Класифікація ринку

Ринок класифікують за різними ознаками:

1. За суспільним поділом праці ринок поділяють на

— місцевий;

— регіональний;

— національний;

— світовий або міжнародний.

2. За формами власності

— приватний

— колективний (кооперативний)

— державний

3. За об’єктами обміну:

— товарний

— грошовий

4. За форми конкуренції

— ринок досконалої конкуренції.

5. за організацією обміну.

— оптовий — роздрібний

— експортний

— імпортний.

За історичним процесом розвитку розрізняють: вільний ринок,
монополізований ринок, регульований ринок.

Вільний ринок ( поч. ХVІ — кін. ХVІІІ ст н.е.) — це ринок, на який
возилися товари і послуги багатьох незалежних товаровиробників і жоден з
яких не виготовляв переважаючу частину продукції, і тим самим не міг
вплинути на рівень цін, а ціни встановлювалися шляхом вільної
конкуренції.

Монополізований ринок (поч до кінця 19 ст.) — це ринок, на який везуться
товари і послуги незалежної кількості товаровиробників, кожен з яких
виготовляє переважну частину продукції і може впливати на рівень цін.
Вони диктують свої ціни на ринку, або можуть об’єднатися і зосередити в
своїх руках переважаючу, або основну частину виробництва.

Регульований ринок (20 ст.) — це ринок, який існує в умовах державного
регулювання і контролю за допомогою заходів адміністративного та
економічного характеру.

Адміністративні заходи — антимонопольне законодавство.

Економічні заходи — це кредитна податкова і фінансова політика держави.

Ринки класифікують за видами.

1. Ринок предметів споживання —

це ринок, продають товари довгострокового і короткострокового
користування.

Ринок засобів виробництва, який поділяється на:

— ринок предметів праці (п/п).

— ринок засобів праці

Ринок п/п включає

ринок природних ресурсів

— ринок сировини і матеріалів

Ринок засобів праці включає

— ринок нового устаткування

— ринок уживаного устаткування

— ринок специфічного устаткування.

3. Ринок робочої сили — це ринок праці.

4. Фінансовий ринок включає

а) ринок готівки

б) ринок боргових зобов’язань

в) ринок цінних паперів

г) спекулятивний ринок грошей.

5. Ринок послуг. В ньому розрізняють:

— послуги матеріального і нематеріального характеру.

— матеріально-транспортні послуги.

6. Ринок нерухомості — це ринок, на якому продається земля та будівлі.

7. Ринок інтелектуальної власності — це ринок, де продаються об’єкти
інтелектуальної власності (науково-технічні розробки, патенти, ноухау,
ліцензії).

8. Валютний ринок — це ринок, де купуються і продаються іноземна валюта,
а також платіжні документи, виражені і іноземній валюті.

9. Ринок інформації — сукупність економічних відносин з приводу
збирання, обробки, систематизації інформації та продажу її кінцевому
споживачу.

Похожие записи