.

Загальна характеристика суджень (контрольна)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
1 6441
Скачать документ

Контрольна робота

З логіки

Зміст

Вступ

Загальна характеристика суджень

Структура судження

Судження і речення

Про роль запитання в судовому пізнанні

Просте судження, види і структура

Категоричні судження їх види

Розподіленість термінів у судженнях

Логічні змінні та логічні постійні

Судження і пропозиційна функція

Поняття про квантори

поділ суджень за модальністю

Відношення між судженнями. Види відношень

Список використаної літератури

Вступ

Останнім часом в юридичній діяльності усе відчутнішим стає дефіцит
логічної культури. Його неможливо подолати, не вивчивши основи логіки,
не навчившися застосовувати її в юридичній практиці. Через це основний
принцип логіки, відповідно до якого усі результати практики обговорення
та вирішення правових проблем повинні бути строго доказові та чітко
аргументовані, є фундаментальною підвалиною всієї юридичної діяльності.

Юридична діяльність визначається не лише певними процесуальними діями,
але й інтелектуальною взаємодією – дискусією осіб, втягнених до процесу
правового пізнання. З такої позиції основним пізнавальним завданням
правового дослідження є відшукання та логічно аргументоване
обгрунтування істини у справі.

Наука логіка навчає, як правильно будувати умовиводи, доведення,
прищеплює вміння правильно оперувати поняттями й судженнями, застерігає
від можливих логічних помилок. Незнання законів та правил логіки,
невміння користуватися ними в процесі правового дослідження нерідко
призводять до різноманітних логічних помилок, котрі в професійній
діяльності юриста одночасно виявляються юридичними помилками. Тому
законодавець визнав за необхідне закріпити вимоги основних законів
логіки в нормах права, перевести їх до рангу нормативних вимог.

СУДЖЕННЯ

Загальна характеристика суджень

Пізнаючи предмети і явища навколишнього світу, виділяючи в них певні
ознаки, ми висловлюємо судження. Наприклад: “Право є надбудова”; “Злочин
є діяння суспільне небезпечне”; “Крадіжка здійснюється тільки навмисне”
і т. д.

Судженням називається думка, в якій утверджується або заперечується
що-небудь про предмети та явища об’єктивної дійсності.

Судження відображає наявність або відсутність у предметів певних
властивостей, ознак, зв’язків і відношень. У судженні виражається наше
знання про саме існування предметів і явищ та про всі різноманітні
зв’язки й відношення між предметами, явищами та їхніми властивостями. За
допомогою суджень ми охоплюємо предмет у найрізноманітніших його
проявах.

Таким чином, судження — це не просто зв’язок понять чи уявлень, за
котрими немає ніякої реальності, як твердить ідеалістична логіка, а
відображення дійсно існуючих суттєвих зв’язків і відношень між
предметами.

Судження може бути або істинним, або хибним.

Істинним називається таке судження, котре правильно відображає
дійсність, відповідає тому, що є насправді.

Хибним є судження, яке неправильно відображає дійсність, не відповідає
тому, що є насправді.

Так, судження: “Народ — творець історії”; “Суд — орган правосуддя”;
“Вирок суду має бути законним і обґрунтованим” — є істинними, вони
відповідають дійсності, правильно відображають її. А таке судження, як
“Харків більший від Києва”, “Мистецтво не відображає дійсності”,
“Крадіжка не є злочин” — хибні, оскільки те, що висловлюється у кожному
з них не відповідає дійсності.

Питання про те, яким є кожне конкретне судження — істинним чи хибним,
розв’язується практикою.

Структура судження

Судження складається із судження, предиката і зв’язки.

Суб’єкт — це те, про що йдеться у судженні. Суб’єкт — не сам предмет
дійсності, а поняття про нього. Суб’єкт позначається літерою S (перша
літера латинського слова subjectum).

Предикат — це те, що мовиться у судженні про предмет думки. Предикат є
поняттям про те, що стверджується або заперечується про предмет,
виражений суб’єктом. Позначається предикат літерою Р (від латинського
слова рraedicatum).

Суб’єкт і предикат судження називаються термінами судження.

Зв’язка в судженні є відображенням зв’язку, існуючого між предметом
думки і певною властивістю; зв’язка установлює, належить чи не належить
предметові судження властивість, мислима в предикаті. Зв’язка
виражається такими словами, як “є”, “не є” тощо.

Наприклад, у судженні “Правові відносини є вольові відносини” суб’єктом
є поняття “правові відносини”, предикатом — поняття “вольові відносини”,
зв’язка виражена словом “є”.

Судження як форма мислення є єдине ціле. Кожна з частин судження
(суб’єкт, предикат і зв’язка) окремо не може скласти судження. Одну
частину судження не можна відривати від другої та абсолютизувати.
Суб’єкт у судженні не може бути суб’єктом без предиката, а предикат —
без суб’єкта. Обидва вони немислимі без зв’язки між ними, унаслідок якої
вони і стають суб’єктом і предикатом судження. Судження без суб’єкта,
або без зв’язки, або без предиката бути не може. Якщо є предикат, то має
бути і суб’єкт; якщо є суб’єкт, то має бути й предикат. Якщо у судженні
говориться щось, то має бути названий і той предмет думки, котрому
належить чи не належить це “щось”. Якщо в судженні наявний суб’єкт, то
необхідно виявити і його предикат, тобто те, що стверджується чи
заперечується про предмет, виражений суб’єктом.

Так, судження, виражене безособовими реченнями, як, наприклад,
“Вечоріє”, “Світає”, “Сутеніє”, “Дощить” і т. д мають суб’єкт і
предикат. Речення “Вечоріє” виражає судження “Вечір (суб’єкт) надходить
(предикат)”. Речення “Дощить” має судження “Дощ (суб’єкт) іде
(предикат)”.

