.

Логіка – як філософська дисципліна (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
12 9517
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

Логіка – як філософська дисципліна

ПЛАН

1. Логіка як наука про форми та закони правильного мислення

2. Особливості сучасної логіки

3. Предмети логіки як філософської науки

Список використаної літератури

1. Логіка як наука про форми

та закони правильного мислення

Мислення людини підкоряється логічним законам і протікає в логічних
формах незалежно від науки логіки. Вона є лише наслідком існування
певного закономірного стану речей і є його систематизоване і
упорядковане відображення. Так як для фізики причиною її виникнення є
закони Всесвіту, так логіці передують закони мислення. Як фізика, вона
знаходиться в постійному становленні і розвитку, тому що можливості і
предмет її дослідження і відображення безмежно широкий, і не пізнаний.
Багато людей мислять логічно, не знаючи правил логіки, так само як для
падіння (комусь або чомусь) необов’язково знати закони тяжіння або для
розмовляння – закони граматики.

Логіка – наука про мислення. Назва її походить від грецького слова logos
– “думка”, “слово”, “закон” і т.д. Термін “логіка” вживається також для
позначення закономірностей об’єктивного світу (наприклад “логіка
фактів”, “логіка речей” і т.д.); для позначення строгості,
послідовності, закономірності процесу мислення (“логіка мислення”,
“логіка міркування”). Закономірний характер мислення є своєрідним
відображенням об’єктивних закономірностей. Логіки мислення є
відображення логіки речей (змістовно). Але на відміну від інших наук,
вивчаючих мислення людини, наприклад, фізіології вищої нервової
діяльності чи психології, логіка вивчає мислення як засіб пізнання.
Логіка, яка вивчає пізнаюче мислення і застосовується як засіб пізнання,
виникла і розвивалась як філософська наука і в теперішній час являє
собою складну систему знань, що включає дві відносно самостійні науки:
логіку формальну і логіку діалектичну (усне пояснення).

Як самостійна наука логіка склалася більше двох тисяч років назад в ІV
ст. до н.е. Її засновником є давньогрецький філософ Арістотель (384-322
рр. до н.е.). В своїх працях, які отримали назву “Органон” (грец.
“знаряддя пізнання”), Арістотель сформулював основні закони мислення:
тотожності, протиріччя і виключеного третього – описав важливі логічні
операції, розробив теорію поняття і судження, змістовно дослідив
дедуктивний (силогістичний) умовивід. Арістотелівське вчення про
силогізм склало основу логіки предикатів (математична логіка). Античні
стоїки доповнили теорію силогізму, описавши складні умовиводи (Зенон,
Хрисипп та ін.). Також великий вклад зробили такі мислителі як Гален,
Порфірій, Боецій. В середні віки логіка слугувала в основному релігійній
схоластиці, тим самим удосконалюючи і розвиваючи свої можливості. В
Новий час значний вклад зробив Ф.Бекон (1561-1626), розробивши на
противагу дедуктивній логіці Арістотеля індуктивний метод, принцип якого
виклав у праці “Новий Оганон”. Розроблені методи наукової індукції,
систематизовані пізніше англійським філософом і логіком Д.С.Міллем
(1806-1873) суттєво укріпили позиції логіки як окремої науки. Тим самим
дедуктивна логіка Арістотеля і індуктивна логіка Бекона-Мілля склали
основу загальноосвітньої дисципліни названої формальною логікою.
Подальший розвиток логіки пов’язаний з іменами таких видатних філософів
як Р.Декарт, Г.Лейбніц, І.Кант.

Р.Декарт (1569-1650) розробив ідеї дедуктивної логіки, сформулювавши
правила наукового дослідження. Г.Лейбніц (1646-1716) сформулював закон
достатньої підстави, висунув ідею математичної логіки. В другій половині
ХІХ ст. в логіці починають широко застосовуватися математичні методи ви
числення. Цей напрямок розроблений в працях Д.Буля, І.С.Джевонсонц,
П.С.Порецкього, Г.Фреге, Ч.Пірса, Б.Россела, Я.Лукашевича та ін.
математиків і логіків. Теоретичний аналіз дедуктивних міркувань методами
ви числення з використанням формалізованих мов отримав назву
математичної, чи символічної логіки. Символічна логіка включає багато
“логік”, таких як: багатозначна логіка, модальна логіка, ймовірнісна і
часова логіка. Особливе значення для правознавства має деонтична логіка,
яка досліджує структури мови наказів (приписів), тобто висловлювань зі
значенням “обов’язково”, “дозволено”, “заборонено” і т.д., які широко
використовуються в юриспруденції.

Виділяють ще окрім формальної логіки діалектичну логіку, яка вивчає не
самі форми мислення, а мислення в його виникненні, зміні, розвитку.

