.

Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку суспільства

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
0 2172
Скачать документ

Реферат на тему:

“Культура і людина в контексті соціально-економічного розвитку
суспільства”

Протягом існування людської цивілізації проблеми культури мали
першочергове, по суті, провідне значення — передусім тому, що культура
завжди була могутнім фактором соціального розвитку, відбивала якісну
характеристику суспільного життя, уособлювала в собі специфічний спосіб
людської життєдіяльності, зафіксований в результатах праці, в системі
соціальних норм і закладів. Зауважимо, що основне в змісті культури — не
речі, а людина, суспільство. Усі її види — культура виробництва,
культура управління, політична культура, художня культура, культура
міжособистісних відносин, екологічна тощо — утворюють єдине ціле як
форми існування й розвитку людської природи, а отже, — суспільства.
Культура пронизує всі напрямки людської життєдіяльності — від основ
матеріального виробництва й елементарних людських потреб до
найвеличніших виявів людської творчості. Вона впливає на всі сфери
суспільної та індивідуальної життєдіяльності — працю, побут, дозвілля,
мислення, практичну діяльність, етику, етикет.

Культура набуває соціального впливу передусім як необхідний аспект
діяльності суспільної людини. Вона грунтується на соціальних засадах і
передбачає організацію спільної діяльності людей, а отже, регулювання
цієї діяльності певними правилами, нормами, акумульованими в традиціях,
знакових і символічних системах тощо. Зміст культури впливає не лише на
темпи діяльності, прискорюючи чи уповільнюючи їх, але й визначає її
змістовне цілеспрямування. Думки, погляди, рішення, які зумовлюють різні
сфери суспільної практики, підтримуються логікою культури.

Роль і місце культури в діяльності людини можна зрозуміти лише на основі
уявлень про те, що діяльність виконує функцію відтворення. Існують
простий, інтенсивний і деструктивний типи відтворення суспільства. Для
першого характерні інертність та байдужість суб’єкта відтворення до
якісних і кількісних змін, потреба локалізувати потік інновацій,
передусім у сфері умов діяльності та новітніх засобів їх реалізації, у
сфері вироблення нових цілей та їх досягнення. Такий тип відтворення
характеризується консерватизмом, прагненням суб’єкта відтворення не
стільки підвищувати ефективність результатів своєї діяльності, скільки
зберігати незмінною успадковану систему відношень. Цьому типові
відтворення не чужий і розвиток, виникнення більш досконалого
відтворення. Однак його зародки підпорядковані застою і виступають його
побічним продуктом.

На певному етапі історичного розвитку певної цивілізації, держави,
народу панівним стає інтенсивний тип відтворення. Йому притаманна
спрямованість суб’єкта на підвищення ефективності результатів своєї
діяльності, що органічно пов’язано з прагненням до якісних зрушень усіх
параметрів суспільного відтворення. Різко зростає необхідність інновацій
у сфері засобів, а потім і цілей виробництва. Панування цього типу
відтворення не знищує простого, але тіснить його на задній план.
Реальний відтворювальний процес у різних суспільствах може здійснюватись
у вигляді проміжного варіанту як поєднання цих двох типів відтворення.

Для деструктивного типу відтворення характерна недостатня здатність
суб’єкта в силу тих чи інших причин долати внутрішні й зовнішні
суперечності, обмежувати потік деструктивних інновацій, забезпечувати
інновації конструктивні, зберігати параметри простого І відтворення,
утримувати на мінімальному для даного суспільства рівні, ефективність
виробництва. Він характеризується занепадом культури, нездатністю
знаходити ефективні засоби і цілі для стабілізації ситуації. Цей тип
відтворення відрізняється від розглянутих вище тим, що ніколи не
виступає позитивною цінністю.

Суб’єкти простого й інтенсивного відтворення мають специфічні
орієнтації, цілі, цінності і потреби. Відмінність між суб’єктами циз^
типів відтворення настільки суттєва, що відбуваються якісні змінмісця і
ролі культури у відтворювальному процесі. Якщо суб’єкт простого
суспільного відтворення свою життєдіяльність підпорядковує завданням
збереження усталених умов, засобів і цілей діяльності в їхній
незмінності, то суб’єкт інтенсивного відтворення бачить світ своєї
діяльності динамічним, постійно змінним. Він здатний вирішувати свої
проблеми на всіх рівнях, постійно поліпшуючи умови, удосконалюючи засоби
і, нарешті, формуючи більш глибокі і ґрунтовні цілі відтворення.

