x,y,z, можуть бути обчислені за формулами:8. Формула Тейлора для ф-ії двох змінних___ДЩСЛІДЖЕННЯ Ф-ІЇ ДВОХ ЗМІННИХ1. Екстремум ф-ії двох змінних, тоді ця точка (x0;y0) називається точкою максимуму (мінімуму) ф-ії z=f(x;y).Точки максимуму і мінімуму наз. точками екстремуму.або дорівнюють нулю, або хоча б одна з них не існує.. Якщо:AC-B2>0 і A<0 тоді (x0;y0) точка максимумуAC-B2>0 і A>0 тоді точка мінімуму

AC-B2<0 екстремуму немаєAC-B2=02. Умовний екстремум для ф-ії двох зміннихназивають рівнянням зв’язку, точку (x0;y0)(Е називають точкою умовного строгого максимуму ф-ії u=f(x;y) при обмеженнях рівняння.Точки умовного максимуму та мінімуму називають точками умовного екстремуму. Умовний екстремум інколи називають відносним екстремумом.3. Прямий метод знаходження точок умовного екстремуму (метод виключення)ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ1. Вводні означенняОзначення: Дифуром називається рівняння, яку містить шукану похідну ф-ії. Найбільший порядок похідних називається порядком диф.рівняння.

Похожие документы
Обсуждение
    Заказать реферат
    UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2018