.

Декоративно-прикладне мистецтво Галичини

Язык: украинский
Формат: курсова
Тип документа: Word Doc
1 23659
Скачать документ

92

Зміст

Вступ

1. Українське народне декоративне мистецтво

1.1 Історія українського декоративного мистецтва

1.2 Осередки народного мистецтва та митці ХІХ–ХХ ст

2. Типологія та художні особливості мистецтва Галичини

2.1 Типи та види народного декоративного мистецтва

2.2 Дослідження особливостей декоративного мистецтва Галичини ХІХ-ХХ ст.

2.3 Дослідження розвитку сучасного народного декоративно-прикладного
мистецтва Галичини

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Декоративне мистецтво є однією з найдавніших галузей художньої
діяльності людини, адже людство здавна оточувало себе виробами з
кераміки, дерева, різноманітно прикрашеними побутовими речами. Саме їх
художній рівень, образне начало зумовлювали розвиток цивілізації і
рівень культури того чи іншого народу, були тісно пов’язані зі звичаями,
національними та етнічними особливостями, їх естетична цінність залежить
від конструктивних пластичних і фізичних можливостей матеріалу,
різноманітностей та особливостей прийомів обробки, технологічних
секретів.

Усвідомлення того, що декоративне мистецтво є особливою галуззю
художньої діяльності, яка функціонує за своїми законами творення, має
особливі засоби художньо-образної виразності та емоційного впливу, свої
закономірності розвитку, певні важелі творення навколишнього середовища,
сформувалося в естетичній думці лише наприкінці XIX ст. В цей час
відбувається перегляд стереотипу мислення щодо специфіки декоративного
мистецтва, подолання застарілого ставлення до нього як до другорядного
стосовно образотворчого – живопису, графіки, скульптури. Нагадаємо, що
принцип поділу мистецтв на «головні» та «другорядні» види був офіційно
засуджений у Франції, де знайшов своє втілення принцип «єдності всіх
мистецтв», який став основоположним для формування стилю «модерн».
Починаючи з 1891 р. твори декоративного мистецтва, навіть його
промислові зразки, щороку брали участь у всесвітньо відомому Салоні
національного товариства красних мистецтв нарівні з оригінальними
творами живопису та скульптури [32, 12].

Сьогодні ж повсюдно з’являються професійні художники, чітко формується
естетична думка, критерії оцінки, народжуються ідеї про роль і значення
як народного, так і професійного декоративного мистецтва в загальному
культурному поступі людства.

Саме в цей час відбуваються бурхливі дискусії щодо ролі і значення
народного мистецтва, негативного ставлення до технічного прогресу, що
нівелює і поглинає рукотворні вироби. В багатьох країнах Європи, зокрема
в Україні, з’являються діячі культури, які опікуються народними
ремеслами, дбають про їх відродження і збереження, розробляють заходи
щодо співіснування з машинним виробництвом. Проходить кілька стадій
осмислення тогочасної ситуації – від негативного ставлення до технічного
прогресу, повного його заперечення та абсолютизації рукотворності
виробів народного мистецтва до формування нового стилю на основі
вивчення кращих традицій рукомесла.

В своїй роботі ми аналізуємо декоративне мистецтво ХІХ – ХХ століття,
розглянути його типологію та художні особливості на теренах Галичини. Це
і стане метою нашого дослідження.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

· дослідити історію розвитку декоративного мистецтва від часу його
виникнення до кінця ХХ століття;

· усистематизувати напрямки та види декоративного мистецтва;

· проаналізувати види народного декоративного мистецтва, що переважають
на Галичині;

· з’ясувати та узагальнити художні особливості декоративного мистецтва
історико-етнографічних земель Опілля, Підгір’я, Бойківщини, Покуття та
Гуцульщини;

· зробити деякий порівняльний аналіз народного декоративного мистецтва
Галичини в системі загальноукраїнського народного мистецтва (тобто, яке
місце воно займає серед інших видів мистецтва, серед решти регіонів
тощо).

Об’єктом дослідження є особливості народного декоративного мистецтва
Галичини.

Предмет дослідження – узагальнення досвіду роботи народних митців
декоративного мистецтва.

Гіпотезою дослідження є положення, згідно з яким Галицьке декоративне
мистецтво є самобутнім проявом народної творчості на теренах України.

У процесі роботи над дипломною роботою нами були використані такі
методи: порівняльно-історичний аналіз; вивчення та аналіз мистецької
літератури; контент-аналіз; спостереження; аналіз та узагальнення
мистецького досвіду; методи статистики.

Українське декоративне мистецтво завжди відповідало соціальним вимогам
часу, розвивалося від матеріально-практичної сфери до
духовно-культурної, зберігаючи при цьому взаємодію із загальною
проблематикою та стилевим напрямом усього образотворчого мистецтва. Воно
тримало тісний зв’язок з історичними традиціями, з народним мистецтвом.
Саме завдяки цьому мистецтво зберегло свою духовність, самобутність,
яскраво виражену національну своєрідність.

1. Українське народне декоративне мистецтво

1.1 Історія українського декоративного мистецтва

1.1.1 Художні тканини, в’язання і мереживо

Мистецтво ткацтва має багатовікову історію розвитку. Археологічні
матеріали свідчать про існування ткацького виробництва на
східнослов’янських землях в період ранніх неолітичних культур. Його
розвиток проходив у загальному русі прогресу матеріальної і духовної
культури людства, соціально-економічної еволюції людського життя.

Потреби людини в тканинах, одязі, господарська необхідність зумовлювали
масове поширення ткацтва. Воно безпосередньо пов’язане із землеробством,
наявністю такої сировини, як льон, коноплі, із скотарством, зокрема
вівчарством. Україна багата на прядильну сировину. Можна припустити, що
вовняні тканини передували появі лляних і конопляних. Відомо, що льон на
східнослов’янських землях почали вирощувати дещо пізніше коноплі – у III
тис. до н.е. Ткацька справа набула особливого поширення в період
Трипільської культури. З середини III тис. до н.е. збереглися пам’ятки
ткацького виробництва: глиняні пряслиця, веретена та різноманітні за
розмірами й формою глиняні важки для ткацьких верстатів. Пряли з льону,
вовни і конопель ручним веретеном, на яке для посилення обертання
насаджували глиняні або кам’яні кружальця – пряслиця [1].

Археологічні матеріали засвідчують, що в період Трипілля були відомі
такі текстильні техніки:

· в’язання;

· плетіння;

· ткання.

В’язання й плетіння використовувалось при виготовленні сіток для
рибальства, ятерів, верш, саків, неводів тощо. Відбитки тканин на денцях
керамічних посудин (Вікно на Тернопільщині та ін.) стверджують, що люди
володіли такими техніками, як полотняне і репсове ткання, їм відомі були
натуральні барвники й фарби із каоліну, залізистої охри тощо. На жіночих
статуетках є зображення окремих частин кольорового одягу [31].

З розвитком вівчарства поступово збільшувалася кількість та
поліпшувалася якість тканин з вовни. Так, в похованнях катакомбних
племен знайдені залишки тканини, виготовленої технікою полотняного
переплетення в позмінні смуги: червоні й чорні.

З VII–VI ст. до н.е. тканини з льону, конопель і вовни виготовлялися
простим полотняним, репсовим і саржевим переплетенням, їх фарбували у
синій, червоний, жовтий, бузковий та інші кольори. Барвники
використовувалися місцеві, переважно рослинного походження [57].

В процесі історичного розвитку змінювались культури, відповідно
удосконалювались ткацькі знаряддя, технологія виготовлення тканин. На
всій території України археологами знайдені цікаві речі ткацької справи
праслов’янських племен. Найпоширеніші з них – пряслиця, грузила,
веретена.

Збереглося багато археологічних пам’яток прядильно-ткацького виробництва
часів Київської Русі. Часто зустрічаються пряслиця з написами жіночих
імен, ініціалів, позначок у вигляді кружечків, хрестиків, рисочок тощо.
Прядінням займались жінки. Це вважалося почесною справою. За родового
ладу для прядіння в поселенні виділялась спеціальна будівля. Люди
працювали колективно, дотримуючись певних світоглядних міркувань,
відбиваючи у ткацьких виробах свої уявлення про життя, красу, вірування.

Потреба в тканинах задовольнялась не тільки місцевим виробництвом у
містах і селах древньої Русі. Феодальна верхівка користувалася й
привізними тканинами, їхні зразки знайдені у розкопках. Зразки
дорогоцінних привізних тканин цього періоду збереглися в
Придніпровських, Галицько-Волинських, Володимиро-Суздальських та
Новгородських землях. Це переважно кольорова парча, оксамити, тафта,
камка і т. ін.

З прийняттям християнства поширилися візантійські тканини – для церкви,
одягу духовенства, ритуальних церемоній. Торгівля з країнами Півдня,
Сходу і Заходу була постійним джерелом придбання дорогоцінних тканин з
пишним, багатоколірним орнаментом, створеним різними способами (розпис,
вишивка, аплікація, мережка, плетіння). Помітні процеси взаємовпливів у
загальній культурі ткацтва. В орнаментальній мові тканин місцевого
виробництва поряд з християнськими довго залишались язичницькі
зображення. На загальноруській основі формувалась культура текстильного
виробництва, локальні художні риси. Розвиток українського народного
ткацтва проходив на щільній основі мистецької культури трьох сусідніх
народів – російського, українського та білоруського, а також в процесі
взаємовпливів та взаємозв’язків з іншими сусідніми народами. Практична
необхідність у тканинах зумовила масове виготовлення різновидних тканин
у домашніх умовах. На ґрунті домашнього ткацтва розвинулися окремі
ремісники-спеціалісти: сукнарі, полотнярі, коцарі тощо. З піднесенням
продуктивності праці, розвитком виробничих сил, із заміною натуральної
ренти прядивом, нитками, тканинами на грошову зменшувалась залежність
ткачів від феодалів. Дедалі вільнішим ставало ткацьке міське ремесло,
почали виділятися окремі осередки [28].

Значними ремісницькими ткацькими центрами на Україні в XIII–XVI ст. були
Київ, Львів, Луцьк, Чернігів, Кам’янець-Подільський, Кременець, Холм,
Ковель та ін. Вже у XIV ст. міські ткачі настільки зміцніли економічно,
досягли професійної майстерності, що стали об’єднуватися в окремі
організації – цехи. Найстаріший ткацький цех заснований у Самборі
(1376 р.). У XV ст. були ткацькі цехи у Львові, Комарно (XV ст.), а в
першій третині XVI ст. – у Городку, Києві, їхня діяльність
регламентувалася статутами. Зокрема, статут львівських ткачів брався за
основу для статутів цехів Кам’янця-Подільського, Перемишля тощо [56].

Крім цехового, в українських містах існувало позацехове ткацьке ремесло.
Значну частину ткачів-ремісників не приймали до цехів у зв’язку із
браком коштів чи тому, що вони не були громадянами даного міста, або ж
через національно-релігійну дискримінацію.

З поглибленням суспільного поділу праці, збільшенням кількості
ремісників-ткачів та їхніх професій загострюються соціальні суперечності
між купецько-лихварською верхівкою і цеховими майстрами, з одного боку,
підмайстрами, учнями й іншою біднотою – з другого. Цехові протиріччя,
замкненість цехів гальмували розвиток виробництва тканин, а попит на них
зростав [63, 89].

Нові історичні умови господарювання, пожвавлення торгівлі, поглиблення
суспільного поділу праці зумовили появу у XVII ст. таких форм
текстильного виробництва, як мануфактури. Вони виникали там, де були
ткачі, що добре опанували традиційні навички виготовлення тканин, а
також були землі, багаті на ткацьку сировину. На мануфактурах кожен
робітник виконував лише один процес праці – ткання, зсукування ниток,
прядіння, фарбування пряжі тощо. Мануфактурне виробництво – це вищий
організаційний і якісніший етап ткацької справи.

Особливого розквіту на Україні зазнали полотняні і сукняні мануфактури
на Галичині. У XVII–XVIII ст. виробництвом золотих і шовкових тканин
славились міста Кам’янець-Подільський, Бучач тощо. Для забезпечення
виробництва необхідною сировиною були плантації тутових дерев, а в
окремих міських майстернях «тягнули» золоті і срібні нитки. З часом ці
підприємства занепадали, їм на зміну прийшло механізоване виробництво
дешевих тканин.

Мануфактури стали перехідним етапом від цехів, дрібного ремісничого
виробництва до машинної капіталістичної промисловості. Таким чином,
впродовж віків поруч з домашнім виробництвом тканин йшов послідовний
процес їх виготовлення в цехових організаціях (починаючи з XIV ст.), в
мануфактурах (з XVII – до середини XIX ст.) та фабричних підприємствах
(XIX–XX ст.).

Процес активного збільшення випуску тканин фабричного виготовлення вів
до зниження їх художньої якості. На загальній справі організованого
характеру виготовлення тканин відбивались віяння перехідних мод, смаки
власників і замовників тощо.

Однак і в цих умовах продовжувало розвиватись домашнє ткацтво.
Століттями воно зберігало стійкі традиційні форми, народну мудрість,
вміння простими засобами створювати високохудожні твори. Час відкидав
усе випадкове, непрактичне. Специфіка ж ручного ткання дала можливість
зберігати і розвивати художні традиції, вироблені в окремих
етнографічних районах України.

Говорячи про художні якості тканин, слід наголосити на значенні
матеріалів і особливостях технік плетіння, ткання.

Художнє багатство, різновидність народних тканин зумовлені численними
факторами: матеріалом, функціональним призначенням, техніками виконання,
системою орнаментально-композиційного вирішення, колоритом тощо. За
функціональним призначенням тканини поділялися на дві основні групи:
одягового та інтер’єрного призначення.

Через століття пронесли народні майстри секрети простих технік плетіння
і ткання, які вічні в своїй неповторності. Снувались, старанно
готувались дві системи ниток: на основу і на піткання, «поробок» [48,
122].

Найпоширеніша техніка простого полотняного переплетення. Відомо понад 20
видів простих полотняних тканин. Особливо виділяються тонкі різновиткані
поліські лляні «серпанкові» полотна.

