.

Спілкування як науково-практична проблема (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
23 8920
Скачать документ

Реферат на тему:

Спілкування як науково-практична проблема

Зміст

Етика й культура спілкування в пам’ятках історії та літератури

Початок формування в Україні наукової думки про спілкування

Дослідження етики й культури спілкування на сучасному етапі

Напрямки вивчення культури та етики спілкування в Україні

Висновки

Етика й культура спілкування в пам’ятках історії та літератури

Спілкування як процес і продукт І життєдіяльності людей має багате
минуле, а як результат наукових досліджень — коротку історію. І Багато
цінного й цікавого про етику та етикет, культуру спілкування та
поведінки знаходимо в пам’ятках історії й літератури, зокрема в
українських джерелах.

Одним із перших описав спілкування на території нинішньої України ще у V
ст. до п. е. Геродот. Він розповідав, як наші пращури спілкувалися при
світлі вогнища, “казали казку”, “баяли байку”. Цікаві свідчення того, як
у далекі часи жили люди, як вони захищали свою землю, як розвивали
ремесла і, звичайно, як спілкувалися, дає Велесова книга, або “Скрижалі
буття українського народу”, — збірка поліських пам’яток V—IX ст. Люди
вміли спілкуватися, бо правили п’ятнадцять віків через віче, де будь-хто
міг слово сказати — і то було благом. Узагалі слово для людей було
вагомою частиною життя, через нього вони доходили згоди й розв’язували
свої життєві проблеми.

Уже тоді встановилися певні звичаї та традиції, що регулювали життя
членів громади. Повага до старших, взаємодопомога, хоробрість, чесність
стали загальноприйнятими нормами моралі. Проте перехід до моральних
відносин здійснювався поступово від найпростіших форм моральності
(групових) до вироблення особистістю власних моральних орієнтирів.

Дещо пізніше, коли на території Київської Русі відкрилися перші
бібліотеки, школи, набуло розвитку мистецтво, тобто закладалася культура
слов’янських народів, з’являються пам’ятки, що підтверджують прагнення
тодішнього суспільства вплинути на людину, на її думки та почуття, дати
їй християнські правила, норми поведінки й спілкування. Такими
найвідомішими пам’ятками є твори першого митрополита Київської Русі
Іларіона та оратора й мислителя Кирила Туровського. Один із тогочасних
видатних мислителів-гуманістів Василь Великий виклав справжню програму
культури й етики спілкування та поведінки, а також правила етикету:
“Будь добрим з другом, ласкавим зі слугою, незлопам’ятним до зухвалих,
людинолюбним до смиренних, утішай нещасних, відвідуй хворих, зовсім ні
до кого не стався презирливо, вітай з приємністю, відповідай зі світлим
обличчям, до всіх будь прихильним, доступним, не хвалися сам, не змушуй
інших говорити про тебе, приховуй, скільки можеш, свої переваги, а в
гріхах сам себе звинувачуй та не чекай звинувачень від інших. Не будь
тяжким у виговоріннях, звинувачуй не скоро і не з пристрасним рухом, бо
це — ознака зарозумілості, не засуджуй за малозначуще, ніби сам ти
суворий праведник…” [17, с. 194].

Мудрі настанови щодо етики та етикету, спілкування й поведінки дав
своєму та прийдешнім поколінням Володимир Мономах. У його “Повчанні”
знаходимо: “…мати душу чисту та непорочну, тіло худе, бесіду лагідну і
дотримуватись слова Господнього… при старших мовчати, мудрих слухати,
старшим коритися, з рівними собі і молодшими в любові перебувати, без
лукавого умислу бесідуючи, а більше вдумуватися, не шаленіти словом, не
засуджувати мовою, небагато сміятися, соромитися старших; …поводитися
благочестиво, навчити… очима управлінню, язику утриманню, розуму
упокорюванню, тілу підкорянню, думці чистоту дотримувати, спонукаючи
себе до добрих справ…; не забувайте того доброго, що ви вмієте, а чого
не вмієте, тому навчайтесь… жодної людини не пропустіть, не привітавши
її і не подарувавши їй добре слово…” [17, с. 194]. Володимир Мономах
підкреслював, що “правильне життя” людини досягається її “добрими
ділами”. Як бачимо, етика та етикет, культура спілкування, поведінки і
мовлення в цих джерелах подаються в єдності. Це саме простежується і в
подальших пам’ятках історії та культури України.

