.

Об’єкти логістичного управління (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 6467
Скачать документ

Об’єкти логістичного управління

Поняття матеріального, інформаційного, фінансового та сервісного
потоків. Їх класифікація.

Логістичні операції та функції.

Основні поняття: матеріальний потік, інформаційний потік, фінансовий
потік, сервісний потік, логістична операція, логістична функція.

1. Поняття матеріального, інформаційного, фінансового та сервісного
потоків. Їх класифікація.

Матеріальний потік – це сукупність товарно-матеріальних цінностей, які
розглядаються в часовому інтервалі в процесі застосування до них
логістичних операцій.

Матеріальні потоки характеризуються кількісними і якісними показниками.
Основними з них є напруженість (інтенсивність переміщення матеріальних
ресурсів, напівфабрикатів і готової продукції) і потужність
матеріального потоку (обсяги продукції, які переміщуються за одиницю
часу). Матеріальний потік має розмірність «обсяг/одиниця часу», тобто є
дробом, у чисельнику якого міститься одиниця виміру вантажу (штуки,
тонни, і т.д.), а в знаменнику – одиниця виміру часу (доба, місяць, рік
і т.д.).

Найважливішими ознаками класифікації матеріальних потоків є такі:

1. По відношенню до логістичної системи:

зовнішній – це потік, який протікає в зовнішньому, щодо даної
логістичної системи, середовищі. Цю категорію складають не будь-які
вантажі, що пересуваються поза підприємством, а лише ті, до організації
яких підприємство причетне;

внутрішній – це потік, що протікає у внутрішньому середовищі відносно
даної логістичної системи.

2. За призначенням:

вхідний – це зовнішній потік, який надходить у логістичну систему із
зовнішнього середовища;

вихідний – це потік, який виходить з логістичної системи і надходить у
зовнішнє для неї середовище.

За умови збереження на підприємстві запасів на одному рівні вхідний
матеріальний потік буде дорівнювати вихідному.

3. За ритмічністю:

неперервні – на конвеєрних або автоматизованих лініях у процесі
виробництва, транспортування матеріальних ресурсів трубопроводом і т.д.;

дискретні – організація забезпечення потреб у формі складських і
транзитних постачань, подача на робочі місця матеріальних ресурсів за
умови дрібносерійного і середньосерійного виробництва, регулярне
відвантаження готової продукції постійним контрагентам і т.д.;

бліц-потоки – це разові постачання, подача на робочі місця рідковживаних
предметів і засобів праці.

4. Залежно від предмета вивчення:

продуктові – об’єктом вивчення (аналізу, планування) яких є переміщення
конкретних продуктів і засобів праці;

операційні – потоки матеріальних ресурсів щодо конкретних логістичних
операцій;

ділянкові – сукупні потоки, які розглядаються на окремій ділянці
логістичної системи; основою для їх розрахунку є операційні логістичні
потоки;

системні потоки – матеріальні потоки, які циркулюють в цілому у
логістичній системі, їх параметри визначаються як сума ділянкових
матеріальних потоків.

Інформаційний потік – це сукупність циркулюючих у логістичній системі,
між логістичною системою і зовнішнім середовищем повідомлень, необхідних
для управління і контролю за логістичними операціями.

У логістиці виділяють такі види інформаційних потоків:

1. Залежно від виду систем, які пов’язуються потоком:

горизонтальний, який належить до одного рівня ієрархії логістичної
системи;

вертикальний – від верхнього рівня логістичної системи до нижнього.

2. Залежно від місця проходження:

зовнішній, що циркулює між логістичною системою і зовнішнім середовищем
(законодавчі акти, нормативно-правові постанови, договори, ліцензії,
експертизи);

внутрішній, що циркулює всередині логістичної системи або її окремого
елемента.

3. Залежно від напрямку по відношенню до логістичної системи:

вхідний;

вихідний.

4. За видом носіїв інформації:

на паперових носіях;

на магнітних носіях;

електронні;

інші.

5. Залежно від призначення:

директивні (управляючі);

нормативно-довідкові;

обліково-аналітичні;

допоміжні.

Інформаційний потік характеризується такими параметрами:джерело
виникнення; напрямок руху потоку; періодичність; вид існування;
швидкість передачі та прийому; інтенсивність потоку та ін.

Фінансовий потік – це спрямований рух фінансових ресурсів, пов’язаний з
матеріальними, інформаційними й іншими потоками як у рамках логістичної
системи, так і поза нею.

Для класифікації фінансових потоків використовуються наступні основні
ознаки:

1. По відношенню до логістичної системи:

зовнішні (вхідні й вихідні);

внутрішні.

2. За призначенням:

обумовлені процедурами закупівлі товарів;

інвестиційні потоки;

у зв’язку з відтворенням робочої сили;

пов’язані з формуванням матеріальних витрат у процесі виробничої
діяльності підприємств;

виникаючі в процесі дистриб’юції й продажу товарів.