Від техніки ткання значною мірою залежить характер орнаменту, композиція
тканин, їх структурно-пластичні акценти. Використовуючи одні й ті ж
засоби, урізноманітнюючи трактування одних і тих же мотивів, в основному
ромбів, розет, народні майстри створили безліч варіантів їх художнього
вирішення з відмінними рисами в кожному локальному осередку. Типовим для
всіх районів України є поєднання в одному виробі ручного перебору
чиноватого ткання.

Особливу увагу привертають варіанти поперечно-смугастих тканин, які
виготовлялись в усіх районах України, Сила емоційно-художнього звучання
цих тканин залежить від знайденої ширини кольорових смуг, обрамлення
ординарними або попарними вузенькими стрічками, їх ритміки, послідовної,
почергової зміни.

Окрему групу становлять відомі народні «картаті» тканини. Своєрідність
їх художнього вирішення залежить від ширини кольорових смуг ниток,
заснованих в основі, і відповідної ширини смуг, які протягались човником
перпендикулярно основі.

Дуже часто в картатих та поперечносмугастих тканинах ткачі засновують в
основу при краях попарні або ж одинарні ширші кольорові смуги з метою
своєрідного утворення «кайми». Такі тканини називають «заснівчаті». Це
переважно верети з Івано-Франківщини [48, 24].

Із усіх технік узорного ткання найбільш поширеним було перебірне ручне
ткання. Широкі і вузькі орнаментальні смуги в «ромби», «розети»,
«павучки», «драбинки» прикрашають рушники, скатертини, наволочки та інші
вироби. Узор завжди гармонійно поєднується з фоном тканини. Розроблена
чітка система розміщення орнаментальних смуг. Це вони роблять основні
акценти на обох краях скатертин, рушників, півок, то з одного краю
(наприклад, в коротких прикарпатських рушниках, які завішуються над
жердкою так, щоб широка орнаментальна смуга виділялась в інтер’єрі
хати), то в центрі наволочок – прошвах, то ритмічно заповнюють всю
площину тканин, чергуючись з гладкотканими кольоровими смугами [29].

Скільки фантазії, своєрідної винахідливості втілено народними майстрами
у виготовлення поштучних тканин для виробів одягового призначення,
головних уборів – стрічок, бавниць, наміток, хустин; поясного одягу –
запасок, обгорток, фот, дерг, плахт, андараків, літників, поясів;
верхнього плечового одягу – сіряків, свит, сердаків тощо [55, 245].

Майстерністю тонкого ткання, складною орнаментальною мовою виділяються
намітки Поділля, Волині, Буковини, Гуцульщини та інших районів. В
тонких, часто бамакових, муслінових, лляних намітках Галичини
орнаментальні мотиви розміщені на обох краях і в налобній частині. В них
ніжно виділяються виткані білими більш об’ємними нитками, ніж основа,
мотиви «дерева життя», геометризовані галузки та ін. [30; 31].

Сучасне художнє ткацтво – складне художнє явище. Воно розвивається в
трьох основних напрямах: професійне, традиційне і самодіяльне. Для
кожного з цих напрямів характерні свої специфічні методи і відповідні
межі їх взаємодії.

Нині новаторські тенденції характерні для художнього ткацтва
прославлених центрів України. При чому, кожному центрові притаманні свій
характер виробів, асортимент, особливості, співвідношення
індивідуального й колективного у творчому процесі, художні принципи,
графічно-живописна манера зображення певних образів. У тісній творчій
співпраці художники і виконавці зберігають і розвивають віками вироблене
вміння прикрашати життя, розуміти справжню красу і гармонію. Вони
образно й переконливо засвідчують високу культуру ручного ткацтва свого
осередку.

У 60х роках вагомий внесок у розвиток Галицького узорного ткацтва
зробили Нечипоренко (плахтове ткання), Г. Леончук (узорне ткання),
Г. Василащук, О. Горбова, Ю. Бович (перевірне ткання), К. Антоник та ін.
[55].

Творчості сучасних майстрів притаманне чуйне ставлення до місцевих
традицій, котрі в наші дні набувають все більшого розвитку. З’являються
нові тканини, які поєднують давні традиції з сучасністю.

Народні художні тканини, що виготовлялися і виготовляються на Україні,
орнаментовані не тільки в процесі ткання, плетіння, а й такими
техніками, як вибійка, ручний розпис, мережання, вишивання, аплікація
тощо.

За орнаментацією вибійки всіх регіонів України, це прості, лаконічні,
одноколірні, або досить ускладнені, збагачені додатковими елементами з
введенням трьох- і п’яти-колірної гами. Вони відзначаються добрим
узгодженням орнаментики з тлом полотна [55].

В’язання рукавиць, панчіх, шкарпеток поширилося наприкінці XIX – на
початку XX ст. Народні в’язальниці приділяли виняткову увагу
виготовленню хустин, шаликів, светрів тощо. Для навчання молоді в
окремих містах, наприклад у Львові у 20х роках були створені
школи-майстерні. Зокрема, виділяється активна творчість Грицай у Львові.
Упродовж 30х років вона навчала в’язанню учнів у школах Тернопільщини. У
1939 р. вийшла у світ її праця «Трикотажний підручник», а 1960 р. –
підручник «В’язання». У них художниця подає технологію виготовлення
в’язаних виробів, пропонує термінологію технік в’язання. В’язані моделі
одягу, подані у підручниках – роботи творчі, цікаві за принципами
формотворення й орнаментування. Вражає тонке, гармонійне зіставлення
кольорів, відчуття ритму у побудові візерунків [37].

Розписні тканини українських художників користуються заслуженою
популярністю і визнанням. Це той вид декоративно-прикладного мистецтва,
в якому в повну силу звучать живописні принципи декорування тканин
різноманітного призначення [28, 140].

Слід звернути увагу також на складний, поліфункціональний вид ткацького
мистецтва – виготовлення гобеленів. Український гобелен розвивався на
основі національних художніх традицій, у руслі загальноєвропейських
мистецьких тенденцій. Про це засвідчують збережені пам’ятки XVII–XVIII
ст. У них знайшли відбиток художні риси традиційного народного
килимарства: кольорова гама, квітково-рослинні мотиви, сюжетна тематика
тощо.

Джерела вітчизняного гобеленового мистецтва сягають 20х років і
пов’язані з іменем художника Колоса. Цікаві композиції готували також
художники М. Дерегус, В. Касіян, М. Бойчук, А. Петрицький, І. Падалка,
Д. Шавикін, М. Рокицький та ін. У 60х роках радикально змінилася
структурна, пластично-образна мова цього виду мистецтва. Поширилось
виготовлення гобеленів, близьких до народних орнаментальних тканин, з
дуже цікавим кольоровим пластичним вирішенням. Цьому сприяло
урізноманітнення технік виконання: введення ажурного плетіння,
аплікації, вишивки, в’язання шнурків тощо. Часто в одному виробі
використовувався і льон, і коноплі, і шкіра, і металеві нитки, і
синтетичні волокна. Поступово склалися два основних види гобеленів:
декоративний і монументально-декоративний. У кожного з них свої
параметри, специфіка художньої виразності.

У мистецтві монументально-декоративного гобелена плідно працювали та
працюють художники Кириченко, Н. Клейн, Л. Жоголь, Джус, З. Медвецька,
Є. Фращенко, Й. Джуранюк, О. Крип’якевич та ін. [54].

Загалом, художній розпис тканин Галичини є своєрідним не лише як вид
декоративної обробки. Історія тканинного розпису цього регіону є окрасою
загальної історії мистецтва. Галицькі тканини є оригінальними за своєю
сутністю, відображеним в них колоритом та художнім задумом.

1.1.2 Гаптування і вишивка

Вишивка – один із давніх, найбільш масових і розвинених видів народного
декоративного мистецтва. Проблема походження, еволюції вишивки на
території сучасних українських земель складна й багатогранна. Вишивальні
матеріали не тривкі, не можуть зберігатися тривалий час. Невідомо, хто й
коли був першовідкривачем художньої творчості з допомогою голки і нитки.

Людина палеоліту вперше зрозуміла можливість творчості шляхом
відтворення художньої картини дійсності. Через льодовики і тисячоліття
дійшли до нас шедеври епохи палеоліту, які досі не втратили естетичної
сили і художньої виразності. З тих віддалених часів збереглися пам’ятки,
котрі в певній історичній послідовності засвідчують високий художній
рівень анімалістичних творів (об’ємних, барельєфних, графічних),
антропоморфних зображень, знаків, ідеограм, складних геометричних
композицій. Круги, зубці, ромби, зигзаги, ялинки – елементи меандру, ці
строгі мотиви, які ми сприймаємо як абстрактно-геометричні, декоративні,
у свій час виступали сюжетними зображеннями людей, землі, води, птахів
тощо. Вони мали символіко-магічне значення, але сучасники не тільки
виконували їх, а й розуміли, читали. Протягом тисячоліть вироблялись
елементарні навички абстрагування, удосконалювались сюжетно-знакові
композиції [12].

У ранніх землеробських культурах ромбічним візерунком – символом
родючості вкривали глиняні жіночі фігури богинь, посудини-жертовники.
Звичайний ромб із крапкою посередині – ідеограма засіяного поля; ромб з
паростками або завитками на зовнішніх кутах – символ родючості. Зокрема,
трипільські художники вміло поєднували реальне і міфологічне.
Зберігалися архаїчні пласти, виникли нові, відбиваючі світоглядні
уявлення трипільців про життя на землі, природу, Всесвіт [12].

Через тисячоліття тягнуться зв’язки орнаментальних схем, які постійно
видозмінювались, збагачувались, залежно від конкретних
соціально-історичних умов. Дослідники неодноразово підкреслювали, що
саме орнамент української вишивки найповніше проніс крізь віки
тотожність з орнаментом попередніх епох, передусім з античним
геометричним.

У X–XI ст. для оздоблення тканин одягового та обрядово-інтер’єрного
призначення широко використовувалась вишивка. З поховань цього періоду
відомі фрагменти шовкових тканин з вишивкою золотими нитками: чільця
(налобні пов’язки), стрічки, комірці, нарукавники, паски, кайми, плащі
[36, 56].

В епоху Київської Русі вишивка золотими і срібними нитками зазнала
розквіту і поширилася в побуті феодальної знаті, її оцінювали як
надзвичайну коштовність. Прикрашали не тільки святковий, ритуальний,
княжий, а й цивільний одяг, тканини для храмів. Збереглися важливі
історичні відомості про місце виготовлення давніх вишивок, людей, котрі
нею займалися. Так, в XI ст. сестра Володимира Мономаха Ганна
Всеволодівна прийняла постриг у київському Андріївському монастирі й
організувала школу, де молоді дівчата вчилися вишивати золотом і
сріблом.

Київ був центром вишивального мистецтва. Тут існували майстерні при
монастирських школах. Дружина Рюрика Ростиславовича Ганна вишивала
тканини для себе, своєї родини, а також Видубецького монастиря
(1200 р.). Вишивка була важливим заняттям жінок і в родинах великих
князів [30].

Гаптування – вишивка золотом і сріблом – потребувала неабиякої
майстерності технічного виконання складних композиційних зображень,
позначених давнім поганським змістом (антропоморфні мотиви), містила і
новіші, зооморфні, геометричні мотиви. Вишивки переважно виконувались на
цупких шовкових тканинах технікою «в прокол» і «в прикріп». Досі відома
єдина пам’ятка, датована 900–1100 рр., із Жишава на Тернопільщині.
Технікою «в прикріп» виконаний складний ромбовий розвід, з розетками на
краях ромбів у круглих обрамуваннях [31].

Пам’ятки вишивок X–XIII ст. засвідчують високий рівень орнаментальних
композицій вишивок з антропоморфними, зооморфними і рослинними
геометризованими мотивами.

Уже в цей період два напрями вишивання – орнаментальний і сюжетний –
перебували в органічній єдності, надаючи тканинам сюжетно-художньої
виразності.

Розвиток сюжетного вишивального мистецтва засвідчують твори XI–XVI ст.
Серед них особливо цінні так званий золочівський фелон (XIII – початку
XIV ст.), плащаниця із Жиравка Львівської області (XV ст.). У
золочівському фелоні вишивка передає не тільки багатство орнаментальних
мотивів, а й індивідуальність обличчя. Об’ємно-рельєфними акцентами за
допомогою різного напрямку стібків виділяються ромби з цяточками, зубці,
хрести, прямі, ламані, зигзагоподібні стрічки тощо. Кожна з одинадцяти
постатей різниться обличчям, орнаментом одягу, німбом. У творі віртуозно
поєднані стібки шовковими і металевими нитками, золоті і срібні кольори
зіставлені з жовтавими, блакитними, смарагдово-зеленими, синьо-чорними.
Техніка виконання: «в прикріп», ялиночка, настил та ін. Плащаниця із
Жиравка вишита крученими і некрученими шовковими нитками і пряденим
золотом. Дрібні шовкові стібки, розміщені щільно, образно виділяють
обличчя, деталі одягу. Німби, вишиті золотом, підсилені рельєфними
акцентами на сріблясто-вохристому тлі [31].

На домотканому полотні вишита плащаниця XVI ст., що зберігається в
Кам’янець-Подільському історичному музеї-заповіднику. Ця пам’ятка
засвідчує орнаментальне багатство геометризованих і
геометризовано-рослинних мотивів у сюжетних вишивках.

Вишивки XVII–XVIII ст. виконані переважно на домотканих полотнах:
лляних, конопляних, вовняних, а також тканинах вітчизняного та
зарубіжного мануфактурного виготовлення, шкірі місцевої виправки, з яких
шили різні компоненти одягу, вироби інтер’єрного побутового та
обрядового призначення [41].

Ручнопрядені лляні, конопляні, вовняні нитки природного кольору,
відбілені або пофарбовані природними барвниками, – основний, масово
поширений, доступний матеріал для вишивання. Вони забезпечували
гармонійне співвідношення фактури ручно-тканого, мануфактурного
виготовлення і фактури вишитих орнаментальних візерунків.

