.

Виробнича логістика (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
44 12064
Скачать документ

Виробнича логістика

1. Мета та завдання виробничої логістики.

2. Традиційна та логістична концепція організації виробництва.

3. Внутрішньовиробничі логістичні концепції.

4.«Штовхаючі» та «тягнучі» системи управління матеріальними потоками в
виробничій логістиці.

Основні поняття: внутрішньовиробничі логістичні системи, мікрологістична
концепція, «штовхаючі» системи, «тягнучі» системи.

1. Мета та завдання виробничої логістики.

Матеріальний потік на своєму шляху від первинного джерела сировини до
кінцевого споживача проходить ряд виробничих ланок. Управління
матеріальним потоком на цьому етапі має свою специфіку і має назву
виробнича логістика, або по-іншому – внутрішньовиробнича.

Метою виробничої логістики є оптимізація матеріальних потоків всередині
підприємств, які створюють матеріальні блага або надають матеріальні
послуги.

До завдань внутрішньовиробничих логістичних систем у рамках заданої
виробничої програми належать:

оперативно-календарне планування з детальним розкладом випуску готової
продукції;

оперативне управління технологічними процесами виробництва;

загальний контроль якості, підтримка стандартів якості продукції та
відповідного сервісу;

стратегічне і оперативне планування постачань матеріальних ресурсів;

організація внутрішньовиробничого складського господарства;

прогнозування, планування і нормування витрат матеріальних ресурсів у
виробництві;

організація роботи внутрішньовиробничого технологічного
транспорту;

контроль і управління запасами матеріальних ресурсів, незавершеного
виробництва і готової продукції на всіх рівнях внутрішньовиробничої
складської системи і у технологічному процесі виробництва;

внутрішньовиробничий фізичний розподіл матеріальних ресурсів і готової
продукції;

інформаційне і технічне забезпечення процесів управління
внутрішньовиробничими матеріальними потоками;

автоматизація і комп’ютеризація управління матеріальними та
інформаційними потоками у виробництві.

2. Традиційна та логістична концепція організації виробництва.

Порівняльний аналіз традиційної та логістичної концепції організації
виробництва.

Характеристики традиційної концепції організації виробництва
Характеристики логістичної концепції організації виробництва

Виробнича інтеграція розглядається як другорядне питання Підтримка
високого ступеня виробничої інтеграції

Прагнення до максимальної продуктивності Прагнення до підвищення
гнучкості та адаптивності виробництва до кон’юнктури ринку

Оптимізація окремих функцій Оптимізація потокових процесів

Підтримка будь-якими засобами високого коефіцієнту використання
виробничих потужностей Підвищення пропускної здатності виробничих
потужностей

Запаси у вигляді матеріальних ресурсів і готової продукції для
забезпечення виробництва й обслуговування споживачів Запаси у вигляді
потужностей для досягнення високої гнучкості та мінімізації
технологічних циклів. Відмовлення від надлишкових матеріальних і
товарних запасів

Узгодженість виробничих та інфраструктурних операцій здійснюється шляхом
завищення часу на їх виконання Відмова від завищення часу на виконання
виробничих і логістичних операцій

Перевага спеціалізованого обладнання Перевага універсального обладнання

Виробництво орієнтоване на максимізацію партій продукції, яка
виготовляється, на програму, на складування Відмова від виготовлення
продукції, на яку немає замовлень покупців. Зменшення партій, підвищення
якості виробництва

Допускається брак в межах встановлених норм Усунення браку

Пасивність в оптимізації внутрішньовиробничих переміщень Усунення
нераціональних внутрішньовиробничих переміщень

3. Внутрішньовиробничі логістичні концепції.

Система just-in-time (JIT), або «точно в строк»

Система «точно в строк» – це сучасна концепція у виробництві,
забезпеченні і дистриб’юції, котра заснована на синхронізації процесів
доставки матеріальних ресурсів і готової продукції у необхідній
кількості, в той час, коли ланки логістики їх потребують, з метою
мінімізації витрат, пов’язаних зі збереженням запасів. Концепція
логістичної системи «точно в строк» характеризується: скороченими
логістичними циклами; мінімальними запасами матеріалів незавершеного
виробництва, готової продукції; координуванням усіх виробничий
процесів; стійкими зв’язаними з постачальниками матеріальними ресурсами;
наявністю надійного транспортного обслуговування; високим рівнем
сервісу; ефективною інформаційною підтримкою.

