.

Логіка середньовіччя (Реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
5 11729
Скачать документ

Реферат на тему:

Логіка середньовіччя

Логіка середньовіччя (схоластична логіка).

Щодо логіки середньовіччя (як і всієї тогочасної культури) існують
протилежні точки зору. Одні вчені розглядають цю епоху як час занепаду
культури, інші, відзначаючи прояви прогресу, — як необхідний етап
розвитку людства.

Середньовічна логіка, як і філософія загалом, була поставлена на службу
релігії. Головне її завдання полягало в обґрунтуванні догматів релігії,
доведенні існування Бога, поясненні питань створення світу та безсмертя
людської душі тощо. З цією метою зверталися до арістотелівського вчення.
Панівним напрямом логіки середньовіччя була «схоластична логіка», яка,
популяризуючи логіку Арістотеля, водночас зумовила негативне ставлення
до неї. «Перетворивши логіку Арістотеля на мертву, безплідну науку,
середньовічні схоласти піддали її вчення витонченій обробці…».

Петро Іспанський відіграв велику роль у розробці логіки Арістотеля і
стоїків. Його праця «Суммули» (яка перевидавалася майже 50 разів) була
основним підручником1 Західної Європи в епоху середньовіччя.

З метою кращого запам’ятовування логічних знань учені середньовіччя
нерідко вдавалися до мнемонічних (грец. тпетопікоп — мистецтво
запам’ятовування) засобів: штучно створених схем, умовних знаків,
символів тощо.

Михайло Псьол, логіку якого називали «мистецтвом мистецтв» і «наукою
наук», у своєму «Синопсисі» вводить для різних видів суджень символічні
позначення (А, І, Е, О) а для різних модусів силогізму — спеціальні
слова, голосні яких позначали кількість і якість суджень, що входили до
складу відповідного різновиду силогізму.

Раймонд Луллій побудував «логічну машину», за допомогою якої одержував
різні поєднання понять. Ця ідея була сприйнята його сучасниками з
недовірою. Проте вже у XVII ст. ідея Р. Луллія про машинізацію
умовиводів, мислених процесів мала великий вплив на засновника
математичної логіки німецького філософа Готфріда-Вільгельма Лейбніца.

Логіка епохи Відродження

Мислителі-гуманісти епохи Відродження захищали свободу наукової думки,
закликали людину стати «своїм власним скульптором і творцем», прямувати
до безмежного вдосконалення своєї природи. Проте ставлення їх до науки
про закони мислення (до існуючої тоді схоластичної логіки) загалом було
негативним, а нових ідей щодо її вдосконалення виникало небагато.

Відродження — перехідна епоха. Це стосується і логіки, яка, поступово
заступаючи схоластику, разом з тим успадкувала чимало характерних для
неї ознак. Боротьба проти схоластизованого Арістотеля стала своєрідним
гаслом цієї епохи. Під ним об’єдналися представники найрізноманітніших
напрямів.

Еразм Роттердамський у жартівливому творі «Похвала дурості» їдко
висміював логіку схоластів, які уявляють себе всезнайками і проголошують
пусті й безглузді промови про ідеї, всезагальне, форми, первинну
матерію, сутність та інші подібні «тонкі предмети». Дотепно висміювалася
схоластична логіка і в іншому видатному творі, анонімно опублікованому в
1515—1517 рр. під назвою «Листи темних людей».

Так була здійснена спроба уточнити визначення предмета логіки. Лоренцо
Валла започаткував так звану риторичну логіку, а П’єр Раме завершив цей
напрям у логіці. При цьому вони орієнтувалися на норми логіки і
риторики, яких дотримувався Цицерон (II— І ст. до н.е.)

Учень Помпонацці Дзабарелла (XVI ст.) дотримувався інших поглядів. Він
вимагав суворого розмежування логіки і онтології. Предметом логіки, на
його думку, є мислення, а не об’єктивно існуючі речі.

