.

Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 3058
Скачать документ

Державне регулювання економіки у зарубіжних країнах.

План.

1. Західноєвропейська модель.

2. Американська модель.

3. Японська модель.

4. Скандинавська модель

5. Моделі державного регулювання становлення і розвитку ринкового

господарства в нових індустріальних країнах.

6. Державне регулювання економіки східноєвропейських країн

в період переходу до ринку

Західноєвропейська модель

В регулюванні ринку країн Західної Європи можна виділити два періоди:
інтенсивного розвитку механізмів державного регулювання і дерегулювання.

В період після “великої кризи” в Західній Європі почали широко
використовуватись різні форми втручання держави в економіку. В довоєнний
і післявоєнний період розвиток господарських систем Західної Європи
відбувався у відповідності з основними рецептами кейнсіанства.

Держава активно кооперувалась з приватним капіталом, беручи на себе
відповідальність за створення нових галузей і реконструкцію старих. Для
50—60-х років характерне досить сильне втручання в економіку, прийняття
обов’язкових для підприємств планів. В 70-х роках був здійснений перехід
до індикативного планування, яке дозволило на демократичній основі
координувати позицію держави і приватного бізнесу.

У механізмі регулювання сучасного ринкового господарства країн Західної
Європи індикативне планування замінюється стратегічним.

Головний принцип централізованого керівництва у Західній Європі полягає
у створені центральними органами регулювання” штучних правил гри”для
господарських суб”єктів, які спонукають їх діяти у бажаному для
економічної ситуації напрямі.

Чітко виявились два нових підходи в державному регулюванні ринкового
господарства: макрорегулювання, засноване на податково-бюджетному і
кредитно-грошовому інструментарії, та індустріальна політика,
спрямована на структурну перебудову економіки.

Макроекономічна політика державних органів у країнах Західної Європи
спрямована на створення максимально сприятливих умов для приватного
прибуткового нагромадження капіталу.

Європейські країни виробили засоби стимулювання ринкових підприємств
(венчурного

бізнесу), які працюють на найновіших напрямках науково-технічного
прогресу, шляхом безпосереднього виділення державних кредитів, зниження
оподаткування на біржові доходи, надання державних гарантій.

Особливістю сучасного західноєвропейського ринку є інтеграція і перехід
від внутрідержавного до міждержавного його регулювання. І на
національному і на міждержавному рівнях здійснюється певне втручання в
господарське життя ЄС з боку Комісії Європейської співдружності. Ради
Міністрів ЄС, Європейського парламенту і суду ЄС.

Американська модель

Сучасна ринкова економіка США є не стихійною, а регульованою державою.

У США механізм державного регулювання пройшов декілька етапів. На
початку 70-х років у режимі жорсткого адміністративного регулювання
перебувало багато галузей економіки США. Основними причинами введення
жорсткого регулювання галузей економіки були обмеження монополії і
обмеження конкуренції. В арсеналі елементів державного регулювання ринку
США важливе місце зайняло державне програмування економіки, яке охопило
розробку як загальнонаціональних, так і регіональних програм.

У 80-і роки США відмовились від традиційної системи регулювання, яка
грунтувалась на кейнсіанській моделі і замінили її системою, основаною
на проведені політики монетаризму і економічної теорії «пропозиції».
Держава регулює відносини сторін, забезпечує їх свободу, стимулює чесну
ділову активність і карає тих, хто ігнорує право та інтереси суб’єктів
ринку. В умовах сучасної ринкової економіки, яка характеризується
наявністю великої кількості не тільки малих і середніх підприємств, але
й монополізованих комплексів, ринкове саморегулювання доповнюється і
формується в механізм цілеспрямованого макроекономічного регулювання.

При цьому зусилля держави концентруються на недопущенні монополізму,
контролі за реалізацією антимонопольного законодавства, стимулюванні
передових технологій.