3. За способом переносу авансованої вартості на товари:

потоки фінансових ресурсів, що супроводжують рух основних фондів
підприємства (до них відносяться інвестиційні фінансові потоки й
частково фінансові потоки, пов’язані з формуванням матеріальних витрат);

потоки фінансових ресурсів, обумовлені рухом оборотних коштів
підприємства (до них відносяться всі інші групи фінансових потоків,
виділені в класифікації по призначенню).

4. Залежно від форм розрахунків:

*

??&?

?

??&? ?

$???

токи, що характеризують рух наявних коштів (потоки наявних ресурсів по
гривневих розрахунках і по розрахунках валютою);

інформаційно-фінансові потоки, обумовлені рухом безготівкових коштів
(потоки безготівкових ресурсів по розрахунках платіжними дорученнями,
платіжними вимогами, інкасовими дорученнями, документальними
акредитивами й рахунковими чеками);

обліково-фінансові потоки (виникають у ході виробництва товарів або
надання послуг на стадії збільшення авансованої вартості). Під
збільшенням авансованої вартості розуміється процес формування
матеріальних витрат у виробничій діяльності конкретного підприємства.

5. По видах господарських зв’язків:

горизонтальні (відбивають рух фінансових коштів між рівноправними
суб’єктами підприємницької діяльності);

вертикальні (між дочірніми й материнськими комерційними організаціями).

Сервісні потоки – потоки послуг (нематеріальної діяльності, особливого
виду продукції або товару), які генеруються логістичною системою в
цілому або її підсистемі (ланкою, елементом) з метою задоволення
зовнішніх або внутрішніх споживачів організації.

Характеристиками сервісних потоків є:

невідчутність сервісу;

покупець найчастіше бере пряму участь у виробництві послуг;

послуги споживаються в момент їхнього виробництва;

покупець ніколи не стає власником послуги;

сервіс – діяльність (процес) і тому не може бути протестований перш, ніж
покупець його купить;

сервіс часто складається із системи більше дрібних (субсервісних)
послуг, причому покупець оцінює ці субсервісні послуги.

2. Логістичні операції та функції.

Логістична операція – це відокремлена сукупність дій з реалізації
логістичних функцій, спрямована на перетворення матеріального і/або
інформаційного потоку.

Виділяють такі логістичні операції:

1. За природою потоку:

а) логістичні операції з матеріальним потоком:

складування;

транспортування;

комплектація;

завантаження;

розвантаження;

внутрішні переміщення сировини та матеріалів під час реалізації
логістичних функцій виробництва;

упаковування вантажу;

укрупнення вантажних одиниць;

зберігання.

б) логістичні операції з інформаційним потоком:

збір інформації;

зберігання інформації;

обробка інформації;

передача інформації.

2. По відношенню до логістичної системи:

а) зовнішні – орієнтовані на інтеграцію логістичної системи із зовнішнім
середовищем (операції у сфері постачання і збуту);

б) внутрішні – операції, що виконуються всередині логістичної системи.

На зовнішні логістичні операції випадкові змінні впливають більшою
мірою, ніж внутрішні.

3. За характером виконання робіт:

а) операції з доданою вартістю, які змінюють споживчі властивості
товарів (розкрій, розфасовка, сушіння і т.д.);

б) операції без доданої вартості (зберігання товарів).

4. За переходом права власності на товар:

а) односторонні – операції, не пов’язані з переходом права власності на
продукцію і страхових ризиків, виконуються всередині логістичної
системи;

б) двосторонні – операції, пов’язані з переходом права власності на
продукцію і страхових ризиків від однієї юридичної особи до іншої.

5. За спрямованістю:

а) прямі – операції, спрямовані від генератора матеріального потоку та
інформації до його споживача;

б) зворотні – операції, спрямовані від споживача до генератора
матеріального потоку та інформації.

Укрупнена група логістичних операцій, спрямованих на реалізацію мети
логістичної системи, називається логістичною функцією.

Список рекомендованої літератури

Кальченко А.Г. Логістика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 284 с.

Гаджинский А.М. Логистика: Учебник для высших и средних специальных
учебных заведений. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: “Маркетинг”, 2001.
– 396с.

Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. 2-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 389с.

Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина: 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: ИНФРА-М, 2000. – 352с. – (Серия “Высшее образование”).

Крикавський Є. В. Логістика. Для економістів: Підручник – Львів:
Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2004. –
448 с.

Промышленная логистика: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Колобова. – М.:
МГТУ им. Баумана, 1997. – 204с.

Логистика: Интегрированная цепь поставок: Пер. с англ. / Бауэрсокс
Доналд Дж., Колосс Дейвид Дж. – М.: “Бизнес-книга”, 2001. – 683с.

Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. –
495с.

Основы логистики: Учеб.пособие/ Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева.
– М.: ИНФРА – М, 1999.-200 с.

Николайчук В.Е. Логистика: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2001. – 347с

Корпоративна логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов/ Под общ.
и научн. редакцией проф. В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 976с.

М.А. Окландер. Логістична система підприємства. – Одеса.: «Астропринт»,
2004. – 309с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020