.

Культура і особистість (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
607 2801
Скачать документ

Реферат на тему:

Культура і особистість

ПЛАН

1. Людина в світі культури.

2. Культурна політика.

3. Місце української культури в контексті світової.

1. Людина в світі культури

Тріада “культура – суспільство – особистість” являє собою
соціально-філософську і культурологічну проблему, яка включає в себе
безліч аспектів. Наприклад, питання про те, яку роль відіграє
особистість в культурі того або іншого історично конкретного
суспільства, як узгоджуються інтереси особистості і суспільства, яке
існувало ставлення до людини протягом даної епохи, яка роль особистості
в культурному прогресі тощо.

Маленька дитина не відразу приходить до усвідомлення своєї особистості.
Так і людство пройшло довгий шлях, відокремивши себе спочатку від
природи, а потім проголосивши повагу до чужої індивідуальності,
утверджуючи творчий діалог несхожих, окремих людей. Античність, Середні
віки, Відродження, Просвітництво, ХIХ-ХХ ст. – такі етапи дозрілості
людства.

Кожна культурно-історична епоха по-своєму розглядає людину та її місце у
світі. Світогляд античності був космогонічним, тобто людина уявлялася
частиною світу (космосу), ланкою загальної гармонії. Світогляд
Середньовіччя був теоцентричним, вважалося, що в центрі світу і над
світом знаходиться Бог (теос). Людина тут – раб Божий. Культура
Середньовіччя передусім є культом, а людина – служителем цього культу.
Гуманісти Відродження вперше в історії західної культури проголошують
антропоцентризм (антропос – людина), ставлять у центр світу особистість,
яка об’єднує у собі почуттєве, інтелектуальне і творче начала. Новим
етапом у самопізнанні людства є епоха Просвітництва. Для Гердера, Канта,
Гегеля людина цікава передусім як суб’єкт культури. Особистість –
втілення творчої спрямованості людини, а культура – це звільнення людини
через творчість. Представники романтичного напряму в філософії ХІХ ст.
(Йоган Фіхте, Фрідріх Шеллінг, Фрідріх Шлегель та ін.) проголошують
культ особистості, яка розуміється як рідкісна та вийняткова істота, яка
має творчу інтуїцію. Трагічним гуманізмом, відчуттям болю людської
особистості, самотності людини в світі просякнуті ідеї філософів
екзистенціалістів Ф.Кафки, Л.Шестова, М.О.Бердяєва, Ж-П.Сартра, А.Камю.

Сьогодні поняття “людина” і “особистість”, “індивід” і
“індивідуальність” розмежовуються. Необхідно їх конкретизувати і
встановити співвідношення між ними.

Людина – вищий рівень у розвитку живих організмів на Землі, суб’єкт
суспільно-історичної діяльності і культури, тобто, з одного боку, це –
біологічна істота, з іншого – творець специфічного світу, який є
результатом творчої діяльності всього людства.

Дитина, яка тільки-но народилася, належачи до людей, ще не являє собою
особистості; їй необхідно стати особистістю, сформувати в собі
особистісні якості. Для цього потрібні певні біологічні, природні якості
людини, без яких процес формування особистісних якостей не може
обійтися. Так, наприклад, розумово відсталі хворі, належачи до роду
людського, особистостями стати не можуть.

Особистість – це стійка система соціально-значущих рис, які
характеризують індивіда, вона є продуктом суспільного розвитку і
включення індивідів в систему соціальних відносин шляхом предметної
діяльності.

Пояснюючи поняття “особистість” через поняття “людина”, можна сказати,
що особистість є людина зі сформованим світоглядом (системою поглядів на
світ), самосвідомістю і здатністю до творчої самореалізації через
діяльність. Самосвідомість являє собою свідомість і оцінку людиною самої
себе як суб’єкта практичної, пізнавальної, культурної діяльності, як
особистості. На шляху самоусвідомлення як особистості людина обов’язково
стикається з визначенням своєї самості, окремості, індивідуальності (що
розуміється як одиничність, неповторність, винятковість) і спільності,
подібності до інших.

