.

Модель одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 5007
Скачать документ

Реферат на тему:

Модель одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках

Зміст

1. Крива товарного ринку

2. Крива грошового ринку

3. Рівновага в моделі

4. Фіскальна та монетарна політика в моделі

Список використаної та рекомендованої літератури

Кейнсіанська модель “75* — LM” відображує одночасну рівновагу на
товарному і грошовому ринках. Модель була запропонована Дж. Хіксом.

Основні умови моделі.

1. Грунтується на сукупному попиті.

2. Свідчить про існування неповної зайнятості.

3. Інвестиції є функцією відсоткової ставки.

4. Будується для короткострокового періоду. Рівень цін є постійним.

Історична довідка. Перший варіант моделі, що належить Джо-нові Хіксу,
з’явився через рік після виходу “Загальної теорії” Дж. М. Кейнса як
інтерпретація теоретичних основ учення Кейнса. Крива IS у Хікса — 5*7,
крива LM — L. Не враховувався ринок праці. Він з’явився пізніше завдяки
рівнянню і графіку рівноваги на ринку праці Елвіна Хансена. Тому другий
варіант моделі має назву Хікса — Хансена.

Модель має дві складові: крива 75* та крива LM.

Крива 75* (інвестиції, Investment — заощадження, Save) відображує умови
рівноваги між попитом та пропозицією на ринку товарів та послуг.

Крива LM (ліквідність, Liquidity — гроші, Money) відображує умови
рівноваги між попитом на запаси грошових коштів і пропозицією грошей.

Крива товарного ринку

Крива 75* являє собою геометричне місце точок, що характеризує усі
комбінації доходу та відсоткової ставки, які одночасно задовольняють
умови тотожності кейнсіанської моделі товарного ринку. В усіх точках
кривої 75* виконується умова рівноваги попиту та пропозиції, інвестицій
та заощаджень. Назва кривої відображує цю рівність. Графічне виведення
кривої S подано на рис. 9.1.

Рис 9 1 Виведення кривої товарного ринку

а — функція інвестицій: підвищення відсоткової ставки від r j до г2
зменшує планові інвестиції з І(г^) до І(г^;

6 — “кейнсіанський хрест”: зменшення планових інвестицій від 7(rj) до
7(г2) зсуває криву планових витрат вниз, що зменшує дохід від YI до Y2;

в — крива IS: підсумок залежності між відсотковою ставкою і доходом. Із
зростанням відсоткової ставки дохід зменшується.

Алгебраїчне крива IS виводиться так.

Кейнсіанська модель товарного ринку: загальна умова рівноваги

AD=Y=C + I+G. Функція споживання, інвестицій та державних витрат

де с’ = ? PC— гранична схильність до споживання; d— чутливість
інвестицій до відсоткової ставки; CQ, /0 — автономні споживання та
інвестиції.

Підставляючи функції споживання інвестицій та державних витрат, одержимо

Розв’яжемо рівняння відносно Y:

Коефіцієнт d І (1 – с’) характеризує кут нахилу кривої IS. Знак “-”
означає обернену залежність між відсотковою ставкою та доходом.

Зсув кривої визначають мультиплікатори державних витрат т = = 1 / (1 –
с’) та податків т{ = – с’І (1 – с’). Якщо гранична схильність до
споживання зростає, зростають мультиплікатори та значно зсувається крива
IS, а отже, зростає і дохід.

Крива товарного ринку поділяє площину на дві частини: вище кривої IS —
пропозиція товару перевищує попит на товар, отже на ринку — товарний
надлишок; нижче кривої IS має місце товарний дефіцит.

Крива грошового ринку

Графічне виведення кривої LM зображено на рис. 9.2.

Рис 9 2 Виведення кривої грошового ринку

Крива LM відображує усі комбінації доходу та відсоткової ставки, які
виникають при рівновазі на ринку грошей. В усіх точках кривої LM попит
на гроші дорівнює їх пропозиції.

а — ринок реальних грошових коштів. За моделлю грошового ринку у
короткостроковому періоді пропозиція грошей є фіксованою величиною,
рівень цін не змінюється. ??? = const. Попит на гроші є оберненою
функцією відсоткової ставки для даного рівня доходу. Часткова рівновага
на ринку грошей виникає, коли ??? = L (г, У), і визначає рівноважну
відсоткову ставку.

Однак попит на реальні грошові залишки визначається, крім відсоткової
ставки, і обсягом доходу в економіці. При зростанні доходу попит на
гроші зростає, крива L(r, У) зсувається праворуч. Для врівноваження
грошового ринку відсоткова ставка також зростає.

6 — крива LM. Із зростанням доходу відсоткова ставка зростає. Крива LM —
це графічна інтерпретація залежності між доходом і відсотковою ставкою.

Крива LM поділяє площину на дві частини: у точках, що вищі за криву,
пропозиція грошей перевищує попит на них, нижче кривої — пропозиція
грошей менша за попит на них.

Алгебраїчне виведення кривої грошового ринку.

За умовою рівноваги грошового ринку: ??? = L(r, У), або ??? = = k ? –
hr, де ? — дохід, г — відсоткова ставка, k — чутливість попиту на гроші
за відсотковою ставкою.

Рівняння кривої LM одержимо з рівняння рівноваги відносно г або 7:

Кут нахилу кривої LM визначає коефіцієнт k I h. Із зростанням пропозиції
грошей ? або зниженням рівня цін ? крива LM зсувається праворуч.

