Реферат на тему:

Історичні умови та особливості розвитку культури в XVII-XVIII ст.
Революція в природознавстві. Раціоналізм. Новий погляд на суспільство.
Епоха Просвітництва

План

Історичні умови та особливості розвитку культури в XVII-XVIII ст.

Революція в природознавстві.

Раціоналізм. Новий погляд на суспільство. Епоха Просвітництва

Історичні умови та особливості розвитку культури в XVII-XVIII ст.

Кінець середніх віків і початок Нового часу охопила епоха Відродження і
Реформації, перехідна за своєю природою. Оформлення й поширення культури
власне Нового часу припадає на XVII-XVIII ст. Цей період знаходиться між
революціями: його відкривають революції в Нідерландах (перемогла в 1608
р.) і Англії (почалася в 1640 р.), а завершують війна за незалежність
англійських колоній в Америці (1775-1783 рр.) і Французька революція
(1789-1793 рр.).

Упродовж цих двох віків остаточно утверджуються національні держави. При
збереженні загальних закономірностей, взаємовпливу, певної моди чітко
окреслюється культура кожної країни. Неповторна своєрідність пов’язана з
національною мовою, традиціями, історією, а також з економічним,
політичним устроєм. Найбільший вплив на європейський культурний процес в
цей час справляють, кожна по-своєму, дві країни — Англія і Франція.
Англійська буржуазія, утвердившись в економіці, раніше починає політичну
боротьбу. Після перемоги ж швидко йде на компроміс, встановлюється
конституційна монархія (владу короля обмежує парламент). Франція —
країна класичного абсолютизму (абсолютизм — необмежена монархія). Його
вершина — остання третина XVII ст., роки правління “короля-сонця”
Людовіка XIV, автора знаменитої формули: “Держава — це я”. У XVIII ст.
королівська влада перетворюється на реакційну силу. При зростаючій
економічній кризі і невдоволенні народу дворянство продовжує зберігати
зовнішній блиск. Не менш відомий афоризм фаворитки Людовіка XV маркізи
Помпадур: “Після нас — хоч потоп”.

Ці історичні особливості знайшли своє відображення у сфері культури. В
Англії раніше складаються прогресивні буржуазні політичні і філософські
погляди, але повнішого розвитку і рішучого вираження набувають вони у
Франції в ході ідеологічного протистояння з абсолютизмом. Саме Франція
стає класичною країною Просвітництва, звідси його ідеї розповсюджуються
по всій Європі. У Франції головну увагу приділяють соціальним теоріям,
етичним концепціям, в Англії ж розробляється класична політична
економія.

Розвиток культури у XVII ст. і розвиток культури у XVIII ст. має свої
особливості. У сучасників та у науці більш пізнього періоду невипадково
не склалося узагальненого визначення культури XVII ст. Наприклад,
початок цього сторіччя в Англії багато в чому ще пов’язаний з
Ренесансом, а в Італії Відродження вже пішло в минуле, в Швейцарії
домінує Реформація. Головна межа культурного процесу — нестійкість, дуже
швидкі зміни. З XVIII же сторіччям пов’язана досить суцільна
історико-культурна епоха — епоха Просвітництва. Причому, що характерно,
такою її усвідомлювали вже сучасники: термін використали самі
просвітники. У XVII ст. увагу активно мислячих людей було насамперед
зосереджено на науковому поясненні явищ природи, у XVIII ст. — на
проблемі суспільного устрою.

Революція в природознавстві. Раціоналізм

Розвиток природознавства в XVII ст. продовжує традиції Відродження.
Власне, на відміну від мистецтва, тут практично неможливо провести чітку
межу між епохами.

Завершується розробка геліоцентричної системи в астрономії, почата
М.Коперником. Німецький астроном І.Кеплер встановив, що планети
рухаються по еліпсах і що швидкість руху планет збільшується по мірі
наближення до Сонця. Своє відкриття він сформулював у вигляді законів,
які носять його ім’я. В кінці століття про геоцентричну систему всерйоз
ніхто вже і не говорив.

Англійський медик В.Гарвей, який працював в Італії, відкриває велике
коло кровообігу і створює суцільну теорію кровообігу — основу подальшого
розвитку фізіології людини.