Індивід – поняття, яке вказує на приналежність даної конкретної людської
істоти до людського роду. Поняття “індивід” несе в собі як ознаку
цілості суб’єкта, так і наявність у нього особливих (індивідуальних)
властивостей. Але, вживаючи слово “індивід”, ми робимо акцент на родових
ознаках, а не на особистісних властивостях.

Отже, існують певні якості, які характеризують особистість людини,
культуру особистості, міру її особистості. Людина формується у
конкретному історичному часі. Він, в свою чергу, включає в себе все
“тіло культури”, тобто весь попередній досвід, культурну традицію,
загальнокультурну атмосферу.

До культурно-історичних якостей особистості належить здатність судження
як основа інтелектуальної культури, моральна рефлексія і совість як
обов’язкові складові етичної культури особистості, смак як специфічна
здатність, що лежить в основі естетичної культури особистості і
суспільства, пам’ять і традиції як умова і потреба міжособистісного
спілкування, моральність і право як регулятиви поведінки людей і гаранти
забезпечення їх безпеки.

Будучи приналежністю, частиною особистостей, що спілкуються одна з
одною, ці якості впливають на створення певних соціальних інститутів і
стають рушієм та барометром їх розвитку. Так, моральність, совість,
моральна рефлексія лежать у основі правового устрою суспільства,
здатність судження забезпечує розвиток наук, смак впливає на розвиток
мистецтва.

Здатність судження можна визначити як здатність людини до розумового
акту, який виражає його ставлення до певного об’єкта, коли людина при
оцінці об’єкта підключає свої знання, сумніви, досвід, впевненість або
віру. Здатність судження лежить в основі моральної рефлексії і
формування смаку.

Моральна рефлексія – якісна характеристика особистості, здатної
осмислити і оцінити власні вчинки. Моральна рефлексія є характерною
рисою високорозвиненої особистості, оскільки вона є вираженням потреби
людини у самооцінці (в тому числі, і у вигляді самопокарання). Другою
складовою моральної рефлексії (крім здатності судження) є совість:
здатність особистості здійснювати етичний самоконтроль. Совість стає
вирішальною особистісною якістю, коли людина потрапляє в ситуацію
вибору.

Характеризуючи людину, оточуючі майже завжди дають оцінку її смакам:
“поганий смак”, “добрий смак”, “несмак”. Смак являє собою здатність
людини до сприйняття і оцінки естетичних якостей явищ та предметів і
розмежування прекрасного від потворного.

Формуючись як особистість, людина відчуває на собі безліч культурних
впливів. Це і досвід загальнолюдської культури, і конкретно-історичний
час, в якому вона живе, і національна культурна атмосфера, як її
безпосереднє культурне оточення і середовище, в якому відбувається
пробудження людини до культурного життя.

Проблема визначення національного характеру, розшифрування культурного
генофонду народів порушується Просвітництвом і продовжує бути
актуальною, багатоаспектною і невирішеною досьогодні.

Кожний народ має систему цінностей, яка визначає і характеризує саме
його спосіб життя, формує типові для представників даної нації
особливості поведінки і мислення, які лежать в основі творчості цього
народу.

Поняття “національний характер” включає в себе і психічні особливості,
які відрізняють представників даної нації від іншого людства, і
особливий склад мислення, який “прочитується” в культурі даного народу.
Так, “Фауст” Гете був відображенням, з одного боку, духу епохи, з іншого
боку – німецького духу.

Існує поняття етнокультурного стереотипу як узагальненого уявлення про
типові риси, що характеризують який-небудь народ. Це або автостереотипи
(те, що думають люди про свій народ), або гетеростереотипи (те, що люди
думають про інші народи). Іноді вони співпадають, іноді сперечаються
один з одним. “Англійська манірність”, “французька галантність”,
“німецька мрійність”, “німецький педантизм”, “російське “авось”,
“африканський темперамент”, “китайські церемонії”, “українська
господарність” – всі ці і безліч інших уявлень складають поле
етнокультурних стереотипів європейців, американців, китайців, українців,
японців, росіян.