Суцільне гаптування золотими, срібними та мідними нитками було
популярним видом народної творчості. Тривкість металевих ниток
забезпечувала збереження виробів. Результати аналізу численних пам’яток
золотого та срібного гаптування свідчать, що їх виконавці зберегли
принципи народної традиційної вишивки. Тонкий смак, художнє бачення,
досконале володіння складними техніками визначили самобутній характер,
високий рівень гаптувального мистецтва. У своїх композиціях вишивальниці
вміло застосовували різновидні елементи геометричного, рослинного,
зооморфного орнаменту, часто зберігаючи архаїчні форми: геральдичні
зооморфні композиції, антропоморфні зображення, розетки, дерево життя і
под. Особливого розвитку зазнав дуже стилізований рослинний орнамент,
чільне місце посідала квіткова галузка [15].

Складні процеси переходу від геометризованих форм найрізноманітнішого
сюжетного образотворчого орнаменту до рослинного прослідковуються у
вишивках початку XVIII ст. На зміну ламаним стрічкам приходять хвилясті,
у вгинах яких розміщуються чотирипелюсткові квіти, листочки тощо.
Особливо цікаві смуги у вертикальному плані, де позмінно вишиті
червоними і синіми нитками один над одним вазонні мотиви з квітами.
Такий принцип вертикальної подачі вазонних мотивів, антропоморфних
фігур, уподібнених до дерев життя, зустрічається в усіх районах України.
Поширені трирядові композиції з мотивами дерева життя, котрі нагадують
людські постаті.

Пам’ятки XVI–XVIII ст. – твори високого художнього рівня – засвідчили
дальший етап розвитку давньоруських традицій вишивального мистецтва.
Нові явища XIX ст. зазнали бурхливого розвитку. Загалом XIX ст. –
важливий період в історії української народної вишивки. З цього часу
збереглося більше датованих пам’яток.

Результати аналізу вишивок одягового, інтер’єрного, обрядового
призначення свідчать про те, що у XIX ст. виділилися окремі центри,
осередки вишивального мистецтва з виразними локальними, одним з яких є
Галицький регіон, що включає кілька осередків. У кожному з них – власні
традиції, своя система і творчі методи.

Упродовж віків народна вишивка Галичини зазнавала впливів мистецтва
сусідніх і інших країн, зокрема Західної Європи. Але при цьому вона
ніколи не втрачала ґрунту, традицій, що виводилися з древньоруської
культури. Галицька вишивка XIX ст. характеризується винятковою тонкістю,
чистотою виконання різних технік поверхневого шитва (так звана
«поверхниця»). Виділяються вишивки білими нитками на білому тлі, чорна
низинка та вишивка чорними нитками килимового типу. При загальних
спільних орнаментально-колористичних ознаках розрізняють вишивки
східних, центральних і західних районів Галичини [56].

Особливо розвинута була вишивка низзю, або низинкою, різновидна щодо
принципів технічного виконання та орнаментально-колористичного
вирішення. Відомі її назви: кругла низь, дрібненька, «сліпа»,
«цвіткована», низь «з лиця шита», «лиса низь» тощо.

Характерна особливість Галицької вишивки низинкою – це техніка її
виконання (дуже дрібненькими стібками і переважно чорними нитками). Якщо
смуга візерунку зроблена чорними нитками, а обвід зрідка окреслений
червоними, таку низинку називали «поквітчаною». У середині XIX ст. була
поширена класична вишивка низзю – смуги висотою до 5–6 см, де ритмічно
чергувалися прямокутні площини, вишиті червоними і чорними нитками. В
центрах тонко окреслені складні геометричні фігури: ромби з виступами,
гачками, меандрові завитки тощо.

Названі орнаментальні мотиви, принципи їх стрічкового і шахового
розміщення у XIX ст. повторювались у XX ст. Вони поступово
видозмінювались у бік укрупнення орнаментальних форм, розцвічення
чорного кольору вишивок жовтими, червоними нитками.

Новим наприкінці XIX ст. було вишивання гладдю широких смуг на поликах
жіночих сорочок, чоловічих манішках і манжетах з домінуючими
геометризованими рослинними мотивами п’ятипелюсткових квіток-розеток.

Монументальністю звучання виділяється вишивка Західного Поділля, з
такими осередками, як Борщів, Заліщики, Бучач (Тернопільська область).
Тут поширене вишивання густих, тугих візерунків (без пробілів тканини)
різними поверхневими стібками. Такі вишивки мають вигляд тканин ворсових
або дрібного двобічного ткання [56].

Давню загальнослов’янську традицію має вишивка одягу на Україні. На неї
вплинули і взаємозв’язки з мистецтвом сусідніх народів. Давньоруські
принципи вишивання одягу збереглися передусім серед українського
населення Карпат. При спільних ознаках виділяється локальними
різновидами вишивка гуцулів, бойків, лемків.

Яскрава особливість гуцульської вишивки – геометричний багатоколірний
орнамент (прості елементи, мотиви, фігурні компоненти). В основі
складних геометричних фігур – ромб, півромб, по-різному поєднаний у
горизонтальному або вертикальному напрямках. Багато різновидів
окреслення контурів ромбів. Основні з них: ромби з прямими виступаючими
боками – «кнєгинькові», з виступаючими сторонами назовні, загнуті під
прямим кутом – «труби», «пекурівки», з рядами виступаючих зубчиків –
«ріжки», перехресними боками, виступаючими сторонами в середину, до
центру. Поширені ромби з усіченими боками. На початку XX ст. тут
зустрічалися вишивки з архаїчними типами орнаменту, антропо – та
зооморфними мотивами. Наприклад, на спинках кептарів, у всю їхню висоту,
вишивали одну людську постать. Декілька аналогічних малих фігурок
розташовані в ряд на спинці при талії. Інколи такі мотиви є при бокових
швах сердаків, на рукавах кожухів. У районі Розтоки на спинках кептарів,
рукавах кожухів поширений мотив дерева життя. Виділяються динамічністю
зображення багатоногах птахів з піднесеними і розпушеними крилами, що
рядами розмістилися на всій площині рукавів кожухів нижче уставок (села
Вербовець, Старий Косів).

Характерна риса гуцульської вишивки XIX ст. – поліхромність, соковита,
багата, сповнена дивовижної сили декоративного звучання, від насичених
темних до інтенсивних оранжево-золотистих відтінків. Введені також
жовтий, синій, чорний кольори [35, 266].

Кожен кольоровий стібок, елемент, мотив так підпорядкований загальній
композиції вишивки, щоб не губився її малюнок і не приглушувався
колористичний акцент.

1.1.3 Народний одяг

Народний одяг – одна із важливих галузей матеріально-духовної, художньої
культури народу. Він виник в процесі трудової діяльності людини і
нерозривно пов’язаний з її життям і побутом.

Історія народного одягу приховує багато таємниць. Не збереглося давніх
пам’яток цього виду мистецтва. Виготовлений людиною одяг із тканин,
шкіри тощо швидко зношувався. Про давній одяг на території сучасної
України можна судити на основі даних археології та ранніх
писемно-історичних джерел.

Провідна галузь пізньопалеолітичного періоду – мисливство на таких
тварин, як мамонт, носоріг, лось, зубр, олень і т. ін. У ті далекі часи
незшиті шкіри звірів замінювали людині одяг. На території України
знайдені археологами скрібла, кістяні шила і голки. Отже, поступово
колишні мешканці України вчилися обробляти шкіри, зшивати їх, надаючи
певних форм, виготовляти прикраси [41].

У другій половині VI тис. до н. е. у житті первісного населення на
території сучасної України відбулися великі зміни: поряд з рибальством і
збиральництвом стало появлятися скотарство, землеробство. Історики
називають цей перехід «неолітичною революцією», вона тривала протягом
тисячоліть [41, 85].

На основі археологічних матеріалів можна говорити про окремі компоненти
і цілі ансамблі чоловічого і жіночого буденного і святкового одягу.
Чоловіки носили короткі шкіряні каптани, хутром всередину, перетягнуті в
поясі. Штани були двох типів: вузькі, шкіряні, щільно облягаючі постать,
і широкі, типу шароварів, з м’якої вовняної тканини. Штани заправляли у
шкіряні чоботи, перев’язані ремінцем біля кісточки і під підошвою.
Головний убір – гостроверхі башлики-клобуки з твердої повсті або шкіри.
Вони закривали вуха й потилицю. У жінок було довге вбрання, зібране при
шиї, знизу рукавів, підперезане в талії. Поверх нього – вільніша
одежина, подібна до халата з довгими рукавами. Головні убори –
різновидні за формою шапки, накидки – полотнища, що звисали на спину.

Вбрання як сформований вид мистецтва розвивалося у загальному руслі
культури давньоруської народності. У скарбах і похованнях збереглися
численні металеві прикраси для чоловічого і жіночого одягу: шийні
гривни, сережки, підвіски до намиста, браслети і т. ін. За формами та
орнаментацією – це символічні зображення охоронного характеру.

Давньоруські селяни, ремісники виготовляли вбрання з конопляних, лляних,
вовняних тканин домашнього виготовлення, шкіри. Одяг багатих князів,
дворян, дружинників шили з яскравих шовкових, золотих і срібних тканин,
парчі, оксамиту, тафти, камки, привезених з Візантії та Криму. Такі
дорогі тканини називали поволоками. Одяг знаті був багатоколірним
(переважали червоний, синій, зелений, малиновий кольори), а одяг
трудових людей – сірим, коричневим. Вбрання князів, бояр, дворян
прикрашували вишивкою, нашитим позументом, облямовували хутром соболя,
куниці, бобра, видри, оздоблювали дорогоцінними прикрасами. У
селянському одязі використані хутра зайця, лисиці, овеча шкіра. Дуже
мало доповнюючих прикрас. Він був коротшим, зручнішим для праці. Довжина
одягу – одна із соціальних відмінностей [42].

В період феодальної роздробленості XII–XIV ст. одяг в основному
характеризувався тими ж ознаками, притаманними йому в попередні часи:
довгополий, прямолінійний силует тощо. Класова диференціація визначалася
якістю тканини, кількістю складових компонентів, цінністю оздоблення.
Щодо принципів творення, то праобразами вбрання були прямокутноподібні і
трапецієподібні форми (найбільш давня із них – перша).

Цікаве художнє явище в історії українського народу – одяг запорізького
козацтва. У другій половині XVI ст. селяни і міська біднота тікали на
Подніпров’я з Волині, Полісся, Галичини та інших місцевостей. Традиційні
основи народного вбрання різних районів України позначилися на художній
образності одягу козацтва. У ньому знайшла відображення і соціальна
нерівність.

Буденний одяг рядових козаків та й козацької голоти (наймитів, бідняків)
був подібним до звичайного селянського. З доморобного полотна шили
сорочки для жінок і чоловіків [42].

Основні компоненти українського чоловічого і жіночого одягу у
XIX–XX ст.: сорочки. У жінок переважно з уставками, чоловіків –
тунікоподібна або з плечовими вставками. Поясний одяг жінок: запаски,
обгортки, дерги, плахти, спідниці; чоловіків – штани. Зазнав масового
поширення нагрудний компонент жіночого і чоловічого одягу – безрукавка.

Основний вид жіночого і чоловічого верхнього одягу: свити, жупани,
кунтуші, чемерки, сердаки, чуглі. Різновидність верхнього типу свит –
юпки, шушуни.

Поділля – це складний в етнічному плані і за історичним розвитком
регіон. Крім українців, тут здавна проживали росіяни, поляки, греки,
болгари, молдавани, євреї та ін.

Важливі історичні події, зокрема, боротьба проти турецьких,
польсько-литовських загарбників, позначилися на культурі подолян, в тому
числі і на одязі. Його формування і розвиток проходив на ґрунті
слов’янської, давньоруської культури, у взаємозв’язках з культурою інших
народів. Конкретні історично-соціальні, природні, економічні фактори
зумовили як загальноспільні риси одягу, аналогічні іншим районам
України, так і своєрідні місцеві особливості, передусім в районах
Західного, Східного Поділля і в Подністров’ї. Основні комплекси жіночого
одягу: сорочки, обгортки, запаски, спідниці, пояси, гуньки, свити,
кожухи, намітки (у поляків – рантухи), хустини. Чоловіки носили сорочки,
вузькі штани, свити (манти), кожухи, постоли (самоходи) і чоботи. Свити
для чоловіків і жінок шили з чорного доморобного сукна, приталені і
розширені знизу.

На Тернопільщині побутували короткі сорочки (до стану). У районах
Подністров’я, особливо Борщівському, Заліщицькому, сформувалась
унікальна система декорування сорочок багатоколірною вишивкою килимового
характеру. Рельєфно виділяється вишивка на двох або трьох смугах, крім
пазушних, що вертикально розміщені по довжині всієї передньої і задньої
пілки сорочок і на рукавах (передпліччя, уставки), рукаві і обшивці.
Кольори: чорний, червоний, жовтий, золоті і срібні нитки. Виділяються
сорочки з перевагою жовто-оранжевого, чорно-сріблястого, чорно-вишневого
і чорно-червоного кольору, так звані чорнобриві. У чоловічих сорочках
шви при рукавах, на плечах оздоблені вишитими стрічками.

Характер вишивки, її розташування на окремих частинах одягу суттєво
впливають на загальний вигляд цілісних комплексів [36].

Одяг Поділля характеризується, по-перше, специфікою доморобних
матеріалів (сукна, полотна, візерунчастих одягових тканин) більш
рельєфного килимового характеру, порівняно з іншими районами України;
по-друге, прямолінійністю крою (за прямими лініями поєднані між собою не
тільки частини, а й деталі окремих компонентів, цілі комплекси; масове
поширення незшитого поясного одягу); по-третє, перевагою чорного,
коричневого кольорів в об’ємно-просторовій структурі одягу. Перевага
чорного кольору – важливий фактор посилення символічного звучання білих,
червоних, золотистих акцентів в одязі, співзвучних з родючою землею і
барвистою природою Поділля.

Найвиразніше виступають відмінні риси в одязі таких етнічних груп
українського народу, як гуцули, бойки, лемки [42, 44].