Винаходиться і застосовується в дослідженнях мікроскоп. З його допомогою
А.Левенгук відкриває мікроорганізми, в тому числі бактерії, М.Мальпігі
вивчає будову шкіри, легень, нирок, тим самим створює мікроскопічну
анатомію.

У математиці оформляється, по суті, сучасна знакова система (до цього
дії описувалися громіздкими фразами), складаються перші логарифмічні
таблиці.

Переворот у фізиці пов’язаний насамперед з ім’ям Галілео Галілея. Після
видатних відкриттів (винахід телескопа, фізична природа Місяця,
супутники Юпітера) судом інквізиції йому було заборонено займатися
астрономією. Тоді Галілей зацікавився питанням про вільне падіння тіл.
Хрестоматійною стала розповідь його біографа: Галілей скидав кулі різної
ваги з високої вежі і вимірював час падіння, потім повторив виміри в
дерев’яному жолобі. За отриманими результатами було складене рівняння
рівномірно прискореного падіння. У сучасного науковця це не викликає
здивування, для свого ж часу Галілей застосував абсолютно новий підхід:
планування і проведення експерименту, а потім математичну обробку
результатів.

Значні досягнення, отримані природничими науками, викликали необхідність
і одночасно створювали можливість їх філософського осмислення. Протягом
всього середньовіччя головним джерелом пізнання проголошувалися віра і
божественне прозріння, в схоластиці панував метод формально-логічних
доказів, непорушність авторитетів. Філософське обґрунтування нових
методів у науці пов’язане передусім з двома іменами — англійця Френсіса
Бекона (1561-1626) і француза Рене Декарта (1596- 1650).

Ф.Бекон обґрунтував емпіричний метод вивчення природи (від грецького —
дослідний). Основа істинного знання — тільки досвід. Вчений зобов’язаний
виконати спостереження, перевірити їх точність, а потім шляхом
узагальнення (індукції) цих спостережень робити загальні висновки.
О.І.Герцен так оцінив історичну роль цього мислителя: “…явилася людина,
яка сказала своїм сучасникам: “Подивіться вниз: подивіться на цю
природу, від якої ви силитеся відлетіти кудись; зійдіть з вежі, на яку
піднялися і звідки нічого не бачите; підійдіть ближче до світу явищ —
вивчіть його”.

Філософська система Р.Декарта інша, він — родоначальник раціоналізму
(від грецького — розум). Декарт був видатним математиком,
основоположником аналітичної геометрії (до речі, саме він ввів в алгебрі
звичні для нас позначення невідомих — х, у, z). Головним у пізнанні він
вважав не досвід, а розум — раціональний, суворе логічне міркування.
Зразком для всіх наук Декарт вважав математику з її суворими доказами. В
ясності і чіткості думки, а не в практиці Декарт бачив критерій істини,
головний шлях до якої — наукова гіпотеза. Знамениті його вислови: “Мислю
— значить існую”, “У всьому сумнівайся”. Декарт вважав навколишній світ,
який складається з постійно рухомих найдрібніших часток, матеріальним.

Найбільших результатів досягали вчені, які з’єднували експеримент і
наукову гіпотезу, спостереження і математичне узагальнення. Такий підхід
відзначає класичний труд І.Ньютона (1630-1677) “Математичні начала
натуральної філософії”. Закон всесвітнього тяжіння, закони руху
пояснювали всі попередні відкриття в астрономії, фізиці, механіці,
зводили їх в струнку систему. Ньютон і, незалежно від нього, Г.Лейбніц
відкривають диференціальне та інтегральне числення.

Спираючись на такий фундамент, природознавство у XVIII ст. швидко
просувалося вперед. Вражає навіть неповний перелік зроблених відкриттів.
Х.Гюйгенс створює хвильову теорію світла. Р.Бойль і Е.Маріотт
відкривають головний закон теорії газів. Ш.Кулон ставить експерименти в
галузі електростатики. А.Вольта конструює першу електричну батарею.
А.Лавуазьє пояснює природу горіння і окиснення, складає перший перелік
хімічних елементів. К.Лінней розробляє класифікацію рослин. Додамо:
І.Гізель, ректор Києво-Могилянської академії, в 40-х роках XVII ст.
формулює, а у XVIII ст. А.Лавуазьє та М.Ломоносов експериментально
доводять принцип збереження матерії і руху. Все нові і нові сфери
освоюються наукою.