2. Культурна політика

У сучасному суспільстві створена і функціонує складна, високорозвинена
система духовного виробництва, яка забезпечує продукування, поширення і
споживання культурних цінностей, їх зберігання і передачу. Вона впливає
на виробничу, економічну, соціальну і політичну сферу людського життя, в
свою чергу, перебуваючи під їх впливом. Практична значущість системи
духовного виробництва для сучасного суспільства проявляється в тому, що
у всіх країнах сучасного світу держава керує культурними процесами як за
допомогою відповідного законодавства, так і з використанням фінансових,
економічних, адміністративних і політичних засобів. У сучасних країнах
існують закони, які регламентують діяльність системи освіти та науки,
роботу засобів масової інформації, охорону культурної спадщини, охорону
авторських прав як у сфері науково-технічної, так і художньої творчості.
Законодавчо регламентується право окремої людини і груп людей на
задоволення їх культурних потреб. Розвинені держави щорічно направляють
значну частину коштів державного бюджету на фінансування освіти, науки,
проектно-конструкторських досліджень, на підтримку державних установ
культури (музеїв, театрів, архівів, бібліотек, сховищ
кінофотоматеріалів, консерваторій, концертних залів), охорону і
реставрацію пам’яток культури.

У ХХ ст. як ніколи раніше виявив себе величезний інноваційний потенціал
культури, здатної докорінно змінювати життя людей. У першу чергу це
пов’язано з науково-технічною культурою. За оцінкою фахівців, сучасний
науково-технічний прогрес призводить до того, що кожні 5-6 років
відбувається зміна поколінь техніки. Це означає, що відповідним чином
повинні змінитися професійні знання і навички людей, їх спосіб життя,
потреби. Разом з тим, з’ясувалася і величезна небезпека стихійного
розвитку культури, використання досягнень людської творчості у
вузькокорисливих інтересах, для створення нових інструментів і форм
пригноблення людини. Тому одним з найважливіших завдань фахівців у
галузі культури, широкої громадськості, керівників держави є вироблення
і проведення продуманої культурної політики, тобто політики в сфері
культури, яка визначає цілі культурного розвитку, основні принципи,
методи і засоби регулювання культурних процесів у сучасному суспільстві.

Визначальну роль у виробленні сучасної культурної політики відіграє
ЮНЕСКО – Організація Об’єднаних Націй з питань освіти та культури. На
Всесвітній конференції з політики в галузі культури, яку ЮНЕСКО провела
у Мексиці 26 липня – 6 серпня 1982 р., була прийнята Декларація Мехіко з
політики в галузі культури, яка сформулювала основні принципи сучасної
культурної політики.

ЮНЕСКО при визначенні принципів культурної політики виходить з широкого
розуміння культури як сукупності “яскраво виражених рис, духовних і
матеріальних, інтелектуальних і емоційних, які характеризують
суспільство або соціальну групу”. Культура в такому розумінні включає в
себе, “крім мистецтва і літератури, способи життя людини, основні права
людини, системи цінностей, традиції і віри”.

Одним з основоположних принципів культурної політики є принцип єдності і
різноманіття культури. Цей принцип означає, що світова культура являє
собою результат культурної творчості всіх народів, які складають
людство. Культура кожного народу є частиною світової культури. З цього
випливає декілька висновків. По-перше, відмова від розподілу культур на
“вищі” та “нижчі”. Декларація Мехіко стверджує: “Необхідно визнати
рівність у цінності всіх культур і право кожного народу і кожного
культурного співтовариства утверджувати, зберігати свою культурну
самобутність і забезпечувати її повагу”. По-друге, збереження культури –
це обов’язок не тільки народу, що її створив, але й усього міжнародного
співтовариства, оскільки творіння культури цього народу є частиною
світової культури. Декларація Мехіко проголошує: “Міжнародне
співтовариство вважає своїм обов’язком зберігати і захищати культурну
спадщину кожного народу”. Виходячи з цього положення, ЮНЕСКО розробила і
здійснює програму охорони пам’ятників світової культури. Зокрема до
числа таких пам’ятників включено Софійський собор у Києві. На його
реставрацію ЮНЕСКО виділяла спеціальні кошти. По-третє, збереження й
утвердження культури кожного народу не означає культурної самоізоляції.
“Культурна самобутність народів оновлюється і збагачується внаслідок
контактів з традиціями і цінностями інших народів. Культура – це діалог,
обмін думками і досвідом, осягнення цінностей і традицій інших; в
ізоляції вона в’яне і гине”, – говориться в Декларації Мехіко.

