.

Класична модель макрорівноваги (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 4827
Скачать документ

Реферат на тему:

Класична модель макрорівноваги

Досягнення макроекономічної рівноваги центральна проблема як
макроекономічної теорії, так і макроекономіки як науки прикладної. Під
макроекономічною рівновагою розуміють досягнення таких
народногосподарських пропорцій, за яких динаміка економічного
розвитку характеризуватиметься бажаною стабільністю:без надлишків
нереалізованого суспільного продукту, але й без його дефіциту; з
повною зайнятістю усіх наявних виробничих ресурсів, але й без їх
нестачі; з незмінними темпами економічного зростання, які б
забезпечували повнокровне розширене відтворення суспільного
виробництва. (В. М. Ковальчук “Макроекономіка” с. 153-156).
Розглянемо макрорівновагу з позицій класичної школи, що є однією з
найбільш відомих в економічній науці. Якщо виходити із сучасних
уявлень про економічну рівновагу, то класична модель виглядає
малопрактичною хоча б тому, що вона виключає з аналізу фактор
держави. Однак, знання класичної моделі необхідне, принаймні, з
двох причин.

По-перше, кейсіанська теорія, завдяки, якій, власне, і виникла
макроекономіка в сучасному розумінні, розвинулась на грунті
конструктивної критики класичної теорії. Для більш грунтовного засвоєння
кейнсіанської моделі необхідно усвідомлювати, що передувало її
виникненню, від чого в ній з часом відмовились, а що сприйнялося і
утвердилось.

По-друге, такі сучасні теоріїї, як монетаризм та теорія,
зорієнтована на пропозицію, грунтуються саме на класичній моделі
макрорівноваги.

Класична модель макрорівноваги грунтується на кількох гіпотезах:

1)Рівновага встановлюється в результаті взаємодії ринків ресурсів,
товарів, грошей та заощаджень(інвестицій).

2)Вихідним у встановленні рівноваги є ринок ресурсів.

3)На ринках ресурсів і товарів існує рівень цін, який врівноважує попит
і пропозицію, і завдяки цінам відбувається автоматичне очищення ринків
як від зайвого попиту, так і від зайвої пропозиції. Тобто класична
економічна теорія виходить з двох основних положень. По-перше,
стверджується, що навряд чи можлива ситуація, в якій рівень сукупних
видатків Y = C + I + G + Xn буде недостатній для закупки продукції,
виготовленої при повній зайнятості ресурсів (тобто, навряд чи мижлива
ситуація, коли AD = AS). По-друге, навіть якщо ця ситуація виникає то
одразу ж змінюється заробітна плата, ціни і ринкова ставка процента,
слідом за спадом сукупного попиту пройде швидкй і незначний спад
виробництва, що стабілізує ситуацію. Важливо, що грошовий ринок
завжди гарантує рівність інвестицій і заощаджень, а звідси і повну
зайнятість ресурсів. Можливе лише “добровільне” безробіття в рамках
природнього рівня. Це означає, що в точці рівноваги AD i AS об”єм
виробництва Y завжди рівний потенціальному Y*. Згідно класичної
економічної теорії, основним фактором, визначаючим динаміку заощаджень
та інвестицій, є ставка процента: якщо вона зросте, то домашні
господарства починають відносно більше зберігати і менше вживати з
кожної додаткової одиниці доходу. Ріст заощаджень домашніх господарств
з часом приводить до зниження цін кредиту, що забезпечує ріст
інвестицій.

Грунтуючись на другому з наведених положень класичної моделі, розглянемо
спочатку ринок ресурсів.

Головним ресурсом у класичній моделі є ресурс праці, щодо якого найбільш
очевидно справджується правило(закон)спадної віддачі факторів.

Ринок робочої сили. На ринку робочої сили взаємодіють попит на працю та
її пропозиція. Причому попит і пропозиція робочої сили є функціями
середньої ральної заробітної плати(Wr).

Під реальною заробітною платою розуміють доход від праці, виражений в
одиницях створеного продукту.

Функція попиту робочої сили LD = LD (Wr) є спадною, що може бути
записано так:

dLD

0

dWr

Функція пропозиції робочої сили LS=LS(Wr), навпаки, зростаюча:

dLD

0

dWr

(І. Радіонова”Макроекономіка та економічна політика”с. 11)

Функції попиту і пропозиції побудовані на графіку

Wr LS(Wr) На графіку показано, що в результаті

взаємодії попиту і пропозиції дося-

Wr1 гаються рівноважна зарплата Wr і рів-

новажна зайнятість L.

Класики вважають, що саморегулювання

ринку праці забезпечує повну зайня-

Wr LD(Wr) тість. Формально визначити повну зай-

Wr нятість – це розв’язати систему рів-

нянь, яка складається з функції попиту

і пропозиції та головної умови(рівнян-

O ня)ринкової рівноваги(LD = LS).