Соціальні групи, співтовариства, нації, особи виступають реальними
суб’єктами суспільного відтворення, відбиваючи складний і суперечливий
шлях свого розвитку. Звідси виникає проблема вивчення
конкретно-історичного зв’язку людини (соціальних прошарків, груп) з
типами відтворення.

Культура як необхідний елемент суспільного відтворення і одночасно
важлива характеристика суб’єкта діяльності розвивається в єдності з
відтворювальним процесом у цілому в усій його історичній конкретності.
При переході від простого відтворення до інтенсивного тип культури
якісно змінюється.

Просте відтворення співвідноситься з культурою панування дома-шинного
виробництва і сільськогосподарської праці. У цій культурі суб’єкт
відтворення націлений на незмінність масштабів відтворення, на
максимальну адаптацію до природних ритмів, які диктують умови
доурбанізованого землеробства. Для цієї культури характерні уявлення про
навколишнє середовище як утворення зовнішніх сил, переконання, що вона
не може змінюватись людиною, бо не людиною створена. У культурах цих
типів навіть активність самої людини розглядається як результат,
детермінований позалюдськими антропоморфними силами.

З інтенсивним типом відтворення пов’язаний якісно новий тип культури. На
відміну від суб’єкта простого відтворення, орієнтованого на адаптацію до
заданих, існуючих ритмів, на систему незмінних смислів, суб’єкт
динамічного типу культури націлений на удосконалення самого себе в
єдності з удосконаленням людського світу, уже існуючого, створеного
всією попередньою людською активністю. Людина в такому типі культури
удосконалює те, що раніше організоване, переосмислює те, що раніше
осмислене, перебудовує самі ритми навколишнього середовища. Тим самим
суб’єкт інтенсивного типу відтворення повинен володіти здатністю
концентрувати для вирішення відповідної проблеми все необхідне багатство
нагромадженої культури, осмислити й переосмислити її, щоб формувати нові
ідеї, культурні інновації. Світ уже не аналізується як певна заданість,
а виступає результатом відповідальної, напруженої відтворювальної
діяльності людини.

Аналізуючи культурні передумови науково-технічного прогресу, слід
враховувати історичні культурні традиції, надзвичайно стійкі навіть
тоді, коли змінені або знищені економічні й соціальні умови, що
зумовлюють формування традиційних норм, стилю життя.

Історично усталені відношення людини до власної виробничої діяльності в
Україні формувались в умовах простого відтворення, переваги
сільськогосподарської праці. У зв’язку з цим у населення, більшість
якого донедавна складало селянство, переважало прагнення адаптуватися до
природних ритмів, до постійної зміни незалежних від людини циклів,
зокрема — змін пір року, власних біологічних ритмів. Зміна потреб, якщо
і відбувалась, носила більш екстенсивний, ніж інтенсивний характер.

Це створене в допромислову епоху уявлення переносилось потім на
промислове виробництво. Останнє уможливлювало ефективність на цій
культурній основі лише тоді, коли промисловість розвивалась переважно на
вже існуючих зразках і типах технологій, на залученні в обіг нових мас
людей, переважно з сільської місцевості, та природних ресурсів. У
зв’язку з цим впродовж певного часу в частини людей зберігалася ілюзія,
ніби до ритмів промислового виробництва можна ставитись так, як і до
природних ритмів, тобто як до зовні заданої людині умови, що не вимагало
докорінної зміни їхніх ціннісних орієнтацій і уявлень. Ці культурні
стереотипи переважали.

Прагнення адаптуватися до заданих зовні природних і виробничих ритмів
сприяло прилученню мільйонів людей до нових ритмів праці, до
індустріалізації та міського життя. Але воно мало і суттєві недоліки,
несло в собі внутрішню обмеженість. Цінності, зумовлені типом культури
на основі простого відтворення, не відповідали постійному ускладненню
оточуючого середовища, не стимулювали людей адекватно відповідати на
зростання труднощів виробництва і ускладнення умов життя.

Відставання здатності узагальнювати зростаючу множину явищ оточуючого
світу і на цій основі прогнозувати майбутнє зумовлювало появу і розвиток
соціально-культурних груп, схильних увічнювати цінності простого
відтворення. Вони розповсюджували уявлення про індустріалізацію й
урбанізацію як процеси дезорганізації суспільства, перетворення
цілісності в хаос. Існування таких уявлень означало одночасно
відставання здатностей і потреб формувати в постійно ускладнених умовах
шляхи й методи конструювання ефективніших рішень, технологій,
організації виробництва.