У ті часи чи не найбільший вплив на людину, на її взаємини з іншими, на
формування етики та культури спілкування мали центри духовної культури
та духовні особи — мислителі. У XVII ст. в Україні, коли вже чітко
окреслились ознаки української народності (територія, мова, економічна й
культурна спільність, психічний склад), з’являються й перші центри
освіти та культури (наприклад, Львівська братська школа та Острозька
греко-слов’яно-латинська школа). У них викладали граматику, арифметику,
астрономію, риторику, діалектику, логіку, мистецтво. Т Ті заклади мали
не лише освітню мету, а й формували культуру поведінки, мовлення та
спілкування учнів.

Початок формування в Україні наукової думки про спілкування

Справжнім центром формування культурної, філософської та психологічної
думки й утвердження етики та етикету, культури спілкування в Україні
стала Києво-Могилянська академія. Тут працювали видатні вихователі й
мислителі, які зробили певний внесок в теоретичне висвітлення етики
спілкування. Викладачі академії наставляли своїх учнів, що поведінка та
культура спілкування кожної людини мають відповідати загальноприйнятим
нормам і правилам. Вони вважали, що людина йде до себе, “відштовхуючись”
від іншого, а від себе йде до іншого, пізнаючи в собі та в іншому все
людське єство (єдину психологічну структуру, долю, мету). Вони
висловлювали ідею про те, що шлях до успіху у спілкуванні пролягає через
пізнання себе та іншого, через використання етичних норм і правил, що
притаманні лише гуманному суспільству.

Серед викладачів Києво-Могилянської академії працював учений,
письменник, оратор, громадський діяч Феофан Прокопович. Він написав
“Духовний регламент”, де критикував “князів церкви” за їхні

зловживання та порушення моральних основ ритуалу. У курсі лекцій він
доводив, як за допомогою етики, мистецтва слова й мистецтва спілкування
можна впливати на людей і переконувати їх. Цікавим є розділ “Про
почуття” з його книги “Риторика”, де йдеться про необхідність
застосування етичних правил і норм поведінки в поєднанні з вимогами
психології та риторики, розкривається вплив на відносини між людьми
таких почуттів, як любов, радість, гнів, сум, страх, обурення та ін. Ф.
Прокопович залишив нам учення про три стилі монологічного мовлення та
спілкування:

• високий стиль має хвилювати людей, для чого треба використовувати
сильні емоції, величаві способи викладу своїх почуттів;

• квітчастий стиль має приносити насолоду, для чого необхідно вживати
красиві способи викладу думки;

• низький стиль служить для повчання.

Один з учнів академії, філософ і поет Григорій Сковорода, який увійшов
до історії як людинознавець, підготував та прочитав курс “християнської
доброчинності”, який можна назвати “християнським етикетом”. Він
наголошував, що ритуальні норми та правила приносять користь суспільству
та людині тоді, коли вони спираються на доброчесність. Він вважав, що
суспільство, де кожен, спілкуючись з іншими, реалізує свої природні
обдарування, можна побудувати тільки за допомогою освіти і самопізнання.
Саме цьому мають слугувати, на його погляд, наука й культура. Для цього,
як стверджував Г. Сковорода, головне — пізнати в собі “справжню людину”.
Це принесе щастя, бо корінь нещастя людини — у неправильному пізнанні
своїх здібностей. Отже, самопізнання філософ проголошував як
універсальний засіб моральної перебудови світу. Г. Сковорода написав два
філософських і водночас психологічних твори “Наркис, або пізнай самого
себе” та “Асхань, або пізнай самого себе”, де накреслив шляхи
становлення культури в Україні через олюднення людини [16].

Цікавий приклад про моральні цінності, яких дотримувались тоді в
Україні, наводить Георгій Кониський у книзі “Історія Русів”. Зустрівшись
з послами різних народів, володарі яких пропонували свою протекцію,
Богдан Хмельницький їм сказав рішуче: “Союз і дружбу я готовий тримати
зі всіма народами і ніколи їх не знехтую, яко дару Божественного і
всьому людству пристойного; вибирання ж народом протекції, коли вона
йому потрібна буде, залежить від його доброї волі, спільної поради та
вирішення; а від спадкового володіння народом сим моєю фамілією в якості
Гетьманів я рішуче од-мовляюся і того вічно уникати буду, яко противного
правам і звичаям народним, за якими вони керовані бути повинні вибраним
з-поміж себе всіма урядниками і самим Гетьманом. І я, відновивши в них
права тії з пожертвуванням великого числа воїнів, од них же вибраних і
кровію своєю права ті скріпивших, вельми совіщусь і соромлюсь помислити
навіть про їх порушення” [5, с. 141].