Інакше розумів предмет логіки та її значення Меланхтон, який вважав
логіку педагогічною дисципліною. Він твердив, що логіка не може бути
знаряддям наукового дослідження, засобом відкриття нових істин. Завдання
логіки полягає в тому, щоб навчати, як надати науковому матеріалу форми,
максимально ефективної для сприйняття учнями. Цінність вивчення логіки
полягає в допомозі, яку воно надає при засвоєнні наукових дисциплін,
навчаючи, як треба давати визначення, робити логічний поділ понять, як
оперувати судженнями і будувати доведення.

Нове, що характеризує логіку епохи Відродження, можна звести до таких
трьох положень:

1) активні пошуки формально-логічних методів пізнання, альтернативних
дедукції;

2) розвиток математики і поширення її засобів на різні сфери пізнання;

3) виявлення діалектичних суперечностей, які не узгоджувалися із
законами формальної логіки. Зрештою це призвело до створення індуктивної
логіки Френсісом Беконом, спроби поширити засоби математики на сферу
логіки Готфрідом-Вільгельмом Лейбніцем (що зрештою спричинило створення
сучасної математичної логіки), спроби створити принципово нову,
змістовну логіку Іммануїлом Кантом, Георгом-Вільгельмом-Фрідріхом
Гегелем, Карлом Марксом. І. Кант розробляв трансцендентальну логіку,
Г.-В.-Ф. Гегель і К. Маркс — діалектичну.

В епоху Відродження все гучніше лунали заклики мислителів відмовитися
від дедуктивно-схоластичної гри поняттями і вивчати природу шляхом
спостереження та експерименту. Так, Томаззо Кампанелла закликав
припинити вивчати природу за творами Арістотеля і покласти в основу
пізнання чуттєвий досвід та індуктивний метод (правда, індукцію він
розумів спрощено, як нагромадження багатьох спостережень).

Для історії гносеології й логіки важливе значення має висловлена
Леонардо да Вінчі ідея про роль математики в пізнанні природи. Цінність
математики він вбачав не тільки в суворій достовірності її положень, а й
у тому значенні, яке має точне математичне формулювання законів природи.
Математика завдяки своєму строго науковому методу руйнує всі довільні
вигадки, софістичні словесні хитрощі. Інший відомий учений тієї епохи
Іоганн Кеплер, подібно до І. Канта, який пізніше писав, що в кожній
галузі знання є стільки справжньої науки, скільки в ній є математики,
надавав останній універсального значення в науковому пізнанні. Ці ідеї
не вплинули на характер логіки епохи Відродження, проте вони не
залишилися непоміченими Г.-В. Лейбніцем, який започаткував новий напрям
у розвитку логіки — математичну логіку.

Логіка нового часу.

Суперечливий характер логіки епохи Відродження давався взнаки і в нові
часи. Так, Ф. Бекон і його послідовники (емпірики) високо цінували
індукцію і недооцінювали дедукцію, а Р. Декарт і його прибічники
(раціоналісти), навпаки, перебільшували значення дедукції й
недооцінювали індукцію.

Необхідно відзначити великий внесок у розвиток логіки видатних
мислителів тієї епохи.

Френсіс Бекон (1561—1626) запропонував докорінно перебудувати філософію
і науку, метою якої, на його думку, є щастя людей, їх могутність,
досягнення влади над природою. Він піддав нищівній критиці логіку
Арістотеля, протиставивши їй свою логіку. Його праця «Новий Органон»
мала замінити старий арісто-телівський «Органон», який Бекон вважав не
тільки некорисним, але й глибоко шкідливим для науки. Перша, «руйнівна»
частина «Нового Органону» містить вчення про «ідоли», або «привиди»
(типові труднощі, які виникають у процесі пізнання): «ідоли роду»,
«ідоли печери», «ідоли ринку» та «ідоли театру».

Побудувати нову науку неможливо без наукового методу. Саме в розробці
такого методу, який указував би шлях до істини, Бекон бачив завдання
логіки, створення якої призведе до того, що наукові відкриття і винаходи
здійснюватимуться не випадково, а систематично, згідно з відповідними
планами. Істинний науковий метод (він вважав ним індукцію) виходить із
одиничних випадків, від них переходить до найнижчих узагальнень, потім
до середніх і, нарешті, до всезагальних положень. Найважливішими, на
думку Бекона, є середні узагальнення, оскільки вони мають найбільше
практичне значення.

