.

Поняття як форма мислення (Реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
2 12861
Скачать документ

Реферат на тему:

ПОНЯТТЯ ЯК ФОРМА МИСЛЕННЯ

1. Загальна характеристика поняття як форми мислення. Структура поняття

Правове мислення юриста в логічному аспекті полягає в оперуванні
правовими (юридичними) поняттями, в процесі якого, він визначає їх
структуру, встановлює відношення між поняттями та емпіричними і
абстрактними об’єктами, які відображаються в даних поняттях.

Різноманітність предметів і явищ об’єктивного світу в сукупності їхніх
властивостей, ознак, якостей, а також їхня специфіка відображається у
формі понять.

Будь-яке поняття виступає у двох проявах як форма мислення і як форма
пізнання, результат пізнавального процесу.

У гносеологічному (пізнавальному) відношенні усі поняття є відображенням
об’єктивного світу в мисленні людини, тобто “суб’єктивними образами
об’єктивного світу”; у логічному відношенні вони є абстракціями та
ідеалізаціями.

Поняття як форма мислення і як форма пізнання знаходяться у необхідному
взаємозв’язку, що створює певну систему. Система понять це така
сукупність абстракцій та ідеалізацій, які органічно взаємопов’язані між
собою і знаходяться в певних взаємовідношеннях. Об’єктивною основою
системи понять є процес відображення предметів і явищ об’єктивного світу
в їхньому нерозривному взаємозв’язку і взаємовпливу. Головна особливість
будь-якої науки полягає у системному пізнанні природних і соціальних
явищ та процесів, а також відображенні результатів пізнання у системі
понять.

В юридичній науці прикладом системи понять є теорії: загальна теорія
права, теорія держави (їх часто поєднують разом і називають теорією
права і держави), спеціальна або галузева теорія права, кримінологія та
ін.

Системою понять є також кодекс (цивільний кодекс, кримінальний кодекс та
ін.), тобто юридичне право, яке формулюється у вигляді
нормативно-правових актів.

Поняття — це форма мислення, що відображає предмети та явища
об’єктивного світу в їх суттєвих і специфічних ознаках, а також зв’язки
і відношення між предметами та явищами.

Поняття, як і інші форми думки, нерозривно пов’язане з мовою. Мовною
формою виразу понять є слова і словосполучення (загальні імена, терміни,
речення). Одні і ті ж поняття можуть мати різні мовні форми виразу.
Смисл пов’язує слово з відповідним предметом, і слово виступає як
безпосередній представник цього предмета, несучи в собі певне значення.
Оскільки поняття поза словом не існує, може скластися думка, ніби вони
перебувають у винятково жорсткому взаємозв’язку, навіть у відношенні
тотожності. Проте поняття і слово відрізняються за своєю природою (слово
матеріальне, а поняття ідеальне), і зв’язок між ними певною мірою
умовний. Про це свідчить і те, що одні й ті самі поняття в різних
національних мовах позначаються різними словами; і наявність таких явищ,
як омонімія та синонімія; і те, що одне поняття нерідко виражається не
одним словом, а цілим словосполученням.

Поняття розкриває зміст слів, що його виражають, і тому воно не тотожне
слову. Нетотожність слова (терміна) і поняття виявляється і в тому, що
термін залишається той же самий, а поняття, яке відображає предмет,
змінюється, тобто змінюється зміст, смисл мовного виразу. Нового змісту
в ході історичного розвитку науково-правового пізнання набувають і
юридичні терміни.

Кожний предмет чи явище володіє множиною ознак, властивостей, які в
процесі практичної діяльності суб’єкт пізнає і фіксує за допомогою слів
і словосполучень. Усі ознаки, властивості, якості, об’єктивно притаманні
предметам і явищам, поділяють на суттєві і несуттєві, головні і похідні,
необхідні і випадкові, специфічні та ін.

Структура будь-якого поняття складається з двох основних компонентів:
зміст та обсяг.

Зміст поняття — це сукупність суттєвих ознак предметів, на підставі яких
предмети узагальнюються і виділяються в класи.

Треба зазначити, що під ознакою розуміють як властивості предметів, так
і відношення між ними. З’ясуємо, що являють собою суттєві ознаки
предметів.

Усі ознаки в логіці поділяють на: відмітні і невідмітні;

Відмітні ознаки — це ознаки, які притаманні тільки одному предмету й
відрізняють його від усіх інших предметів.

Наприклад, відмітною ознакою трикутника є те, що сума його кутів
дорівнює 180° градусам.

Невідмітні ознаки — це ознаки, які притаманні не лише предмету, що
досліджується, а й іншим предметам.

Наприклад, наявність сторін, кутів буде невідмітною ознакою для
трикутника (як для геометричної фігури).

Серед множини відмітних ознак виділяють клас суттєвих ознак.

Суттєві ознаки — це ознаки, які визначають якісну специфіку предмета, що
досліджується, його сутність.