Такі судження, виражені називними реченнями, в яких дається відповідь на
будь-яке запитання, наприклад, “Кафедра” (при відповіді на запитання “Що
це?”), “Зима” (на запитання “Що тепер?”) тощо, мають не тільки предикат,
а й суб’єкт, хоч останній словесно й не виражений. Так, у реченні
“Кафедра”, що є відповіддю на запитання “Що це?”, суб’єкт — поняття
“це”, а предикат — “кафедра” (“Це — кафедра”), а у судженні “Зима”, що є
відповіддю на запитання “Що тепер?”, суб’єктом є поняття “тепер”, а
предикатом “зима” (“Тепер зима”).

Суб’єкт і предикат судження містять знання не однакового характеру.
Суб’єкт виражає знання про предмет думки, а предикат — про ознаку,
відношення, властивість, що належить або не належить предмету. Суб’єкт
містить знання відоме, а предикат — нове, раніше не відоме знання.
Предикат є характеристикою предмета думки, через нього ми з’ясовуємо те,
що властиве (або не властиве) даному предмету. Предикат завжди несе нове
знання про вже відомий предмет. Тому кожне нове судження про якийсь
предмет розкриває нам ще невідому, нову його сторону. І чим більше
суджень ми висловлюємо про предмет, тим повніше охоплюємо цей предмет.

Судження може складатися з одного суб’єкта і одного предиката або з
кількох суб’єктів і предикатів.

За складом суб’єкта й предиката судження поділяються на прості та
складні.

Простим судженням називається судження, яке складається з одного
суб’єкта і одного предиката.

Складним судженням називається таке судження, в якому наявні кілька
предикатів чи суб’єктів. Складні судження складаються з кількох простих
суджень.

Судження і речення

Кожне судження граматично завжди виражається у формі речення. Судження
не може існувати поза реченням. Речення є безпосередньою дійсністю
судження, його матеріальною оболонкою. Проте не всяке речення виражає
судження.

Характерні особливості судження полягають у ствердженні або запереченні
чого-небудь про що-небудь. Тому якщо у реченні що-небудь стверджується
або заперечується, то воно виражає судження, якщо ж у реченні відсутнє
ствердження або заперечення, то таке речення не є судженням.

Речення, як відомо, бувають розповідні, питальні і спонукальні.

У розповідних реченнях, наприклад, “Суд є орган правосуддя”; “Експерт не
є свідок” тощо обов’язково в наявності або ствердження, або заперечення,
тому будь-яке розповідне речення є судженням. Це не означає, звичайно,
що різниця між судженням і реченням у таких випадках зникає, вона
лишається. Судження — категорія логічна, речення — категорія граматична.
Судження завжди тричленне: воно має суб’єкт, предикат і зв’язку. Речення
не завжди є тричленним: воно може бути й одночленним (“Світає”;
“Морозить” тощо), і двочленним (“Дощ іде”, “Мир переможе” і т. д.), і
многочленним (“Київ є найкрасивіше місто України” тощо). Окрім підмета й
присудка, граматично речення має й другорядні члени: означення, додаток,
обставину.

Логічна будова суджень інтернаціональна. В основних своїх рисах вона є
спільною для найрізноманітніших народів. Будова речення, навпаки,
значною мірою національна, вона визначається сукупністю граматичних
особливостей, характерних для даної мови, що відрізняє її від інших мов.

Так розв’язується питання про співвідношення судження і речення, коли ми
розглядаємо судження і розповідне речення.

Призначення питальних і спонукальних речень інше, ніж ствердження чи
заперечення. Сутність питального речення полягає у постановці запитання,
а спонукального речення — у вираженні спонуки. Коли ми ставимо
запитання: “Петренко — співучасник?”, то в самому запитанні ще немає ні
ствердження, ні заперечення, ми не стверджуємо того, що Петренко є
співучасником, і не заперечуємо цього, тобто не висловлюємо якогось
певного судження про Петренка. Те, на що спрямоване запитання, нам ще не
відоме. Отже, коли ми ставимо запитання, наприклад: “Де ти був учора о
10 годині вечора?”; “Хто дав вам цю річ?”; “Де стояв потерпілий?”; “Кому
належить ця сокира?” і т.д., то ми ще не висловлюємо суджень. Судженням,
тобто думкою, у якій щось стверджується або заперечується, буде тільки
відповідь на запитання, а саме:

“Учора о 10 годині вечора я був у кіно”; “Цю річ дав мені Петренко”;
“Потерпілий стояв біля вікна свого будинку”; “Ця сокира належить
Ніколаєву” і т. д.

Від запитальних речень слід відрізняти риторичні запитання, такі,
наприклад, як “Хто не знає наших депутатів?”, “Кому не дорога пам’ять
про свою школу?”, стверджувальні думки про те, що “Усі знають наших
депутатів”, “Кожному дорога пам’ять про свою школу”, які є судженнями.

У спонукальних реченнях, наприклад: “Зачиніть двері!”; “Подайте води!”;
“Відійдіть!”; “Не чіпайте!”; “Будьте уважні!” тощо, як і у реченнях
питальних, теж відсутнє і ствердження, і заперечення. Тому спонукальні
речення не є судженнями.

Про роль запитання в судовому пізнанні

У процесі пізнання людиною дійсності постановка запитань має велике
значення. Запитання є осмисленим виразом нашого прагнення до знання,
розв’язання тієї чи іншої проблеми. У формі запитання формулюється
пізнавальне завдання, намічається напрямок процесу пізнання. Без
запитання неможливі здобуття нових знань, розвиток науки.

До питань категорії “істинно” і “хибно”, якими характеризуються
судження, не застосовні. Не можна сказати “Це запитання є істинним” або
“Це запитання є хибним”. Запитання може бути або правильним, або
неправильним. Тому, коли ми маємо справу із запитанням, нас цікавить
перш за. все те, правильно чи неправильно воно поставлене, оскільки
правильна, послідовна і своєчасна постановка запитання є істотною
умовою успіху у процесі пізнання.

Правильній постановці запитання надається велике значення у будь-якій
науці, у будь-якій галузі пізнання.