Взагалі можна сказати, що найважливішим підсумком розвитку дослідного
природознавства і математики став переворот у всьому світогляді. Вже в
кінці XVII ст. торжествує раціоналістична картина світу. Під природою
розуміють все суще, включаючи людину. У ній все підпорядковано загальним
закономірностям. Ці закономірності, що загалом не змінюються, можуть
бути пізнані людським розумом, виражені в математичних законах. Такий
світогляд визначають як механіко-матеріалістичний.

Зближення науки і практичних потреб людини, яке намітилося ще в епоху
Відродження, в кінці XVIII ст. виходить на якісно новий рівень. Так,
якщо раніше медицина вирішувала завдання ефективного лікування, то
створена Е.Дженнером вакцина проти віспи дозволяла взагалі уникнути
хвороби. Наукові відкриття, втілені в техніці, починають
використовуватися у виробництві. Винахід механічної прядильної машини і
ткацького верстата поставив питання про універсальний двигун. У 1784 р.
була запатентована парова машина Д.Уатта. Причому Уатт відразу ж
зрозумів значення свого винаходу для всієї промисловості, а не для
приватних цілей. Англія, таким чином, відкриває еру промислового
перевороту.

Новий погляд на суспільство. Епоха Просвітництва

Перемога нових методів у природознавстві, нового погляду на природу
примушувала задуматися над роллю самої людини, людського суспільства.
Філософія, як ніколи, приковує суспільну увагу, стає символом століття.
Загальним для просвітників було схиляння перед людським розумом, віра в
його перетворюючу силу. У звільненні від неуцтва бачився шлях до
справедливого суспільства. Про те, яким же буде це справедливе
суспільство, які методи допустимі в боротьбі за нього, висловлювалися
різні погляди — від цілком помірних до найбільш радикальних.

Основу політичних переконань Просвітництва склала теорія так званого
“природного права”. Вона була розроблена в XVII ст. англійськими
мислителями Т.Гоббсом і Дж.Локком. Центральне поняття їх теорії —
поняття “природи людини”. Кожна людина від природи володіє незмінними
“природними” правами. Насамперед це — право на власність і свободу. На
ранніх стадіях історії люди жили відповідно до цих прав, тобто існував
“природний порядок”. Гоббс вважав, що це був час війни “всіх проти
всіх”, оскільки люди — егоїстичні, заздрісні. Локк же думав, що
природний стан був свого роду “золотим віком”, який він протиставляв
сучасності. Громадське суспільство і його основний елемент — держава —
створюються шляхом “суспільного договору”. Люди добровільно передають
турботу про дотримання своїх “природних прав” державі. При цьому
зберігається “народний суверенітет”, народ має право змінити державу,
якщо вона не виконує свої обов’язки. Повстання проти тирана буде
законним. Рушійна сила прогресу — розум: якщо всі зрозуміють
необхідність “природного порядку” — він настане. У порівнянні з віками
панування доктрини “божественного походження” королівської влади, її
одвічності, незмінності такий раціоналістичний підхід був величезним
кроком уперед. Ідеї про природні права, рівність людей від природи, про
народний суверенітет, про договірне походження держави — в різних
поєднаннях, з різними висновками — зустрічаються у всіх просвітників.

До числа ініціаторів просвітницького руху у Франції належить Вольтер.
Він відіграв виняткову, в багатьох випадках першорядну роль. Історія
його життя і діяльності являє неначе концентроване відображення віку
Просвітництва з усіма його етапами і протиріччями.

F

H

ереслідування, покинув Париж. Лише незадовго до смерті він повернувся в
столицю, де був зустрінутий як тріумфатор.