Видатний український учений М. Драгоманов у своїх спогадах “Два учителі”
розповідає про етикет у школі, де він навчався, правила поведінки та
спілкування учнів між собою та з учителем. Із вдячністю згадував він
учителя, який вмів гуманно й тепло жити з учнями і піднімати їх інтелект
і мораль. Спілкування з таким учителем сприяло формуванню у М.
Драгоманова (як він сам про це пише) вміння спілкуватися з людьми,
любові до книги, жадоби до знань, творчого мислення, аналітичного
підходу до явищ і, зрештою, національної самосвідомості. Це дало йому
змогу “зложити очерк історії цивілізації на Україні” [1, с. 575].

У цій частині автори розглядають не історію становлення й розвитку
моралі та психології (бо це інша проблема), а користуючись пам’ятками
історії та культури, прослідковують, що спілкування було складовою
розвитку культури людини й суспільства загалом, а етичні норми та
психологічні механізми цьому сприяли.

Дослідження етики й культури спілкування на сучасному етапі

Вивченням спілкування до початку XX ст. наука не займалася, розглядалися
і досліджувалися лише окремі складові цього феномена. Проте на початку
XX ст. до цих проблем починають звертатися вітчизняні та зарубіжні
вчені. Багатовимірну стимулюючу роль спілкування в житті людини належним
чином почали усвідомлювати вчені різних галузей наук — теоретики та
спеціалісти-практики. Популярними стали поради американського
спеціаліста Д. Карнегі про те, як поліпшувати спілкування та
завойовувати собі друзів. Проте ці рекомендації мають не наукову, а
переважно практичну цінність. Вони стосуються технології спілкування і
не розкривають його етичної та психологічної структури й
закономірностей. Водночас вони певною мірою допомагають діловим людям і
всім, кого хвилює процес спілкування, хто відчуває у цьому труднощі [4].
Однак, як вважає Е. Шостром, нерідко поради Д. Карнегі призводять до
маніпулювання людьми, а це суперечить вимогам гуманістичної етики та
психології. На жаль, лише небагато людей, на думку Е. Шострома,
насправді спілкуються на високому рівні культури. Він описує
актуалізатора — людину, яка має гуманні мотиви спілкування й ставиться
до партнера як до рівної собі особистості [23].

До спілкування як наукової проблеми активно підійшли спеціалісти з
етики, психології, філософії та інших галузей науки у 20-30-ті роки
нинішнього століття. У їхніх працях зазначалося, що моральні цінності та
норми формуються під впливом вищих, зокрема релігійних, цінностей або
відповідають традиціям, звичаям і ритуалам свого суспільства.

На Заході у 30-ті роки зародилася школа “людських відносин”, її
прибічники, розроблюючи складні економічні, фінансові питання, почали
звертатися до етики, психології та соціології — наук про людську
поведінку. На жаль, у радянській теорії й практиці нічого, крім
жорсткого опору “підступам буржуазної ідеології” в галузі становлення
“людських відносин”, не було напрацьовано, а намагання деяких провідних
учених апелювати до істини, до розуму призвели до розгрому соціології та
недооцінювання психології в нашому суспільстві, що завдало чималої
шкоди.

Після 30-х років інтерес до проблем спілкування дещо зменшився. Однак за
останні десятиріччя вони знову притягли до себе увагу. Завдяки
інтеграції економіки, зростанню політичної залежності одних народів від
інших, розвитку засобів комунікації посилюється загальнолюдське начало в
моралі. Добро, честь, обов’язок, провина, сором тощо — слова, які є в
мовах усіх народів. Перед загрозою загальнолюдського знищення людина
стала більше відчувати себе абсолютною цінністю. Це зумовило розвиток
наук про людину, про її відносини з іншими. Зокрема, проблеми
спілкування перетворилися на “логічний центр” усієї системи
психологічної проблематики [8], що було пов’язано також з розвитком
соціальної психології, посиленням її впливу на інші психологічні
дисципліни.

З розвитком капіталізму відношення між етичними нормами та практичною
діяльністю людей поступово змінюються. Якщо на перших етапах зародження
виробничих відносин до своєї професійної діяльності люди ставилися
відповідно до прийнятих етичних норм (відповідальності, обов’язку,
чесності), то з розвитком ринкових відносин виникають “ножиці” між
етичними нормами та поведінкою людей на виробництві, між обов’язком
людини та її ставленням до діла. А це позначилося також на культурі
поведінки та спілкування [13].

Останні 30 років характеризуються появою низки праць, де спілкування
розглядається з різних точок зору. Нерідко в них по-різному
розкривається зміст основних характеристик феномена спілкування, іноді
неоднозначно трактуються категорії. У 1969 р. американський психолог Д.
Депс нарахував 96 дефініцій спілкування [9].