Жінки-гуцулки носили додільні уставкові сорочки, дві запаски, обгортки,
пояси, намітки, хустини, кептарі, сердаки, постоли, в’язані
шкарпетки-капчурі. Взимку одягали сердаки з чорного або коричневого
доморобного сукна з яскравою, кольоровою або чорною вишивкою, китицями,
на свята – білі сукняні свити-гуглі. Одяг чоловіків – короткі, до колін,
тунікоподібні сорочки; широкі штани з грубого білого полотна
(поркениці), червоного сукна (крашениці), чорного або білого сукна
(гачі); прямоспинний плечовий одяг – з рукавами (сердак) чи безрукавний
(кептар). З головних уборів найбільш поширені чорні повстяні капелюхи –
кресані, зимові шапки – клесані.

В ансамблях гуцульського одягу важливі численні доповнення: шкіряні
сумки – ташки, тобілки, табівки; ткані вовняні торбини – тайстри,
дзьобенки; у чоловіків – різьблені з інтарсією, інкрустацією топірці,
келефи, порохівниці; у жінок – палиці з мосяжними завершеннями тощо
[41].

Барвиста кольорова соковитість, архаїчність форм, різноманітна вишивка,
аплікація, плетіння, складність прикрас і доповнень виділяють
гуцульський одяг серед інших костюмних комплексів України.

Одяг – це результат як практичної, так і духовної діяльності народу. Він
охоплює сферу знань, художні смаки, естетичні погляди, обрядові аспекти,
етнічні особливості. Народний одяг матеріально виражений і зберігає
інформацію про формотворення, орнамент, колорит, які є в пам’яті народу.
Багаті художні традиції – постійне джерело творчих пошуків і відкриттів
сучасних народних майстрів, художників-професіоналів, конструкторів.
Вони по-різному підходять до багатющих традицій українського одягу. Одні
беруть за основу крій, другі – засоби декоративного оформлення, треті –
колорит. Разом з тим важливу роль відіграє індивідуальне бачення
художнього образу народного одягу [41, 284].

1.1.4 Художнє деревообробництво та плетіння з природних матеріалів

Художнє деревообробництво. Первісні вироби з дерева, мабуть, появилися
вже в епоху мезоліту внаслідок застосування кремінного долота, тесла й
сокири. Знаряддя і посуд з дерева, яке значно податливіше обробці, ніж
кістка чи камінь, ще ширше розповсюдилися у побуті неолітичних племен
Східної Європи, оскільки вдосконалювалися інструменти. Однак для
дослідників залишається нез’ясованим ранній етап розвитку
деревообробного виробництва через малу кількість дерев’яних
археологічних знахідок. Слабка тривкість деревини і руйнівна сила часу
спричинили до цілковитої втрати більшості дерев’яних виробів найдавніших
епох [45].

Твори первісного мистецтва з Мезинської, Кирилівської та інших стоянок,
виготовлені з мамонтових бивнів, декоровані гравійованим орнаментом,
дозволяють припустити застосування у ті часи аналогічної техніки
контурного різьблення до виробів з дерева.

Первісне ремесло і мистецтво, тісно переплітаючись з міфологією і
релігією, утворювали первісний синкретичний комплекс. Лише в класовому
рабовласницькому суспільстві ремесла і художня творчість стали
самостійними видами професійної трудової діяльності. У цей час зростали
технічні можливості виробництва, розвивалася функціональність форми,
збагачувався декор тощо [45].

Після землеробства і скотарства важливою галуззю виробничої діяльності
стародавніх слов’ян у VI–IX ст. були ремесла, передусім обробка дерева,
каменю і металу, гончарство, ткацтво. Широкий набір теслярських,
столярних і різьбярських інструментів (сокири, струги, тесла, пили,
сверла, долота, різці тощо) свідчить про диференціацію вже на той час
деревообробного ремесла і появу майстрів-професіоналів. Вони виготовляли
й оздоблювали речі хатнього вжитку, знаряддя праці, зброю, засоби
пересування та сакральні предмети, пов’язані із поганським культом.

За функціонально-художнім вирішенням усі вироби умовно можна поділити на
три групи. До першої, найбільшої, належать ужиткові предмети побуту
широких мас народу з майже відсутнім декором, їхні художні переваги
практично зведені до утилітарно вмотивованої форми. Побутові вироби та
обладунок, що належить до другої групи, мали вишукану форму,
оздоблювалися різьбленням, розписом та інкрустацією, засвідчуючи цим
панівне становище їх власників у суспільстві. Третя група виробів – це
старанно виконані і прикрашені культові предмети, обереги, які
використовувалися для релігійних ритуалів. Такі функціонально художні
відміни виробів виникли в часи формування класового устрою і зберігалися
протягом наступних століть феодальної і капіталістичної формацій [19].

Широка утилітарність більшості дерев’яних виробів не виключала і
художньої довершеності форми, своєрідного декору.
Майстри-деревообробники, теслі, столярі водночас були і досвідченими
різьбярами, конструкторами, опанували прийоми поліхромного розпису тощо.

У XIV–XVI ст. деревообробництво розвивалося на Україні повсюдно – і в
містах, і в селах, покликане забезпечити простих людей і феодальну знать
необхідними виробами з дерева. Для власних потреб селяни виготовляли
деякі предмети хатнього обладнання, господарського реманенту і под.
Складніші вироби або деталі вони замовляли у місцевих майстрів за
відповідну плату.

Сільські деревообробні промисли, як і інші ремесла, все більше і більше
відокремлювалися від рільництва, перетворюючись у галузі господарства.
Характерною особливістю була спеціалізація у виготовленні місткого
бондарного посуду (тара), дрібного бондарного посуду, столового посуду,
ложок тощо (родини, а то й цілі села). Однак селяни не поривали зовсім
із землеробством, для багатьох заняття ремеслом залишалося допоміжною
галуззю в осінньо-зимовий період [19].

Художні вироби з дерева здебільшого адресувалися невеликій групі багатих
замовників – шляхтичам, міським патриціям, духовенству і купцям.
Функціональні й художні особливості цих виробів мусили відповідати
естетичним вимогам пануючих класів.

Протягом XVIII – першої половини XIX ст. на Україні тривав процес
розкладу феодально-кріпосницької системи, розвивалися капіталістичні
відносини. Водночас зміцнювалася структура міських ремісничих
корпорацій, однак вже наприкінці XIX ст. цеховий устрій був повністю
скасований. Сільське деревообробництво перестало бути виробництвом для
забезпечення феодального господарства і почало набувати форм товарного
виробництва. Так, під впливом ринку міські бондарі, столярі, різьбярі
поступово об’єднувалися із сільськими майстрами, утворюючи осередки
народних художніх промислів. Виникали школи, народжувалися нові напрями
творчості, формувалися і зміцнювалися традиції [19].

Провідними регіонами художніх деревообробних промислів у XIX ст. були
Поділля, Карпати. У багатьох місцевостях оздоблювали профілюванням та
пласким різьбленням дерев’яні деталі архітектури, виготовляли
транспортні засоби та знаряддя праці, прикрашені різьбленням,
випалюванням, рідше розписом, масово виготовляли на ярмарки предмети
хатнього вжитку, зокрема начиння.

Вишуканою формою і багатим різьбленням вирізнялися серед інших сани,
виготовлені у м. Літин та Поташня на Поділлі у другій половині XIX ст.

Найбільшим центром художнього деревообробництва був
Кам’янець-Подільський. Тут працювали столярний, різьбярський, токарний
цехи. Виготовляли іконостаси, культові та побутові предмети: ложки,
сільнички, товкачі, веретена, куделі, виточені на токарному верстаті з
декоративними потовщеннями та випаленими смужками.

У 1905 р. художник В.К. Розвадовський заснував у Кам’янці-Подільському
художньо-промислову школу з інтернатом для сільських дітей. Незабаром
був відкритий окремий відділ художньої обробки дерева, орієнтований на
досвід прикарпатських шкіл (Коломиї, Станіслава). В ньому навчали
різьблення та інкрустації.

На західному Поділлі працював геніальний руський різьбяр (так високо
оцінила львівська газета «Діло» 1882 р. майстра ручних хрестів, прізвище
невідоме, із Золотий Потік). Його твори, майже ювелірної тонкості
різьблення, зберігаються у музеях Львова та Івано-Франківська.

У Трибухівці (тепер Дружба Бучацького району) наприкінці XIX – у першій
третині XX ст. різьбяр Танасій Падлевський виготовляв іконостаси, а
також письмове приладдя, ножі для паперу та інші побутові предмети [56].

Відомий майстер дерев’яної скульптури малих форм і меморіальної пластики
з каменю Василь Бідула (1868–1925) з Лапшин Бережанського району
досконало володів пласким різьбленням, про це свідчать декоровані цією
технікою скрині, рамки для образів тощо [45].

Карпати і Прикарпаття. У гірській місцевості Карпат, вкритій лісами,
будівлі і меблі, посуд і начиння, знаряддя праці та інші предмети
домашнього вжитку виготовляли з дерева теслярською, столярною і
бондарською техніками, оздоблюючи профілюванням, різьбленням або
випалюванням.

На початку XIX ст. на Гуцульщині ажурним і круглим різьбленням
декорували іконостаси, свічники, жолобкуватим контурним – ікони, скрині,
сволоки, токарний та бондарний посуд. У гуцульських селах тоді працювали
десятки талановитих майстрів художньої обробки дерева. Однак лише у
другій половині XIX ст. з початком творчості династії Шкрібляків (Юрій,
Василь, Микола і Федір – батько з синами), що проживали у Яворів
Косівського району, у традиційному художньому деревообробництві сталися
важливі зміни, їхні вироби вишуканих форм оздоблені чітким декором,
виконаним тонко й акуратно техніками різьблення, інкрустації металом або
рогом, рідше – випалювання.

Ю.І. Шкрібляк (1822–1885) по праву вважається засновником сучасної школи
гуцульського художнього деревообробництва. Початкові навики у
виготовленні виробів з дерева він ще юнаком набув у батька-бондаря.
Згодом самостійно опанував токарство, різьблення і випалювання. Гладку
поверхню геометричних мотивів орнаменту на тарілках, баклагах, коробках,
пляшках він поєднував з «ільчатим письмом» (густа мережа заглиблених
штрихів), домагаючись фактурного контрасту, і тим самим значно посилював
декоративну виразність. Ю. Шкрібляк часто застосовував композиційні
прийоми поділу декорованої площини на менші поля, де чітко розташував
орнаментальні мотиви. Його твори експонувалися на
господарсько-промислових виставках у Відні (1872 р.), Львові (1877 р.),
Трієсті (1878 р.), Станіславі (1879 р.), Коломиї (1880 р.) і були
відзначені грошовими преміями та медалями.

На Бойківщині у селах Сколівського, Турківського, Воловецького і
Міжгірського районів перед фасадною стіною хати прибудовували піддашок з
масивними одвірками, які звужували і заокруглювали догори та
прикрашували різьбленням у вигляді орнаментальних смуг, розташованих
переважно у нижній частині. Тут також профілювали стовпи, що надавало
спорудам чарівної легкості та привабливості.

Меблі, посуд, начиння та дрібні господарські речі бойківські майстри
оздоблювали гравійованим різьбленням, ощадливо будуючи чіткі та
лаконічні геометричні орнаменти з невеликої кількості елементів та
мотивів (клинці, «кривулі», ромби, очка, розети тощо).

Львівщина має давні традиції художньої обробки дерева, що розвивалась у
таких центрах: Кам’янка-Бузька, Львів, Самбір, Яворів та ін. 1884 р. у
Кам’янці-Бузькій була відкрита коліснича і бондарська школа, де навчали
виготовляти вози й візочки, фаетони, тарантаси і под.; бондарні збанки,
барилка, маснички, відра, скіпці та ін.

На початку XX ст. і в наступні десятиріччя художня обробка дерева на
Україні залишалася на високому рівні, передусім у регіонах, багатих на
ліс, де збереглися давні традиції деревообробних ремесел.

Художнє плетіння з лози, рогози і соломи. Плетіння з природних
матеріалів, як припускають чимало дослідників, належить до первісних
виробництв і, мабуть, випереджує ткацтво та виготовлення керамічного
посуду. Але якщо археологія поки що не дає матеріалу, щоб підтвердити
першість плетіння, то етнографія деяких народів Австралії,
Південно-Східної Азії, Африки й Америки засвідчує наявність плетіння при
відсутності ткацтва. Логічні міркування над цією гіпотезою приводять до
висновку, що навивання та плетіння простіші, бо не потребують
попередньої обробки сировини й особливого устаткування, а тому могли
виникнути найшвидше [17].

З XV–XVI ст. на Україні виплітали з соломи ширококрисі капелюхи – брилі,
типовий літній головний убір українських селян.

Найдавніші пам’ятки українського плетіння походять з кінця XVIII–XIX ст.
і зберігаються у музеях Києва, Львова, Ромнів та ін. Ні формою, ні
технікою плетіння ці вироби майже не вирізняються від більш давніх
предметів.

Лозоплетіння і рогозоплетіння розповсюдилося головним чином у
місцевостях, прилеглих до озер і річок, а вироби з соломи традиційно
побутували у районах вирощування жита й пшениці.

Розвитку промислу плетіння з природних матеріалів сприяли засновані у
80х роках XIX ст. школи і навчальні майстерні. Одна з перших таких шкіл
виникла у 1879 р. у Нижнів (тепер село в Тлумацькому районі
Івано-Франківської області).

Певну роль у популяризації плетених виробів відігравали
господарсько-етнографічні виставки у Львові (з 1877 р.), Коломиї (з
1880 р.), Тернополі (з 1887 р.) тощо [28].

Таким чином, у художньому промислі плетіння кінця XIX ст.
спостерігається дві тенденції. Перша – виготовлення сільськими майстрами
традиційних виробів, переважно кошиків та рибальського спорядження,
друга – виробництво міськими майстернями модних плетених предметів за
місцевими зразками. На декотрих позначився вплив стилю модерн. Дуже
розширився асортимент плетених виробів: меблі, дорожні речі, кошики,
знаряддя праці, дитячі іграшки тощо. Попри відчутну конкуренцію
фабричної продукції плетення виробів з природних матеріалів не втратило
свого значення ні в побуті, ні у народній художній культурі.

1.1.5 Художня кераміка і скло

Художня кераміка. Освоєння людиною глини – першого пластичного і
порівняно твердого матеріалу для виготовлення місткостей (посуду) та
магічно-ритуальних фігурок – припадав на епоху палеоліту. Гончарне
виробництво первісних культур виходило переважно з практичних потреб. І
лише згодом, внаслідок удосконалення технології, черепок став тоншим,
урізноманітнюється форма, звертається увага на зовнішнє оздоблення.

