.

Поняття технічної естетики. Дизайн як проектна культура (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 7547
Скачать документ

Реферат на тему

Поняття технічної естетики. Дизайн як проектна культура

В умовах сучасної цивілізації важливого значення набуває дизайн —
найрозвинутіша та усвідомлена галузь людської діяльності за законами
краси поза мистецтвом.

Дизайн у вузькому, спеціальному значенні терміна — це проектна
художньо-творча діяльність, що направлена на розробку елементів
предметно-просторового середовища людської життєдіяльності, які
виготовлені індустріально, з високими споживчими властивостями й
естетичними якостями. Позначка дизайну — у цьому вузькому смислі —
формування гармонійного середовища житлової, виробничої і
соціально-культурної сфер. Об’єкти дизайну — промислові вироби
(виробниче обладнання, побутова техніка, меблі, посуд, одяг тощо);
елементи і системи міського, виробничого і житлового середовища;
візуальна інформація; функціонально-споживчі комплекси і т. ін.
Відповідно розрізняють окремі види дизайну: дизайн промислових виробів,
дизайн середовища, графічний дизайн, дизайн соціально-культурної сфери і
т. ін.

Усередині кожного виду можлива також спеціалізація дизайну. Позначка
проектування в дизайні — оптимізація функціональних процесів
життєдіяльності людини, підвищення естетичного рівня виробів і їх
комплексів. Предметом проектування в дизайні є структура і якості форми
предметного середовища в цілому і окремих виробів як його елементів.
Метод дизайну — принципові основи діяльності, що складаються еволюційно
і визначають її позначку та категоріальний апарат, який задає методичні
підвалини проектування — засоби моделювання об’єкта і сукупність правил,
що визначають послідовність і зміст етапів формотворення. Сучасні
принципи дизайну — поєднання в цілісній структурі і гармонійній формі
всіх суспільно необхідних якостей об’єкта, що проектується. Основними
робочими категоріями дизайнерського проектування є образ, функція,
морфологія, технологічна форма, естетична цінність. Здійснення ідеї
створення цілісного об’єкта потребує глибокого знання основних законів і
тенденцій розвитку економіки, виробництва, споживання, а також розуміння
духовних потреб суспільства. Тому дизайн базується на наукових основах
моделювання об’єкта, поєднує наукові принципи з художніми в проектному
образі і знаходить застосування в інших галузях суспільної діяльності —
це так званий соціальний дизайн.

Теоретичною базою сучасного дизайну є технічна естетика — наукова
дисципліна, яка комплексно вивчає соціальні, естетичні, функціональні,
ергономічні і технічні аспекти формування предметно-просторового
середовища і складає науково-методичні основи дизайну. Виникнення
дизайну пов’язано з розвитком промисловості наприкінці XIX ст., коли
вузька спеціалізація виробництва призвела до руйнування універсальності
творчих сил людини та, як наслідок, до втрати естетичної цінності
предметів, які вироблялися промисловим способом. У 1851 р. у Лондоні
відбулася промислова виставка, враження від якої висловив один з її
відвідувачів: «Незважаючи на розвиток науки і техніки, успіхи
цивілізації у художній справі поступаються досягненням минулих сторіч.
Таке ж ганебне визнання напрошується від зіставлення сучасних виробів з
виробами наших предків. При всьому технічному прогресі наші вироби
поступаються їм за формою та навіть за їх практичною пристосованістю та
доцільністю». Цим відвідувачем був Г. Земпер, засновник технічної
естетики. Через шість років відомий англійський теоретик та соціолог Д.
Рескін відзначив з цього приводу: «Те, що створюється поспішно, вмирає
також поспішно; те, що коштує всього дешевше, у підсумку виявляється
найдорожчим», — зафіксувавши у даному висловлюванні зв’язок між
доцільністю, корисністю та красою. Отже виникнення дизайну пов’язано з
власне процессом розвитку людської цивілізації. З самого свого
виникнення дизайн орієнтувався на досягнення єдності трьох принципів:
корисності, зручності та краси.