Наступний принцип культурної політики – це принцип культурного виміру
розвитку людства. Суть цього принципу полягає в тому, що будь-які
програми розвитку людського суспільства – економічні, соціальні,
політичні, науково-технічні – повинні включати в себе як складову
частину і як критерій необхідності подібних програм культурний аспект.
Не можна забувати, що людина – це початок і кінцева мета розвитку. Мета
розвитку – не зростання виробництва, прибутків і споживання самих по
собі, а їх вплив на можливості розвитку та вдосконалення людини, на
більш повне задоволення її духовних запитів. Необхідно гуманізувати
розвиток людства, надати планам і стратегіям розвитку збалансованого
характеру.

До найважливіших принципів культурної політики, проголошених у
Декларації Мехіко, належить принцип культурної демократії. В його основі
лежить розуміння того, що культура створюється суспільством і тому
належить всьому суспільству; створення культури і користування її
благами не повинні бути привілеєм еліти. Декларація Мехіко підкреслює:
“Культурна демократія базується на максимально широкій участі людини і
суспільства у виробленні продуктів культури, у процесі прийняття рішень,
які заторкують культурне життя, у поширенні і використанні культури”
Культурна демократія несумісна з дискримінацією, зі спробами обмежити
участь людей у створенні, поширенні і користуванні культурою на основі
їх соціального становища і походження, статі, мови, національності,
релігійних переконань, приналежності до етнічних груп. Культурна
демократія передбачає географічну і адміністративну децентралізацію
культурного життя, більш рівномірний розподіл культурних центрів по
території країни, наближення їх до потреб населення конкретних регіонів,
визначення культурних планів і програм у ході діалогу влади і громадян.

Розвиток культури будь-якого народу і будь-якої країни в сучасному світі
не може відбуватися поза рамками міжнародної співпраці. Міжнародна
культурна співпраця як принцип культурної політики повинна сприяти
взаєморозумінню народів, створенню у їх відносинах атмосфери поваги,
довір’я, діалогу і миру. Міжнародна культурна співпраця повинна
базуватися на повазі гідності і цінності кожної культури, на відмові від
спроб встановлення будь-яких форм нерівності, підкорення або заміни
однієї культури іншою, на рівновазі в культурних обмінах.

У Декларації Мехіко також була приділена особлива увага проблемам
взаємовідносин культури з сучасними засобами масової інформації і
комунікації, а також з індустрією культури, продукцією якої є масова
культура (популярна музика, кіно, мода тощо). Сучасні засоби масової
комунікації формують образ світу, в якому ми живемо. І цей образ може
бути як правдивим, так і помилковим, як багатостороннім, так і дуже
однобоким. Значною мірою це визначається тим, хто створює інформаційний
образ і звідки виходять інформаційні потоки.

На початок 80-х років ХХ ст. чотири найбільших інформаційних агентства
(Франс Прес, Рейтер, Асошіеєйтед Прес і Юнайтед Прес Інтернешнл)
збирали, обробляли і розповсюджували 80% інформації, призначеної для
читачів газет у всьому світі. Сьогодні, за оцінками фахівців, майже 90%
центрів виробництва і поширення інформації в мережі Інтернет знаходяться
у США. Така концентрація центрів виробництва і поширення інформації сама
по собі, навіть незалежно від чиєї-небудь волі, вже створює передумови
для виникнення незбалансованості інформаційних потоків, ускладнює
культурам багатьох народів доступ до світового інформаційного простору.

Складною проблемою сучасної світової культури є індустрія культури та її
продукція – масова культура. Навіть незалежно від наших оцінок
естетичних та моральних цінностей, які пропагуються масовою культурою,
абсолютно очевидним є її уніфікуючий вплив на свідомість та смаки людей,
розмивання національних культурних традицій, дуже агресивна поведінка в
інформаційному просторі, в якому нею завойована величезна частина,
абсолютно несумірна з тим змістом, який вона несе.