Великого значення Бекон надавав дослідженню фактів, які не узгоджуються
з індуктивними висновками, бо, скільки б позитивних фактів не було
зібрано для захисту того чи іншого загального положення, досить одного
суперечливого прикладу, щоб воно було спростовано.

Томас Гоббс (1588—1679) відіграв велику роль у розвитку логіки. Будучи
номіналістом, він вважав, що досвід не може дати знання загального, яке
можливе лише завдяки мові. Спілкуючись, люди навчилися пов’язувати зі
своїми уявленнями про речі певні знаки, передусім слова. При цьому одне
й те саме слово застосовувалось до багатьох подібних предметів, що
зрештою й забезпечило можливість знання загального.

Наука, за Гоббсом, одержує загальні й необхідні знання шляхом оперування
загальними іменами. Мислення він розглядав як поєднання і роз’єднання
імен, їх додавання, віднімання тощо, тобто як своєрідне числення:
«…якщо арифметика навчає нас додавати і віднімати числа, то геометрія
навчає нас тих самих. операцій стосовно ліній, фігур, кутів… Логіки
навчають нас того самого стосовно послідовності слів, складаючи разом
два імені, щоб утворити судження, і два судження, щоб утворити силогізм,
і багато силогізмів, щоб скласти доведення. Із суми ж, або із висновку
силогізму, логіки віднімають одне речення, щоб знайти друге».

Рене Декарт (1596—1650), піддаючи критиці схоластичну логіку, поставив,
як і Бекон, перед наукою завдання звільнитися від традиційних
упереджених поглядів та сліпої віри в авторитети і побудувати заново всю
споруду науки, починаючи з її підвалин. Попередньою умовою такої
перебудови він проголосив всезагальний метод сумніву, необхідний для
критичної перевірки всіх наших знань і відшукання абсолютно достовірної
істини. Таку істину Декарт вбачав у положенні «Я мислю, отже, я існую»,
яке, на його думку, свідчить про самодостовірність свідомості: «Я можу
сумніватися в цьому. Та оскільки я сумніваюсь, то сам факт
функціонування свідомості стоїть поза сумнівом».

Великого значення надавав Декарт методу пізнання. Стоячи на позиціях
раціоналізму, він вважав тільки дедукцію строго науковим методом. Не
відмовлявся він і від індукції, проте називав її висновки сумнівними і
недостовірними.

Блез Паскаль (1623—1662) — один з родоначальників сучасного
аксіоматичного методу і теорії ймовірності. У своєму творі «Про дух
геометрії» він виклав результати досліджень засобів доведення, зокрема
ролі дефініцій і аксіом, сформулював основні правила наукового
доведення, сконструював першу обчислювальну машину для операції
додавання.

Уявлення про логіку нового часу буде неповним, якщо не взяти до уваги
працю «Логіка, або мистецтво мислити» П’єра Ніколя і Антуана Арно, в
якій поєднано дедуктивний метод Декарта і методологічні засади,
проголошені Паскалем. У цій праці (відомій під назвою «Логіка
Пор-Рояля») логіка представлена як робочий інструмент, придатний для
всіх наук і практики, оскільки вона змушує вдаватися до строгих
формулювань думок.

Бенедикт Спіноза (1632—1677) — видатний філософ, який своїми
гносеологічними ідеями вплинув на розвиток тогочасної логіки. Як і
Декарт, він — раціоналіст. Розум, на його думку, може пізнати все,
оскільки сама дійсність розумна, раціональна.

Ідеалом наукового знання для Спінози була математика. Свій головний твір
«Етика» він написав у формі, подібній до геометрії Евкліда.
Розпочинається він з визначень вихідних понять, потім проголошуються
безсумнівні положення — аксіоми, а з визначень і аксіом виводяться
теореми.