Наприклад, зміст поняття «грабіж» складають такі суттєві ознаки: 1)
відкрите; 2) викрадання; 3) чужого майна.

Суттєві ознаки можуть бути: родовими чи видовими.

Родові суттєві ознаки — це ознаки такого класу предметів, у якому
виділяється певний підклас.

Видові суттєві ознаки — це ознаки, на підставі яких виділяють підкласи в
межах класу.

Наприклад, родовою суттєвою ознакою поняття «студент” буде «людина, що
навчається», а видовою суттєвою ознакою — «навчатися у вищому
навчальному закладі».

Зазначимо, що не всі відмітні ознаки є суттєвими, хоча кожна суттєва
ознака є відмітною.

Наприклад, наявність у людини м’якої мочки вуха буде хоча і відмітною
(бо жодна інша жива істота не має такої властивості), але не суттєвою
ознакою людини. Навряд чи за допомогою такої ознаки можна зафіксувати
сутність людини.

Похідними називають ознаки, які зумовлені основними, суттєвими ознаками
і які неодмінно притаманні предметам.

Випадковими для даного предмета чи сукупності предметів називають
ознаки, які зумовлені зовнішніми факторами і які можуть бути, а можуть і
не бути притаманні предмету.

Другою складовою частиною структури поняття є його обсяг.

Обсяг поняття — це клас предметів, які виділяються і узагальнюються в
понятті. Кожному з цих предметів притаманні ознаки, що складають зміст
поняття.

Наприклад, обсягом поняття «крадіжка» є всі злочини, яким притаманні
суттєві ознаки цього поняття: 1) таємне; 2) викрадання; 3) чужого майна.

Предмети, що входять до обсягу поняття, називаються елементами обсягу
поняття.

Предмет, сутність якого являє собою сукупність певних ознак символічно
(формально) можна позначити так: А (а, б, в, г, д,.. п], де “А” –
певний предмет чи множина предметів, “а, б, в, г, д,.. п” сукупність
ознак.

Вивчення об’єкта і вирізнення окремих ознак з їх загальної сукупності,
що притаманні цьому об’єкту думки, здійснюється на підставі методів
аналізу та абстрагування.

У процесі свого об’єктивного розвитку предмети, явища можуть втрачати
одні ознаки, набувати нові, що відповідно, відображається у створенні
нових понять, які фіксують ці зміни.

Наприклад, «Київ» є елементом обсягу поняття «місто»;«Київський
національний університет імені Тараса Шевченка»є елементом обсягу
поняття «університет».

Для того, щоб визначити, чи є той чи інший одиничний предмет елементом
обсягу певного поняття, необхідно перевірити, чи належать йому всі
суттєві ознаки, що складають зміст цього поняття. Якщо у нього відсутня
хоча б одна суттєва ознака, то цей одиничний предмет не можна визнати
елементом обсягу такого поняття.

Це положення має важливе значення для юристів, особливо при вирішенні
питання про кваліфікацію злочину. Якщо конкретне діяння не має хоча б
однієї ознаки грабежу, то його не можна кваліфікувати як грабіж, тобто
це діяння не може бути включене до обсягу поняття «грабіж».

Окрім елементів обсягу, в логіці також виділяються частини обсягу (або
підкласи) поняття.

Частини обсягу поняття (або його підкласи) — це будь-які сукупності
елементів його обсягу, які виділяють на підставі специфічних (тобто
несуттєвих) ознак, що не входять до змісту цього поняття.

Розглянемо, наприклад, поняття «конституція». Його змістом будуть
виступати такі ознаки: «бути І) основним; 2) законом держави», оскільки
саме ці ознаки є суттєвими для множини предметів, що є конституціями.

Обсягом цього поняття буде клас всіх конституцій.

Елементами обсягу будуть конституції окремих держав: України, Росії,
Франції, Сполучених Штатів Америки тощо.

Частинами обсягу можуть бути конституції європейських країн, країн
Північної Америки, Азії тощо. Ці підкласи виділяють на підставі
специфічної ознаки, що не входить до змісту поняття «конституція», а
саме — ознаки географічного місце розташування держав. Якщо ж ми оберемо
іншу специфічну ознаку, наприклад, час прийняття конституції, то
отримаємо інший ряд підкласів: конституції, що прийняті у XIX ст., XX
ст. тощо.

Прийнято вважати, що відношення між обсягом і змістом поняття
регулюється законом, який отримав назву «закон оберненого відношення між
обсягом і змістом поняття». Цей закон уперше був сформульований у XVII
ст. у логіці Пор-Рояля.

Його сутність така: чим ширший зміст поняття, тим вужчий його обсяг, і
навпаки. Точніше, якщо зміст одного поняття є ширшим, ніж зміст іншого
поняття, то обсяг першого поняття є вужчим, ніж обсяг другого поняття.

Зазначимо, що в законі оберненого відношення йдеться про відношення між
обсягом і змістом таких понять, які мають один і той самий рід.