Зростання машинного виробництва і робітничого класу зумовило появу і
утвердження нових цінностей. Оточуюче середовище стало джерелом реальних
і потенціальних засобів, як таке, що може використовуватись для
задоволення утилітарних потреб. Цей тип культури характеризувався
значним зростанням людської активності, що вселило в людину віру в
нав’язування волі середовищу при постійному зростанні потужностей
пізнання і діяльності. На цьому етапі виникло і утвердилось уявлення про
складності оточуючого світу, а для його пізнання і освоєння вимагалася
наука, тобто особлива спеціалізована форма людської, діяльності,
спрямована на формування системи предметних знань. У цьому типі культури
стверджувалась здатність людини розвивати і вдосконалювати свою працю,
переходити до формування все більш удосконалених засобів праці, нової
техніки і технологій, нових форм організації праці.

Але це не виключало існування поряд з новими цінностями усталених раніше
зразків, стереотипів, норм і традицій, що продовжували існувати в нових
умовах. Ця обставина особливо рельєфно виявляється, коли виникає
необхідність посилювати активність особистості не лише у відтворенні
існуючої техніки і технологій, організації виробництва, але і їхніх
прогресивних якісних змін.

Ця проблема особливо загострюється тоді, коли організація виробництва
розрахована на тип культури, на цілеспрямований розвиток, реальний
працівник орієнтується на просте відтворення, на адаптацію своїх наявних
можливостей до існуючого рівня техніки і технології. У цьому випадку
зростає суперечність між предметними й особистісними складниками
культури. Часто-густо результати творчості, трудової діяльності одних
людей, пов’язаних з культурою інтенсивного відтворення, не відповідають
змісту культури інших, які повинні використовувати цю техніку, тобто
споживачів. Невідповідність між особистісними і предметними елементами
культури мають, як правило, негативні наслідки для суспільства.

Типи відтворення і культури — теоретико-методологічні поняття, з
допомогою яких можна членувати, диференціювати культуру на так би
мовити, внутрішньому рівні. Коли ж ідеться про її емпіричне осмислення,
вчені звертаються до конкретніших понять, які уможливлюють вивчення
реальностей процесу. На цьому шляху теоретиками культури, соціологами,
соціальними психологами, етнографами все частіше використовується
поняття “субкультура”. Логічним підґрунтям його виникнення є те, що
культура — концентрований, організований досвід діяльності
конкретно-історичної, соціальної, етнічної спільноти людей в обмеженому
часом і місцем розміщення,просторі, об’єднаних спільними інтересами,
потребами, цінностями,- установками, стереотипами. Суб’єктом культури
можуть бути: суспільство в цілому як виразник певно визначеної культури;
особа — носій специфічних уявлень, свого “особистісного” культурного
досвіду; група як сукупність особистостей з подібними культурними
характеристиками. Згідно з цим можливі три рівні культурно-теоретичного
аналізу: загально-соціальний, локально-груповий і особистісний.

Будь-яке співтовариство — носій певної субкультури. Суб’єкт у
співтоваристві завжди формується як суперечлива єдність суспільства і
особи, ієрархії співтовариств. Традиції, звичаї тієї чи іншої людської
спільноти, зразки, норми, вірування, засоби й цілі власної діяльності є
важливими характеристиками культури людини, безпосереднім змістом її
свідомості і поведінки. У цьому контексті діяльність людини завжди
культурно зумовлена, має культурний смисл. Кожна складова цієї
зумовленості і цього смислу — цілеспрямована на той чи інший елемент
людської діяльності культура.

Виділення поняття “субкультура” має важливе методологічне значення.
Передусім воно підкреслює внутрішню диференційованість культури. У ньому
відбивається і необхідність, і потреба в культурному розмежуванні та
самовизначенні людей як членів певно окреслених соціальних груп. Кожна
група має специфічні ознаки, які можна узагальнити поняттям “спосіб” і
“стиль” життя. “Субкультура” як методологічна категорія дозволяє також
відрізнити соціальне прийнятні форми соціально-культурної диференціації
(професійні, молодіжні, наукові, релігійні субкультури, субкультури
національних меншин) від антисоціальних (фашистських рухів,
терористичних угруповань, злочинних груп тощо).