Рівновага в моделі

Рівновага в економіці визначається сполученням кривих IS та LM (рис.
9.3). Крива IS визначає варіанти співвідношень доходу ? та відсоткової
ставки г, які відповідають рівновазі на товарному ринку. Крива LM
відображає можливі комбінації доходу і відсоткової ставки, які
відповідають рівновазі на грошовому ринку. Поєднання двох кривих
визначає єдину комбінацію доходу ? та відсоткової ставки г.

Рис 9 3 Рівновага в моделі “IS — LM”

Підставивши в рівняння кривої IS

рівняння кривої LM у вигляді залежності відсоткової ставки від доходу

визначимо рівноважний дохід:

Фіскальна та грошово-кредитна політика в моделі

Модель “IS — LM” використовується для аналізу впливу короткострокових
коливань макроекономічної політики на рівноважний рівень доходу в
економіці.

Бюджетно-податкова політика в моделі “IS — LM” з фіксованими цінами.

Якщо держава здійснює стимулюючу бюджетно-податкову політику, то:

1) із зростанням державних витрат на величину AG рівень доходу зростає
на ? 7 = AG I (1 – ? PC);

2) із зменшенням податків на ? ? рівень доходу зростає на AY = AT x х
MFC I (1 – MFC);

3) збільшення доходу сприяє зростанню попиту на гроші;

4) підвищення попиту на гроші при фіксованій пропозиції грошей викликає
зростання відсоткової ставки;

5) зростання відсоткової ставки зменшує рівень планових інвестицій та
споживання, а це частково зменшує рівень доходу. Графічне зображення
стимулюючої фіскальної політики показано на рис. 9.4.

У результаті проведення стимулюючої фіскальної політики крива IS
зсувається праворуч. Однак при цьому зростають відсоткова ставка і
дохід. Внаслідок підвищення відсоткової ставки відбувається витіснення
інвестицій, і ефекти мультиплікаторів не спрацьовують повністю. Гальмом
впливу стимулюючої фіскальної політики стає зменшення планових
інвестицій після зростання відсоткової ставки. Цей ефект називається
ефектом витіснення.

Рис 9 4 Стимулююча фіскальна політика

Загальний висновок можна зробити такий: зростання доходу за моделлю
“витрати — випуск” є більшим за зростання доходу у моделі “IS — LM”.

Стримуюча фіскальна політика.

У результаті проведення стримуючої фіскальної політики крива IS
зсувається ліворуч (рис. 9.5).

Рис 9 5 Стримуюча фіскальна політика

Монетарна політика в моделі “IS — LM”.

Грошово-кредитна політика змінює дохід після зміни відсоткової ставки.

1. Стимулююча грошово-кредитна політика.

Із зростанням пропозиції грошей і за фіксованого рівня цін реальні
грошові запаси МІР зростають. Зменшується відсоткова ставка. Крива LM
зсувається праворуч. Із зменшенням відсоткових ставок зростають
інвестиції і дохід (рис. 9.6).

Рис 9 6 Стимулююча фіскальна політика

Стимулююча грошово-кредитна політика збільшує дохід без ефекту
витіснення.

Стимулююча фіскальна політика може бути ефективною та неефективною. Якщо
ефект витіснення інвестицій менший за ефект збільшення доходу, то
фіскальна політика є ефективною, якщо більший — неефективною.

Вона також є ефективною, якщо інвестиції високочутливі до відсоткової
ставки, а попит на гроші малочутливий до відсоткової ставки, і навпаки.

2. Стримуюча грошово-кредитна політика.

У результаті проведення стримуючої грошово-кредитної політики дохід
зменшується, крива LM зсувається ліворуч (рис. 9.7).

Ефективність проведення фіскальної та грошово-кредитної політики
залежить від коефіцієнтів кривих IS та LM: d — чутливості інвестиції та
h — чутливості попиту на гроші до відсоткової ставки. Якщо d мале, h —
велике, то фіскальна політика ефективніша за грошово-кредитну; якщо d
велике, h — мале, грошово-кредитна політика ефективніша за фіскальну.

Рис 9 7 Стримуюча фіскальна політика Шоки у моделі “IS — LM”.

Зовнішні шоки в моделі “IS — LM” поділяються на шоки на ринку благ та на
грошовому ринку.

Шоки на ринку благ зсувають криву IS, а на грошовому ринку — криву LM,
причому сприятливі шоки — праворуч, несприятливі — ліворуч.

Чинники шоків на ринку благ: автономне споживання та автономні
інвестиції, державні витрати, податки. Чинники шоків на ринку грошей:
пропозиція грошей та автономний попит на гроші.

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Агапова ?. ?., Серегина С. ?. Макроэкономика: Учебник / Под общ. ред.
А. В. Сидоровича. — ?.: Дело и сервис, 2000. — Гл. 9.

2. Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика: Пособие для
подготовки к экзамену. — СПб.: Питер, 2000. — Вопр. 22.

3. Курс экономической теории: Учебник / Под общ. ред. ?. ?. Чепу-рина. —
Киров: АСА, 1999. — Приложение к гл. 22.

4. Макроэкономика I В. М. Гальперин, П. И. Гребенников, А. И. Леус-ский,
Л. С. Тарасевич. — СПб., 1994. — Гл. 6.

5. Манків ?. Грегорі. Макроекономіка: Підруч. для України. — К.: Основи,
2000. — Розд. 10, 11.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019