В практиці державного регулювання економіки США широко використовується
система державних замовлень(атомна, аерокосмічна промисловість,
електротехнічна ..)

Важливе місце в регулюванні ринку США відводиться фіскальній політиці.
Суть її полягає у встановленні державного оподаткування і державних
витрат з таким розрахунком, щоб вони допомагали гасити коливання
економічного циклу, сприяли, високому рівню зайнятості, обмежували
інфляцію або пом’якшували дефляцію (застій).

Таким чином, пряме і непряме (опосередковане) втручання держави в
економічне життя США грунтується на системі теоретично обгрунтованих і
перевірених господарською практикою методів і важелів, які є
універсальними.

Японська модель

Японія належить до країн, у яких оптимально поєднуються регулююча і
спрямовуюча роль держави з функціонуванням механізмів ринку..

Сучасна японська економіка відрізняється від західно-європейської і
економіки США значно вагомішою роллю державної участі.

В Японії склалась розвинута система державного програмування. Для
виконання функції регулювання розробкою і реалізацією макроекономічних
проектів тут створена система органів програмування і регулювання,
підпорядкованих Економічній Консультативній Раді,де застосовуються
найновіші методи експертних оцінок, економічного прогнозування і
програмування..

Другим напрямком державного регулювання в Японії є різні форми виливу на
приватний капітал. Форми дії на приватний капітал в Японії охоплюють
систему жорстких юридичних заходів з відповідними формами контролю через
адміністративний апарат і поліцію, контроль з боку державних органів
управління, систему економічних заходів (надання грошових субсидій,
регулювання цін, введення додаткових податків, надання податкових пільг,
застосування диференційованої кредитної політики).

Застосовуючи арсенал перерахованих економічних важелів, держава здійснює
протекціоністську політику в галузях і сферах суттєво важливих для
Японії.

Японія має великий досвід державного управління науково-технічним
прогресом. Відома програма «Технополіс» втілює системний підхід до
управління науково-технічною діяльністю і передбачає створення 19 міст
науки, довгострокове планування випуску і збуту продукції.

Ефективність державного регулювання економіки в Японії забезпечується
наявністю «напівурядових організацій», які уособлюють злиття бізнесу і
державного апарату.

Скандинавська модель.

Характеризується деякими особливими рисами державного регулювання,
притаманними Данії, Фінляндії, Норвегії, Ісландії, Швеції: тут успішно
поєднуються приватна власність і ринкова конкуренція з урядовими
програмами, спрямованими на рівномірний розподіл прибутку, на підтримку
непрацездатних, компенсацію втрат, зв’язаних з нестабільністю ринкової
економіки. Відмінність скандинавської моделі від моделі держав
Європейської співдружності — більший ступінь соціального захисту і
забезпечення населення.

В системі державного регулювання країн Північної Європи можна виділити
два періоди: ранній (від XIX ст. до Другої світової
війни)–невтручання уряду у функціонування.

пізній (після Другої світової війни)–запровадження жорсткого
регулювання ринку, політики, спрямованої на підтримання низького рівня
безробіття через збільшення сектора сфери послуг.

В економіці скандинавських країн домінує Швеція. Економічна політика
держави спрямована на такі цілі: підтримка високої і стабільної
зайнятості, забезпечення швидкого економічного зростання, вирівнювання
доходів, підтримка регіональної економічної рівноваги, досягнення
прийнятливої стабільності цін, охорона навколишнього середовища,
забезпечення роботою, співучасть у виробництві і зростання допомоги
країнам, що розвиваються. Складовими елементами економічної політики є
податкова, грошова, політика на ринку праці, регіональна політика.

За обсягом державного втручання в економічне життя Швеція займає
перше місце в світі. Центральний уряд робить вплив на економіку в
основному через систему економічних важелів. Головний з них — державний
бюджет.

У державному регулюванні економіки Швеції спостерігається поєднання
кейнсіанської ідеї регулювання «ефективного попиту» і підтримання рівня
зайнятості з використанням різних методів стримування інфляції.