Розробку даних принципів здійснив Г. Земпер, який у 1860— 1863 рр.
написав працю «Стиль у технічних та тектонічних мистецтвах, або
Практична естетика», де сформулював фундаментальний закон дизайну: форма
предмета повинна залежати від його функції у людській практиці,
матеріалу виготовлення та технології виробництва, а також визначатися
рівнем соціально-історичного розвитку суспільства.

У нашій країні ідеї дизайну набули розвитку на початку XX ст., що
пов’язано з діяльністю Страхова, Енгельмейера, Столярова та ін. У 1920
р. були створені перші організації, які спеціально займалися розробкою
дизайнерських проблем — Всеросійські художньо-технічні майстерні. У 1962
р. був створений ВНДІТЕ — Всесоюзний науково-дослідний інститут
технічної естетики. Цей центр дизайнерської теорії та творчості мав
філії в багатьох містах (наприклад, у Харкові), а на великих
підприємствах працювали спеціальні художньо-конструкторські бюро.
Водночас були організовані перші спеціальні вищі та середні навчальні
заклади (наприклад, Харківський художньо-промисловий інститут, нині —
Харківська державна академія дизайну і мистецтв, яка є головним закладом
підготовки дизайнерських кадрів України), де розпочалася підготовка
фахівців такого профілю.

У 1964 р. на міжнародному семінарі дизайнерів у Бельгії було прийнято
таке визначення дизайну:

Дизайн — це творча діяльність, метою якої є виявлення формальних якостей
промислових виробів. Ці якості включають і зовнішні особливості виробів,
але головним чином — структурні та функціональні взаємозв’язки, які
перетворюють вироби в єдине ціле як з точки зору споживача, так і з
точки зору виробника.

естетику — науку, яка досліджує проблеми створення гармонійного
предметного середовища. Художнє конструювання як метод дизайну
передбачає висунення нової художньо-проектної ідеї та розробку нової
функціональної структури, раціональне втілення цієї ідеї та гармонійне,
виразне стилістичне оформлення предмета. Предмети, які є результатом
діяльності дизайнера, повинні бути функціональними, а саме: досконало
виконувати своє практичне призначення; бути зручними та безпечними під
час експлуатації, тобто задовольняти вимоги ергономіки; бути естетично
виразними, тобто мати інформаційно-виражальну форму і бути цілісними
композиційно. Наприклад, історія розвитку автомобілебудування — це пошук
форми, яка б найліпшим способом втілювала ідею руху, швидкості,
динаміки. Найбільше відповідає цій ідеї форма «витягнутої краплі», яку
має сьогодні більшість автомобілів. Для досягнення композиційної
цілісності дизайнер використовує можливості ритму, кольору, масштабу,
співвідношення світла та тіні, пустоти та об’єму у поєднанні з
особливостями звукового оформлення, освітлення тощо.

Соціальне призначення дизайну полягає в тому, щоб створювати предмети
промислового виробництва, які здатні «по-людському ставитися до людини»,
тобто були гідними посередниками між виробником та споживачем. Дизайн
призначений здійснювати масову культурно-естетичну комунікацію, щоб
передати через предмети побуту, засоби виробництва, речі повсякденного
використання певний тип естетичного смаку. Дизайн пов’язує в одне ціле
матеріальну та духовну культуру суспільства, забезпечуючи цілісність
цивілізації. Сучасний маркетинг як один з напрямів сьогодення ринкової
діяльності дуже широко використовує закони дизайну для створення
цілісного предметного середовища. Дизайн вимагає врахування будь-якої
новації у зміні предметного світу.