Вже в епоху неоліту гончарні вироби, передусім ритуального призначення,
набувають художньої виразності, а заняття гончарством дедалі набирає
творчого характеру.

На території України найдавніші археологічні матеріали (епоха неоліту)
засвідчують поширення випаленого керамічного посуду двох стильових
відмін. Перший має прості одноманітні форми горщиків і мисок, розписаних
прямолінійно-геометричними мотивами у вигляді горизонтально-лінійних,
ялинково-діагональних та інших мотивів, вкритих наколками або відтисками
гребінця. Другий відзначається різноманітністю типів і форм посуду,
декорованою червоною, білою або чорною фарбами, переважно спіральними і
меандровими мотивами [46].

Майстри ранньослов’янської кераміки (середина І тис.) користувалися
ручним гончарним кругом, що давало їм змогу виготовити тонкостінні
вироби урізноманітнених форм, рясно оздоблені рельєфом і штампиковими
візерунками у вигляді кружалець, ромбів, трикутників, дужок тощо.

Бурхливий розвиток кружальної кераміки у III–VI ст. змінюється її
занепадом у VII–IX ст. З незрозумілих причин майстри перестають
користуватися гончарним кругом, задовільняючись кухонним посудом,
виготовленим стрічково-ліпною технікою. Дехто зі вчених пов’язує занепад
гончарства з виникненням деревообробного токарства і витісненням
гончарних виробів зручним дерев’яним столовим посудом [34].

З другої половини X ст. керамічний посуд і глиняні плитки покривають
кольоровою прозорою поливою. У наступних століттях виробництво поливаної
кераміки збільшується. Виникає поліхромний розпис глухими поливами
(емалями) мисок, чаш тощо.

У XV–XVI ст. із застосуванням свинцевої поливи зеленого й жовтого
кольорів усе частіше з’являється посуд з різноколірним черепком та
поліхромним рослинним розписом. Спочатку поливою розписували і лише
згодом нею поливали частину або повністю весь виріб.

На Поділлі гончарний посуд виробляли у Барі, Бубнівці, Гайсині,
Кам’янці-Подільському, Летичеві, Смотричі та ін. Бубнівська кераміка,
опріч чітких рослинних візерунків, мала ліплені фігурки тварин і пташок
на покришках дзбанків, ринок тощо [51].

Провідними осередками гончарства на Західній Україні були Львів,
Потелич, Яворів, Коломия, Пістинь, Ужгород, Мукачево та ін. У найменшому
серед них – Яворові – 1765 р. 25 гончарів виготовляли господарський і
святковий посуд, оздоблений розписом. У Коломиї гончарний цех створений
1661 р. Крім посуду тут виробляли свічники і кахлі, прикрашені
фляндрівкою і ріжкуванням [29].

Серед подільських гончарів особливої шани заслуговують Андрій Гончар
(1828–1933) з Бубнівка, який перший запровадив у своєму селі виробництво
червоного мальованого посуду технікою ріжкування; Петро Лукашенко і
Павло Самолович з Бару – за оздоблення мисок тематичними фігурними
композиціями; Петро Білоок, Микола Небесний і Роман Червоняк зі
Смотрича – за оригінальний розпис на основі фляндрівки; Яків Бацуца
(1854–1932) з Адамівка, який своїм неполиваним посудом кулястоподібних
форм, розписаним силуетними фігурками та ін., прославився на
всеросійських і міжнародних виставках [36].

Крім посуду в цей період на Україні значного поширення набуло
кахлярство. З середини XIX ст. кахлеві печі все частіше можна зустріти у
хатах міщан і селян середнього достатку. Виробництво кахлів стало
масовим. Майже всі знамениті гончарі XIX ст. були водночас і прекрасними
кахлярами.

У XIX ст. кахлі розписували орнаментальними, переважно
рослинно-квітковими та декоративними (зображення птахів, тварин, людей,
будівель, тощо) малюнками.

Таким чином, у другій половині XIX ст., незважаючи на зростаючу
конкуренцію з боку промислового виробництва посуду та інших предметів,
гончарство на Україні досягло чи не найбільшого розповсюдження,
технологічної досконалості й високого художнього рівня творів [14].

Художнє скло. Джерела виникнення склоробництва сягають
чотирьохтисячолітньої давності. Первісне скло у гарячому стані й за
допомогою простих інструментів піддавалося ліпці, розкачуванню на
платівки, штампуванню кам’яними штампами тощо. Воно спочатку не було
прозорим.

Склоробництво на українських землях започатковане у III–IV ст. і,
мабуть, не без впливу східних та західноєвропейських традицій у цій
галузі.

Ранній період склярства Київської Русі припадає на X ст. У цей час
основною продукцією були прикраси: браслети, намисто та персні, їх
виготовляли засобами ліплення, витягування, розкачування з пластичного
свинцево-силікатного скла, яке поволі тужавіло. Технологічне опанування
матеріалу йшло від найпростішої скляної пасти до провареного в горщиках
напівпрозорого, забарвленого, а згодом прозорого скла.

Другий період склярства (XI–XII ст.) – це запровадження техніки
видування виробів із свинцево-калійного скла. Склоробне ремесло
інтенсивно розвивалось у містах і містечках, спеціалізувалося на
виготовленні мозаїчної смальти, віконного скла, посуду та жіночих
прикрас. Щораз більшого значення набувала основна естетична якість
скла – чистота й прозорість.

Третій період (XIII ст.) відомий зародженням мануфактурного виробництва
посуду із безсвинцевого скла.

У XVI–XVII ст. виробництво скла на Україні вдосконалилося, зокрема,
збільшилася місткість посуду, тонкішими стали його стінки,
урізноманітнюється форма й оздоблення. Так, місткості для рідин (пляшки,
слоїки і т. ін.) походили від первісно видутої кулястої або циліндричної
порожнини з більш-менш витягнутою і доліпленою у гарячому стані шийкою.
Далі з кулястої форми при сплющенні з двох боків діставали ще один тип
посуду – плесканку. Циліндрична пляшка, внаслідок сплющення з чотирьох
боків, перетворилася у чотиригранну форму штофа – найпоширеніший тип
скляного посуду, зручний для транспортування. Мабуть, під впливом бароко
штоф набув ускладненої восьмигранної форми.

Колористичну гаму українського скла створювали як освітлені, так і
відповідно забарвлені маси, зокрема, так звані кольори білої і зеленої
води, золотисто-жовтий і жовто-зелений, різноманітні фіолетові й
коричневі відтінки аж до чорного.

На західноукраїнських землях задокументована діяльність гут
(1550–1570 рр.) в околицях Старого Галича, Белза і Потелича, а на поч.
XVII ст. – у Підгірці на Львівщині.

Під впливом знаменитого чеського кришталю у другій половині XVIII ст.
започаткували виробництво напівкришталю і кришталю на Україні. Однак тут
воно не зазнало ні технологічної досконалості, ні широти асортименту, ні
обсягів випуску продукції, властивих славетним склоробним мануфактурам
Західної Європи.

Якщо кришталь майже не прижився на українському ґрунті, то гутне скло у
XVIII ст. стало самобутнім національним явищем завдяки засвоєнню певних
локальних традицій народного мистецтва.

Українські майстри гутництва внесли до світової спадщини художньої
культури унікальну типологічну групу скляних виробів – фігурний посуд
для зберігання рідини (XVIII–XIX ст.). Скляні місткості зовнішніми
обрисами нагадували ведмедів, баранів, коней, качок тощо. Пластичні
образи тварин мали узагальнений і гротескний характер. Його джерела,
мабуть, сягають ранньослов’янських культів тварин і птахів, котрі
забезпечували людям добробут, захищали житло від нещастя. Найпоширенішим
типом фігурного посуду була пляшка-ведмедик традиційної форми:
порожнистий масивний тулуб, а двома лапами охоплює голову. Це надає його
постаті кумедного вигляду. Пляшка-ведмедик не тільки святковий посуд, а
й атрибут весільного столу, що пов’язувалося з магічними повір’ями
приносити молодим щастя і добробут.

Стародавній український, фігурний посуд не має аналогій. У
венеціанському і німецькому склі фігурки тварин створені переважно на
декоративних засадах, що іноді зводило їх утилітарність майже нанівець.
В українських пляшках-фігурках насамперед має значення ужиткова роль
[4].

У першій половині XIX ст. склоробні художні промисли на Україні
поступово занепали. Припинили діяльність дрібні осередки склярства. Вони
не могли конкурувати з напівмеханізованими підприємствами. Великі гути
змушені переходити на виробництво простого, одноманітного посуду.
Поліхромні розписи замінюються монохромними, їх виконували в основному
білою фарбою. У другій половині століття скляна промисловість остаточно
витіснила ручне склоробництво.

Відродження художнього скла, зокрема, національних традицій гутництва,
почалося лише в повоєнний період. На склозаводах відкривалися творчі
лабораторії, формувалися групи талановитих майстрів і професійних
художників-склярів, які експериментують із технологією скла, відновлюють
забуті прийоми, розробляють нові зразки виробів тощо [45, 89].

1.1.6 Писанкарство. Витинанки та іграшки

Писанкарство. Чисте, гладкофарбоване або оздоблене візерунками яйце
набуло символічного та релігійно-обрядового значення ще задовго до
християнства. У багатьох стародавніх народів збереглися перекази, в яких
яйце виступає джерелом життя, світла і тепла, навіть зародком усього
Всесвіту [12].

Археологічні матеріали засвідчують поширення керамічних писанок в епоху
Київської Русі. Мабуть, вони правили за своєрідну ритуальну «модель»
справжніх писанок.

Зважаючи на слабу тривкість шкаралупи яйця, середньовічні писанки до
наших днів не дійшли. Однак масове розписування яєць існувало протягом
століть. У XIX ст. писанкарство з різними технічними і регіональними
художніми відмінами зустрічалося майже по всій території України.

Найдавніші датовані писанки у колекції музею Львівського відділення
Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії АН України походять
із сіл Острів (1882 р., Львівщина), Слобідка (1891 р., Поділля) та ін.

Своєрідні локальні відміни писанок зберігаються і на початку XX ст.
Розрізняють писанки Подніпров’я, Слобожанщини, Полісся, Поділля,
Покуття, Бойківщини, Лемківщини, Гуцульщини тощо.

У 20–30х роках XX ст. видатними майстрами писанкарства були на
Львівщині – І. Білянська, А. Боровець, Н. Михайлівська, на Гуцульщині –
В. Бойчук, О. Мегединюк, М. Дубчак, А. Шкрібляк, К. Никифоряк та ін.
[63].

Писанки на Україні відзначаються поліфункціональністю: обрядова, ігрова,
декоративна тощо. Обрядова функція писанок пов’язана із першими днями
Пасхи. Зі свячених писанок починали великодній обід, їх дарували на знак
поваги, любові, з побажаннями добра. Писанки були неначе своєрідний
оберіг у хаті, а тому їх намагалися зберегти до наступної весни.

Сьогодні писанкарство збереглося і розвивається завдяки майстрам
старшого покоління у багатьох давніх осередках цього виду мистецтва
Івано-Франківської області – Космач, Брустурів, Річка, Рожнів, Нижній
Березів, Снідавка, Яворів, Криворівня, Зама-горів, Голови, Видинів,
Чорний Потік; Чернівецької – Вженка, Путала, Поркулина, Розтоки,
Довгопілля; Львівської – Верхнячка, Підгородці, Славське, Сколе,
Суходіл, Тернівка, Ценева; Тернопільської області – Бучач, Підзамочок та
ін. У наш час писанки вільно продаються на ярмарках і в художніх
салонах, задовільняючи попит місцевого населення і туристів.
Оригінальний орнамент писанок не тільки чарує нас красою, а й творчо
переосмислюється, знаходить застосування у деяких видах сучасного
українського декоративного мистецтва [16].

Витинанки. Ажурні візерунки зі шкіри і тканини як прикраси одягу
побутували в минулому на всій території України. Вони набули масового
поширення у гуцулів і лемків. На плечах і передніх полах гуцульських
кожухів та кептарів з сап’янових витинанок укладали візерунки різних
форм. Лаконічно витятими аплікаціями із сап’яну і тканини прикрашали
святковий одяг у центральних та східних областях України.

Порівняльний аналіз шкіряних і паперових витинанок дав змогу виявити
аналогії у техніці виконання і в орнаментальному ладі традиційних
мотивів. Мабуть, шкіряні витинанки були своєрідними попередниками
паперових ажурних прикрас як з технічного боку, так і в
художньо-образному плані [56].

Ажурні паперові прикраси слов’янських народів мали декоративне
спрямування і спиралися на широкий діапазон технічних прийомів
виготовлення, різноманітну будову та традиційні народні мотиви
орнаменту.

Мистецтво силуету тільки на перший погляд може здатися примітивним і
одноманітним. Насправді воно приховує великі можливості.

Виникнення і розповсюдження народних витинанок пов’язані переважно з
появою на селі паперу та з переходом від курної хати до «чистої».
Внутрішнє приміщення хат стало світлішим і чистішим, з’явилася світлиця.
Зростали естетичні потреби, і хати почали мазати, білити, а згодом –
оздоблювати мальованим та паперовим декором [57].

Найдавніші українські витинанки, що дійшли до нашого часу, походять з
Прикарпаття і Західного Поділля. Важливу роль в їх збереженні відіграли
господарсько-етнографічні виставки, дуже популярні наприкінці XIXна
початку XX ст. На таких виставках експонувалися різноманітні твори
народних майстрів з різьбарства, гончарства, ткацтва, вишивання тощо.
Зокрема, львівська газета «Діло» писала про експонати виставки в
Тернополі (1887 р.): «Цікавий і, наскільки знаємо, досі ніким не
замічений причинок до народної орнаментики подав Софрон Левицький,
зібравши на одинадцяти великих картонах оздоби, які селяни Стриганець і
Довгого в повіті Товмачському вирізають з різнобарвного паперу і
наліплюють на стінах». Левицький намагався упорядкувати свою збірку. В
кінці автор статті відмітив багатство мотивів «сеї нашої початкової
форми тапетів» і вказав на необхідність збирати й досліджувати їх [57].

