.

Основні відомості про систему DERIVE (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 1695
Скачать документ

Реферат на тему:

Основні відомості про систему DERIVE

Склад системи

До складу системи DERIVE (версія 1.62) входять такі файли.

Програмні файли:

DERIVE.EXE SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” головна програма;

DERIVE.HLP SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” файл допомоги;

DERIVE.INI SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” файл початкової установки;

HERCULES.COM SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” драйвер для Hercules-монітора.

Демонстраційні файли:

ARITH.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” арифметичні приклади;

ALGEBRA.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” алгебраїчні приклади;

CALCULUS.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” приклади з математичного
аналізу;

FUNCTION.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” приклади з логарифмічних,
експоненційних, ймовірнісних і статистичних функцій;

MATRIX.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” матричні приклади;

PLOT2D.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” приклади з 2-вимірних графіків;

PLOT3D.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” приклади з 3-вимірних графіків;

PLOTPARA.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” приклади з параметричних
графіків;

TRIG.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” тригонометричні приклади.

Файли-утиліти:

ANNUITY.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” рівняння ренти (щорічного
доходу);

APPROX.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” апроксимація Паде;

COORD.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” матриці різних систем координат;

DERIV.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” застосування диференціального
числення;

ENGLISH.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” англійська система одиниць;

INTEGRAL.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” застосування інтегрального
числення;

METRIC.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” метрична система одиниць;

ODE1.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” диференціальні рівняння 1-го
порядку;

ODE2.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” диференціальні рівняння 2-го
порядку;

PHYSICAL.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” основні фізичні константи;

RECUREQN.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” рекурентні рівняння;

SPECIAL.MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” спеціальні функції.

Всього система DERIVE займає біля 300K дискового простору. (Головний
файл системи SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” DERIVE.EXE SYMBOL 151 \f
“Arial Cyr” має дату: 05 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 15 SYMBOL 150 \f
“Arial Cyr” 90).

Викликання системи

Викликання DERIVE із середовища DOS здійснюється набиранням на
клавіатурі директиви DERIVE з наступним натисканням клавіші Enter, після
чого з’являється екран системи DERIVE :

D e r i v e

A Mathematical Assistant

Version 1.62

Copyright (C) 1988 by Soft Warehouse, Inc.

Honolulu, Hawaii, USA

Press H for help

________________________________________________________

COMMAND: Author Build Calculus Declare Expand Factor Help Jump soLve
Manage

Options Plot Quit Remove Simplify Transfer moVe Window approX

Enter option

Free:100% Derive Algebra

У нижньому рядку екрана розташований рядок стану (status line), який
відображає поточний стан системи в кожний даний момент часу. На рисунку
він показує:

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h 100% вільного простору пам’яті
комп’ютера доступно для збереження математичних виразів;

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h редактор системи знаходиться в режимі
вставки;

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h ім’я програми SYMBOL 151 \f “Arial
Cyr” Derive;

SYMBOL 183 \f “Symbol” \s 10 \h ім’я поточного вікна SYMBOL 151 \f
“Arial Cyr” Algebra.

У передостанньому рядку екрана знаходиться рядок повідомлення (message
line). Він вказує, що виконується системою в поточний момент часу, або
що належить виконати користувачеві.

Нарешті, перед вказаними двома рядками розташоване головне меню команд
системи DERIVE.

Використовування системи меню

Одна із команд (опцій) меню виділена зворотним кольором. Натискання
клавіш Space (пропуск) або Tab (табуляція) приводить до вказаного
виділення наступної команди. Для переходу до попередньої команди треба
використовувати клавіші Backspace ( SYMBOL 220 \f “Symbol” ) або
Shift+Tab. Після вибору необхідної команди її можна виконати, натиснувши
клавішу Enter. Можна виконати потрібну команду швидше простим
натисканням клавіші, що відповідає великій літері в імені команди.

Багато команд головного меню системи DERIVE викликають підменю (меню
нижнього рівня). Повернення до меню верхнього рівня здійснюється в разі
необхідності натисканням клавіші Esc. Ця ж клавіша перериває виконання
перетворень, що проводяться DERIVE.

Послідовність команд із пов’язаних меню (підменю) будемо об’єднувати в
одну команду, наприклад, Options Display.

Команди деяких меню можуть розміщуватись в декількох областях вибору,
кожна з яких має власне ім’я, за яким слідує двокрапка та назва команд.
Наприклад, після виконання команди Options Display на екрані з’явиться
підменю:

DISPLAY: Mode: Text Graphics Resolution: Medium (High)

Adapter: MDA (CGA) EGA MCGA VGA Hercules AT&T T3100 PCjr

У вказаному підменю команди розміщені в трьох областях: Mode, Resolution
і Adapter. Поточний стан режиму (Mode) екрана виділений зворотним
кольором. Поточні стани інших областей виділяються круглими дужками.
Перехід з однієї області в іншу здійснюється натисканням клавіші Tab
(Shift+Tab), вибір команди в межах області SYMBOL 151 \f “Arial Cyr”
натисканням клавіш Space (Backspace) та Enter або клавіші, що відповідає
великій літері в імені команди.

Команди деяких підменю можуть містити одну або декілька областей
введення даних, кожна з яких має ім’я, за яким слідує двокрапка.

Команди деяких підменю можуть містити як області вибору, так і області
введення даних. Наприклад, після виконання команди Options Notation на
екрані з’явиться підменю:

NOTATION: Style: Decimal Mixed Rational Scientific Digits: 6

При натисканні клавіші, якій не відповідає жодна з команд, система
генерує звуковий сигнал помилки. Цей сигнал може бути вимкнений командою
Options Mute (німий).