Проілюструємо дію зазначеного закону. Зміст поняття «студент»
визначається ознакою «навчатись у вищому навчальному закладі». Його
обсяг складає клас всіх людей, які навчаються у вузах. Збільшимо зміст
цього поняття (введемо нову ознаку): «навчатись на юридичному
факультеті». Таке збільшення змісту спричинить появу поняття з меншим
обсягом («студент-юрист»), оскільки буде матися на увазі лише клас
студентів, які навчаються на юридичному факультеті.

2. Види понять. Логічна характеристика понять

Важливою проблемою логіки є класифікація понять, завдяки якій вони
систематизуються. Наслідком цього є мислене упорядкування предметного
світу, орієнтованого на його (світу) об’єктивну упорядкованість.

Найбільша відмінність існує між тими поняттями, в яких відображаються
реально існуючі (чи ті, що існували) предмети, і тими, в яких мисляться
уявні предмети, — так званими нульовими поняттями. Останні ще називають
поняттями з порожнім обсягом або просто — порожніми, а протилежні —
непорожніми.

Непорожнє поняття — поняття, в якому мисляться реально існуючі (або ті,
що існували) предмети.

Наприклад: «Токіо», «Карфаген», «Ярослав Мудрий», «океан», «слон»,
«мамонт».

Порожнє поняття — поняття, в якому мисляться предмети, котрих або ще не
було й немає, або ніколи не буде.

Наприклад: «людина, яка побувала на Марсі», «лікар, здатний перемогти
ракову хворобу на будь-якій стадії її перебігу», «вічний двигун»,
«античне божество», «абсолютно чорне тіло». Не тільки непорожі, а й
порожні поняття поділяють за обсягом і змістом.

За обсягом, тобто за кількістю предметів, які в них мисляться, поняття
поділяють на загальні й одиничні.

Загальне поняття — поняття, в якому мислиться два чи більше предметів.

Наприклад: «полюс Землі», «планета Сонячної системи», «елементарна
частка», «відьма», «вічний двигун».

Одиничне поняття — поняття, в якому мислиться один-єдиний предмет.

Наприклад: «найдовша на Землі ріка», «Чернівецький державний
університет», «найповноводніша ріка на Місяці», «Коростенський державний
педагогічний інститут».

Усі поняття, незалежно від того, до якого з перелічених видів і підвидів
вони належать, поділяються на збірні і незбірні.

Збірне поняття — поняття, в якому кожен елемент обсягу є сукупністю
відносно самостійних предметів, що мисляться як один предмет («сузір’я»,
«сузір’я Водолія»; «оркестр двадцять другого століття»). Всі інші
належать до незбірних.

Обравши відповідну основу поділу, перелічені види понять у свою чергу
можна поділити на підвиди. Так, загальні поняття поділяють на
реєструючі, в обсязі яких мислиться скінченна, обчислювана множина
предметів («пора року», «обласний центр України»), і нереєструючі, обсяг
яких не піддається обчисленню («елементарна частка», «небесне тіло»).

Залежно від того, мисляться в поняттях ознаки разом з їх носіями
(предметами) чи ізольовано від них, вони поділяються на конкретні й
абстрактні.

Конкретне поняття — поняття, в якому мисляться ознаки з їх носіями,
тобто відповідними предметами.

Абстрактне поняття — поняття, в якому мислиться ознака, ізольована від
її носія.

Так, у понятті «геніальна людина» мисляться і ознаки, притаманні
геніальним людям, і носії цих ознак — геніальні люди, а в понятті
«геніальність» відповідна ознака відділяється свідомістю від її носія і
мислиться як щось окреме, як самостійний предмет думки (як це
парадоксально не звучить). Тому поняття ‘геніальна людина» належить до
конкретних, а «геніальність» — до абстрактних.

Поняття поділяють ще на позитивні й негативні.

Позитивне поняття — поняття, в якому виражається наявність у предмета
певних ознак.

Негативне (заперечне) поняття — поняття, й якому виражається відсутність
у предмета ознак, що становлять зміст відповідного позитивного поняття.

Прикладами позитивних понять можуть бути «добрий», «красивий», «скупий»,
а негативних — «недобрий», «некрасивий», «нескупий». Зміст негативного
поняття не можна визначити без знання змісту відповідного йому
позитивного.

В одних і тих самих поняттях одночасно відображаються і предмети, і їх
зв’язки зі світом. Про це свідчить хоча б наявність у змісті переважної
більшості понять родових ознак, характерних для кожного елемента їх
обсягу. Проте у формальній логіці до певної міри абстрагуються від цієї
істини, жорстко поділяючи поняття на безвідносні й співвідносні.

Безвідносне поняття — поняття, що відображає предмет, з існуванням якого
не пов’язується необхідне існування будь-яких інших предметів.

Співвідносне поняття — поняття, що відображає предмети, існування яких
немислиме без існування деяких інших предметів.

Прикладами перших можуть бути «прокурор», «дерево», «прислівник», а
других — «мати», «сват», «командир».

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020