Значна увага правильній постановці запитань надається в юридичній науці
і судовій практиці, особливо під час розслідування та розгляду
кримінальних справ і, зокрема, під час планування розслідування,
побудови версій, збирання і перевірки доказів, під час допиту свідків,
потерпілих і обвинувачуваних, у судовій експертизі та інших слідчих
діях.

Так, теорія кримінального процесу і криміналістика виходять із того, що
під час допиту свідків, потерпілих і обвинувачуваних, запитання мають
бути сформульовані стисло, чітко і виразно, у зрозумілих для
допитуваного виразах, на які він міг би дати чітку і недвозначну
відповідь. Під час допиту немає нічого шкідливішого, ніж постановка
розпливчатих запитань, невиразних або не зовсім ясних тому, кому вони
задаються, оскільки на такі запитання, як правило, будуть здобуті
відповіді, що мають характер загальних суджень. Не можна ставити
громіздких запитань, поєднуючи в одному кілька запитань, що охоплюють
різні факти або обставини, оскільки у разі складного запитання
допитуваний безперечно опустить у відповіді якусь обставину, котра може
мати істотне значення для справи.

Недбале формування запитань, зневага до їх деталізації, непослідовність
призводять до того, що чимало доказових фактів, відомих свідку, можуть
випасти з поля зору слідчого і суду, оскільки свідок або не згадає про
них, або передасть Їх із викривленням.

Під час допиту свідка не допускаються навідні запитання, тобто такі, у
формулюванні яких є очікувана, бажана відповідь. Наприклад, запитання
“Чи не був обвинувачуваний у костюмі чорного кольору?” є неправильним.
Запитання ж у такій формі: “Як був одягнутий обвинувачуваний?” — буде
правильне, не навідне. Навідні запитання неприпустимі тому, що вони
підказують, навіюють свідку відповідь, і свідок у цих випадках говорить
не про те, що він сам бачив, знає чи пам’ятає, а повторює те, що йому
було підказане навідними запитаннями.

Важливе значення під час допиту свідків має правильна постановка
запитань додаткових, уточнюючих, тих, що нагадують, та інших запитань.

Просте судження, види і структура

Прості судження, залежно від того, що вони відображають — властивість чи
відношення, поділяються на атрибутивні судження та судження із
відношенням.

Атрибутивним судженням називається таке судження, у якому стверджується
або заперечується належність предмету визначеної властивості чи ознаки.

Приклади атрибутивних суджень: “Цукор солодкий”; “Норми права мають
примусовий характер”; “Суд не утворює нового права” тощо.

Структура атрибутивних суджень, у яких стверджується належність предмету
певної властивості, виражається формулою S є Р. Атрибутивні судження, у
яких заперечується належність предмету певної властивості, мають формулу
S не є Р.

Атрибутивні судження можна тлумачити і як судження належності предмету
властивості, і як судження належності предмета до класів предметів. Так,
судження “Дарування є угода” можна розглядати і як судження, включаючи
“дарування” до класу “угод”, і як судження належності, підходити до
дарування як до такого правовідношення, котре має властивість “бути
угодою”.

Судження із відношенням — це судження, що відображає відношення між
окремими предметами або їхніми ознаками,

Прикладами таких суджень є; “Київ західніше від Харкова”; “Київ більший
за Львів”.

Судження відношення виражають найрізноманітніші відношення між
предметами і явищами: часові, просторові, відношення за якістю,
кількістю, формою, тотожності, протилежності тощо. Тому у практиці
мислення ми стикаємося із найрізноманітнішими судженнями відношення.

Структура суджень із відношеннями може бути виражене формулою aRb. Тут a
і b позначають поняття про предмети, а R – відношення між ними.
Читається ця формула так:

“Між предметами а і b існують відношення R”. Якщо відношення існують не
між двома, а між трьома предметами, то структуру судження записують так:
“(а, b, с)R”. Приклади таких суджень: “Полтава знаходиться між Києвом і
Харковом”; “Микола і Петро — брати обвинувачуваного у справі К” і т. д.
Судження про відношення, як і будь-яке судження, має
суб’єктно-предикативну структуру. Предмети а і b, про які йдеться у
судженні,— це суб’єкт судження, а відношення R, що їх пов’язує,—
предикат. Отже, предикат є відношення. Але оскільки властивість
притаманна окремим предметам, а відношення мають місце між двома, трьома
і більше предметами, то предикати бувають одномісними і багатомісними.
Предикат, який відображає властивість, називається одномісним, а ті, що
виражають відношення — багатомісними предикатами. Останні можуть бути
двомісними — у судженнях, які мають структуру (а, b)R; тримісними, коли
судження мають структуру (а, b, с)R і т. д.

Особливий клас простих суджень утворюють судження існування. Судження
існування (екзистенціальні судження — від латинського слова ехistentia —
існування) — це такі судження, в яких утверджується чи заперечується сам
факт існування або не існування предмета. Наприклад: “Матерія існує”
“Світ існує”, “Безпричинних явищ не буває”, “Право окремо від держави не
існує”, “Існує незакінчений замах” тощо. Суб’єктом цих суджень є те, про
що йдеться у судженні (“матерія”, “світ”, “право”), предикат виражений
словом “існує”. Зв’язка чітко не виражена словами (“є”, “не є”), але це
не означає, що вона відсутня. Структура цих суджень може бути виражена
формулою: “S є Р”, “S не є Р”.

Особливість судження існування полягає в тому, що воно відбиває не
зв’язок предмета з його ознакою і не відношення між предметами, а сам
факт буття чи небуття якогось предмета або явища, інформує про те, що
щось існує чи не існує.

Категоричні судження, їх види

Категоричним судженням є судження, в якому щось стверджується чи
заперечується у безумовній формі. Наприклад: “Петренко — студент”,
“Злочин є діяння суспільне небезпечне”, “Купівля-продаж є договір” тощо.