Спадщина Вольтера величезна: вірші, повісті, романи, п’єси, наукові
праці. Література для нього була знаряддям боротьби за краще майбутнє.
Кожний твір підкоряється головному завданню — звільненню людського
розуму від тяжіючого над ним неуцтва. Центральне місце в цій
просвітницькій пропаганді займає боротьба проти забобонів, пов’язаних з
релігією і церквою. У боротьбі з церквою Вольтер не шкодував ані часу,
ані сил. Він аналізував і зіставляв історичні джерела християнського
вчення, виявляв його внутрішні логічні протиріччя, яскравими, часом
грубими мазками зображав злочини церкви — інквізицію, релігійні війни,
суди над “єретиками”, нетерпимість і жорстокість. Його улюбленою і
вигостреною зброєю була насмішка — тонка, уїдлива, знищувальна. Щоб
сьогодні краще зрозуміти крайню різкість Вольтера в його антицерковній
полеміці, потрібно враховувати, що більшість з памфлетів написані як
прямий відгук на серію релігійних юридичних процесів, які закінчувалися
смертними вироками.

Проте Вольтер не був атеїстом. З розумності навколишнього світу він
робив висновок про існування його розумного творця. Він вважав, що “якби
Бога не було, його треба було б вигадати” — як стримуюче начало і для
низів суспільства, і для правителів. Ось декілька висловлювань, що
розкривають його позицію: “Атеїст бідний і лютий, який вірить в
безкарність, буде дурень, якщо не уб”є вас, щоб привласнити ваші гроші.
Чернь стане ордою розбійників”; “Я хочу, щоб государі і їх міністри
вірили в Бога, який карає і прощає. Без цієї вузди вони будуть
представлятися мені тваринами, які прагнуть крові”.

Справедливе суспільство бачилося Вольтеру таким, в основі якого лежать
принципи рівності, свободи і необмеженої приватної власності. Рівність
розумілася насамперед як відсутність станових привілеїв, майнова
нерівність не тільки не заперечувалася, але вважалася неминучою і
необхідною для суспільства. Що стосується форми політичного управління,
то тут дуже показова еволюція поглядів Вольтера. Тривалий час він
найкращою для здійснення реформ (проти революції він категорично
заперечував) вважав “освічену монархію” (можна пригадати його листування
з Катериною II). Дуже високо оцінював політичний устрій в Англії.
Розвиток же подій у Франції розвіяв надії на освіченого монарха, він
виразно побачив назрівання революційної кризи.

При всьому багатстві і різноманітності політичних тем, які піднімалися у
творах Вольтера, вони все-таки не містять стрункої, цілісної політичної
теорії. Родоначальником конституційної думки у Франції вважається
Монтеск’є, він був найбільш авторитетним політичним мислителем для
опозиційних кіл XVIII ст.

Шарль Луї де Монтеск’є (1689-1755) належав до багатої і впливової сім’ї
півдня Франції, в двадцять сім років він вже зайняв пост президента
парламенту в Бордо. Після десяти років служби пішов з поста і три роки
провів у подорожах по Європі, збираючи матеріал про політичне і
громадське життя різних країн. Повернувшись, займався господарством, вів
світське життя, але — головне — не переривав наукових досліджень.
Основна праця Монтеськ’є — “Дух законів”, яка вийшла друком в 1748 р.
анонімно в Женеві, підводила підсумок його багаторічним роздумам. Книга
являє собою збірник афоризмів. У передмові Монтеск’є пише, що його
завдання — в поясненні існуючих у різних народів порядків. У цих
різноманітних порядках виявляються загальні закони, які і повинен
осягнути дослідник. Таким чином, Монтеск’є дуже чітко сформулював ідею
загальної закономірності, значно випереджаючи свій час.

Головне у вченні Монтеск’є — розрізнення трьох форм державного
управління: деспотії, основою якої є страх, монархії, основаної на
певних законах, і республіки, що стоїть на доброчесності. Визнаючи
теоретично переваги республіки, зводячи в ідеал англійський
парламентський лад, Монтеск’є вважав, що на практиці республіка
здійсненна тільки в малих країнах. Деспотія характерна для величезних
держав на Сході. Для Франції більш придатною оголошувалася монархія,
правда, з конституційними обмеженнями. У кожній державі є три види
влади: влада законодавча, виконавча і судова. Якщо вони сполучені в
одній особі, це — характерна риса деспотії. У вільній державі влади
повинні бути розділені. Монтеск’є визначає основи нового, буржуазного
правопорядку: релігійна терпимість, свобода слова, друку, обмежене
народне представництво.