Вперше розроблена вона була Гегелем (1770-1831). Методологічні принципи,
які формуються на основі діалектичного підходу виявляють об’єктивність і
всебічність розгляду предмету, принцип історизму, роздвоєння єдиного на
протилежні частини, сходження від абстрактного до конкретного, принцип
єдності історичного і логічного і ін. Ці дві логіки доповнюють одна
одну.

Є підстави вважати, що деякі праці античних мислителів з логіки стали
відомими в Київській Русі вже в ХІ ст. Найбільш знаними серед античних
мислителів були Аристотель і Платон.

Логіка дуже давня наука. Її історія налічує 2,5 тисяч років і
поділяється на два основні етапи: традиційний (ІV століття до нашої ери
– друга половина ХІХ ст.) і сучасний (друга половина ХІХ ст. – до нашого
часу).

Розвиток логічних знань на першому етапі відбувався досить повільно. В
часи античності логіка вперше з’являється як наука.

Її засновником вважається давньогрецький філософ, вчений-енциклопедист
Арістотель (Стагиріт). Він дуже високо оцінював цю дисципліну. За його
думкою, логіка – це незвичайна наука, вона дозволяє кожному, хто нею
оволодів, отримати певний метод дослідження будь-якої проблеми, бо саме
ця наука дає можливість у явному вигляді визначити, що є доведення, та
виділити його основні види та ступені.

Цим методом свого часу вдало користувався герой Артура Конан-Дойла
славетний Шерлок Холмс.

Поряд із Арістотелем у античні часи логічною проблематикою цікавилися
також представники стоїцизму та софістики. Серед стоїків слід відзначити
Хрисіппа (281/277 – 208/205 рр. до н. е.), який розробив оригінальну
концепцію логіки. Основну увагу він приділяв дослідженню таких схем
міркування, завдяки яким висловлювання пов’язуються між собою. Це,
наприклад, такі слова природної мови: “якщо,… то”, “…і…”, “…або…” тощо.
У сучасних логічних дослідженнях вони отримали назву “логічні
сполучники”.

Друга велика епоха розвитку традиційної логіки охоплює християнське
середньовіччя. Вона тривала із середини ХІІ ст. до середини ХІV ст.

Саме у середні віки логіка стає однією з основних дисциплін тогочасної
освіти. Вона входить до тривіуму – циклу із трьох наук, до котрого окрім
логіки включалися ще граматика і риторика. Вивчення цих трьох дисциплін
у тогочасних навчальних закладах було обов’язковим. До речі, логіка була
обов’язковим предметом вивчення у Києво-Могилянській академії.

Видатні представники середньовіччя дуже високо оцінювали логіку як
науку. Ось як писав про неї відомий логік кінця ХІ ст., візантійський
письменник, філософ , державний діяч Михайло Псьолл (1018 – 1090):
“Логіка – це мистецтво мистецтв та наука наук, яка вказує шлях до
початку усіх методів”. Цю точку зору на оцінку методологічного значення
логіки підтримувала більшість філософів-схоластів середньовіччя.

2. Особливості сучасної логіки

Сучасна логіка формувалась наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. але
поправу її засновником можна вважати Готфріда Лейбниця – його праці
випереджували свою епоху на декілька століть вперед.

Сучасна логіка, засновником якої був Г.Лейбниць, суттєво відрізняється
від традиційної, основи якої заклав Арістотель. На другому етапі
розвитку логічного знання інтереси логіків значно розширюються. Вони
починають звертатися до аналізу таких типів міркувань, яким раніше
взагалі було відмовлено в можливості логічного аналізу. Так, поряд з
різними видами теоретичних (наукових) міркувань, основна мета яких
полягає в обгрунтуванні знання, предметом дослідження багатьох логіків
стають практичні міркування, основна мета яких полягає у поясненні дій
людини. Виникають нові розділи логічного знання, істотно пов’язані із
різними галузями наукового знання і типами міркувань у них. Це –
математика, право, лінгвістика, філософія, психологія, економіка,
інформатика тощо.

Спочатку сучасна логіка повністю орієнтувалася повністю на аналіз лише
математичних міркувань. За її допомогою вчені намагалися розв’язати
проблему основ математичного знання після того, як були знайдені
парадокси у теорії множин. Цей період в її розвитку іноді називають
“класичним”.

Біля джерела класичної логіки стояли поряд з багатьма дослідниками
Джордж Буль (1815 – 1864), Огастес (Августус) де Морган (1806 – 1871),
Чарлз Пірс (1839 – 1914), Готлоб Фреге (1848 – 1925), Давід
Гільберт(1862- 1943) та інші. У їхніх працях було поступово реалізована
ідея перенесення у логіку тих методів, які звичайно застосовують у
математиці. Результатом цієї роботи стало створення таких розділів
сучасної логіки як, логіка висловлювань.

3. Предмети логіки як філософської науки

Предметом логіки є закони і форми, прийоми і операції мислення, за
допомогою яких людина пізнає навколишній світ.