Категоричне судження є судження атрибутивне, в ньому стверджується чи
заперечується належність предмету певної властивості або ознаки.
Категоричні судження поділяються на види за якістю та кількістю.

За якістю судження бувають ствердні і заперечні.

Ствердним називається судження, яке відбиває наявність У предмета якоїсь
ознаки. Наприклад; “Злочин є діяння суспільне небезпечне”, “Норми права
мають примусовий характер” і т. д. Ствердне судження має таку формулу: S
є Р.

Заперечним називається судження, в якому йдеться про відсутність у
предмета якоїсь ознаки. Наприклад: “Студент Іваненко не відмінник”,
“Жодна держава не має права втручатися у внутрішнє життя іншого народу”
тощо. Формула заперечного судження: S не є Р.

У заперечних судженнях заперечення “не” може стояти ,як перед зв’язкою,
так і перед предикатом (Р). Наприклад, у судженні “Ця дошка не є чорна”,
частка “не” стоїть перед зв’язкою, а в судженні “Ця дошка є не чорна” —
перед предикатом. Такі заперечні судження мають формулу: S є не Р.

Заперечними є також судження, в яких заперечення “не” стоїть
безпосередньо перед суб’єктом, тобто судження, що має структуру “не S є
Р” .

Прикладом таких заперечних суджень є: “Не злочин це”, Не Іваненко був у
Петренка”, “Не підпал є причиною пожежі” тощо. Ці судження слід
відрізняти від ствердних суб’єктами яких є заперечні поняття.

За кількістю судження бувають одиничні, часткові ти загальні.

Одиничним судженням називається судження, в якому щось стверджується чи
заперечується про один предмет. Наприклад: “Київ — столиця України”.
Одиничне судження має формулу

S є Р,

S не є P.

Частковим судженням називається судження, в якому щось стверджується або
заперечується про частину предметів класу.

Наприклад: “Деякі студенти — відмінники”. У цьому судженні йдеться не
про всіх, а про деяких студентів. Суб’єкт часткового судження
виражається словами “деякі”, “більшість”, “частина”, “кілька”, “іноді”
тощо.

Формула часткового судження

Деякі S є Р.

Деякі S не є Р.

Часткові судження бувають означені та неозначені.

Означені часткові судження ми висловлюємо у тих випадках, коли наше
пізнання якихось предметів завершене і нам відомо, що тільки деякі
предмети класу наділені (або не наділені) певною ознакою, а інші
предмети даного класу цими ознаками не володіють (або володіють).

Наприклад: “Тільки деякі договори є безплатні”, “Деякі злочини
здійснюються з необережності”. У цих судженнях слово “деякі” має зміст
“тільки деякі”, а не всі.

Неозначене часткове судження – це таке судження, в якому виражене знання
про те, що в крайньому разі деякі предмети даного класу володіють (не
володіють) певною ознакою. Чи належить ця ознака останнім предметам
класу, ми ще не знаємо, оскільки наше пізнання предметів не завершене.
Слово “деякі” тут має зміст “у крайньому разі деякі” або “у всякому
випадку деякі, а можливо й усі”.

Приклади неозначеного часткового судження: “Деякі співучасники у справі
визнали свою вину”; “Частину викрадених злочинцями речей уже знайдено” і
т.д.

Неозначене часткове судження під час подальшого пізнання стає або
означеним частковим судженням, або переходить до загального судження.

Загальним судженням називається судження, в якому щось стверджується або
заперечується про всі предмети класу, Наприклад: “Усі громадяни
зобов’язані дотримуватися законів”; “Ніхто зі свідків не має права
відмовлятися від давання показань у суді” тощо. У загальних судженнях
перед суб’єктом постає логічна стала, яка виражається такими словами, як
“усі”, “кожен”, “усякий”, “будь-який”, “ніхто”, “ніякий” і т, д. Але
часто слово “всі” не висловлюється, а тільки мається на увазі. Формула
загального судження

Всі S є Р.

Жодне S не є Р.

Із загальних суджень логіка виділяє в окрему групу неозначені судження,
тобто такі, які не мають показника кількості (квантора). До них належать
такі судження, як “Юристи добре знають закони”; “Пілоти — сміливі люди”
і т. д.

Суб’єктом цих суджень є не кожен предмет класу, а клас предметів у
цілому. Тому ознака, виражена предикатом, не обов’язково належить
кожному предметові класу; предикат характеризує клас у цілому, клас як
такий, а не кожен предмет класу окремо. Отже, те, про що йдеться у
предикаті судження, не можна приписувати будь-якому предметові класу;
той чи інший окремий предмет класу цією ознакою може й не володіти.
Наприклад, судження “Юристи добре знають закони” не можна розуміти так,
що кожен юрист добре знає закони; судження це характеризує клас юристів
у цілому, а не кожного юриста окремо.

У класі загальних суджень розрізняються також судження такі, що
виділяють і виключають.

Судження, що виділяє,— це судження з осібно визначеним суб’єктом або
предикатом. Існує два види тих суджень, що виділяють: із суб’єктом і
предикатом.

Судження з виділяючим суб’єктом — це таке судження, в якому йдеться про
те, що ознака, виражена предикатом, належить тільки даному предмету,
ніякому іншому предмету ця ознака не належить.

Наприклад: у судженні “Тільки посадова особа може бути суб’єктом
халатності” стверджується, що властивість “бути суб’єктом халатності”
належить тільки і тільки посадовій особі, ніхто інший цією ознакою не
володіє.

Формула судження з суб’єктом, що виділяє: тільки S є Р.

Судження з виділяючим предикатом, — це судження в якому йдеться про те,
що предмету думки властивий тільки й тільки даний предикат і ніякий
інший.

Приклади суджень із предикатом, що виділяє: “Кримінальне покарання
застосовується тільки за вироком суду”; “Розбій може бути здійснений
тільки з прямим наміром”; “Шантаж здійснюється тільки зумисно” і т. д.

Судження з предикатом, що виділяє, має таку формулу: S є тільки Р.