В історії розвитку й особливо пропаганди нової ідеології одне з
найвизначніших місць належить авторам “Енциклопедії наук, мистецтв і
ремесел”. Провідну роль в її виданні зіграв видатний французький
філософ-матеріаліст XVIII ст. Дені Дідро (1713-1780). Він зумів
згуртувати групу однодумців, в умовах переслідування уряду (двічі
накладалася заборона) здійснити грандіозне видання — 28 томів за 21 рік.

Дідро походив з сім’ї власника ремісничої майстерні в невеликому
містечку. Він закінчив єзуїтський коледж, заробляв уроками, переказами,
займався самоосвітою. Перші ж опубліковані ним роботи виявили
оригінальний, самобутній філософський підхід. Авторитет і вплив Дідро
зростали в міру виходу в світ томів “Енциклопедії”.

“Енциклопедія” була одночасно довідковим, науковим і полемічним
виданням. Новим була підкреслена вже в назві увага до праці, до техніки.
Дідро сам вивчав питання технології, а деякі статті написані майстрами,
кваліфікованими робітниками. Але головний відгук мали, безумовно, ті
статті “Енциклопедії”, які були присвячені суспільно-політичним
питанням. Автори стояли на раціоналістичних позиціях, загалом
дотримувалися теорії “природного права”. Власне, сам задум
“Енциклопедії” — наочне втілення ідеї поширення знань як головного
засобу перевлаштування суспільства. Симпатії авторів — на стороні
республіканського ладу і, особливо, обмеженої монархії, рішуче
засуджується абсолютизм. Вся гамма ідей “Енциклопедії”, весь конкретний
матеріал підводив читачів до думки про необхідність політичної
перебудови в країні, але самі автори такий висновок відкрито не
формулювали.

Буржуазний лад в економіці Франції XVIII ст. відвоював значні позиції, і
вже тоді поступово ставало ясно, що нові відносини несуть не тільки
звільнення від феодальних пут. Для дрібних власників в місті, для селян
він був пов’язаний з розоренням, перетворенням в найманих робітників.
Настрій цих соціальних верств відобразила течія, яку прийнято називати
зрівняльною. Її прихильники поєднували дуже різку критику феодалізму з
критикою буржуазних порядків, хоч сам буржуазний вибір не відкидали.
Вони закликали зробити новий лад більш справедливим, за допомогою
спеціальних заходів запобігти зростаючій нерівності.

Найбільш впливовим ідеологом зрівняльного напряму був Жан Жак Руссо
(1712-1778). Він народився в Женеві в протестантській небагатій сім’ї.
Ще хлопчиком був відданий в учні до майстра, втік від нього, потім роки
пройшли в пошуках роботи, зміні професій, занять, місця проживання,
релігії. У літературу він прийшов зі складним життєвим досвідом. Коли
Руссо вперше привернув до себе увагу твором на конкурсну тему, він
працював технічним співробітником у видавництві “Енциклопедії”. Ключовою
працею для розуміння переконань Руссо є його “Міркування про походження
й основи нерівності між людьми”. Відштовхуючись від загальної для
просвітників теорії “природного права”, Руссо висловлює ряд абсолютно
нових думок. Його попередники вважали, що нерівність людей виникає вже
при “природному порядку”, як наслідок природних відмінностей між
окремими людьми. Руссо ж підкреслює, що природна нерівність була
незначною, а головна, соціальна нерівність виникла пізніше. Пов’язана
вона з появою земельної приватної власності, яка зовсім не була
одвічною. Суперечність між природними правами рівності і правом
приватної власності приводить до майнового розшарування, війни багатих і
бідних. У таких умовах потребою, насамперед багатих, стає держава як
орган охорони приватної власності. Багаті за допомогою обману умовили
бідних укласти відповідний договір. Руссо пише: “Істинним фундатором
громадського суспільства був той, хто перший обгородив ділянку землі,
вирішив сказати: “це моє” і знайшов досить простих людей, щоб йому
повірили. Від скількох злочинів, воєн і вбивств, від скількох бід і
жахів позбавив би рід людський той, хто, знищивши огорожу і засипавши
рів, крикнув би своїм ближнім: “Не слухайте краще цього облудника, ви
загинули, якщо здатні забути, що плоди землі належать всім, а земля —
нікому!”.