Головне, що шведська модель дозволяє обмежити стихію ринку і не боятися
його.

Для Фінляндії характерний високий рівень державного регулювання
економіки і значна роль держави в підприємницькій діяльності.
Найважливішим інструментом державного регулювання економіки у Фінляндії
є оподаткування. Податкові органи країни наділені правами дізнання і
слідства.

Державна політика Данії спрямована на сприяння розвитку екологічно
чистих виробництв, розробку безвідходних технологій, технологій
утилізації відходів виробництв і побуту, виробництва устаткування для
охорони навколишнього середовища.

Моделі державного регулювання становлення і розвитку

ринкового господарства в нових індустріальних країнах.

Особливістю розвитку нових індустріальних країн, до яких належить ряд
країн Латинської Америки (Аргентина, Мексика, Бразилія, Колумбія, Чілі),
країни Південно-Східної Азії (Південна Корея, Гонконг, Малайзія,
Таїланд, Філіпіни, Індія, Пакистан, Сингапур, Тайвань) є глибокі
внутрішні перетворення, зміцнення демократії, структурна перебудова
економіки.

Ринковий механізм нових індустріальних країн формується на основі
правового державного регулювання, яке опирається на історичні,
культурні, національні традиції. В них відсутнє стремління до
універсалізації, домінує свобода у виборі форм і засобів розвитку.

Південно-корейська модель державного регулювання є прикладом унікального
поєднання жорсткого державного планування та ринкового механізму. Але
особливість регулювання полягає в тому, що держава взяла на себе ті
галузі економіки, які є не під силу приватному бізнесу. Державний план
носить індикативний характер, містить конкретні орієнтири для
підприємств. Державне регулювання економічного життя Кореї включає
планування макроекономічних показників, застосовування кредитних і
податкових заходів стимулювання експорту і обмеження імпорту, жорсткий
контроль за фінансовою сферою, банківське регулювання грошового обігу і
безпосереднє управління державним сектором.Заслуговує уваги
цілеспрямована науково-технічна політика Південної Кореї.

У сфері державного регулювання НІК знаходиться експорт та імпорт робочої
сили, який дозволяє отримати в результаті цієї роботи значний
економічний ефект.

Результатом державного регулювання є продуманий вибір галузевих
пріоритетів, формування ключевих галузей, індустріалізація економіки,
перехід від імпорторозміщення до експортної орієнтації, високих
технологій і наукомісткого виробництва

Державне регулювання економіки східноєвропейських країн

в період переходу до ринку.

В залежності від строків переходу до ринкового господарства країни
Східної Європи можна поділити на дві групи: перша — Югославія, Угорщина,
Польща, де ці процеси розпочались декілька десятиріч тому, і друга —
Болгарія, Чехія, Словаччина, Румунія, колишня НДР, які приступили до
реформ наприкінці 80-х — початку 90-х років. Відповідно до цього вони
відрізняються рівнем нагромадженого досвіду в сфері регулювання
економіки.

Якщо експерименти використання ринкових відносин, які застосовувались
країнами першої групи в попередні періоди (в 50-і, 60-і роки)
грунтувались на концепції можливості ринкового господарства в умовах
соціалізму, то моделі формування ринку країн другої групи базуються на
ідеї ринку або чисто капіталістичного типу, або заснованого на моделі
«змішаної економіки».Спільним є те,що усі східноєвропейські країни при
вироблені власних ринкових моделей орієнтувалися на держави з розвинутою
системою підприємництва, хоча неминуче вносили у розв”язання конкретних
питань специфічні доповнення відповідно до існуючих умов.

Основна література: А.Ф.Мельник “Державне регулювання економіки”К: 1994р
ст 20-34.

Т.Г Морозова А.В. Пикулькин «Государственное регулированиеэкономики и
социальный

комплекс» М: 1997 .

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020