Судження, яке виділяє, дає змогу висловити думку настільки виразно, що
інше розуміння її стає неможливим. Не можна наприклад, тлумачити
судження “Розбій здійснюється тільки з прямим наміром” якось інакше, ніж
сказано в самому цьому судженні. Слово “тільки” виключає належність
предмету думки якоїсь іншої ознаки, наприклад необережності, і навіть
свентуального (побічного) умислу. Тому виділяючі судження дуже часто
використовуються в юридичному законодавстві та правовій теорії. Особливо
важлива роль належить їм при характеристиці суб’єктивної сторони складу
злочину, оскільки форма вини для кожного складу злочину має бути вказана
абсолютно точно. Виділяючі судження застосовуються у науці взагалі
завжди, коли є необхідність чітко, однозначно висловити думку.

Судження, які виключають,— це судження, котрі виражають загальне
правило, що має виняток, на які і вказується в судженні.

Виключаючими є такі судження: “Допит обвинувачуваного не може
проводитися у нічний час, окрім випадків, коли справа не терпить
зволікання”; “Усі види перевезень, окрім морських, регулюються
імперативними нормами” тощо. Вказівка в судженні на те, що воно є
винятковим, досягається за допомогою таких слів: “окрім”, “за винятком”,
“якщо не брати до уваги” і т. д

Cудження класифікуються за кількістю та якістю:

1. Загальноствердні судження — це судження за кількістю загальні, а за
якістю ствердні. Наприклад: “Усі студенти складають екзамени”; “Всі
договори є угоди”. Формула загальноствердного судження: Всі S є Р.

Загальноствердні судження прийнято позначати літерою А (перша літера
латинського слова affizmo — стверджую).

2 Загальнозаперечні судження — це судження за кількістю загальні, а за
якістю заперечні. Наприклад: “Жодне явище не існує ізольовано від інших
явищ”. Формула загальнозаперочного судження: Жодне S не є Р.
Загальнозаперечні судження позначають літерою Е (перший голосний
латинського слова negо -— заперечую).

3. Частковоствердні судження — це судження за кількістю часткові, а за
якістю ствердні. Наприклад: “Деякі студенти — відмінники”; “Деякі
злочини здійснюються з необережності”. Формула частковоствердного
судження: Деякі S є Р.

Позначаються ці судження літерою І (другий голосний латинського слова
affizmo).

4. Частковозаперечні судження —це судження за кількістю часткові, а за
якістю заперечні. Наприклад:

“Деякі майнові відношення не регулюються цивільним правом”. Формула
частковозаперечного судження: Деякі S не є Р.

Позначаються ці судження літерою О (другий голосний латинського слова
negо).

Розподіленість термінів у судженнях

Як наголошувалося раніше, суб’єкт і предикат судження називаються
термінами. Кожен термін у судженні розподілений або не розподілений.
Знання правил розподіленості термінів у судженнях необхідне при аналізі
умовиводів.

1. Якщо термін судження повністю включається до обсягу іншого терміна
або повністю виключається з нього, то він розподілений.

2. Якщо термін судження частково включається до обсягу іншого терміна
або частково виключається з нього, то він розподілений.

При розподіленості терміна в судженні говориться про всі предмети, про
увесь клас. Якщо ж термін у судженні не розподілений, то це означає, що
у судженні йдеться не про всі, а лише про деякі предмети класу, виражені
цим терміном, про деяку частину цього класу.

Існують такі правила розподіленості термінів у судженнях:

1. а) У загальноствердних судженнях, в яких обсяг терміна S повністю
включається до обсягу Р (рис. 14), S – розподілене, а P – не
розподілене.

Розглянемо це правило на такому прикладі: “Усі метали є провідниками
електрики” (“Всі S є Р”). Оскільки обсяг суб’єкта цього судження
(поняття “метал”) цілком включається до обсягу предиката (поняття
“провідник електрики”), то S тут розподілене, а Р — не розподілене. У
цьому судженні йдеться про всі метали, але не про всі провідники
електрики. Обсяг предиката (Р) у таких судженнях (рис. 14) не
вичерпується обсягом суб’єкта (S).

б) У тих же загальноствердних судженнях, у яких обсяг суб’єкта є одним і
тим же (рис. 15), розподілений не тільки суб’єкт (S), а й предикат (Р).
До загальноствердних суджень, у яких розподілені S і Р, відносяться
судження- означення і судження із виділяючим суб’єктом.

Рис. 14 Рис. 15

2. У загально заперечних судженнях суб’єкт і предикат розподілені.
Наприклад, у судженні “Жодний із доказів не повинен братися на віру”
(“Жодне S не є Р”) обсяг суб’єкта (поняття “доказ”) повністю
виключається із обсягу предиката (“братися на віру”), тому обидва
терміни (S і Р) тут розподілені (рис. 16).

Рис. 16

3. У частковоствердних судженнях ми маємо два випадки

а) У частковоствердних судженнях, у яких обсяг суб’єкта частково
включається до обсягу предиката (рис. 17), S і Р не розподілені.
Наприклад: “Деякі студенти — відмінники” (“Деякі S є Р”). У цьому
судженні і суб’єкт (поняття “студенти”), і предикат (поняття
“відмінники”) не розподілені, оскільки обсяг одного терміна лише
частково включається до обсягу другого.

б) У частковоствердному судженні, в якому обсяг предиката повністю
включається до обсягу суб’єкта (рис. 18), S — розподілене, а Р — не
розподілене. Наприклад, у судженні “Деякі злочини є посадовими” (“Деякі
S є Р”) обсяг предиката (“посадові злочини”) повністю включається до
обсягу суб’єкта (“злочини”), тому Р тут розподілене, а S — не
розподілене.

Рис. 17 Рис. 18 Рис. 19

4. У частковозаперечних судженнях суб’єкт не розподілений, предикат
розподілений, або в цих судженнях обсяг S частково виключається із
обсягу Р (рис. 19). Наприклад, у судженні “Деякі студенти не є
відмінниками” (“Деякі S не є Р”) суб’єкт (“студенти”) не розподілений,
оскільки його обсяг частково виключається із обсягу предиката
(“відмінники”), а предикат розподілений.