L L

Логіка класичної моделі вимагає переходу від ринку робочої

сили до виробничої функції.

Класична виробнича функція відображає зв’язок між ресур-

сами (факторами)виробництва реальним продуктом, тобто сукупною

пропозицією. Вона має такий вигляд:

Yr = Yr (L, l, K, T), де Yr – реальний ВНП,

L – праця,

l – земля,

K – капітал,

Т – технологічний прогрес.

Таким чином, реальний продукт є функцією кількох макро-

економічних змінних:праці, землі, капіталу(L, l, K), що викорис-

товуються із застосуванням певних технологій(T).

Класична виробнича функція має властивість взає-

мозамінності факторів. Це означає, що один і той же обсяг

кінцевого продукту Y може вироблятися за різного поєднання

факторів виробництва. Ця ж властивість проявляється в тому, що

для збільшення обсягів продукту достатньо збільшити обсяг од-

ного з факторів виробництва або всіх разом(графік2).

1. На графіку зображено дві лінії, що

називаються ізоквантами. Ізокванта АА – B

це геометричне місце точок, які є K A

різними комбінаціями капіталу і пра-

ці(на графіку відмічено дві точки С, D K2 E

і дві комбінації L0 K0 та L1 K1), що за- C F B15

безпечують створення певного обсягу K1 D

продукції. Нехай цей обсяг дорівнює K0 A10

10 одиницям.

2. Ізокванта ВВ передбачає інші комбі-

нації капіталу і праці(у нас це L K та O L1 L0 L3 L2 L

L K і відповідні їм точки Е і F), що

Графік 2.

дають можливість створити більші обсяги продукту, наприклад 15

одиниць.

3. Продукт обсягом 10 одиниць може бути створений як ком-

бінацією факторів L0 K0 , так і іншою комбінацією – L1 K1, яка у

порівнянні з попередньою означає зменшення праці(від L0 до L1)

і збільшення капіталу(від K0 до K1 ). Тобто ми одержуємо той же

продукт, але за іншого поєднання факторів.

4. Перехід до більших обсягів продукту(від АА до ВВ)мож-

ливий, як показано на графіку, або шляхом зростання залученої

праці(від L1 до L2 ), коли маємо комбінацію факторів L2 K1 , або

шляхом збільшення обох факторів, коли мaємо іх комбінацію L3 K2.

Але, яким чином взаємозамінність факторів пов’язана з

проблемою рівноваги? Для роблеми рівноваги актуальним є питан-

ня:як забезпечується збільшення Yr за рахунок кількісного зро-

стання одного з факторів виробництва.

Класична модель грунтується на визнанні закону спадної

граничної продуктивності, або віддачі факторів. Тобто, в умовах

певної технології виробництва збільшення якогось із факторів

при незмінності інших, починаючи з їх певної комбінації. перед-

бачає зменшення приростів виробництва.

Зрозуміло, що дії цього закону”підпорядковується” і вироб-

нича функція Yr = F(L, l, K, T).