Пізнання як процес відображення об’єктивного світу свідомістю людини
являє собою сутність чуттєвого і раціонального пізнання.

Чуттєве пізнання має 3 основні форми:

Відчуття – відображення окремих чуттєво сприймаємих властивостей
предметів (наприклад: колір, форма, запах, смак і т.д.).

Сприйняття – цілісний образ предмету, виникаючий в результаті його
безпосереднього впливу на органи відчуттів.

Уявлення – це чуттєвий образ предмету, який зберігся в свідомості. Якщо
сприйняття це безпосередній вплив, то уява є тоді, коли такого впливу
вже немає.

Образи уяви можуть бути довільно комбіновані.

На відміну від чуттєвого пізнання, мислення відображає зовнішній світ
(і не тільки!) в абстракціях (відволікання). Відходячи від конкретного в
речах і явищах, абстрактне мислення здатне узагальнювати багато
однорідних предметів, виокремлювати найбільш важливі властивості,
розкривати суттєві зв’язки.

Основні властивості абстрактного мислення:

Мислення відображає дійсність в узагальнених образах.

Мислення – процес опосередкованого відображення дійсності.

Мислення нерозривно зв’язане з мовою.

Мислення – процес активного відображення дійсності (нове знання).

Мислення підпорядковується логічним законам мислення. Необхідно
розрізняти істинність думки і логічну правильність міркування. Думка
істинна, якщо відповідає дійсності, і навпаки. (Коломия – Азія). Логічна
правильність міркування це умова істинності думок. Це міркування, в
якому одні думки (висновки) з необхідністю випливають з інших думок.
Закон мислення, чи логічний закон – це необхідний, суттєвий зв’язок
думок в процесі міркування. Слід розрізняти формально-логічні і
діалектичні закони (усне пояснення).

б) Основні форми абстрактного мислення – поняття, судження і умовивід.

Виділяючи певну сукупність загальних, суттєвих властивостей, чи прикмет,
ми створюємо поняття предмету (Поняття А складає сукупність признаків а,
в, с і т.д., які з’язані певним чином). Таким чином, різні предмети
відображаються в мисленні однаково – як певний зв’язок їх суттєвих
ознак, тобто у формі поняття.

В формі суджень відображаються зв’язки між предметами і їх
властивостями. Цей зв’язком виражається у формі ствердження чи
заперечення. Будь-який тип судження складає схему S – P, де S (суб’єкт;
поняття про предмет судження) і Р (предикат; поняття про прикмету), а
знак “—“ зв’язка між ними.

Отже, судження являє собою спосіб зв’язку понять, виражений в формі
ствердження чи заперечення.

Умовивід – це поєднання декількох суджень (які називаються засновки), з
яких необхідно витікає нове судження (висновок). (“Федір – свідок”,
“Свідки дають показання” “Федір дає показання”). Отже, ми виділяємо дещо
загальне, що є в різних по змісту умовиводах: спосіб зв’язку суджень
(загальне поняття). Отже, загальним для всіх форм мислення є спосіб
зв’язку елементів думки – прикмет в понятті, понять в судженні і суджень
в умовиводах.

Логічна форма, чи форма мислення, – це спосіб зв’язку елементів думки,
її побудова, завдяки якій зміст існує і відображає дійсність.

Дослідження логічних форм безвідносно до конкретного змісту і складає
найважливіше завдання науки логіки.

Отже, логіка – наука про людське мислення. Але на відміну від інших
наук, які вивчають людське мислення, логіка вивчає мислення як засіб
пізнання, її предметом є форми і закони, прийоми і принципи мислення, за
допомогою яких людина пізнає оточуючий світ.

4. Значення логіки

Людське мислення підпорядковується логічним законам і протікає в
логічних формах незалежно від науки логіки. Люди мислять логічно, навіть
не знаючи, що їх мислення підпорядковується логічним закономірностям.
Але звідси не випливає, що вивчати логіку юристам чи іншим людям не
потрібно. Знання законів і форм мислення, їх свідоме використання в
процесі пізнання підвищує професійну культуру мислення, виробляє навик
мислити більш грамотно, розвиває критичне відношення до своїх і чужих
думок. Тому погляд, ніби вивчення логіки не має практичного значення, є
хибним.

Мислити логічно – це значить мислити точно і послідовно, не допускаючи
протиріч в своїх міркуваннях, вміти викривати логічні помилки. Ці якості
мислення мають велике значення в будь-якій області наукової і практичної
діяльності.

Список використаної літератури

Тофтул М.Г. Логіка. – К., 1999. – С.332.

Гетманова А.О. Учебник по логике. – М., 1995.

Конверський А.С. Логіка. – К., 1998. – С.32.

Руденко К.П. Логіка. – К., 1976. – С.139.

Кирилов В.И., Старченко А.А. Логика: Учебник для юрид. ф-тов и
институтов. – М., 1996. – С.3-(256).

PAGE

PAGE 6

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019