Логічні змінні та логічні постійні

У формулах, за допомогою яких виражають структуру суджень, одні знаки є
постійними, а другі — змінними. Щоб з’ясувати, що таке ті й інші,
розглянемо ряд прикладів. Візьмемо такі три судження:

Деякі студенти є відмінниками.

Деякі письменники є лауреатами.

Деякі угоди є односторонніми.

Якщо виразити структуру кожного з цих суджень у вигляді формули, то вона
буде для них однаковою: “Деякі S є P”. Знаки S і Р у цій формулі є
змінними, вони заміняють слова, що виражають різноманітні за конкретним
змістом поняття. У першому судженні S — це поняття “студент”, у другому
— “письменник”, у третьому — “угода”. Знак Р заміняє у першому судженні
поняття “відмінник” , у другому “лауреат”, у третьому — “одностороння”.
Слова ж “деякі” і “є” у цих судженнях, що виражають одні й ті ж логічні
зв’язки є постійними.

Знаки у формулах суджень, які замінюються конкретними за змістом
поняттями, називаються логічними змінниками. А слова або символи у
формулах, наявних в усіх конкретних за змістом судженнях, які мають дану
структуру, називаються логічними постійними.

Логічні змінні ми позначили знаками (символами) S та Р, а логічні
постійні — “всі”, “деякі”, “є” тощо. Але символами можна позначати не
тільки логічні змінні, а й логічні постійні. Використання символів дає
змогу не тільки коротше записувати структуру суджень (та інших форм
думки), а й усувати багатозначність слів, за допомогою яких виражаються
логічні постійні.

Так, слово “є”, за допомогою якого виражається зв’язок між S і Р у
судженнях, котрі мають структуру “S є Р”, багатозначне, воно має
різноманітний логічний зміст. Наприклад, у судженні “Договір є угода”
слово “є” виражає відношення включення S у Р (включення класу договорів
до класу угод). У судженні “Іванов визнаний винним” воно виражає
відношення елемента класу до всіх класів.

Щоб усунути цю багатозначність слова “є”, користуються знаками
(символами). Відношення рівнозначності між S і Р позначають знаком “=”
або “?”, а відношення елемента класу до класів — знаком є.

Символи, за допомогою яких позначають логічні постійні інших видів
суджень, будуть розглянуті при описуванні цих суджень.

Судження і пропозиційна функція

Від судження слід відрізняти мовний вислів, що дістав назву
“пропозиційна функція або функція висловлювання”.

Пропорційною функцією називається такий граматичний вислів, який має
форму стверджувального судження, в котрому відоме тільки те, що
стверджується про предмет думки, сам же предмет думки залишається
невідомим (неозначеним).

Пояснимо на прикладах. Візьмімо такі судження:

Суддя — юрист.

Слідчий — юрист.

Адвокат — юрист.

Предикат у цих суджень один і той же – “юрист”, а суб’єкт – різний:
“суддя”, “слідчий”, “адвокат”. Якщо замінити суб’єкт цих суджень знаком
х, то дістанемо вираз: х – юрист.

Таке мовне висловлювання називається про позиційною функцією, або
функцією висловлювання. Як приклади можна навести такі: “х – людина”, “х
– норма права”, “х > у” тощо.

Пропозиційна функція не є судженням, вона не істинна й не хибна, її не
можна ні спростувати, ні довести. Функція висловлювання стає судженням
лише тоді, коли на місце невідомого предмета (змінної х) стає якийсь
конкретний предмет. Наприклад, якщо ми візьмемо функцію висловлювання “х
— норма права” і підставимо під х щось конкретне, визначене, то матимемо
судження, яке буде або істинним, або хибним: “Стаття 144 КК України —
норма права” — судження, до того ж істинне, а “Вирок народного суду в
справі Петренка — норма права” — судження, але хибне.

У пропорційній функції розрізняють аргумент і предикат. У функції
висловлювання “х – юрист” знак х — аргумент, а поняття “юрист” —
предикат. У функції висловлювання “х менший від у” один предикат —
поняття “менший” і два аргументи — х та у; у пропозиційній функції “х
знаходиться між у і z” один предикат — поняття “знаходитися” і три
аргументи — х, у і z. Звідси й розрізняють одномісні пропозиційні
функції (з одним аргументом) і багатомісні

пропозиційні функції (з кількома аргументами).

Пропозиційні функції у вигляді формул записують так:

Р(х), Р(х, у), Р(х, у, z) і т. д., де х, у, z — предметні змінні
(аргументи), а Р — предикат, який виражає конкретну властивість або
відношення.

Поняття про квантори

У традиційній (аристотелівській) логіці для вираження кількості судження
використовують слова: “всі”, “жоден”, “кожен”, “деякі” тощо. Наприклад,
загальне судження “Всі метали — провідники” записують у вигляді формули
так: “Всі S є Р”.

Математична логіка увела для кількісної характеристики суджень
(висловлювань) спеціальні оператори, що дістали назву кванторів (від
латинського слова quantum — скільки).

Квантори бувають двох видів: квантор існування і квантор спільності.

х.

х.

х (якщо х — договір, то х є угода”). Читається цей вислів так:
“Будь-який предмет х, який володіє властивістю договору, володіє і
властивістю угоди”.

х (якщо х є S, то х не є Р), або коротше:

х(S(х) –> Р(х)).

Знак “—“, поставлений над виразом Р(х), означає заперечення Р(х). У
цілому ця формула читається так: “Будь-який предмет х, який має
властивість S, не володіє властивістю Р”, або “Жодне S не є Р”.

Наприклад, таке конкретне судження, як “Жоден свідок у справі I. не знав
потерпілого” (“Жодне S не є Р “), записується так: Aх (якщо х — свідок у
справі І., то х не знав потерпілого), яке читається: “Для будь-якого х
правильно, що коли він володіє властивістю бути свідком у справі І., то
він не володіє властивістю знати потерпілого”. У цьому прикладі х
належить до області людей.