Заслугою Всесвітньої конференції з політики в галузі культури, яка була
проведена ЮНЕСКО в Мексіці, було те, що вона сформулювала основні
принципи культурної політики, привернула увагу міжнародної громадськості
до складних проблем світового культурного розвитку і закликала до пошуку
рішень.

Минулі десятиріччя показали, що основні орієнтири культурної політики в
Декларації Мехіко були визначені правильно. Разом з тим, час висунув і
нові проблеми культурної політики, які обговорювалися на цілому ряді
міжнародних форумів і дістали відображення в таких документах, як
“Декларація конференції міністрів культури Руху неприєднання” (Колумбія,
1997), “Висновок Панафриканської консультації з культурної політики для
розвитку” (Того, 1998), Хартія “Про культуру”, прийнята конференцією,
яка проводилася Радою Європи в 1997 році. ЮНЕСКО в 1998 році в
Стокгольмі провела міждержавну конференцію, на якій було прийнято “План
дій з культурної політики для розвитку”.

“План дій” підтверджує основні принципи культурної політики,
сформульовані в Декларації Мехіко, але, разом з тим, він висуває і деякі
нові проблеми культурної політики. Кінець ХХ ст. виявився затьмареним
низкою громадянських конфліктів в цілому ряді африканських та азіатських
держав, на Балканах і Кавказі, де одним з джерел стала культурна
нетерпимість, зіткнення людей на ґрунті відмінностей їх релігійних
переконань, мови, етнічної та національної приналежності. Ці події
показали, що гострою потребою культурної політики стало завдання
розвитку та заохочення культури миру. Істотними компонентами цієї
культури миру є розвиток толерантного ставлення до носіїв іншої культури
та міжкультурного діалогу.

На національному рівні “План дій” рекомендує проводити таку культурну
політику, яка “прагне створювати відчуття нації як багатоликого
співтовариства у межах структури національної єдності – співтовариства,
втіленого в цінностях, які можуть розділятися всіма чоловіками і жінками
і давати доступ, простір і голос всім його членам”. Багато сучасних
держав стикаються з внутрішніми протиріччями між окремими групами свого
населення і для їх подолання прагнуть провести політику соціальної
інтеграції (об’єднання). У зв’язку з цим “План дій” при проведенні
культурної політики, спрямованої на поліпшення соціальної інтеграції,
рекомендує приділяти особливу увагу забезпеченню ширшого доступу до
культури всіх верств населення країни.

Основні проблеми і принципи культурної політики, які коротко були
розглянуті у даному розділі, та увага, яка їм приділяється міжнародним
співтовариством, – все це демонструє ступінь важливості культури в житті
сучасного суспільства і людини. Знання культури власного народу і
світової культури сприяє духовному розвитку людини, збагаченню її
духовного світу. Знання і розуміння культур інших народів, повага до їх
цінностей і уміння гідно представити культуру власного народу –
характерні риси сучасної, по-справжньому культурної людини.

3. Місце української культури в контексті світової

Кожна з більш ніж двох тисяч національних культур, що існують у світі,
має свою специфіку, яка і робить її неповторною й унікальною. Ця
своєрідність виникає на основі впливу географічного чинника,
особливостей історичного шляху народу, взаємодії з іншими
етнокультурами.