До недоліків системи відноситься: низькі запаси роблять будь-які збої в
роботі логістичної системи критичними; введення системи може вимагати
великих змін, яких важко досягти на практиці.

Мікрологістична система КАNВАN

Однією з перших спроб практичного впровадження концепції «точно в строк»
стала розроблена корпорацією Toyota Motor у 1972 р. мікрологістична
система KANBAN, впровадження якої було неможливе без відповідного
логістичного оточення концепції JIT. Мікрологістична система КАNВАN є
системою організації неперервного виробничого потоку, який здатний до
швидкої перебудови і практично не потребує страхових запасів. Сутність
системи КАNВАN полягає в тому, що всі виробничі підрозділи заводу,
включаючи лінії кінцевого складання, забезпечуються матеріальними
ресурсами тільки в тій кількості й у такі строки, які необхідні для
виконання заданого підрозділом-споживачем замовлення. Засобом передачі
інформації в цій системі є картка «kanban». Поширено два види карток:
картка відбору – зазначається кількість деталей, яку необхідно взяти на
попередній ділянці обробки; картка замовлення – кількість деталей, яку
потрібно виготовити на попередній виробничій ділянці. Разом з тим,
фахівці відмічають, що відсутність страхових запасів при умові порушень
постачальниками договірних зобов’язань часто призводить до зупинок
виробничого процесу.

Логістична концепція «МRР»

Базовими мікрологістичними системами, які ґрунтуються на концепції
«планування потреб/ресурсів», у виробництві і постачанні є системи
«планування потреби в матеріалах/виробничого планування потреби в
ресурсах» (materials/manufacturing requirements/resource planning, MRP
I/MRP II).

За визначенням одного з розробників системи MRP I, Дж. Орліскі, система
«планування потреби в матеріалах (система МRР) у вузькому значенні
складається з ряду логічно пов’язаних процедур, вирішальних правил і
вимог, які переводять виробничий розклад у «ланцюжок вимог», що
синхронізовані у часі, а також запланованого покриття цих вимог для
кожної одиниці запасу компонентів, необхідних для виконання розкладу…
Система МRР переплановує послідовність вимог і покриття внаслідок змін
або у виробничому розкладі, або в структурі запасів, або в
характеристиках продукту».

^

O

b

f

r

h

% планування виробничих операцій, графіків доставки, закупівельних
операцій. У процесі реалізації цих цілей система МRР забезпечує потік
планових кількостей матеріальних ресурсів та запасів продукції на
горизонті планування. Система МRР спочатку визначає, скільки і в які
терміни необхідно виготовити кінцеву продукцію. Потім система визначає
час та необхідну кількість матеріальних ресурсів для виконання
виробничого розкладу. На рис. 3 представлено блок-схему системи МRР І.

Рис. 3. Блок-схема системи МRР І

Недоліки та деякі обмеження застосування МRР І (недостатньо строге
відстеження) стимулювали до розробки на початку 1980-х років другого
покоління цих систем – МRР ІІ. Система МRР ІІ дозволила розвинути
технологію планування на підприємстві, яка орієнтується на використання
корпоративних інформаційних систем, які дозволяють розв’язувати всі
завдання управління підприємством на оперативному рівні. Найважливішою
функцією МRР ІІ являється забезпечення необхідною інформацією тих, хто
приймає рішення у сфері управління фінансами.

Перевагою систем МRР ІІ перед системами МRР І є більш повне задоволення
споживчого попиту шляхом скорочення тривалості виробничих циклів,
зменшення рівня запасів, більш ефективної системи організації постачань,
більш швидкої реакції на зміни попиту. Додатково вирішується комплекс
завдань з контролю та регулювання рівня запасів матеріальних ресурсів,
незавершеного виробництва та готової продукції на ЕОМ. Розвиток
мікропроцесорної техніки та програмне забезпечення дозволили
використовувати МRР ІІ системи в режимі реального часу, зі щоденним
оновленням баз даних.