Готфрід Лейбніц (1646—1716) збагатив логіку новими ідеями. Деякі з них
випередили свою епоху на кілька століть. Лише у XX ст. з розвитком
логіки вони одержали підтримку і були розвинуті у працях сучасних
учених. Це передусім стосується його ідеї побудови спеціальної штучної
мови, з допомогою якої будь-яке міркування можна перетворити на
упорядкований ланцюжок знаків певного типу. У своїй дисертації «Про
комбінаторне мистецтво» (1666) Лейбніц писав, що його метою є створення
загального методу, з допомогою якого всі істини можна буде звести до
деякого виду обчислення. У праці «Елементи універсальної характеристики»
він здійснює спробу створити перше логічне числення, необхідною умовою
якого було існування спеціальної мови. Створена Лейбніцем штучна мова
була прототипом сучасних формалізованих мов логіки.

Значну увагу він приділяв законам логіки, насамперед закону тотожності,
який розглядав як першу істину розуму. Цей закон Лейбніц застосовував
при аналізі міркувань і суджень. Так, предикат, на його думку, мислиться
в суб’єкті як його ознака, звідки робиться висновок про часткову чи
повну тотожність суб’єкта і предиката судження.

На друге місце він ставив закон суперечності. Розрізняючи істини розуму
(необхідні) і досвіду (випадкоі), Лейбніц вважав, що цей закон є
принципом усіх істин розуму, закон достатньої підстави — усіх істин
досвіду. Він застосовував закон суперечності при аналізі міркувань (як
такий, що забороняє одночасно приймати два судження, одне з яких
заперечує те, що стверджує друге), суджень (як заборону визнання
істинності судження, що містить у собі суперечність, тобто в якому
предикат суперечить суб’єкту). Закон суперечності у Лейбніца в певному
розумінні є похідним від закону тотожності, бо якщо кожна річ
узгоджується сама з собою, то звідси випливає, що жодна річ не може
суперечити сама собі.

Хоча про необхідність закону достатньої підстави здогадувалися ще
мислителі Давнього світу, проте сформулював його, на думку фахівців,
Лейбніц. Він вважав, що цей закон діє у сфері лише досвідних істин, але
не істин розуму.

Аналізував Лейбніц і основні форми мислення. Так, загальні поняття (як і
загальні та необхідні судження), на його думку, не можна одержати з
одиничних фактів за допомогою індуктивного умовиводу. Умовою істинності
понять він вважав їх внутрішню несуперечливість та здатність бути
вихідним пунктом і джерелом для значущих суджень.

Судження Лейбніц поділяв на аналітичні (в яких висловлюються вічні й
необхідні істини) і синтетичні (випадкові істини). Він створив
оригінальне вчення про гіпотезу, вважаючи, що може бути кілька гіпотез,
які з однаковою переконливістю пояснюють відповідні явища. Об’єктивну
цінність гіпотези Лейбніц вбачав у її здатності пояснити якомога більше
відповідних явищ якомога меншою кількістю засновків. Особливо високо
цінував гіпотези, які допомагають передбачати майбутнє.

Виняткового значення Лейбніц надавав проблемі істини, насамперед питанню
про загальну природу істин. Будучи раціоналістом, він недооцінював
індукцію і абсолютизував роль дедукції, вважаючи ідеалом наукового
знання чисту дедукцію.

Ідеї Лейбніца дали поштовх для створення двох діаметрально протилежних
логік — формальної (сучасної, в основі якої — ідея розгляду процесу
міркування як числення і створення відповідної формалізованої мови) і
діалектичної, змістовної, основаної на ідеї Лейбніца про саморух та
розуміння поняття як джерела суджень.

Іммануїл Кант (1724—1804), назвавши арістотелівську логіку формальною,
заявив, що після Арісто-теля ця «логіка не могла зробити жодного кроку
вперед і, очевидно, має цілковито замкнений, завершений характер». Якщо
звичайна логіка вивчала форми мислення, абстрагуючись від аналізу
предметного змісту цих форм, то створена Кантом трансцендентальна логіка
повинна була досліджувати ті умови, які надають знанням апріорний
характер і забезпечують можливість безумовно всезагальних і необхідних
істин.

Георг-Вільгельм-Фрідріх Гегель (1770—1831) створив діалектичну логіку,
яку Карл Маркс (1818—1883) успішно застосував при написанні
всесвітньовідомої праці «Капітал», надавши їй (діалектичній логіці)
матеріалістичну інтерпретацію.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020