.

Основні тенденції культурного розвитку в 20-і роки в Україні (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
304 1990
Скачать документ

Реферат на тему:

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ В 20-І РОКИ В УКРАЇНІ

Після завершення громадянської війни і приходу до влади комуністичної
партії, зі створенням Радянського Союзу змінилися умови розвитку
культури загалом в СРСР, а також в Україні. Культурний розвиток України
у 20-і роки – один з разючих феноменів української історії. Країна, що
пережила найважчу війну, вимушена відновлювати абсолютно зруйновану
економіку, яка втратила багатьох видатних вчених, письменників
(загибель, еміграція), переживає справжній культурний злет, як
висловився історик О.Субтельний, “багатогранний спалах творчої енергії”.
Цей факт визнається не тільки прихильниками, але і критиками радянської
влади. Справа в тому, що революція привела в рух різні соціальні сили,
дала відчуття свободи, створення нового, незвіданого. Серед майстрів
культури були і гарячі прихильники нової влади, і аполітичні люди, і
противники більшовизму, які в розвиткові національної культури вбачали
певну альтернативу незалежності, що не здійснилася. В умовах непу,
внутрішньопартійної боротьби допускалися елементи демократії. Уперше за
довгі роки українська культура отримала державну підтримку.

Негативне ставлення до радянської влади, до її політики спричинило
значну еміграцію діячів літератури і мистецтва (В.Винниченка,
С.Черкасенка, Т.Шаповала, Д.Донцова, М.Садовського, О.Олеся). Твори
письменників-емігрантів донедавна замовчувалися або спотворювалися, вони
були огульно зараховані до буржуазно-націоналістичних,
контрреволюційних. У свою чергу стара інтеліґенція, в тому числі і
художня, не влаштовувала нову владу ні кількісно, ні за своїм
світоглядом. Було поставлене завдання виховання, підготовки
робітничо-селянської інтеліґенції, якій повинні бути властиві ідейність,
старанність, конформізм. Культура ставала частиною політики правлячої
партії, мала виконувати її соціальне замовлення, суворий
партійно-державний контроль став всеохоплюючим.

Політика “українізації”. Радянська влада в галузі ідеології, культури
проводила політику коренізації, яка в Україні отримала назву
українізації. Українізація передбачала підготовку, виховання і висунення
кадрів корінної національності, організацію шкіл всіх рівнів, установ
культури, видавництво газет, журналів і книг українською мовою.
Проведення політики українізації враховувало два аспекти: 1)
українізація як така; 2) створення необхідних умов для всебічного
культурного і духовного розвитку національних меншин. Українізація дала
позитивні результати. Якщо у 1928 р. питома вага газет українською мовою
становила 56% загальних тиражів, то у 1930 р. – 89%. Вже у 1924-1925 рр.
було виділено 13 національних районів, в тому числі німецькі,
болгарські, польські та єврейські. Одним з центрів українізації став
Народний комісаріат освіти, який очолювали Григорій Гринько, Олександр
Шумський, Микола Скрипник.

При всій гостроті суперечок, які ведуться зараз про оцінку радянського
етапу української історії, успіхи у сфері освіти визнаються найбільше.
Ліквідація неписьменності у 20-і роки, зростання загальної і професійної
культури, прогрес науки обумовлювалися, зокрема, досить стрункою
державною системою освіти.

Освіта. Серйозні успіхи були досягнуті в ліквідації неписьменності.
Активно діяло добровільне товариство “Геть неписьменність!”, до початку
1930 р. в Україні було близько 30 тисяч пунктів ліквідації
неписьменності з контингентом 1,6 мільйона учнів. Відразу після
закінчення війни робилися енергійні заходи з подолання безпритульності.
Широку популярність отримали досвід та ідеї педагога А.Макаренка.

У 1923-1924 роках зростали асигнування держави на освіту, що сприяло
розширенню шкільної мережі. Тоді в Україні працювало майже 16 тисяч
початкових і семирічних шкіл, в яких навчалося понад 1,5 мільйона учнів.
У 1926-1927 навчальному році в містах і селищах міського типу виник
новий тип шкіл – фабрично-заводська семирічка, яка давала учням загальну
і політехнічну освіту, готувала їх до продовження навчання в школах
фабрично-заводського учнівства, в профшколах і технікумах. Трохи раніше
були організовані трирічні загальноосвітні школи сільської молоді. У цих
школах загальна освіта в обсязі програми 5-7 класів поєднувалася з
теоретичним і практичним вивченням сільського господарства. У 1934 р.
для всього СРСР було встановлено декілька типів шкіл: початкова (1-4
класи), семирічна (1-7 класів) і середня (десятирічна). Була введена
обов’язкова початкова освіта.