Мікрологістична концепція ОРТ («оптимізована виробнича технологія»)

Основний принцип ОРТ (Optimized Production Technology) – виявлення у
виробництві вузького місця або критичних ресурсів. У їх якості можуть
виступати: запаси сировини і матеріалів; машини й устаткування;
техпроцеси; персонал.

У системі ОРТ в автоматичному режимі вирішується ряд завдань
оперативного і короткострокового управління виробництвом, у тому числі
формування графіка виробництва на один день, тиждень. Під час формування
оптимального графіка виробництва використовується критерій
забезпеченості замовлень сировиною і матеріалами, ефективності
використання ресурсів, мінімуму обігових коштів у запасах і гнучкості
виробництва.

Мікрологістична концепція «худе виробництво»

Сутність внутрішньовиробничої логістичної концепції «худе виробництво»
(«lean production») виражається у творчому поєднанні таких основних
компонентів: високої якості; невеликого розміру виробничих партій;
низького рівня запасів; висококваліфікованого персоналу; гнучких
виробничих технологій.

Концепція «худе виробництво» отримала свою назву, тому що потребує
значно менше ресурсів, ніж масове виробництво (менше запасів, часу на
виробництво одиниці продукції), спричиняє менші втрати через брак і т.д.

4. «Штовхаючі» та «тягнучі» системи управління матеріальними потоками в
виробничій логістиці.

«Штовхаюча» система є системою організації виробництва, у якій предмети
праці, які надходять на виробничу ділянку, безпосередньо цією ділянкою в
попередньої технологічної ланки не замовляються (рис. 4). Матеріальний
потік «виштовхується» кожному наступному адресату строго за
розпорядженням (командою), яке надходить на передавальну ланку з
центральної системи управління виробництвом.

Умовні позначення:

– матеріальний потік; – інформаційний потік

Рис. 4. Принципова схема «штовхаючої» системи управління матеріальними
потоком в рамках внутрішньовиробничої логістичної системи

Найбільш відомими апробованими логістичними моделями систем даного типу
є МRР І, МRР II та інші.

«Тягнучою» системою є системою організації виробництва, у якій деталі і
напівфабрикати подаються на наступну технологічну операцію з попередньої
в міру необхідності (рис. 5).

матеріал N
N N

для N заготівок
деталей одиниць

заготівок

продукції

Умовні позначення: – матеріальний потік, –
інформаційний потік

Рис 5. «Тягнуча» система управління матеріальним потоком в рамках
внутрішньовиробничої логістичної системи

До «тягнучих» логістичних систем належать системи КАNВАN і ОРТ.

Список рекомендованої літератури

Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 284 с.

Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных
учебных заведений. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: “Маркетинг”, 2001.
– 396с.

Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 389с.

Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина: 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ИНФРА-М, 2000. – 352с. – (Серия “Высшее образование”).

Крикавський Є. В. Логістика. Для економістів: Підручник – Львів:
Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. –
448 с.

Промышленная логистика: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Колобова. – М.:
МГТУ им. Баумана, 1997. – 204с.

Логистика: Интегрированная цепь поставок: Пер. с англ. / Бауэрсокс
Доналд Дж., Колосс Дейвид Дж. – М.: “Бизнес-книга”, 2001. – 683с.

Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. –
495с.

Основы логистики: Учеб.пособие/ Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева.
– М.: ИНФРА – М, 1999.-200 с.

Николайчук В.Е. Логистика: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2001. – 347с

Корпоративна логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов/ Под общ.
и научн. редакцией проф. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 976с.

М.А. Окландер. Логістична система підприємства. – Одеса.: «Астропринт»,
2004. – 309с.

Прогнози попиту

Замовлення споживачів

Виробничий розклад

База даних про запаси матеріальних ресурсів

База даних про матеріальні ресурси

Програмний комплекс системи MRP I

Вихід машино- та відеограм

Система управління

Склад сиро-вини

Цех № 1

Цех № n

Цех збірки

замовлення на N одиниць продукції

р

и

н

о

к

з

б

у

т

у

Система управління

команда на виготовлення N одиниць продукції

Склад сиро-вини

Цех № 2

Цех збірки

Цех № 1

замовлення на N деталей

замовлення на N деталей

замовлення на матеріал

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020