Коли йдеться про субкультуру, передбачається не лише диференціація груп
людей у суспільстві за певними ознаками, але й за їхньою стійкістю в
часі. Форми організації різних субкультур неоднакові. Вони можуть
достатньо чітко визначитись нормами формальної (статутної,
кодифікованої) соціально-структурної одиниці — наприклад, політичні
партії, професійні об’єднання тощо. Деякі інші субкультури
напівформальні (соціокультурні чи соціополітичні рухи). Нарешті, можуть
утворюватись групи за інтересами.

Поняття “субкультура” не тотожне поняттю “соціальна група”, будучи лише
частковим виявом останнього. Соціальна група визначається
фундаментальними ознаками соціального розмежування: відношенням до
власності, до влади, місцем у системі суспільного розподілу праці. Члени
соціальної групи не обов’язково пов’язані прямими контактами. З погляду
соціокультурної характеристики цих людей уможливлюються такі аспекти
їхньої життєдіяльності, як уклад, рівень, якість життя. При аналізі
субкультур увага дослідників акцентується більше на безпосередніх
зв’язках між тими, хто їх складає, на їхній об’єднаності спільними
інтересами, ніж на виконанні ними соціальне значущих функцій.

Субкультура як складник культури визначається специфікою змісту таких
загальних ознак, як предмети, що складають умови і об’єкт інтересів її
членів; способи регуляції взаємодій і відношень між ними; критерії
оцінки взаємодій і станів субкультури в цілому. Особливу увагу слід
звернути на соціальну значущість розмежувань в оцінках будь-якої
субкультури її членами та членами інших субкультур. Такі розмежування
зумовлюються неоднаковістю соціокультурних наслідків функціонування і
розвитку кожної з них. У цьому контексті слід розрізняти
внутрішньогрупові і міжгрупові (важливо й загальносоціальні) наслідки.
Так, деякі субкультури, зокрема, злочинні, можуть цілком вдовольняти
своїх членів, але в той же час бути надзвичайно небезпечними для
суспільства.

Існуючі субкультури оцінюються не лише їхніми представниками, але й
представниками інших груп. Від того, які оцінки домінуватимуть —
позитивні, негативні, нейтральні — залежить доля субкультури, п
стійкість, напруга відношень у ній, можливості розвитку тощо. Як
складник культури, її неодмінний елемент з певними груповими оцінками і
перевагами, оцінюваний іншими членами суспільства, субкультури стають
нерівнозначними: одні користуються більшою, інші — меншою повагою; одні
більше, інші менше впливають на культурний поступ. Ціннісний релятивізм
у співвідношенні субкультур неефективний — як у сфері суспільної
практики, так і в сфері соціального чи наукового пізнання.

Важливо звернути увагу на пізнавальні можливості категорії
“субкультура”, аналізуючи динаміку культури і суспільства. Такий аналіз
Дозволяє:

— на структурно-функціональному рівні виявити змістовне відбиття тих
меж, які в суспільстві встановлюються між його членами як представниками
певних груп (вікових, професійних, за інтересами тощо), і специфіку
способу, стилю їхнього життя та сповідуваних ними цінностей;

— осмислити генезис кожного з типів субкультур за рахунок виявлення
фундаментальних передумов (економічних, соціальних, демографічних), на
яких вони грунтуються, і факторів, що зумовлюють їхню специфічну якісну
визначеність. Вибудувана у такий спосіб типологія субкультур дозволить
вийти на наступний рівень їхнього вивчення.

Динамічний рівень культури і суспільства характеризується типами
субкультур і формами їхнього вияву в широкому соціокультурному
контексті. Це дозволяє конкретизувати культурний рівень досліджуваних
субкультур певного типу. Звернімо увагу, наприклад, на молодіжну
субкультуру. У цьому випадку, з погляду вивчення культурної динаміки,
особливої важливості набувають такі напрямки аналізу:

— вияв найбільш представницьких — у розумінні соціальної значущості, з
одного боку, і привабливості для учасників, — з другого, — молодіжних
субкультур, особливостей їх соціально-групового складу;

— визначення світоглядних основ, властивих цим субкультурам: уявлення
про природу людини, про характер фундаментальних зв’язків людини з
світом, про природу, суспільство, культуру, про межі можливостей людини
в них;

— встановлення рейтингу і меле аналізованих субкультур у суспільстві та
прогнозування їх можливих змін (розвиток, згасання, стійке відтворення,
трансформація), а також соціокультурних наслідків цих змін.