У Львові 1894 р. відбулася Крайова виставка, де були представлені
настінні прикраси з кольорового паперу, наклеєні на листи картону.
Колекція належала львівському вчителю й етнографу В. Шухевичу. Після
відкриття у Львові 1905 р. Національного музею збірка передана у його
власність, де зберігається й донині.

Перша поява народних витинанок на етнографічних виставках у Тернополі
(1887 р.), Львові (1894 р.) викликала жвавий відгук у періодичній пресі.

Кінець XIX початок XX ст. позначені великим піднесенням промислу
українських витинанок. Важко було знайти сільське житло Поділля,
Подніпров’я, Слобожанщини без настінних розписів або паперових прикрас
[16].

Таким чином, огляд колекцій витинанок кінця XIX – початку XX ст.
свідчить, що хатні ажурні прикраси з паперу охоплювали значну
етнографічну територію України. Найбільшої популярності у сільському
інтер’єрі витинанки набули на Поділлі (південна частина Хмельницької і
Тернопільської областей), Прикарпатті (Івано-Франківська і південна
частина Львівської областей). Українські народні витинанки – яскравий,
своєрідний вид народної декоративної творчості, що має глибокі й багаті
традиції, їм притаманні силуетне узагальнене зображення, чіткий
візерунок, дзеркальна симетрія, лаконізм форми, обмеженість деталей,
спокійний, рухомий ритм, відсутність натуралізму, логічна відповідність
між формою, матеріалом і технікою виготовлення.

Іграшки. Художня самобутність української народної іграшки закладена її
багатовіковою історією, традиційністю, відчутним відгоміном язичницької
давнини.

Про іграшки стародавніх слов’ян важко щось стверджувати через
відсутність необхідних відомостей. Найдавніші дитячі іграшки Київської
Русі – вирізані з дерева коники, пташки (качечки), – виявлені при
розкопках у Києві і датовані приблизно X початком XII ст. Крім
зображальних іграшок побутували і незображальні, так звані технічні
іграшки – мечі, луки, кульки, дзиґи, тріскачки і под.

Керамічна дрібна пластика переважно зображала священних тварин, птахів,
фантастичних істот, жіночі постаті Матері-землі, вершників, півфігурки
воїнів тощо, їх віковічні форми, «концептуальні мотиви», мандрівні
сюжети слов’янського і не слов’янського походження свідчать про зв’язок
з язичницьким культом, народною міфологією. Після прийняття християнства
в Київській Русі реакція проти поганства була відчутною. Швидко
розібрали поганські капища, але повільно «виживалися» поганські звичаї
із пам’яті народу. Люди ще довго носили прикраси-обереги із прадавніми
символами, а в житлах приховували сакральні фігурки, яким надавали
значення оберегів. Очевидно, із плином часу магічна функція іграшки
послабилася, забулася і трансформувалася в ігрову та декоративну. Одними
іграшками забавлялися діти, інші стояли на полиці або підвішувалися до
сволока, як улюблена прикраса житла.

Від українських іграшок XIV–XVIII ст. майже нічого не збереглося. До нас
дійшли переважно керамічні і дерев’яні зразки, датовані XIX ст.
Найпоширеніші стереотипи, виявлені в музейних колекціях (лялька, кінь,
вершник, птах і под.), дають змогу стверджувати стійкість і
безпосередність традиції дрібної пластики, починаючи з епохи Київської
Русі. На думку вчених, виготовлення забавок не припинялося ні в XIV, ні
в XVI ст. Інша справа, що їх масове виробництво на продаж, мабуть,
розпочалося лише у другій половині XVIII ст. внаслідок розвитку на
Україні ярмаркової торгівлі.

На середину XIX ст. припадав найвищий розквіт кустарного іграшкового
промислу. Саме в цей період на Україні історично сформувалися три
найбільші регіони виготовлення забавок: Подніпров’я, Поділля і
Прикарпаття, а в їхніх межах визначилися провідні осередки. Протягом
тривалого часу тут виробилися і закріпилися локальні стильові
особливості, характерні лише для іграшок відповідного центру.

Наприкінці XIX ст. кустарне виробництво іграшок не витримало конкуренції
із фабричною дешевою продукцією і поступово занепало. З метою збереження
традиційного промислу іграшок Галицький краєвий відділ 1886 р. відкрив у
Яворові так звану забавкарську школу. Вчитель Павло Придаткевич прагнув
якось осучаснити давні форми іграшок, навчити майстрів досконалішої
технологічної обробки деревини. Однак вони не сприймали нововведених
зразків, стійко дотримуючись традиційних пласких форм і конструкцій. З
приводу цього директор школи писав, що «домашні яворівські промисловці
виконують свої твори з вправністю автомата, навіть без світла, завжди на
одну моду, так як це робили їх батьки і діди» [50, 168]. Школа
проіснувала трохи більше десяти років. Після її закриття яворівські
майстри продовжували виготовляти забавки, хоч попит на них і далі
скорочувався.

Досить цікаві й рідкісні за фантазійністю образу керамічні свищики
виготовляв Яків Бацуца наприкінці XIX – початку XX ст. (Адамівна, на
Галичині). В основі їх композиції людська постать (можливо, жіноча) із
пташкою під пахвою. Людина сидить верхи на антропозооморфній істоті –
кентаврі. Таке фантастично-химерне поєднання не має прямих аналогій в
українському народному мистецтві.

Багатий і самобутній світ подільських забавок у вигляді тварин і птахів.
Передусім це свищики. Гончарі найчастіше ліпили їх кониками, баранцями,
кізочками, півниками, курочками, індиками тощо [46].

Чудернацькі солом’яні ляльки з ледь помітною перев’яззю голови, талії і
довгими руками на Україні, як і в інших слов’янських народів, були для
дітей простого люду найдоступнішою іграшкою, а давніше, мабуть,
використовувались у магічних, ритуальних обрядах. З соломи виплітали
також тарахкальця у вигляді порожнистої подушечки, настромленої на
паличку.

Для виготовлення саморобних іграшок застосовувалися наявні матеріали –
тканина, кольоровий папір, картон. З них робили ляльки, зокрема, паяци,
витинали для забави силуетні зображення тварин, птахів тощо [55].

Кустарне виробництво дерев’яних іграшок було менш розвиненим порівняно
із керамічним, хоч і протривало подекуди до середини XX ст.

Сьогодні майже повністю зникла традиція виготовлення плетених іграшок з
лози, рогози і соломи. Виняток становлять плетені дитячі кошички окремих
майстрів, а також оригінальна творчість І. Ремінецького (Тернопіль).
Працюючи над відродженням плетеної декоративної пластики, він створив
низку фігуративних тематичних композицій.

Протягом багатьох століть українська народна іграшка збагачувала
духовний світ людини, вчила дітей розуміти добро і прекрасне, тому вічна
її цінність для художньої культури.

Отже, коротко розглянувши історію українського декоративного мистецтва,
зокрема Галицького регіону, можна сказати, що воно розвивалось із досить
ранніх часів (палеоліту, неоліту) і продовжує розвиватись надалі. На
шляху народного декоративно-ужиткового мистецтва було багато перепон. Їх
можна поділити на загальнодержавні (монголо-татарське іго, вплив
Західноєвропейської культури тощо) та загальноісторичні (поширення
фабричної промисловості, здешевлення робочої сили та ін.). Разом з цим
українське декоративне мистецтво отримало і зберегло традиції та
забарвленість, лише йому властиві колорит та інші художні особливості.

1.2 Осередки народного мистецтва та митці ХХ ст.

На початку XX ст. в Україні відбуваються процеси формування
різноманітних художніх напрямів у мистецтві, активної співпраці
провідних художників-авангардистів з народними майстрами та звернення їх
до символічної мови народної творчості. Ці взаємовпливи привели до
глибоких структурних видозмін, пов’язаних із зародженням нового напряму
мистецтва – українського модерну, авангарду [18].

Митці, формуючи український варіант модерну, звертаються до часів
героїчної епохи Гетьманщини XVII–XVIII ст. – доби розквіту бароко. Саме
цей яскраво виражений національний стиль стає об’єктом стилізації та
естетичних рефлексій. Водночас формування стилю з ретроспективною
орієнтацією на героїчне минуле не лише створює змістову паралель, а й
посилює ідеологічну спрямованість, працює на формування «української
ідеї», іде в унісон із соціально-політичними й культурними процесами за
відродження та становлення національної культури.

В Україні зусиллями творчої інтелігенції та меценатів створюється
розгалужена мережа майстерень, в яких генеруються і реально втілюються
новітні ідеї. Співдружність художників-авангардистів і народних митців
вийшла на нові обрії і якісно новий рівень.

Відчуття магістральних стильових напрямів разом зі свідомим намаганням
вписатися в загальноєвропейський процес сприяло входженню народного
мистецтва у світовий контекст. Увага авангардистів до народної
селянської творчості була програмною і сприяла демократичній
спрямованості у формуванні специфічної мови супрематизму, його
«лексики». Вона також мала вплив на творчість таких видатних народних
майстрів, як Ганна Собачко, Параска Власенко, Євмен Пшеченко, Василь
Довгошия.

Найбільш сприйнятною до нових тенденцій тогочасної моди була вишивка.
Вона швидко реагувала на появу нових малюнків, технік шитва.
Рукотворність вишивки, використання її в тогочасному костюмі або
інтер’єрі стали складовою творення художніх виробів у майстерні в
Скопцях. Орієнтація одягу на європейську моду з оздобленням декоративною
вишивкою – такий основний принцип міського костюма, що мав широку
популярність на початку століття в середовищі інтелігенції, яка
сповідувала ідеї національного відродження.

Значний внесок у розвиток художньої вишивки зробила художниця
В. Болсунова. Вона досконало виконувала вишивки кольоровими шовками,
золотом і сріблом по атласу, в яких творчо переосмислювала традиції
українського шитва XVIII ст. За успішне керівництво вишивальною справою
була нагороджена малою срібною медаллю на Всеросійській кустарній
виставці в Санкт-Петербурзі (1913), мала відзнаки й інших художніх
виставок [37].

Пошуки в створенні одягу за народними традиціями відбувались одночасно
як на Західній, так і на Східній Україні. Особливо слід відзначити
діяльність Олени та Ольги Кульчицьких із Львова, які розглядали
національну течію тогочасної моди як пропаганду українського мистецтва.
Вони ретельно вивчали особливості народного крою, декоративного
оформлення із застосуванням вишивки, орнаментів, вибійки, писанки.

Серед творчого доробку сестер Кульчицьких є проекти буденного і
святкового вбрання для дорослих і дітей, декоративні пояси, хустки,
жіночі прикраси. Художниці органічно втілювали в стилістику модерну
переосмислені орнаменти та елементи крою народного вбрання [48].

Одним із перших митців, хто звернувся до пропаганди орнаментів народного
мистецтва й використання його в сучасному одязі, був Дембіцький. Уже
1901 р. він проектує зразки жіночого одягу з застосуванням гуцульської
орнаментики. Навколо гасла «Творімо українське мистецтво!» згуртувалися
також М. Стефанович-Ольшанська, М. Охрімович, В. Вальцева. Над
розробленням нових форм декоративного мистецтва працював Д. Бутович [55,
248]. Важливу роль у розвитку української моди відіграв М. Ольшевський.
Він доклав багато зусиль у галузі проектування одягу, розробки
орнаменту, заклав підвалини сучасного дизайну для масового
індустріального виробництва одягу.

Серед творців львівської моди початку XX ст. переважали архітектори,
художники декоративного мистецтва, поети, філософи, музиканти. Передусім
слід назвати В. Садловського, В. Вітвицького, Дембіцького,
К. Яновського, Ф. Вигжевальського, Ю. Волинського та ін. [56].

Увага митців, що формували моду сецесії, не обминула й аксесуари одягу –
капелюшки, парасольки, жіночі сумочки, біжутерію. Пошуки в галузі
моделювання одягу відбувалися в контексті загального русла стилю модерн
і відбивали провідні тенденції моди Відня, Парижа, Праги, де в цей час
працювали видатні дизайнери.

Зародження та поширення стилю модерн відбувалося одночасно як у
Західній, так і в Східній Україні. Одним із основних засобів модерну був
орнамент. Саме орнаментальне начало об’єднувало всі види мистецтва,
домінуючи в архітектурному декорі будівель, в оформленні інтер’єрів та
предметів побуту [18].

Яскравою постаттю в розвитку цього стилю є художниця Є. Прибильська. Її
доробок слід аналізувати на широкому тлі розвитку мистецтва початку
XX ст.

Сама Є. Прибильська згадувала, що протягом 1908–1910 рр. вона посилено
вивчала українське мистецтво, робила замальовки з тканин і вишивок
XVIII ст., а також вивчала сучасні рушники, писанки «дзвінкого веселого
забарвлення». На запрошення А. Семиградової Є. Прибильська очолила
1910 р. художнє керівництво навчально-показовою килимарською майстернею
і вишивальним пунктом у Скопці, де вона працювала до 1916 р.

Роботи першого періоду художниці ґрунтуються на примітивній композиції,
але вже виділяється прагнення відійти від первісної форми орнаменту до
кольорової побудови композиції, зберігаючи, однак, при цьому деякі
примітивні форми народної творчості.

Для роботи в майстерні було запрошено народних майстринь Ганну Собачко
та Параску Власенко. У своїх виробах вони запозичили від Є. Прибильської
декоративні задуми, гостроту і вишуканість мотивів, сміливість
кольорових сполучень, в яких вражають, поруч з наївними відгуками
сільського малювання на скринях та писанках, якась виняткова смілива
екзотичність та буйність [37]. Майстрині виконували малюнки, за якими
виготовляли килими, вишиті декоративні панно, подушки.