Поряд з підручниками, науковими розробками про спілкування написано
багато науково-популярної літератури. Варто відзначити доробок
зарубіжних авторів, присвячений проблемі сім’ї, попередженню й
розв’язанню конфліктів, проведенню переговорів і поліпшенню
міжособистісних взаємин. Спілкування тепер вивчають у взаємозв’язку з
різними видами діяльності. У дослідженнях як вітчизняних, так і
зарубіжних учених найбільш детально описано ділове, зокрема педагогічне,
спілкування. Спрямованість цих досліджень практична — досягти
ефективності у професійній діяльності.

Несподіваним для багатьох відкриттям “організаційної культури” як
важливого інструмента управління господарством ознаменувалися 80-ті
роки. Багато зарубіжних теоретиків назвали культуру, і передусім
культуру спілкування, важливою складовою в боротьбі за успіх у бізнесі.
Відомий американський спеціаліст у галузі управління Лі Якокка в
монографії “Кар’єра менеджера” зазначає, що психологія була для нього
найціннішою з усіх університетських дисциплін. Працюючи у сфері
управління, він у спілкуванні з різними людьми частіше використовував
знання з психології та етики, особливо етики спілкування, аніж інженерні
та економічні знання. Спілкування він вважає найкращим способом
спрямувати енергію людей на досягнення поставленої мети [25, с. 48—49,
78—79].

У різні часи підходи до вивчення спілкування були не однаковими. Якщо,
наприклад, у психології в 20—60-ті роки його досліджували в контексті
масових процесів, а потім — в онтогенезі, у взаємозв’язку з мовленням і
вищими психічними функціями, то наприкінці 60-х — на початку 70-х років
наука вивчала, як змінюється поведінка людей в різних ситуаціях
безпосереднього спілкування, аналізувала різні засоби, зокрема
невербальні характеристики та їхнє значення для сприймання однієї людини
іншою, розглядала прикладні аспекти спілкування як цілеспрямований
вплив.

Розвиток виробничих відносин стимулював учених і практиків до вивчення
спілкування у зв’язку із становленням і розвитком особистості. Саме на
цьому шляху плідно об’єдналися позиції етиків і психологів. У науці
відбувся так званий комунікативний поворот. Суть його — у переході від
суб’єкта, який віддає перевагу монологові, до суб’єкта, котрий прагне
діалога у спілкуванні та взаємодії з іншими людьми [11]. Основну увагу
зосереджували на засобах комунікації, особливостях контакту,
комунікативних діях, видах взаємодії, зокрема, у конфліктних ситуаціях і
під час переговорів. Іншими словами, у процесі цих досліджень частіше
вивчали питання, як спілкуються та взаємодіють суб’єкти, а не те, з
приводу чого вони спілкуються. У різних концептуальних системах
(біхевіоризм, гештальтпсихологія, неофрейдизм) спілкування аналізували
за допомогою основних положень цих систем. А тому складові спілкування
часто вивчали окремо: або обмін інформацією, або взаємодія, або процес
сприймання одне одного. Так само нерідко етика і психологія спілкування
досліджуються окремо, хоча в діловому житті вони проявляються в єдності.

Напрямки вивчення культури та етики спілкування в Україні

З розширенням мережі наукових центрів в Україні збільшилась кількість
науковців і підвищилась їхня кваліфікація, розширився фронт досліджень у
галузі спілкування. За останні десятиріччя було зроблено помітний крок
уперед у його науковому осмисленні, а також проведено дослідження, які
допомогли вченим поглибити наукове розуміння феномена спілкування
загалом і різних його аспектів зокрема.

Спілкування розглядається як система, а отже, його вивчення має
системний характер. Можна виокремити два напрямки його вивчення:

• теоретичні дослідження спілкування;

• практичне навчання формам і методам підвищення рівня культури
спілкування.

Учені не залишають поза увагою вивчення етичних і психологічних
компонентів спілкування, їх впливу на розвиток психіки й формування
особистості, труднощів, що заважають людям розуміти одне одного, діяти
спільно і т. ін. Досліджується вплив прийнятих у суспільстві моральних
норм і правил на спілкування та поведінку людей. Вивчаються засоби
спілкування, способи впливу людей як під час спільної діяльності, так і
в міжособистісних взаєминах, особливості монологічного й діалогічного
спілкування.

Українські вчені-етики також вивчають спілкування та його етичні норми.
Вони зазначають, що різноманітний світ людських відносин є сферою
безпосередньої реалізації моральності, насамперед у тому аспекті, в
якому він розкривається як спілкування, тобто як між-суб’єктна взаємодія
між людьми. Спілкування через це є справжньою цариною людської
моральності [8].