Крім теорій, які відображали весь спектр буржуазних підходів, значного
розвитку набирає комуністична течія. Найбільш ранній і своєрідний
комуністичний твір XVIII ст. — “Заповіт” Жана Мельє (1664-1729). Він
виступає проти приватної власності: “зло, прийняте й узаконене майже у
всьому світі, полягає в тому, що люди присвоюють собі в приватну
власність блага і багатства землі, тоді як всі повинні були б володіти
ними спільно на рівних правах і користуватися ними так само на
однаковому становищі і спільно”. Сам будучи сільським священиком, Мельє
міркує як атеїст. Він відкритим текстом закликає до насильницького
повалення влади: “…скиньте всюди ці трони несправедливості і
нещастя…”. Хоч “Заповіт” не був опублікований, він розійшовся по
країні в списках і зіграв свою роль у передреволюційному бродінні
розумів.

У руслі ідей Просвітництва розвивалася нова наука – політична економія.
У Франції її першими представниками були прихильники школи фізіократів.
Вони послідовно висували буржуазний ідеал суспільства, основаного на
приватній власності і найманій праці, були прихильниками вільного
підприємництва, невтручання уряду в економіку.

Більше уваги питанням економіки приділяли англійські вчені, саме тут
складається класична політична економія. Адам Сміт розглядав
капіталістичне господарство як “природний” економічний устрій і, подібно
фізіократам, вимагав скасування будь-яких обмежень приватної ініціативи.
Головним науковим досягненням Сміта є трудова теорія вартості, яку він
розвинув у боротьбі проти довільного регулювання цін урядом. Він
публікує своє “Дослідження про природу і причини багатства народів”, в
якому проголошує працю джерелом вартості. Він ідеалізовано вирішував
проблему співвідношення приватного і суспільного інтересу: “Домагаючись
особистого збагачення, люди часто набагато більше працюють на благо
суспільства, ніж якби вони прямо шукали цього блага”. У реальному житті
такої гармонії не було і немає.

Формування нової ідеології, значне поширення ідей про “природні права”,
“громадський договір”, рівність були однією з передумов революції, яка
насувалася. Її неминучість відчувалася передовими людьми. “Ми
наближаємося до стану кризи і до віку революції”, — писав Руссо в своєму
романі “Еміль”.

17 червня 1789 р. депутати від третього стану проголосили Національними
зборами Генеральні штати, які Людовік XVI зізвав, сподіваючись знайти
компроміс.. 14 липня розгорається народне повстання в Парижі, 26 серпня
була прийнята Декларація прав людини і громадянина, яка увібрала в себе
основні ідеї Просвітництва: “Люди народжуються і залишаються вільними і
рівними в правах”, “природними і невід”ємними правами людини” є
“свобода, власність, безпека й опір пригнобленню”, джерелом всякої влади
може бути тільки нація.

Література

Ерасов В.С. Социальная культурология. Учебник для студентов высших
учебных заведений. 2- ое изд. испр. и доп. М.: АспектПресс, 1996. — 591
с.

Культурология /под ред. А.А.Радугина. М.: Центр, 1996. — 400 с.

Культурология. Учебная помощь для высших учебных заведений.
Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. — 576 с.

Петров М.К. Самосознание и научное творчество. Ростов-на-Дону: изд-у
РГУ, 1992. – 268 с.

Рождественский Ю.В. Введення в культуроведение. — М.: ЧеРо, 1996. –
288с.

Скворцова Е.М. Теория и история культуры: Учебник для вузов. М.: ЮНИТИ,
1999. — 406 с.

Теорія та історія світової і вітчизняної культури. Курс лекцій. Київ:
Либідь, 1993. — 390 с.

Похожие записи