Оскільки орнамент модерну став самодостатнім, природним було виникнення
таких видів вишивки, як декоративне панно, диванні подушки, в яких
орнаментально-декоративне начало виступало на передній план. Так,
композиційне пластичне панно будується на асиметричному розташуванні
примхливих гнучких ліній дивовижних, фантастичних квітів і рослин дуже
складної конфігурації. Кожний із внутрішніх орнаментальних мотивів
будується на поєднанні кольорових площин, тонко нюансованої монохромії.
Колірну гаму утворюють контрастні яскраві зелені, бузкові, фіолетові,
сині та жовті кольори, що підсилюються кольоровим тлом. Малюнок панно
проймає надзвичайна динаміка руху. Химерно надломлені лінії листя,
гострі завершення бутонів, експресивна гра кольору – все це свідчить про
свіжий енергійний пошук і небуденний талант [48].

Цікава також подушка, вишита сестрами А. і Є. Семиградовими за ескізами
Є. Прибильської. Основою художнього образу є звивиста гілка з
фантастичними квітами. У колірній гамі цієї роботи відчувається
неабиякий інтерес до багато аранжированої шкали рожево-бузкових тонів.
Уважне вивчення шитва XVIII ст. дало можливість художниці збагнути красу
вишивки «гладдю». З допомогою цієї техніки, яку називають «живопис
голкою», сповна проявляються декоративні якості шовку. Його блиск,
мінливість кольору залежно від напрямку покладених стібків створюють
надзвичайно емоційну гру кольору. Водночас художниця підкреслює різну
фактуру матеріалу: глибину й матовість шовкового тла, блискучість
вишитих шовковими нитками суцільних локальних плям відкритого кольору,
покладених, як у живопису, широкими мазками. В цілому вишивка зазнає
впливу живопису, точніше – у них схожі формотворення художньо-образної
структури [55].

Однією з особливостей художнього напряму майстерні була «міфологізація»,
переосмислення сюжетів, вторгнення світу фантазії, яка виходила за межі
буденності, що спостерігається у вишитих роботах Є. Прибильської і
Ганни Собачко. Ганна Собачко виступає як сміливий новатор; її композиції
«Тривога» (1916) «Червоний травень» (1917) насичені стрімкою ритмікою,
напруженістю кольору завдяки контрастам синього, брунатного, червоного.

Майстриня малює свої ескізи темпераментно, «від руки». Вона мислить
насамперед кольором, його сполученнями, в які вкладає певний емоційний
зміст. Декоративні панно «Квітка-редька» (1912), «Коники» (1919),
«Птиці-чарівниці» (1921) – це небачені фантастичні квіти, композиція
яких будується на своєрідній пластичній рівновазі інтенсивних кольорових
мас. Всі роботи художниці виконані в техніці художньої гладі [56].

Активно працював у майстерні Н. Давидової Василь Довгошия. Збереглися
ескізи його декоративних панно: «Заєць», «Рожевий лебідь», «Півень»,
«Казковий птах». Вони виявляють тонкого майстра кольору, який створює
свої умовні, узагальнені образи з допомогою яскравих кольорових плям, а
головне – віртуозної лінії, що окреслює і виявляє зображення. Народний
майстер полюбляє екзотичних птахів, яких наділяє яскравими дуже
умовними, але завжди вишуканими поєднаннями кольорів: «Папуга», «Птах».
У творчій майстерні відбувався складний процес взаємозбагачення
народного і професіонального мистецтва [18].

В Москві 6–9 грудня 1916 р. відбулася друга виставка сучасного
декоративного мистецтва, на якій експонувалося більш як 400 зразків
вишивок, виконаних майстрами за ескізами майже всіх
художників-супрематистів. У виставці взяли участь Є. Пшеченко, І. Пуні,
Г. Якулов. Експонувались роботи вишивки білим по білому Н. Давидової та
О. Екстер. Три декоративні композиції та ескізи жіночої сукні й сумочки
представили Н. Удальцова й О. Розанов. Роботи свідчать про
експериментальні пошуки у створенні композицій, де предметна форма
конструювалася з різноманітних циліндричних, конусоподібних об’ємів,
побудованих на поєднанні контрастних кольорів [37].

Створюючи стихійні або раціонально змодельовані композиції, художники
вдавалися до експерименту. Вони втілювали свої ескізи у вишивці, де
взаємодіяли фактура тканини, блиск шовкових ниток, різні напрями
покладених стібків гладі. З допомогою шитва художники представляли в
абстрактних формах колір, об’єм, лінію. Роботи митців, що гуртувалися
навколо О. Екстер, свідчили про народження нового напряму у мистецтві, і
зокрема у вишивці, напряму, який категорично поривав із традиціями та
усталеними принципами цього виду мистецтва. Митці формували композиції з
геометричних фігур, побудованих на поєднанні контрастних кольорів.
Фольклорний архетип народного мислення вони піднесли на рівень світового
значення. В контексті цих творчих пошуків слід розглядати й роботи
О. Екстер «Кольорові ритми» 1916–1917 рр. Вони виконані на папері
олівцем та гуашшю. Можливо ці ескізи призначалися для подальшого
використання у вишивці, яким не судилось здійснитись. 1918 р. спільно з
Є. Прибильською вона організовує майстерню живопису й декоративного
мистецтва [48].

У період Громадянської війни та воєнної інтервенції художнім промислам
України було завдано значних збитків. Важливою подією в культурному
житті стала організація виставки 1919 р. Народне мистецтво було
представлене на ній сузір’ям яскравих народних художників, серед яких
імена тих, хто зарекомендував себе ще в попередні часи:
Параска Власенко, Ганна Собачко, Євмен Пшеченко та ін. Відновлення
кустарних промислів розпочалося в 1921–1922 рр. [55].

В 20ті роки налагоджують активну діяльність насамперед ті кустарні
промисли, які не потребували значних асигнувань і задовольняли потреби
населення в товарах широкого вжитку. До них належали вишивальний і
ткацький промисли. Вони базувалися цілковито на ручній праці. Крім того,
українські вишивки мали величезний попит за кордоном і посідали почесне
місце в експорті країни.

Н. Давидова спільно з К. Малевичем розробляють нові принципи моделювання
одягу, що було невід’ємною частиною завдань, які стояли перед мистецтвом
нової епохи. Основи творення одягу були закладені художницями
Н. Ламановою, Є. Прибильською, О. Екстер, В. Болсуновою, Г. Цибульовою,
Г. Собачко. Вони спрямовують роботу в бік осучаснення вишивки,
продовження її традицій [56].

У 20х роках на повну силу розквітає творчість Василя Довгошиї та Євмена
Пшеченка. Останній є автором ескізів для рушників, панно, розписів по
дереву, ляльок. На виставці у Москві (1927) саме його роботи та
Г. Собачко були відзначені як «вираження сучасної селянської творчості»
[18, 220].

Починаючи з 20х років діяльність народних промислів поступово
відновлюється, і їхні вироби вже становлять значну питому вагу в
експорті України. Першою була виставка народного мистецтва 1922 р. в
Берліні, яка мала величезний успіх і потім експонувалась у Празі,
Гамбурзі, Лондоні. На виставці експонувалися вишивки, килими, кераміка,
різьблення по дереву тощо.

Загалом можна виділити кілька осередків українського народного
декоративного мистецтва, але всі вони групувалися відповідно до роду
занять. Можна сказати, що Галицькі мистецькі традиції того часу займали
вагоме місце серед інших регіонів. Разом з тим, саме народне мистецтво
Галичини стало на противагу професійному мистецтву Лівобережної та
Південної України. Роботи Галицьких народних майстрів користувались
неабияким попитом у країнах Європи.

2. Типологія та художні особливості мистецтва Галичини

2.1 Типи та види народного декоративного мистецтва

Морфологія декоративного мистецтва.

Як показує дослідження, декоративне мистецтво (естетичне освоєння
життєвого середовища) складається із монументально-декоративного,
театрально-декораційного, оформлювального, декоративно-прикладного та
художнього конструювання. Отже, сусідами, крім декоративних видів, є
також види архітектури і види образотворчого мистецтва. Вони певною
мірою визначають межі декоративно-прикладного мистецтва. З одного боку,
в його прикладній галузі виступають об’ємно-площинні принципи побудови
форми, аналогічно художньому конструюванню й архітектурі, а з другого –
у декоративній області мають місце зображальні принципи. У тематичних,
фігуративних творах вони близькі до образотворчих видів. У зазначених
межах може міститися широкий спектр проміжних форм, що вказує на
аналітичний поділ: прикладні – декоративно-прикладні – декоративні. Цей
поділ наочно показує міру утилітарних та декоративно-виражальних якостей
у творі мистецтва. Його можна виразити числовим співвідношенням:
прикладні – 3:1, декоративно-прикладні – 2:2, декоративні – 1:3. Перше
число – умовний показник утилітарності, другий – декоративно-виражальних
якостей [27, 210].

До прикладної галузі декоративно-прикладного мистецтва відносимо
ужиткові твори об’ємно-просторової форми, виготовлені з переважно
твердих і тривких матеріалів, в яких доцільність і виразність
конструкції поєднані з декором: дерево, камінь, кістка і ріг. Їх
обробляють технікою різьблення, точення та ін.

Кераміка, скло, метал відзначаються міцністю, а на відміну від
попередніх матеріалів вони ще й тугоплавкі, пластичні. Художні вироби з
них виготовляють технікою лиття, формування, виточування.

Завершується прикладна галузь творами зі шкіри, лози, рогози, соломи,
тканими і в’язаними з волокнистих рослин (льон, коноплі) та вовни,
модельованими предметами зі шкіри і тканини. Наприкінці першорядне
значення матеріалу замінюється технікою виготовлення [33].

Декоративна галузь декоративно-прикладного мистецтва має значну перевагу
художніх засад оздоблення над утилітарними і складається із
видів-технік. Для зручності останні групуємо за домінуючими виражальними
ознаками:

– Поліхромна група: ткацтво, килимарство, вишивка, батік, вибійка,
бісер, писанкарство, емалі, розпис (дерево, кераміка, скло та ін.).

– Монохромна група: інкрустація, випалювання, чернь, гравіювання.

– Пластична група: різьблення, тиснення, карбування, пластика малих
форм.

– Ажурно-силуетна група: кування і слюсарство, просічний метал, скань,
мереживо, витинанки, ажурно-силуетна пластика.

Зауважимо, що між групами немає чіткої межі. Тому твір-інкрустація,
твір-вибійка можуть мати не лише монохромні, а й поліхромні особливості,
твір-різьблення – монохромні, пластичні й ажурні, вишивка трапляється
монохромна (біла по білому) й ажурна (мережка, вирізування,
виколювання), а витинанки – барвисті і неажурні. У загальній масі таких
творів з відхиленням не так багато і вони не спростовують вище
наведеного групування видів [38].

Між прикладною і декоративною галузями є проміжна –
декоративно-прикладна, що поєднує в собі ужиткові і функціональні якості
об’ємно-просторової конструкції та художню експресію відповідного
декору. Вона підпорядковується аналогічним морфологічним концепціям.

Види декоративно-прикладного мистецтва – головна структурна одиниця
морфології. Це – художнє деревообробництво, художня обробка каменю,
художня обробка кістки й рогу, художня кераміка, художнє скло, художній
метал, художня обробка шкіри, художнє плетіння, в’язання, художнє
ткацтво, килимарство, вишивка, розпис, батік, писанкарство,
фотофільмодрук, вибійка, випалювання, гравіювання, різьблення,
карбування, художнє ковальство, скань, просічний метал, витинанки,
мереживо, виготовлення виробів з бісеру, емалі, а також меблів, посуду,
хатніх прикрас, іграшок, одягу, ювелірних виробів тощо. Усі вони
відносяться до декоративно-прикладного мистецтва, як частина до цілого,
мають відповідні спільні риси і своєрідні ознаки. Кожен з видів
унікальний за специфікою матеріалів і технологічним процесом обробки, за
художньо-композиційними закономірностями структури образів [48].

Рід – наступна сходинка класифікації, торкається найзагальніших
особливостей та ознак виробів, їхніх функціональних відмін. Рід –
категорія, що виникла у літературознавстві, але нині успішно
застосовується і в інших видах мистецтва, набуваючи загально-естетичного
значення. Як свідчить практика, один майстер, наприклад столяр, не може
з однаковим умінням виготовляти меблі, транспортні засоби, музичні
інструменти, іграшки тощо. Тому відбувається вузька спеціалізація за
родами художньої творчості. Отож, у декоративно-прикладному мистецтві
родові відміни найкраще виражені у видах-матеріалах з найбільшою
структурою виробів: деревообробництво, метал, кераміка, скло, обробка
шкіри, плетіння. Родові форми мають тут узагальнений функціональний
характер виробів, наприклад, меблі, посуд, знаряддя праці, культові
предмети, іграшки, прикраси та ін. (обробка дерева); посуд, начиння,
зброя, культові предмети, прикраси тощо (метал); посуд, іграшки,
прикраси і под. (кераміка). Однакові родові форми, що різняться
матеріалами, інколи об’єднуються дослідниками для зручності аналізу і
викладу теми у нові види декоративно-прикладного мистецтва
функціонального спрямування – посуд, іграшки, прикраси, меблі і т. ін.
[48].

Поняття жанр склалось у морфології більшості видів мистецтва. У
морфології декоративно-прикладного мистецтва також є необхідність
введення аналогічної категорії для визначення менших внутрішніх
структурних одиниць функціональної форми предметів та їхнього
призначення. Але вираз «жанр вази, дзбанка, миски чи горнятка» звучить
якось вигадливо і неприродно. Тому доцільно означувати твори відповідною
функціональною типологічною групою, а в разі необхідності – і підгрупою
[48].

Типологічна група – це порівняно стале поєднання однотипних предметів,
де тип виступає як абстрактний узагальнений зразок предметів. Наповнення
типу локальними та індивідуальними особливостями перетворює його в
конкретний твір. Деякі типологічні групи мають спільні міжвидові і
міжпідвидові засади внаслідок однакових функціональних особливостей.
Типологічна група – форма історично мінлива, її динаміка залежить від
соціальних змін [48].

Художній твір (виріб) – становить останню, четверту сходинку
морфологічної структури декоративно-прикладного мистецтва. Це особливий
соціально-культурний предмет, який відбиває художньо-духовну концепцію
та має утилітарну цінність [55].

Морфологія видів мистецтва і типологія творів – це своєрідні основи
розуміння декоративно-прикладного мистецтва, ключ до сприйняття його
засад та природи.

