ng

Реферат з статистики

Принцип утворення вибіркових сукупностей.

Як відомо з математичної статистики всі види відбору (крім механічного)
можуть бути повторними і безповторними. Механічний відбір завжди
безповторний.

Повторною називається вибірка, за якої кожна раніше відібрана одиниця
повертається до генеральної сукупності і може повторно брати участь у
вибірці.

Безповторною   називається вибірка, за якої кожна раніше відібрана
одиниця не повертається до генеральної сукупності і в подальшій вибірці
участі не бере.

Повторний і безповторний методи відбору залежно від характеру відбору
одиниць поділяється на такі три види:

1. індивідуальний – відбір окремих одиниць сукупності;

2. груповий (серійний) – відбір груп (серій) одиниць;

3. комбінований – комбінація індивідуального і групового.

Різні види вибірки здійснюються різними способами відбору. Розрізняють
такі види вибіркового спостереження:

1. власне випадкова вибірка;

2. механічна вибірка;

3. типова (районована) вибірка;

4. серійна (гніздова) вибірка;

5. комбінована вибірка;

6. одноступінчаста й багатоступінчаста вибірка;

7. однофазна і багатофазна вибірка;

8. інші види вибірок.

Власне випадкова вибірка передбачає випадковий відбір одиниць з
генеральної сукупності. Часто для цього застосовують жеребкування або
таблицю випадкових чисел. Цей тип вибірки дає добрі результати за умови,
коли між одиницями досліджуваної сукупності немає значних відхилень,
тобто в разі однорідної сукупності.

Механічна вибірка – це послідовний вибір одиниць через рівні проміжки за
їхнім розташуванням у генеральній сукупності або в будь-якій іншій
послідовності. Інтервали відбору визначають залежно від питомої ваги
одиниць вибіркової сукупності у генеральній (кожна п’ята, десята, сота
тощо).

У практиці статистичної роботи найчастіше використовують типову або
районовану вибірку. В разі типового відбору генеральну сукупність
спочатку поділяють на однорідні групи за певною ознакою – на райони,
зони. Потім з кожної групи випадковим або механічним способом відбирають
певну кількість одиниць пропорційно питомій вазі групи в загальній
сукупності.

Часто в практиці вибіркового спостереження застосовують серійну
(гніздову) вибірку. Серійна (гніздова) вибірка   передбачає відбір
одиниць цілими групами (серіями, гніздами) сукупності, в межах яких
обстежують всі одиниці без винятку. Серії для спостереження відбирають
випадково, частіше безповторним способом, а також способом механічної
вибірки.

При вибірковому спостереженні часто комбінують два або кілька видів
вибірок – так звана комбінована вибірка. Насамперед можна комбінувати
суцільне і вибіркове спостереження. За основною програмою обстежують всю
генеральну сукупність, а за додатковою – вибіркову сукупність.

 Одноступінчаста вибірка передбачає, що з досліджуваної сукупності
відразу відбираються одиниці або серії одиниць для безпосереднього
обстеження.

Багатоступінчаста вибірка припускає поступове вилучення із генеральної
сукупності спочатку збільшених груп одиниць, потім груп, менших за
обсягом і так доти, доки не відберуть відповідні групи або окремі
одиниці для подальшого дослідження. Вибірка може бути дво-,
триступінчастою і більше. Однак треба уникати великого числа ступенів,
детально плануючи організацію вибіркового спостереження.

У багатофазній вибірці зберігається на всіх ступенях одна і та сама
одиниця відбору, здійснюється кілька стадій, фаз вибіркових обстежень,
що відрізняються програмою обстеження та обсягом вибірки. Вибірка може
бути двофазна, трифазна тощо.

Багатофазна вибірка відрізняється від багатоступінчастої тим, що в
першому випадку на кожній фазі проводиться обстеження відібраних одиниць
і завжди зберігається одна і та сама одиниця відбору.

Взаємопроникна вибірка потрібна тоді коли із однієї генеральної
сукупності одним і тим самим способом здійснюють кілька незалежних
вибірок.

Квантильні вибірки застосовують тоді , коли виникає потреба дослідження
даних суцільного спостереження за додатковою програмою.

Спрямований відбір застосовують тоді коли за відомим середнім значенням
ознаки в генеральній сукупності вибіркова сукупність має характеризувати
її структуру за іншими ознаками.

ЗАДАЧА 1

За таблицею 1 визначте форму та види статистичних спостережень.