Отже, слід висунути тезу про схожість дизайну не тільки з технічною
творчістю, з одного боку, але й з художньою творчістю — з іншого, при
збереженні власної специфіки. Співвідношення дизайну, мистецтва
технічної творчості, можна з’ясувати, проаналізувавши таку таблицю:

Параметри Мистецтво                 Дизайн             Інженерна справа

Теорія Теорія різних видів мистец-тва, естетика Технічна естетика Теорія
технічних дисциплін

Процес Художня творчість Художнє конструювання Інженерне конструювання

Фахівець Художник Художник-конструктор (дизайнер) Інженер-конструктор

Результат (продукт) Художні твори, що мають власну цінність Продукти
дизайну — споживачі цінності масового попиту Конструкції, продукти
техніки

У теорії дизайну з 1980-х років домінує ідея проектної культури. Вона
народилася в ХХ ст. із характерної для європейської культури Нового часу
утопії подолання розриву між Красою і Корисністю. Проектна культура в
ідеалі не розділяється на «мистецтво» і «техніку».

Зміст терміна «проектна культура» осягає комплекс засобів і форм
інституціонально організованої проектної діяльності, яка функціонально
пов’язана з системами управління, планування і є особливого роду
виробництвом проектної документації, у мові якої передбачається бажаний
результат дій і образ майбутнього об’єкта — речі, предметного
середовища, системи діяльності, способу життя в цілому тощо. Але крім
характеристики інституціональної проектної діяльності проектна культура
сучасності є відмінною стильовою рисою сучасного мислення, однією з
найважливіших типологічних ознак сучасної культури майже у всіх основних
її аспектах, пов’язаних з творчою діяльністю людини. Впливу проектної
культури зазнають сучасні наука, мистецтво, психологія людини, її
відношення до світу, до соціального і предметного середовища; у формах
споживання і творчості також присутні риси проектного переживання світу,
тобто передбачення таких його образів, котрі повинні бути створені
внаслідок людської життєдіяльності. Таке трактування проектної культури
надає терміну «дизайн» широкого розуміння — як будь-якого прояву
проектного мислення в сучасній культурі суспільства.

Отже, естетична діяльність у сукупності всіх видів та форм пронизує
різні сфери людської діяльності, естетизує її, наближає до створення
ідеалів краси, підносить саму суб’єктивність особистості.

Література  

Алешина Л.О. О вежливости, о такте, о деликатности. — М., 1986.

Аронов В.Р. Дизайн и искусство. Сер. «Эстетика». — М., 1984. — № 2.

Асмус В.Ф. Вопросы теории и истории эстетики. — М., 1968.

Асмус В.Ф. Немецкая эстетика XVIII в. — М., 1962.

Байбурин А.К., Торопков А.Л. У истоков этикета: Этнографические очерки.
— Л., 1990.

Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет. —М.,
1975.

Бахтин М.М. К философии поступка // Философия и социология: наука и

техника. — М., 1986.

Бахтин М.М. Человек в мире слова. — М., 1995.

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. — М., 1986.

Бицилли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. — СПб., 1996.

Безруких М.М. Я и другие. Я или правила поведения для всех. — М., 1991.

Белый А. Символизм как миропонимание. — М., 1994.

Борев Ю.Б. Критика современных буржуазных эстетических концепций.— М.,
1977.

 Борев Ю.Б. Эстетика: В 2-х т. — Смоленск, 1997.

Брунов Н.И. Барокко в России. — М., 1926.

Быстрицкий Е.К. и др. Бытие человека в культуре (опыт онтологического

подхода). — К., 1992.

Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. — К., 1991. Ванслов В.
В. Эстетика романтизма. — М., 1966.

Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Деловая риторика: Учебное пособие для
вузов. — Ростов-на-Дону, 2000.

Вейдле В.В. Умирание искусства. Размышления о судьбах литературы и

художественного творчества. — СПб., 1996.

Вермео А., Вермео О. Мэтры мирового сюрреализма. — СПб., 1996.

Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. – М., 1970.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020