Частковоствердне судження (“Деякі S не є Р”) може бути виражене так:

х (хєS і xєР).

, то вона матиме такий вигляд:

Р(х)).

Читається цей вираз так: “Існує предмет х, який має властивість S і Р,
або «Деякі S є Р».

х (х — договір і х — відплатний)”.Читається цей вираз так: “Існує
предмет х, який має властивість договору і властивість відплатності”. У
нашому прикладі х взятий із області юридичних угод.

Р(х)). Читається цей вираз так: “Існують такі х, котрі мають
властивість студентів і не мають властивості відмінників”.

Поділ суджень за модальністю

Під час поділу суджень за модальністю слід розрізняти два плани: план
буття (об’єктивна модальність) і план обґрунтування думки (логічна
модальність).

За об’єктивною модальністю, тобто залежно від того, якого характеру
зв’язок (можливий, дійсний чи необхідний) відображає судження,
розрізняють судження можливості, дійсності та необхідності.

Судження можливості — це судження, яке відображає реально існуючу, але
ще не реалізовану можливість. Прикладами цього можуть бути такі:
“Можлива образа дією”, “Можливе убивство із мисливської рушниці” тощо.

Судження дійсності — це таке судження, котре відображає щось як уже
існуюче в дійсності. Наприклад: “Петров засуджений за ст. 206 КК
України”.

Відрізнення суджень можливості від суджень дійсності має досить важливе
значення для пізнання. Як можливість не можна приймати за дійсність, так
і судження можливості не можна сплутувати із судженням дійсності. У
судженні можливості ми виражаємо знання про те, що якийсь предмет
можливий, а в судженні дійсності висловлюємо думку про те, що такий
предмет уже має місце в дійсності, існує.

Судження дійсності — це судження про факт, про те, що є, а судження
можливості — це судження про те, що може бути, що лише можливе як таке.
Тому, наприклад, під час проведення слідчого експерименту, за допомогою
якого установлюється можливість або неможливість того чи іншого явища
або факту, висловлюється судження можливості (“М., перебуваючи у своїй
кімнаті, міг бачити людину, яка вилазила із вікна кімнати С.”), але не
судження дійсності (“М., перебуваючи у своїй кімнаті, бачив людину,
котра вилазила із вікна кімнати С.”).

Судження необхідності — це судження, яке відображає неминучість
існування якогось предмета або зв’язку між предметами і явищами.
Наприклад: “Суспільне буття визначає суспільну свідомість”; “Політика не
може мати першості над економікою” і т. д.

Судження необхідності розкривають зв’язки закономірні необхідні. У формі
суджень необхідності ми виражаємо наше знання законів, правил, аксіом,
наукових положень, принципів, тощо. Тому судження необхідності мають
більшу пізнавальну цінність, ніж судження дійсності.

За логічною модальністю судження поділяються на проблематичні (імовірні)
та достовірні.

Проблематичним (імовірним) судженням називають таке судження, в котрому
якась ознака стверджується або заперечується щодо предмета думки лише
здогадно. Наприклад: “Тут, імовірно, був підпал”.

Імовірне судження має таку формулу: “S, імовірно, є P”, “S, імовірно, не
є Р”.

Проблематичне судження не можна сплутувати із судженням можливості,
оскільки це абсолютно різні судження, Візьмімо такі два судження:
“Імовірна симуляція крадіжки”; “Тут, імовірно, симуляція крадіжки”.

Перше судження є судженням можливості, у ньому виражене знання про те,
що в природі можливе існування такого явища, як симуляція крадіжки.
Друге — проблематичне, у ньому виражене знання про те, що даний злочин,
можливо, є симуляція крадіжки.

Судження можливості висловлюється унаслідок глибокого вивчення предмета,
виражене в судженні знання є завершеним і достовірним.

Проблематичне судження виражає знання здогадне, незавершене. Імовірне
судження ми висловлюємо тоді, коли у нас є відома основа стверджувати
належність предмету певної ознаки, але ці основи припускають можливість
і того, що предмету дана ознака не належить. Здогадне ствердження щодо
предмета думки якоїсь ознаки означає, що цей предмет може і не мати
даної ознаки. Так, судження “Цей злочин, імовірно, здійснив Петров” не
виключає того, що цей злочин могла здійснити й інша особа.

У судовій практиці імовірні судження формуються звичайно на початку
розслідування справи, коли зібраних матеріалів ще недостатньо, щоб
висловити те чи інше достовірне судження, наприклад, “Імовірно, це
вбивство”; “Злочинців, імовірно, було троє” тощо.

Але це не означає, що з імовірними судженнями слідчий має справу тільки
на початковій стадії розслідування справи. Проблематичні судження
висловлюються протягом усього судового дослідження. При цьому вони мають
різний ступінь, імовірності: мало імовірно, імовірно, дуже імовірно.

Достовірним судженням називається таке судження, щодо котрого з певною
визначеністю відомо, що ознака, про яку йдеться в судженні, дійсно
належить або не належить предмету думки.

Поділ суджень на імовірні і достовірні має винятково важливе значення
для юридичної практики. Зумовлено це тим, що основою кінцевого висновку
у справі можуть бути тільки судження достовірні і в жодному разі
неімовірні. Закон забороняє судам виносити вирок і визначення на основі
здогадно установлених фактів.

Відношення між судженнями. Види відношень

Між судженнями А, Е, І, О існують такі відношення:1) відношення
противності (контрарності), 2) відношення підпротивності, 3) відношення
суперечності (контрадикторності) та 4) відношення підпорядкування.

Відношення між судженнями А, Е, І, О прийнято відображати в логіці у
вигляді “логічного квадрата” (рис. 20).