Відповідно до вимоги цього закону, для виробничої функції

повинно бути властиве додатне ззначення похідної першого по-

рядку dYr/dL>0, що відображає факт збільшення продукту при за-

лученні додаткового ресурсу, і водночас від’ємне значення

похідної другого порядку d2 Yr/dL2 MD =1/V Y MS = MD M 1. На графіку зображено незалежність MD = (I/V) Y пропозиції грошей від продукту (лінії МS розміщені паралельно осі Y) і пряма залежність попиту на гроші МD від величини Y . M2S 2. Рівновага на грошовому ринку перед- бачає, що при певній пропозиції МS1 M1S лише номінальний продукт Y1 , який за- довольняє цю пропозицію. Збільшення пропозиції до МS2 призводить до зро- O Y1 Y2 Y стання номінального продукту до Y2. Ринок товарів. Особливістю рівноваги на товарному ринку за класичною моделлю є те, що попит на реальний продукт YDr роз- глядається тут як спадна функція загального рівня цін, а про- позиція YSr - як повністю нееластична за ціною. Функція попиту: YDr = YDr (P); d YDr /dP Yr Yr Yr YrS YrD Виробнича функція Ринок товарів 1. Поєднання графіків дає можливість проілюструвати, що пропозиція на ринку товарів визначається виробничою функцією і не залежить від рівня цін. 2. Попит на товари залежить від рівня цін:із їх збільшенням попит спадає, і навпаки. Отже, рівновага нацьому ринку встановлюється завдяки зміні рівня цін. Ринок заощаджень(інвестицій). Як уже зазначалося, згідно з класичною моделлю, на товарному ринку діє правило пристосування попиту до пропозиції. Який же механізм гарантує це пристосування? Аналіз ринку заощаджень(інвестицій)і покликаний це пояснити. Сукупний попит у замкненій економіці(без урахування зовнішнього ринку)складається з двох компонентів:споживання С і інвестиції I. Інвестиції створюються заощадженнями S. Відповідність заощаджень інвестиціям забезпечується на ринку заощаджень(інвестицій), де попит і пропозиції врівноважуються. Формалізуємо класичну гіпотезу щодо тих процесів, які відбуваються на цьому ринку: Y = C + I Y = C + S I = S За класичною моделлю, вирішальну роль у встановленні рівноваги на цьому ринку відіграє ставка процента. Вважається, що завжди існує процент i, який урівноважить попит і пропозицію. Функція заощаджень. Заощаджнення є ф-цією процента і реального продукту. Залежність між ними пряма: чим вищий процент і більший реальний продукт, тим більші заощадження: S=S(i, Yr ); dS/di>0; dYr /di 1. На графіку зображено три функції: інвестиції I(i), споживанняC(i, Y )та Yr побудована шляхом складання перших D двох ф-ція сукупного попиту YDr (i, Yr). Yr(i, Yr) 2. Ставка процента і є тим економіч- C ним інструментом, який визначає роз- C(i, Yr) поділ Yr на C та I. I I(i) I, S Зміна ставки процента(i) не спричинює зміни сукупного попиту YDr. Останній, як уже зазначалось, у класичній моделі лише пристосовується до сукупної пропозиції. Але збільшення і викликало зміну розподілу Y на користь споживання. Поглянемо на класичну модель як на певну цілістність. Для цього об'єднаємо графіки ринків відповідно до логіки їх розгляду в класичній моделі. Wr LS (Wr) Wr LD (Wr) L L 1)Ринок ресурсів S S Yr Yr Yr Yr Yr Yr YrD (P, Yr) 2)Виробнича ф-ція 4)Ринок товарів. Розподіл сукупного попиту Yr на спожив. та інвестицій Y MS I, S MD(Y) I(i) Y I, S S(i) M i i 3)Ринок грошей 5)Ринок заощаджень (інвестицій) Пояснення до системи графіків: 1. Сукупність графіків у їх певній послідовності дає можливість демонструвати, як забезпечується загальна рівновага і формується економічний оптимум за класичною моделлю. 2. Першим у цій логічній послідовності є ринок ресурсів(робочої сили), взаємодія попиту і пропозиції на якому визначає рівновагу при повній зайнятості. 3. Другою є виробнича функція, яка показує зміну пропозиції у разі збільшення факторів. Вона у поєднанні з ринком робочої сили показує той реальний обсяг виробництва(пропозиції), який забезпечує повне використання ресурсів. 4. Третім є ринок грошей, який не впливає на величину реального продукту, але визначає номінальний продукт. Тому він зображений як такий, що прямо не пов'язаний з іншими графіками. 5. Четвертий у логічній послідовності це ринок товарів. Пропозиція на ньому визначена виробничою функцією, тому виступає як екзогенна величина, незалежна від рівня цін. 6. П'ятий це ринок нагромаджень(інвестицій), на якому встановлюється рівноважна ставка процента. Остання регулює розподіл сукупного попиту на споживання і інвестиції. Представники власне класичної школи Адам Сміт, Томас Роберт Мальтус, Джеймс Міль, Джон Стюарт Міль, Жан Батист Сей не створили загальної, формалізованої і цілісної моделі макрорівноваги. Як нам уже відомо Ж. Б. Сей намагався деталізувати окремі елементи і механізм дії класичної "моделі" економічного кругообігу, вважаючи пропозицію товарів тим фактором, що визначає рівень доходу і зайнятості населення. Тому слід всіляко збільшувати пропозицію, нарощуючи виробництво. Пропозиція у моделі Сея породжує попит на товари, виробництво будь-якого обсягу продукту забезпечує доход, який необхідний для закупівлі всього продукту на ринку, тобто пропорційність забезпечується автоматично. При цьому усі заощадження населення дорівнюють інвестиціям: S=I. Отже, Сей сформулював закон ринку, на якому й будується класична схема економічного кругообігу;за ним обмін продукту на продукт автоматично веде до рівноваги між купівлею і продажем, а якщо певні товари не знаходять собі покупця, це означає, що "інші виробництва дали товарів менше, ніж необхідно". Ж. Б. Сей, як і Сміт та Рікардо, вважав, що глибокі диспропорції відтворення неможливі при нормальному функціонуванні ринкової економіки, він допускав лише часткове перевиробництво окремих товарів.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020