В Україні розвивалася і середня спеціальна освіта (професійні училища і
технікуми). Якщо в 1927 р. середніх спеціальних навчальних закладів було
158, в яких навчалася понад 31 тисяча чоловік, то в 1940 р. їх було 590
з числом учнів майже 400 тисяч.

Кількість студентів вищих навчальних закладів зростала не тільки за
рахунок випускників шкіл, але і за рахунок підготовчих курсів, відкритих
в 1919 р., робітничих факультетів, заснованих в 1921 р. Університети
були реорганізовані в інститути народної освіти медичного, технічного,
фізичного, агрономічного, педагогічного профілю. Більшість студентів
складали діти робітників та селян. Великими центрами освіти традиційно
були Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, де в 1933 р. відновили
університети. У 1938 р. в Україні було майже 130 вузів з числом
студентів 124 тисячі. Серед нових вузів був Донецький індустріальний,
утворений за рахунок злиття в 1935 р. гірничого і металургійного
інститутів, Донецький медичний інститут.

Наука. Результатом і разом з тим базою для подальшого розвитку культури
в повній мірі стала українська наука, як фундаментальна, так і
прикладна. У розвиткові української науки найактивнішу участь взяли
видатний природознавець зі світовим ім’ям В.Вернадський, мікробіолог і
епідеміолог Д.Заболотний, математик М.Крилов, економіст
М.Туган-Барановський, гігієніст та епідеміолог О.Корчак-Чепурківський,
літературознавець С.Єфремов, О.Богомолець, який працював в галузі
експериментальної патології, Є.Патон, який запропонував принципово нові
методи електрозварювання. Ці та ряд інших вчених широко відомі за межами
України.

Серед гуманітарних підрозділів Академії наук особливу активність виявила
історична секція, роботу якої очолив М.Грушевський, який в 1924 р.
повернувся з еміграції. Він реорганізував роботу секції, створив
науково-дослідну кафедру історії України, очолив Археографічну комісію,
редагував журнал “Україна”, “Наукові збірники” історичної секції.

Медична наука в Україні розвивалася організаційно, якісно і кількісно. У
1921 р. в Академії наук була організована кафедра народного здоров’я і
соціальної медицини з кабінетом профілактичної медицини. У 1929 р. був
заснований інститут мікробіології та епідеміології, в 1930 р. у Києві
став працювати великий науковий центр з вивчення проблем патологічної
фізіології. Великою популярністю, заслуженим світовим авторитетом
користувалися терапевтичні школи М.Стражеско (кардіологія, ревматизм,
сепсис, клінічна гематологія), Ф.Яновського (туберкульоз, захворювання
нирок), офтальмологічна школа В.Філатова.

Література. Після революції особливим драматизмом і складністю в
Україні, як і у всьому СРСР, відзначався літературний процес. З’явився
такий напрям, як пролеткультівство. Це була лівацька течія, теоретики
якої заперечували значення класичної спадщини, пропагували створення
“лабораторним шляхом” “чисто пролетарської культури”, яка відповідала б
“пролетарській психіці”. В Україні теоретиками й активними
пропагандистами пролеткультівських теорій були В.Блакитний,
Г.Михайличенко, М.Семенко, М.Хвильовий. Ці теорії були досить
суперечливі. Так, деякі лідери українських пролеткультівців
(М.Хвильовий, В.Сосюра, М.Іогансен), з одного боку, проголошували ідеї,
які можна назвати космополітичними, а з іншого, підкреслювали особливе
значення використання й розвитку української мови, виступали проти
насильної русифікації.

Український футуризм, який виник ще до революції, у перші
післяреволюційні роки активізував свою діяльність. Оформилися
організації футуристів. У 1922 р. у Києві вони створили “Аспанфут”
(“Асоціація панфутуристів”), у Харкові діяв “Ком-Космос”, в Одесі –
“Юголіф”. Футуристи войовничо нападали на прихильників традиційних форм
в літературі і мистецтві, пропагували урбанізацію культури й
експериментаторство, європеїзацію та модернізацію змісту і форми
українського мистецтва. У рядах футуристів було відносно багато колишніх
символістів (О.Слісаренко, В.Ярошенко, М.Терещенко).

Ще в роки революції на чолі з М.Зеровим виникла група поетів і
літературознавців, які орієнтувалися на створення високого гармонійного
мистецтва на основі освоєння класичних зразків світової літератури
(М.Рильський, П.Філіпович, М.Драй-Хмара). Пізніше опоненти цієї групи
назвали їх “неокласиками”.