Редагування

При введенні та внесенні змін в математичні вирази (expression) можна
використовувати вбудований в DERIVE простий текстовий редактор. Для того
щоб одержати до нього доступ, треба просто виконати команду Author
(автор) із головного меню системи, у результаті чого на екрані в області
меню з’являться рядки:

AUTHOR expression:

Enter expression

Після введення з клавіатури відповідного виразу натискається клавіша
Enter і цей вираз (якщо тільки в ньому немає синтаксичних помилок)
заноситься з унікальним порядковим номером до робочої області вікна
Algebra. На кожний введений раніше вираз можна буде потім посилатися за
вказаним номером.

Під час введення виразу або в процесі виправлення допущених помилок
можна використовувати такі команди редактора:

Ctrl+S перемістити курсор на символ ліворуч

Ctrl+D перемістити курсор на символ праворуч

Ctrl+A перемістити курсор на слово ліворуч

Ctrl+F перемістити курсор на слово праворуч

Ctrl+Q S перемістити курсор в початок рядка

Ctrl+Q D перемістити курсор в кінець рядка

Ctrl+H Backspace видалити символ ліворуч від курсора

Ctrl+G Del видалити символ над курсором

Ctrl+T видалити слово, що починається від курсора

Ctrl+Y видалити весь рядок

Ctrl+Q Y видалити частину рядка праворуч від курсора

Ctrl+Q H видалити частину рядка ліворуч від курсора

Ctrl+M Enter ввести рядок тексту (вираз)

Ctrl+J Ctrl+Enter ввести рядок тексту (вираз) і спростити (Simplify)

Esc вийти з режиму редагування (повернутись до головного меню)

Ctrl+V Ins перейти до режиму вставки

Ctrl+U ввести попередній рядок тексту

F3 ввести в рядок редагування виділений у вікні Algebra вираз

F4 ввести в рядок редагування виділений у вікні Algebra вираз, взявши
його у круглі дужки

Допомога (підказка)

Щоб одержати короткі відомості про можливості системи DERIVE треба в
головному меню виконати команду Help, в результаті чого на екрані
з’явиться наступне підменю:

E SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” line Editing commands (команди редагування
рядка)

F SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” Functions and constants (функції та
константи)

A SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” Algebra window commands (команди вікна
Алгебра)

2 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 2D-plot window commands (команди вікна
2-вимірної графіки)

3 SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” 3D-plot window commands (команди вікна
3-вимірної графіки)

S SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” current State of system (поточний стан
системи)

R SYMBOL 150 \f “Arial Cyr” Return to Derive (повернення до DERIVE)

HELP: Next Previous Resume

Перехід до підказки потрібного розділу здійснюється натисканням клавіші
з відповідною літерою. В межах обраного розділу перегортання сторінок
довідки здійснюється за допомогою команд Next (наступна) та Previous
(попередня), повернення до меню довідки SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” за
допомогою команди Resume (резюме, зведення команд допомоги).

Інформація, що виводиться на екран при зверненні до довідки,
зберігається у файлі DERIVE.HLP.

Вихід із системи

Для виходу із системи DERIVE та повернення до DOS треба виконати команду
Quit. Якщо під час роботи з системою вводились нові вирази, то DERIVE
видасть повідомлення:

Abandon expressions (Y/N) (Покинути вираз (Т/Н))

Натискання клавіші Y призведе за собою вихід із системи DERIVE і
повернення до DOS, клавіші N SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” повернення до
меню системи.

Виконання команд DOS

Для виконання команди DOS треба попередньо виконати команду
OptionsExecute системи DERIVE. Повернення із DOS до DERIVE здійснюється
командою EXIT, що набирається на клавіатурі.

Збереження виразів

Збереження на диску математичних виразів, введених під час роботі із
системою DERIVE, здійснюється командою Transfer Save. При цьому треба
задати формат файлу, що зберігається, та його ім’я.

Формати файлів, що зберігаються:

MTH SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” внутрішній формат системи DERIVE,

FOR SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” формат мови FORTRAN,

PAS SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” формат мови PASCAL,

BAS SYMBOL 151 \f “Arial Cyr” формат мови BASIC.

Завантаження виразів

Команда TransferMerge приєднує вирази, що прочитані з MTH-файлу, до
виразів, які знаходяться у вікні Algebra в даний момент часу.

Команда TransferLoad заміщує вирази, що знаходяться у вікні Algebra в
даний момент часу, на вирази, які прочитані з MTH-файлу.

Команда TransferDemo послідовно завантажує та спрощує вирази, що
прочитані з MTH-файлу.

Команда TransferClear видаляє вирази, що знаходяться у вікні Algebra в
поточний момент часу, та очищує всі визначені користувачем константи,
функції та області змінювання змінних.

Друкування виразів

Команда TransferPrintPrinter виводить вирази, що знаходяться у вікні
Algebra в поточний момент часу, на друк (принтер).

Команда Transfer Print File виводить вирази, що знаходяться у вікні
Algebra в поточний момент часу, в файл з розширенням PRT та іменем, яке
задається користувачем.

Щоб задати формат друку використовується команда TransferPrint Layout.
За допомогою цієї команди можна встановити довжину, ширину та поля
сторінок, на які виводиться документ.

Збереження поточного стану

Під час роботи з DERIVE можна виконати установлення багатьох параметрів
системи (виведення на друк, точності обчислень, основи системи числення,
режиму роботи дисплея та його кольорів, області змінювання змінних та
ін.). Вибрані параметри визначають поточний стан системи. Для його
збереження (в файлі DERIVE.INI) використовується команда Transfer sTate
Save.

Початкове установлення параметрів стану (з файлу DERIVE.INI)
відбувається автоматично при завантаженні системи DERIVE. Його ж можна
зробити в процесі роботи з DERIVE, виконавши команду Transfer sTate
Load.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019