Тема: Основні тенденції та напрями розвитку літератури кінця ХІХ початку
ХХ століття. Вплив філософських вчень на розвиток літератури.

Початок нового століття був охарактеризований великими зрушеннями у
мистецтві і в літературі. Особливого впливу зазнало мистецтво після
усвідомлення того, що “померли всі боги, залишилась одна людина”
(Фрідріх Ніцше). Людина стає центром художнього твору і уособлює в собі
цілий світ, який є високодуховним, але одночасно оригінальним та
сповненим протиріч. Завданням письменників стає пізнання внутрішнього
світу людини, її духовної еволюції, її місця у всесвіті та в історії
людства. Найбільш, впливовою філософською течією стає позитивізм,
представники якого вважали що справжнє (позитивне) знання є результатом
досягнення соціальних наук, котрі в свою чергу головним завданням
ставили опис фактів і явищ реального світу, а закони природи переносили
на життя людей, що знайшло найбільше відображення у працях послідовника
позитивізму Огюста Корта. Інший, німецький філософ Роберт Спенсер
опирався на еволюційне вчення, підвів до абсолюту існування суспільної
нерівності і визначив її як вічний закон буття.

Розитивізька філософія стала основою появи натуралізму, однак символами
цієї доби при всій поширеності інших напрямків стає мистецтво декадансу
і його основними рисами модернізм та генетично пов’язаний із ним
авангардизм. Декадентство стало іологічним (політичним) явищем на рубежі
ХІХ – ХХ ст. Відрізняється настроями безнадійності, неприйняття життя і
опиралося на філософські ідеї. Шатобріана та Шопенгауера в основі цього
вчення лежить твердження, що цивілізація вичерпала себе і вступила в
стадію спаду і згасання. Основні риси декадансу:

неприйняття дійсності

відмова від громадського в мистецтві

культ краси як вищої цінності

містицизм, віра в надприродні сили

індивідуалізм

відмова від моралі буржуазного суспільства.

Естетичні принципи декадансу:

поетизація слабості, згасання, руйнації

індивідуалізм і естецтво як бунт проти нелюдського буржуазного
суспільства

мистецтво для мистецтва

зовнішня правдоподібність

Риси декадансу найбільш чітко виявилися у французькому символізмі (в
поезії Поля Верлена), у творчості натуралістів.

Похожие записи