У першій половині 20-х років з’являється “теорія боротьби двох культур”
(української і російської), яку активно відстоював один з лідерів
комуністичної партії України Д.Лебідь. Прихильники цієї теорії
розглядали українську культуру як відсталу, селянську, заперечували
необхідність її розвитку. Ця теорія на практиці могла поглибити розрив
між робітниками і багатомільйонною селянською масою, вона зміцнювала
платформу двох національних таборів – російського й українського,
озброюючи кожний з них ідеєю боротьби до повної перемоги “своєї”
культури. Ця теорія була засуджена на офіційному рівні.

Різноманітність пошуків шляхів ідейної художньої виразності вилилася у
виникненні цілого ряду літературно-художніх об’єднань. Насамперед це
Спілка селянських письменників “Плуг” (А.Головко, О.Копиленко, П.Панч,
П.Усенко). У своїй платформі ця Спілка ставила завдання спрямовувати
творчість на організацію психіки і свідомості селянської маси, сільської
інтеліґенції в дусі пролетарської революції.

Учасники Спілки пролетарських письменників “Гарт”, серед яких були
В.Сосюра, І.Кулик, М.Хвильовий, П.Тичина, Ю.Смолич, підкреслювали свою
підтримку комуністичної партійності, а, з іншого боку, головний теоретик
“Гарту” – В.Блакитний – говорив про створення “комуністичної культури,
культури загальнолюдської, інтернаціональної і безкласової”. Лідери
“Гарту”, виходячи з того, що культура – явище цілісне, вважали, що їх
організація повинна об’єднувати діячів музики, театру, живопису. “Гарт”
розпався в 1925 р., коли помер його головний організатор В.Блакитний.

У 1927 р. був створений ВУСПП (Всеукраїнська спілка пролетарських
письменників). Помітну роль у розвитку художньої культури відіграла
Спілка письменників “Західна Україна” (М.Ірчан, Ф.Малицький,
А.Турчинська).

Гострій критиці в офіційній пресі, літературознавстві була піддана
ВАПЛІТЕ (Вільна Академія Пролетарської Літератури, 1925-28 рр.), яка
була створена з ініціативи М.Хвильового як альтернатива масовим і
підлеглим владі офіційним організаціям. Вона виступала проти
примітивізації літературної творчості і культури загалом, наполягала на
європейській орієнтації, що виразилося у лозунгу: “Геть від Москви”.

Пізніше – в 1930-31 рр. – в Харкові з ініціативи М.Хвильового та ін.
“ваплітян”, харківських письменників з організації “Молодняк” було
створене і діяло літературне об’єднання “Пролітфронт”. Мета його
полягала в намаганні об’єднати всі кращі літературні сили, створити
можливості для вільного, нерегламентованого компартією розвитку
української літератури. “Пролітфронт” ідейно протистояв офіційній
Всеукраїнській Спілці Пролетарських Письменників, мав свій друкований
орган – щомісячний літературно-критичний журнал “Пролітфронт”, де
друкувалися М.Хвильовий, П.Тичина, Ю.Яновський, Остап Вишня, П.Панч та
ін. Внаслідок політичного та адміністративного тиску “Пролітфронт” було
ліквідовано.

У цей час продовжувалася боротьба за збереження і розвиток української
мови, яка як і раніше зазнавала нападок. Російський письменник Ф.Гладков
заявив, що ця мова (язык) “… покрылся уже прахом”. М.Горький виступав
проти перекладу роману “Мать” на українську.

Небувалу популярність у 20-і роки набуває театральне мистецтво.
Справжньою творчою лабораторією став театр Леся Курбаса “Березіль”.
Режисер виводив український театр на шлях європейських пошуків нових
засобів виразності. Не випадково макети театрального об’єднання
“Березіль” отримали золоту медаль на Всесвітній театральній виставці у
Парижі в 1925 р. Тут були вперше поставлені п’єси видатного драматурга
М.Куліша “Народний малахій”, “Мина Мазайло”.

Всесвітня слава прийшла до одного з фундаторів українського
кіномистецтва О.Довженка разом з фільмами “Звенигора”, “Арсенал”,
“Земля”. Стилістика, створена Довженком, поклала початок напряму, який
визначають як “український поетичний кінематограф”.

Мистецтво. Розвиток живопису в Україні у післяреволюційні роки проходив
у боротьбі художніх течій і напрямів. Поряд з тими, хто стояв на
позиціях традиційного реалізму, творили прихильники футуризму,
формалізму (наприклад, розписи В.Єрмілова Харківського партійного
клубу). Крім масових агітаційних форм образотворчого мистецтва,
помітного прогресу досягла станкова графіка та живопис. У галузі
станкової графіки працювали М.Жук, І.Падалка, В.Заузе. У живописі
найбільш відомими були полотна К.Костанді, Ф.Кричевського, О.Мурашко,
М.Самокиша. Г.Нарбут оформив перші українські радянські книги і журнали
“Мистецтво”, “Зорі”, “Сонце труда”. У Західній Україні в перші
післяреволюційні роки працювали такі художники, як І.Трут,
О.Монастирський, І.Курплас.