Отже, субкультура є видовим поняттям, похідним від родового “культура” і
означає культурну спільність з деякими особливими рисами та ознаками,
виділеними з тієї чи іншої культури. Власне ж культура розуміється як
щось ціле, утримуючи в собі множину субкультур. При цьому було б
невірним уявляти субкультури якимись механічними складниками культури.
Вони в реальності перехрещуються, зливаються, незначно розмежовуються
або ж різко відрізняються за деякими параметрами аж до протистояння
основному масиву культури, будучи його альтернативою.

Уявімо собі площину кола основним масивом культури. Біля його центру, в
ущільненому “ядрі”, зосереджуються субкультури, які складають основу, їх
деякі дослідники називають базовими. Далі від центру розміщуються
субкультури з характерними відмінностями, розмежуваннями. Щоб розглянути
культуру і динаміку культури з допомогою поняття “субкультура”, важливо
не лише аналізувати окремі конкретні субкультури, але також вивчати їхні
взаємозв’язки однієї з одною і з базовими субкультурами. При цьому
особливого значення набуває осмислення можливостей і здатностей
субкультур до розвитку та трансформації.

У центральних субкультурах формуються найбільш стійкі утворення, які
зберігають систему цінностей даної культури, її традиції, її
різноманітні історичні здобутки. Одначе структура базових субкультур не
обов’язково монолітна. Вона завжди має складну будову і втілює в собі
можливість протистоянь субкультур, навіть в межах центрального
загальнокультурного ядра, мірі традиційності та інноваційності.
Порушення цієї міри зумовлює драматичні конфлікти.

Периферійні субкультури культивують риси, які менш розвинені або зовсім
не розвинені в центральних субкультурах. Інновації периферії
підтримуються або не підтримуються центром. Рівень засвоєння
субкультурної різноманітності зумовлюється інтегративними можливостями
культури.

Субкультури, віддалені від центру, несуть в собі різний зміст. Одні з
них виконують функції “нагромаджувачів” раніше відкритого, історично
усталеного. Ці субкультури — архаїчні моделі збереження і реставрації
тих культурних надбань, які для суспільства в цілому уявляються
анахронізмом. Такими, наприклад, можуть бути субкультури, що культивують
старі вірування і культури. Своєрідні секти, закриті співтовариства
старанно відмежовуються від взаємодії з іншими культурами і
субкультурами, від зовнішнього світу. Інші — уособлюють в собі
інновації, культивують нове, виявляють себе як “лабораторії
майбутнього”, як стихійні “експериментальні” структури культурного
поступу.

Інноваційні субкультури заслуговують уважнішого розгляду. Очевидно, вони
не завжди визнаються потрібними, не завжди несуть у собі прогресивне
начало, часто-густо не приживаються. Не може бути й мови, правда, щоб
“прижилась” і розвинулась інновація, ворожа загальнокультурному “ядру”,
базовій субкультурі конкретного суспільства. Скоріш за все вона буде
непоміченою або ж енергійно заперечуватиметься, або ж піддаватиметься
рішучій трансформації під впливом оточення. Для впровадження і
розповсюдження відповідної інновації необхідна доволі потужна соціальна
підтримка. Цим Пояснюється неможливість прийняття далеких від центру
інновацій чим більше людей повинні їх прийняти і перебудуватися в своїй
діяльності і мисленні, тим складніше це здійснити.

У розвитку суспільства бувають періоди, сприятливі для впровадження і
розповсюдження інноваційних субкультур, і періоди, коли культура змінам
не піддається. Здатність до змін зумовлюється станом центральних
субкультур. Той час, коли з якихось причин вони знаходяться в кризовому
становищі, а в суспільстві назріває здійснення якихось зрушень,
сприятливіший для розповсюдження впливу інноваційних субкультур, ніж
час, коли центральні субкультури перебувають у стійкій фазі.

Одначе, щоб здійснилась назріла суспільна потреба в інноваціях, в
культурі повинні існувати субкультури з інноваційним потенціалом, тобто
ті природні лабораторії, через які і з допомогою яких здійснюється
процес розвитку. Якщо культура володіє значним числом інноваційних
субкультур, то при соціальному запиті вона “реагуватиме на виклик”
висуванням необхідної в даний момент і випробуваної в тій чи іншій
субкультурі інновації. Коли ж суспільство збіднене субкультурами з
інноваціями, з новими, незначними ідеями й ідеалами, в ньому
відчувається недолік реформаторських сил

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020