Рис. 20

1. Відношення противності мають місце між судженнями А і Е
(загальноствердним і загальнозаперечним). Суть цього відношення полягає
в тому, що противні судження не можуть бути обидва одночасно істинними,
але обидва можуть бути одночасно хибними. Тому якщо одне із противних
суджень істинне, то друге безперечно хибне, але із хибності одного
противного судження не можна робити висновок про істинність другого.

Наприклад, якщо істинне “Будь-яка держава є класовою” (А), то хибне
протилежне йому судження “Жодна держава не є класовою (Е). Якщо ж
судження “Всі метали тонуть у воді” (А) хибне, то це не означає, що
істинне протилежне судження “Жоден із металів не потопає у воді” (Е).
Противне судження може бути як істинним, так і хибним.

2. Відношення заперечення (контрадикторності) існує між судженнями А і О
(загальноствердним і частковоствердним) і між судженнями Е та ОІ
(загальнозаперечним і частаковоствердним). У відношенні заперечення
перебувають також судження одинично-заперечні (“Це S не є Р”) і
одинично-ствердні (“Це S є Р”),

Особливість відношення заперечення полягає в тім, що з двох заперечних
суджень одне обов’язково істинне, а друге хибне. Обидва заперечні
судження не можуть бути істині ми і не можуть бути хибними одночасно.

Наприклад, якщо судження “Будь-який злочин є діяння суспільно
небезпечним” (А) істинне, то заперечне йому судження “Деякі злочини не є
суспільно небезпечними” (О) безперечно хибне. А якщо істинне судження
“Деякі студенти не відмінники” (О), то судження А— “Усі студенти
відмінники” обов’язково хибне.

3. Відношення підпорядкування існує між судженням А та І
(загальноствердним та частковоствердним). Судження А є підпорядковуючим
стосовно судження І, а судження І —_ підпорядкованим. Так само судження
Е — підпорядковуюче, а судження О — підпорядковане.

Сутність відношення підпорядкування:

а) Із істинності підпорядковуючого судження випливає істинність
підпорядкованого йому судження, але з істинності підпорядкованого
судження не випливає істинність підпорядковуючого судження, воно може
бути як істинним, так і хибним. Наприклад, якщо судження “Усі свідки у
справі Іванен-ка дали правдиві свідчення” (А) істинне, то це означає, що
і підпорядковане йому судження “Деякі свідки у справі Іваненка дали
правдиві свідчення” (І) істинне. Але якщо істинним є судження “Деякі
свідки у справі Іваненка дали правдиві свідчення” (І), то це ще не
означає, що істинне підпорядковуюче судження “Усі свідки у справі
Петренка дали правдиві свідчення” (А).

б) Із хибності підпорядковуючого судження не випливає з необхідністю
хибність підпорядкованого: воно може бути як хибним, так і істинним. Але
з хибності підпорядкованого судження необхідно випливає хибність
відповідного підпорядковуючого судження. Наприклад, якщо судження “Будь
який договір відплатний” (А) є хибне, то це не означає, що і судження
“Деякі договори відплатні” (І) безперечно хибне у даному випадку воно
істинне. Але якщо підпорядковане судження “Деякі злочини не є суспільно
небезпечними” хибне, то і підпорядковуюче судження “Жоден злочин не є
суспільно небезпечним” (Е) обов’язково хибне.

4. Відношення підпротивності існує між судженнями І та О. Це відношення
характеризується такими особливостями:

а) Підпротивні судження не можуть бути одночасно хибними: якщо одне з
них хибне, то друге обов’язково істинне.

б) Обидва підпротивні судження можуть бути істинними одночасно.
Наприклад, хибність судження “Деякі метали не проводять електрику” (О)
означає істинність судження “Деякі метали проводять електрику”. У той же
час і судження І, і судження О можуть бути одночасно істинними.
Наприклад: ”Деякі метали потопають у воді” (І) та “Деякі метали не
потопають у воді” (О).

Окрім розглянутих видів відношень між судженнями існують такі самі
відношення еквівалентності (рівнозначності).

Відношенням еквівалентності називають таке відношення між судженнями,
коли при істинності одного судження друге також істинне і при хибності
одного із суджень друге також хибне. Судження еквівалентності, якщо вони
або одночасно істинні, або одночасно хибні. Якщо два судження
перебувають у відношенні еквівалентності, то не може бути, щоб одне з
них було істинним, а друге — хибним.

Відношення еквівалентності існує між такими судженнями:

А — еквівалентне судженню О.

І — еквівалентне судженню Е.

Е — еквівалентне судженню І.

О — еквівалентне судженню А

Риска “—”, поставлена над судженнями, означає заперечення цього
судження. Вираз ” А — еквівалентне судженню О” читається так:
“Заперечення судження А еквівалентне судженню О”. Наприклад, якщо ми
висловимо два судження: 1) “Імовірно, що всі свідки говорять неправду”
(А), та 2) “Деякі свідки не говорять неправду” (О), то ці судження
будуть еквівалентними.

Це означає, що якщо перше судження істинне, то й друге судження також
буде істинним і не може бути хибним. Так само, якщо судження “Імовірно,
що ніхто із свідків у справі не знав потерпілого” (Е) є істинним, то й
еквівалентне йому судження “Деякі свідки у справі знали потерпілого” (І)
буде істинним.

Якщо судження А, Е, І, О виразити за допомогою кванторів спільності та
існування, то заперечення цих суджень можна записати так:

х(S(х) -> Р(х)).

x(S(х) —> Р(х)).

Р(х)).

Р(x)).

Знак “—” над квантором означає заперечення вираженого ним судження.

Відношення еквівалентності можна записати тепер так:

Р(х))

Р(х)) .

х(8(х) -> Р(х))

х(8(х) -> Р(х)).

Список використаної літератури

Жеребкін В.Є.; Логіка: Підручник. – 4-те вид., випр. – К.: Т-во
“Знання”, КОО, 2001. –255с.

Кириллов В.И., Старченко А.А., Логика. М., 1995

Марценюк С.П. Логіка. К., 1993

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020