Визначилися групи, які розвивали традиції українських і російських
передвижників. Художники, які увійшли до “Асоціації революційного
мистецтва України”, розвиваючи національні традиції, використовували
форми візантійського і староукраїнського живопису. На західноєвропейські
зразки орієнтувалися художники, які входили до “Об’єднання сучасних
художників України”. На Всеукраїнських художніх виставках експонувалися
кращі твори О.Шовкуненка (цикл “Одеський суднобудівний завод”),
Ф.Кричевського (“Мати”, “Довбуш”), В.Коровчинського (“Селяни”).
Київський художній інститут став справжнім центром авангардного
образотворчого мистецтва. Сюди в цей час повертається Казимир Малевич –
основоположник такого модерністського напряму в живописі, як
супрематизм, в якому зображення складалося зі сполучень найпростіших
геометричних фігур. У 20-х роках, крім Української Академії мистецтва, в
Харкові і Одесі була організована ціла мережа державних художніх музеїв.

У розвиткові скульптури головний акцент робився на її пропагандистських,
ідеологічних можливостях. Практично в кожному місті, селищі міського
типу були поставлені пам’ятники В.Леніну. У конкурсах на проект
пам’ятника Т.Шевченку взяли участь скульптори різних регіонів СРСР.
Переміг М.Манізер, пам’ятник якого у 1935 р. встановлений в Харкові, він
– автор пам’ятників Т.Шевченку у Києві і Каневі. На Донбасі добре
відомий пам’ятник Артему І.Кавалерідзе, встановлений в Святогорську.

Активним було музичне життя України. Були створені Республіканська
капела під керівництвом О.Кошиця, капела “Думка”, які багато зробили для
пропаганди української музики. Почалася діяльність музично-театрального
інституту в Києві, перша оперна трупа з’явилася в Києві і Харкові. У цей
період проходив процес жанрового збагачення української музики. Це
значною мірою пов’язане з творчими пошуками Л.Ревуцького, В.Косенка,
Б.Лятошинського, О.Чишка. Високого рівня досягла українська виконавча
культура. Серед виконавців широко відомими були співаки
М.Литвиненко-Вольгемут, І.Паторжинський, О.Петрусенко, З.Гайдай,
Б.Гмиря. Розвитку української музики, як і культури загалом, заважала
політика влади з її пропагандистським ставленням до мистецтва,
бюрократичною регламентацією, утилітаризмом і недовір’ям до “буржуазної
естетики”. Виникла велика кількість музичних об’єднань, які часто вороже
ставилися один до одного без достатніх на те причин і діяли на
кон’юнктурній основі.

Архітектура пройшла досить складний шлях розвитку. Головні якості
архітектури – це користь, міцність, краса (функціональне, конструктивне,
естетичне). У цей період робилися спроби абсолютизувати одне з них, що
знижувало рівень архітектурних творів взагалі. В українській архітектурі
помітний слід залишили такі напрями, як раціоналізм – це прагнення
знайти раціональні начала в образному аспекті архітектури, максимально
освоїти досягнення сучасної науки і техніки; конструктивізм – спроба
створити життєвий простір за допомогою нової техніки, її логічних
доцільних конструкцій, а також естетичних якостей таких матеріалів, як
метал, дерево, скло. У практиці конструктивізму були частково
реалізовані гасла виробничого мистецтва. Прикладом раціоналізму є
будівля головпоштамту у Харкові, яка знаходиться на площі Незалежності,
а також комплекс адміністративних будівель (“Держпром”), який фахівці
відносять як до раціоналізму, так і до конструктивізму, оскільки ці
течії досить близькі. Українське барокко було значною мірою витіснене,
хоча окремі будівлі в цьому стилі ще будувалися (Сільськогосподарська
Академія у Києві).

* * *

ХХ сторіччя в історії української культури, як і у всьому світі, повне
протиріч, досягнень і втрат. Особливістю розвитку національної культури
є визначальна роль політичного чинника. Основні його етапи співпадають з
основними етапами політичної історії. Нові можливості відкриває перед
культурою утворення української незалежної держави. Однак досі (до кінця
ХХ ст.) їх використання було утруднене кризою. Вихід з неї – завдання не
тільки економіки, але й культури.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Історія української літератури XX ст. – У двох книгах. /за ред.
В.Г.Дончика.- К.Либщь, 1994.

2. Історія української культури /За загал. ред. Г.Крип’якевича. –
К.:Либідь, 1994.- 656 с.

3. Ковальчук О.В. Українське народознавство. – К.:Освіта, 1992.- испр. и
перераб. / Гл. ред. М.Д. Аксенова. – М.: Аванта, 1999.- 704с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020