У середині 70-х років з’являються перші праці з проблеми ділового
спілкування в Україні. Цей феномен виокремлюється й формалізується як
наукова категорія, описуються типи та стилі спілкування, особливості
оптимального спілкування. У науковій літературі зазначається, що
спілкування сприяє створенню умов для розвитку мотивації тих, хто
займається професійною діяльністю, надає їй творчого характеру, розвиває
особистості суб’єктів спілкування, попереджує виникнення психологічних
бар’єрів [9]. Певний внесок у вивчення проблеми ділового спілкування
зробили спеціалісти з менеджменту. Процес комунікації вони описують як
засіб підвищення ефективності управління, виділяють бар’єри в діловому
та міжособистісному спілкуванні й пропонують способи і засоби їх
подолання.

Термін “культура спілкування” вперше з’явився в наукових працях у 80-ті
роки. Загальноприйнятого визначення цього поняття немає ще й досі.
Схарактеризовано лише окремі види культури спілкування, описано культуру
професійного, зокрема педагогічного, спілкування, виокремлено компоненти
цього феномена. Автори свого часу зробили спробу визначити поняття
“культура спілкування” й описати його як феномен [21].

Розвиток гуманістичної психології та гуманістичної етики на Заході
сприяв гуманістичному осмисленню спілкування. У нашій країні на той час
підходи до спілкування, як зазначалося, були класове зорієнтовані,
стереотипізовані, мали формальний і конформний характер. Проте останнім
часом ідеї гуманістичної етики та гуманістичної психології почали
поширюватись і в Україні.

Висновки

• Культура спілкування формується багатьма поколіннями людей.
Суспільство загалом і кожний його член зокрема мають прагнути не тільки
зберегти, а й примножити спадщину предків.

• Характер етики та культури спілкування в суспільстві помітно впливає
на стан економічного та політичного розвитку країни, духовність її
громадян і їхню національну самосвідомість.

• Культура спілкування останніми роками плідно осмислюється наукою.
Привласнення результатів наукових досліджень через освіту і самоосвіту
сприяє підвищенню загального рівня культури особистості, її
самопізнанню, само-реалізації та самовдосконаленню.

• Культура спілкування не має меж і кордонів. Усе краще, що мають
світова наука і практика, має стати надбанням кожного, якщо він критично
оцінює рівень своєї культури і прагне його підвищити.

• Теоретичні й практичні аспекти проблеми формування культури
спілкування потребують подальшого вивчення, а результати досліджень —
активного впровадження в життя з урахуванням рекомендацій гуманістичної
етики і психології.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Драгоманов М. П. Два учителі // Вибрані тв.— К., 1991.

2. Зеленкова И. М., Беляева Е. В. Этика: Учеб, пособие и практикум. —
Минск, 1997.

3. Каган М. С. Мир общения.- М., 1998.

4. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей: Пер.
с англ.— М., 1989.

5. Кониський Г. Історія Русів / Укр. переклад I. Драча. — К., 1991.

6. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток
особистості / За ред. Л. М. Проколієнко. — К., 1989.

7. Лозниця В. С. Психологія менеджменту: Навч. посібник. — К., 1997.

8. Ломов Б. Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии.—
М., 1984.

9. Леонтьев А. А. Педагогическое общение. — М., 1979. 10. Леонтьев А. А.
Психология общения. — Тарту, 1973. И. Малахов В. А. Этика: Курс лекций.
— К., 1996.

12. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с
англ.- М., 1992.

13. Московичи С. Машина, творящая богов. — М., 1998.

14. Практическая психология для менеджеров. — М., 1996.

15. Психология и этика делового общения: Учебник.— М., 1997.

16. Роменец В. А. “Познай самого себя”. Психология на Украине в
XVII-XVIII вв. // Психол. журн.- 1989.- № 6.

17. СагачГ. М. Золотослів.- К, 1993.

18. Трейси Д. Менеджмент с точки зрения здравого смысла: Пер. с англ.-
М., 1993.

19. Фромм Э. Искусство любить. — М., 1990.

20. Фромм Э. Психоанализ и этика. — М., 1998.

21. Чайка Г. Л., ЧмутТ. К. Культура общения. — К., 1991.

22. ЧмутТ. К. Культура спілкування. — Хмельницький, 1996.

23. Шостром Э. Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор: Пер. с англ.—
Минск, 1992.

24. Щёкин Г. В. Практическая психология менеджмента. Как делать карьеру.
Как строить организацию. — К., 1994.

25. Якокка Ли. Карьера менеджера. — М., 1991.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020