Таблиця 1

№ п/п

Статистичне спостереження

Форма

Вид

За ступенем охоплення одиниць сукупності

За часом реєстрації фактів

Звітність

Спеціально організоване

Реєстр

Суцільне

Не суцільне

Поточне

Періодичне

Одноразове

1

Анкетне опитування пасажирів авіакомпанії, яка обслуговує щотижневі
рейси

 

  +

 

 

  +

  +

 

 

2

Перелік усіх релігійних громад країни

 

  +

 

  +

 

 

 

  +

3

Місячний звіт колективних господарств області про виробництво продукції
тваринництва

  +

 

 

  +

 

 

  +

 

4

Обстеження фінансової діяльності інвестиційної компанії  

  +

 

 

  +

 

 

  +

5

Списки виборців регіональних виборчих округів

  +

 

  +

 

 

 

  +

 

6

Реєстрація розлучень у ЗАГСах

 

  +

+

 

 

  +

 

 

7

Опитування окремих учасників презентації фірми

 

  +

 

 

  +

 

 

  +

ЗАДАЧА 2

Натуральний баланс цукру в регіоні (млн. т) характеризується такими
даними:

запаси на початок року

2,2

Вироблено

23,4

Спожито

16,6

у т. ч. виробниче споживання

6,4

споживання населенням

10,2

вивіз за межі регіону

7,0

Визначте:

а) запаси цукру на кінець року;

б) співвідношення спожито та вивезеного цукру;

в) структуру споживання.

а) 2,2+23,4-(16,6+7,0)=25,6-23,6=2

б) 16,6/7,0=2,37

в) Встр = n/N 1. Встр = 6,4/16,6*100%=39% 2. Встр =
10,2/16,6*100%=61%

ЗАДАЧА 3

Залишки кольорових металів на складі електротехнічного обладнання
становили, кг:

Таблиця 11

Матеріал

Залишок на початок місяця

липня

серпня

вересня

жовтня

Алюміній

42

40

43

44

Мідь

18

21

23

20

Сталь

64

66

60

62

=(32+66+60+31)/3=189/3=63

ЗАДАЧА 4

Урожайність нового сорту озимої пшениці, висіяної на 10 дослідних
ділянках, становила, ц/га: 45,4; 48,0; 47,4; 45,6; 43,9;44,8; 46,4;
49,2; 47,8; 51,5. Визначте:

а) середню урожайність озимої пшениці та довірчий інтервал для середньої
з імовірністю 0,95;

б) чи погоджуються вибіркові дані з припущенням, що урожайність нового
сорту озимої пшениці становить не менше 46,0 ц/га?

ЗАДАЧА 5

Маємо такі дані про чисельність населення міста тис. чол.:

А

На початок року

Фактично мешкало

940

3 них тимчасово

18

Тимчасово відсутніх з числа постійного населення

20

 

На кінець року

Фактично мешкало з числа постійного населення 952

Тимчасово перебувало

7

Тимчасово відсутні

5

Протягом року народилось у постійних мешканців 4 тис. чол. Померло 2
тис.чол. Визначте:

1) чисельність постійного населення на початок і кінець року; 2)
чисельність наявного населення на кінець року; 3) загальний приріст
чисельності постійного і окремо наявного населення за рік; 4)
коефіцієнти народжуваності, природного, механічного і загального
приросту для постійного населення міста.

1)ПН=НН-ТП+ТВ

ПНп=940000-18000+20000=942000

ПНк=952000

2)ННк =952000+7000-5000=954000

3)ЗППН=ПНк-ПНп=952000-942000=10000

ЗПНН=ННк-ННп=954000-940000=14000

=?х/n

=(952000+942000)/2=947000

Кнар = N/S*1000

Кнар = 4000/947000*1000=4,22

Ксм = М/ S *1000

Ксм = 2000/947000*1000=2,11

Кприр.пр. = Кнар-Ксм

Кприр.пр. = 4,22-2,11=2,11

К мех. пр.=Кпр.-Квиб

Кприб. = П/ S*1000 Кприб. = ((18000+7000)/2)/947000*1000=13,19

К виб. = В/ S*1000 К виб. = ((20000+5000)/2)/947000*1000=13,19

К мех. пр. = 13,19-13,19=0

Кзаг.= Пнк/ПНп

Кзаг.= 952000/942000=1,01

Похожие записи