У будь-якій національній культурі основоположною і базисною є народна
культура. Потім на її основі поступово формуються професійні наука,
література, мистецтво. Внаслідок труднощів історичного шляху України
(монголо-татарське завоювання в ХIII ст., польсько-литовська експансія в
ХIV – ХVI ст., залежність від Російської та Австрійської імперій в ХIХ –
ХХ ст.) у вітчизняній традиції народна культура зіграла виключну роль. І
в ХVI ст., коли феодально-боярська знать сприйняла католицтво і польську
культуру, і до кінця ХVIII ст., коли верхівка козацької старшини
русифікувалася, українське суспільство розвивалося значною мірою без
повноцінної національної культурної еліти. Справжніми творцями і носіями
культури продовжували залишатися низи суспільства. Українська культура
протягом тривалих періодів своєї історії розвивалася як народна. У ній
велике місце займали фольклор, народні традиції, які додавали їй
особливої чарівності і колориту. Особливо яскраво це виявилося в
мистецтві – народних думах, піснях, танцях, декоративно-прикладному
мистецтві. Саме завдяки збереженню і продовженню традицій, корені яких
сходять до культури Київської Русі, став можливим підйом української
культури і в ХVI – ХVII ст., і культурне відродження в ХIХ ст. У той же
час відчутні і негативні наслідки такого характеру розвитку української
національної культури. Протягом тривалого часу багато талановитих людей,
які народилися і виросли в Україні, потім покидали її, зв’язували своє
подальше життя і творчість з російською, польською, іншими культурами.
Крім того, прогрес у сфері природничих наук був виражений слабше, ніж у
гуманітарній.

Разом з тим, самобутня і старовинна система освіти, яка досягла свого
розквіту в добу Козаччини і забезпечила практично суцільну грамотність
населення, давня традиція книгописання, орієнтованість на провідні
центри Європи, зокрема на Візантійську культурну традицію, роль
України-Руси як центру християнства в східнослов’янському світі, а також
як центру наук і вищої освіти в добу Козаччини завдяки розвинутій мережі
колегіумів, Острозькій та Києво-Могилянській академії, меценатство та
державна підтримка культури рядом визначних державників – К.Острозьким,
П.Конашевичем-Сагайдачним, І.Мазепою та ін. – все це дозволило піднести
українську культуру до рівня світового явища, створити ряд класичних
шедеврів у галузі друкарства, архітектури, мистецтва, досягти значних
успіхів у науці.

Відомий дослідник української культури І. Огієнко зазначав, що
українській культурі з самого початку були властиві відвертість світу,
відсутність ксенофобії (боязні чужого) і гуманізм. Говорячи про
гуманістичну суть української культури, потрібно відзначити і те, що
сама система цінностей даної культури в період її активного розвитку
(ХVII – ХIХ ст.) була досить специфічною. Багатий матеріал для такого
висновку дає творча спадщина Г. Сковороди, Ф. Прокоповича, П. Куліша. У
своїх філософських творах вони вирішували питання про сутність та умови
людського щастя, про значення людського існування. На відміну від
філософської думки інших європейських країн, де проблеми бідності,
хвороб і безкультур’я мислилося подолати шляхом технічного прогресу,
підвищення продуктивності праці, за допомогою зусиль освічених монархів
і соціального експериментування, українські мислителі закликають до
іншого. “Споріднена праця” і самопізнання, свобода, заради якої не шкода
розлучитися з благополуччям, обмеження життєвих потреб, надання переваги
духовному над матеріальним – ось ті шляхи і рецепти щастя, яких
дотримувались і які пропагували провідні українські мислителі. Сьогодні
такі підходи набувають особливого значення для всього людства.

У Посланні Президента України до Верховної Ради України від 22 лютого
2000 р. висловлена така думка: “Загальносвітові тенденції і власний
досвід підводять до принципового висновку: індустріальний, промисловий
та економічний поступ значно більше залежить від духовної, культурної
складової, ніж від суто технічних нововведень”. Майбутнє незалежної
України тісно пов’язане з розвитком гуманітарної сфери, продовженням
національних культурних традицій.

Література

Ерасов В.С. Социальная культурология. Учебник для студентов высших
учебных заведений. 2- ое изд. испр. и доп. М.: АспектПресс, 1996. – 591
с.

Культурология /под ред. А.А.Радугина. М.: Центр, 1996. – 400 с.

Культурология. Учебная помощь для высших учебных заведений.
Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 576 с.

4. Петров М.К. Самосознание и научное творчество. Ростов-на-Дону: изд-у
РГУ, 1992. – 268 с.

5. Рождественский Ю.В. Введення в культуроведение. – М.: ЧеРо, 1996. –
288 с.

6. Скворцова Е.М. Теория и история культуры: Учебник для вузов. М.:
ЮНИТИ, 1999. – 406 с.

7. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. Київ:
Либідь, 1993. – 390 с.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020