Таким чином, декоративно-прикладне мистецтво з його багатством
матеріалів, конструктивно-формотворчих і декоруючих технік, помножених
на функціональні типи побутових предметів, утворює надзвичайно
розгалужену морфологічну систему, для аналізу якої необхідно насамперед
скористатися низкою розроблених естетичних категорій: вид, рід, жанр,
твір.

Художнє ткацтво – це ручне або машинне виготовлення тканин на ткацькому
верстаті. Ткацьке виробництво об’єднує підготовку сировини, прядіння
ниток, виготовлення з них тканин і заключну обробку: вибілювання,
фарбування, ворсування, вибивання тощо.

Сировина для тканин: рослинна (льон, коноплі, бавовна), тваринна (вовна,
кокони шовкопряда), хімічна (штучні, синтетичні волокна) та металеві
нитки – сухозлітка тощо. Якість сировини, прядіння ниток (ручне,
машинне; тонких, грубіших, рівних, меланжевого типу, зсуканих,
скручених) позначається на структурі тканин. Упродовж віків нагромаджені
досвід тонкого розуміння матеріалу, знання всіх етапів обробки волокон,
ниток, вміння підготувати і передбачити художні ефекти майбутньої
тканини. Важливу роль відіграє добре володіння технологічними процесами
[55].

Нитки готували на основу і піткання. Нитки основи шліфували, а піткання
часто зволожували, запарювали тощо. Наприклад, на Гуцульщині вовну двічі
намочували у гарячій воді з лугом, щоб виткане з неї сукно під час
валяння у ступах не збивалося. Часто на основу використовували грубіші
нитки, а на піткання – тонші, зсукані тощо.

Нитки основи намотували на вал верстатів, а піткання – в клубки, шпулі,
бобіни, пасма. Різним переплетенням на ткацьких верстатах з двох систем
ниток основи й виготовляли тканини певної щільності і ширини (залежно
від розмірів верстатів). Верстати для ручного ткацтва бувають двох
типів: з вертикальним і горизонтальним розміщенням основи.

Вертикальний ткацький верстат (кросна) являє собою прямокутну
вертикальну раму. До її верхньої жердки прикріплювали нитки основи і,
щоб їх натягнути, внизу прив’язували глиняні або кам’яні грузила,
пізніше засновували нитки на нижню раму – вал.

Горизонтальні верстати відомі з X–XIII ст. Найголовніші частини: два
навої (на верхній намотується основа, а на нижній – готові тканини);
підніжки, ремізки, човник, за допомогою яких робиться переплетення ниток
основи і піткання; ляда з бердом, що регулюють рівномірне розміщення
ниток основи і прибивають нитки піткання. Горизонтальні верстати мають
локальні відміни щодо форми деталей, розміру, оформлення різьбленням
тощо [55].

В Україні поширені і нескладні прилади, на яких виготовляли різні малі
за розмірами вироби: ткацькі дощечки, кросенця і вилочки для плетіння
поясів, очіпок; верстати для плетіння рукавиць тощо.

Тканини поділяються на лляні, конопляні, вовняні, шовкові, лавсанові та
ін.; мішані (льоноконопляні, з конопляною або лляною основою, з вовняним
пітканням, льонолавсанові) тощо.

Основні техніки ручного ткання: просте полотняне, саржеве (чиновате),
перевірне і закладне [56].

Окремі тканини виготовлялись поєднанням технік простого полотняного,
саржевого, закладного плетіння ниток. Техніки ворсового, петельчатого
плетіння характерні для виготовлення килимових виробів та бойківського
верхнього плечового одягу – гунь.

Залежно від практичного застосування тканини обиралася й техніка її
виготовлення.

Килимарство – виготовлення килимів, а також килимових виробів
(гобеленів, доріжок, килимових покриттів) ручним або машинним способом.
Важливе значення мають добір якісної сировини (волокон), відповідна
підготовка пряжі, прядіння ниток, їх фарбування, техніка ткання,
принципи орнаментально-композиційного розв’язання і кінцева обробка
виробів: зарублення, в’язання тороків, вирівнювання, вичісування.

Основна сировина для килимових виробів: вовна, льон, коноплі, бавовна;
штучні волокна: лавсан, штапель, нейлон, їх виготовляють на
вертикальному або горизонтальному килимарських верстатах.

Є різні техніки ручного ткання килимових виробів, що впливає передусім
на зовнішній вигляд поверхні. Залежно від техніки виконання виділяються
килимові вироби з гладкою поверхнею і двобічним орнаментом, тобто
безворсові, з рельєфно виступаючими над основою нитками – ворсові,
комбіновані і гобеленні.

В Україні популярні килимові вироби, виткані комбінованою технікою:
полотняним переплетенням, закладним ворсовим тканням, круглянням тощо.
Техніки виконання килимових виробів – важливий критерій їхньої
класифікації [7].

Окрему групу утворюють гобелени (килими) – картини (шпалери), що
виготовляються технікою виборного ручного ткання, тобто тчуться окремими
ділянками. На Україні давні гобелени мали назви дивани, опони, шпалери,
коберці, перистромати, тапетії.

За характером художньо-образного змісту гобелени 70–80х років XX ст.
можна поділити на монументально-декоративні, декоративні, гобелени малих
форм і гобеленну мініатюру [27].

У різних техніках виконання килимових виробів народні майстри досягли
високої майстерності, вміли передбачити художні ефекти виробів.

За функціональним призначенням виділяються килими: настінні, настільні,
залавники, полавники, декоративні доріжки, накидки на крісла тощо.
Залежно від функціональної ролі вирішуються і їхній орнамент,
композиція, колорит. Зміст орнаментальних мотивів, характер зображення –
важлива основа поділу килимів за окремими групами: з геометричним,
рослинним, геометризовано-рослинним орнаментом; сюжетно-тематичні.
Домінуючі мотиви орнаменту: ромби, розетки, квіти, квіткові галузки,
вазонки, дерева, птахи, качечки, людські постаті та ін. Розроблена чітка
система їхнього розташування на білому, чорному, коричневому, сірому
тлі. Найпоширеніші композиції: поперечно-смугаста, концентрична,
сітчаста і вазонна. Важливу роль в орнаментально-композиційній будові
килимів відіграють кайма, обрамування, торочки тощо [33].

Поліфункціональність українських народних килимових виробів, ліжників,
гобеленів, техніка їхнього виготовлення, орнамент і колорит –
взаємообґрунтовуючі фактори, які створюють фундамент унікального виду
мистецтва, важливе художнє надбання українського народу.

Вишивка – найпоширеніший вид народного декоративно-прикладного
мистецтва, орнаментальне або сюжетне зображення на тканинах, шкірі,
повсті, виконане різними ручними або машинними швами. Дивовижне
багатство художньо-емоційних рішень української народної вишивки
зумовлене різнотипністю матеріалів, технік виконання орнаментів,
композицій, колориту, які мають численні локальні особливості. Художнє
обдарування українського народу, вершини його мистецького хисту в повну
силу виявлені у вишитих творах. Немає меж розмаїттю їхніх
художньо-виражальних засобів [37].

У розробці класифікації (ділення за певними спільними ознаками) і
типології (ділення на групи, що відбивають суттєві відмінності) вишивки
дослідники йшли за виразними основними ознаками: матеріал і техніка,
орнамент, композиція, колорит, функціонально-практичне призначення.

Матеріали зумовлюють художній рівень твору. Згідно з призначенням
вишивальні матеріали поділяються на два типи [27, 162]:

1) основа, на якій вишивають – вовняні, лляні, полотняні, домашнього
виробництва тканини, шкіра, сукно; пізніше – тканини фабричного
виготовлення: перкаль, коленкор, батист, китайка, кумач, бамбак, сураж,
муслін, плис, шовк, шкіра та ін.;

2) матеріал, котрим вишивають: нитки ручно-прядені лляні, конопляні,
вовняні; нитки фабричного виготовлення – запал, біль, кумач, волічка,
гарус, зсукані вовняні нитки «коцик», шнури, шовк; металеві, золоті та
срібні нитки, корали, перли, коштовне каміння, бісер, металеві
пластинки – лелітки, ґудзики, сап’янові стрічки тощо.

Природні, фізичні, структурно-еластичні властивості, кольорові відтінки,
характер взаємодії цих двох видів матеріалів визначають художню якість
вишивки. Колективна мудрість народу полягає у мистецькому хисті
згармонізування різних видів матеріалів, найвиразнішого виявлення їхньої
краси у двомірній площині і продуманій пропорційності вишиваних
візерунків і пробілів тканини для підсилення емоційних акцентів
орнаменту, колориту.

Часто для вишивання одного візерунку використовували і лляні вибілені
нитки («білі», «білка», «білизна», «біла білка» тощо), і нитки з
сіравим, охристим відтінком, і бавовняні нитки «памуть», «заполоч»,
«запол», і вовняні нитки ручного прядіння й фабричного виготовлення –
«волічку», «лучок», гарус, металеві золоті й срібні нитки, бісер тощо.
Вишивання різними за якістю й структурою шовковими, вовняними,
металевими нитками посилювало рельєфність візерунків, їх
об’ємно-просторове бачення.

За матеріалом вишивки поділяються на основні типи: лляна, вовною,
шовком, золотом (сріблом). Загальнопоширене в усіх районах України
поєднання матеріалів лежить в основі поділу вишивок на окремі підтипи:
золото-шовкова, вовняно-памутова тощо [55].

Українська народна вишивка славиться багатством технічного виконання.
Безперечно, слово вишивка походить від слова шити. На думку дослідників,
давня назва вишивки – «шити», «шитво», «шов». У народній термінології
вишивка ще й зараз називається «нашиттям», «пошиттям», «розшиттям»,
«прошиттям» тощо.

Упродовж століть домінуючими способами вишивання було нанесення
вишивальною ниткою прямих, скісних, зустрічно-скісних стібків. Ці три
способи накладання розвивалися по-різному в народній творчості.

Двосторонньо на тканину наносяться стібки такими техніками: перебір,
штапівка, «позад голки», двостороння гладь, стебелевий шов, соснівка,
штапівка, різні техніки виколювання, вирізування, мереження, рубцювання,
обметання тощо. Вони відомі в усіх областях України, але вирізування
набуло особливого поширення на Полтавщині, а штапівка – на Вінничині і
т. ін.

Не менш різноманітні на території України і техніки одностороннього
вишивання, тобто нанесення вишивальних стібків з виворотного або
лицевого боку тканини [56].

Названі техніки – найтиповіші у вишивальному мистецтві українського
народу. Вони не вичерпують усього багатства вишивання, їх різні типи
збагачують локальні підтипи, групи, відомі в кожному районі, навіть в
окремих селах. Крім цього, індивідуальна творчість вишивальниць,
«легкість» рук впливає на виконання одних і тих самих технік вишивання,
які змінювалися залежно від призначення, матеріалів, розмірів, форми,
кольору виробів.

Українській народній вишивці притаманні мініатюрність, чистота
виконання, ювелірний характер. Дуже часто вишивки виглядають однаково як
з лицевої, так і з виворотної сторони, відрізняючись цікавими акцентами
зеркальної симетрії. Дослідники стверджують, що за техніками вишивання
на Україні розрізняються близько 100 типів вишивок.

В’язання – вид народного декоративного мистецтва, виготовлення в’язаного
полотна й окремих виробів вигинанням безперервної, цілісної нитки у
петлях, що по-різному переплітаються між собою [56].

Матеріал: нитки ручнопрядені лляні, конопляні, вовняні, фабричного
виготовлення (шовкові, бавовняні, вовняні, металеві, синтетичні тощо).
В’язання здійснюється гачком (дерев’яним або металевим) та спицями.

Народні майстри розробили численні варіанти технічного виконання
плетених виробів. Ручне в’язання гачком здійснюється такими
найпоширенішими техніками, як ланцюжок, стовпчики, зубці. Ручне в’язання
спицями характеризується розмаїттям технічного виконання. Виділяються
такі техніки, як панчішне в’язання, «в кіску», «в круги», «резинка» і т.
ін. [57].

За функціональною роллю виділяються вироби одягового та інтер’єрного
призначення. Перші переважно використовуються для виготовлення одягу. Це
безрукавки, головні убори, панчохи, шкарпетки, рукавиці тощо. Трикотажні
вироби: білизняний та верхній одяг, панчішно-шкарпеткові та рукавичні
вироби, головні убори, купони для суконь, блуз, курток [12].

Мереживо – один із популярних видів народного декоративного мистецтва;
ажурні, сітчасті, декоративні вироби з лляних, шовкових, бавовняних,
металевих та інших ниток. Мереживо виготовляється для оздоблення одягу,
прикрашення тканин інтер’єрного призначення.

Ручне мереживо виконується за допомогою голки і гачка. Плетіння мережива
на коклюшках на Україні майже не поширене (за винятком Закарпаття, та й
то зрідка). Популярне на Україні мереження за допомогою голки
виконується на тканинах полотняного переплетення. Для мережки необхідно
витягти певну кількість горизонтальних ниток, а вертикальні зібрати
голкою в пучки і обметати нитками, окреслюючи певні орнаментальні
мотиви: стовпчики, прутики, павучки, віконця тощо [16].

Залежно від техніки мережки поділяються на: одинарний прутик, подвійний
прутик, схрещений прутик, черв’ячок, одинарний стовпчик, подвійний
стовпчик, гречка, вівсяночка, лучка, одинарна, подвійна та багаторядкова
ляхівка з настилом, прутик з настилом, прутик через чисницю, через
чисницю без прутика, шабак, затяганка, безчисна квадратикова тощо [7].

За функціональним призначенням розрізняють суцільні мережані вироби
(наприклад, стрічки, хустки, гардини) і мережані прикраси одягового та
інтер’єрного призначення.

Мережані смуги – на рушниках – важливе художнє явище в українському
народному мистецтві – розміщені вузькими стрічками або великими смугами
(висота від 30 до 150 см). Настилом на мережаних смугах часто вишивають
орнаментальні мотиви: квіти, дерева життя.

Мереживо на скатертях роблять по середині вздовж швів або з двох чи
чотирьох боків. Мотиви: ромби, квіти, зубці.

На сорочках переважають невеликі орнаментальні мережки при швах на
уставках рукавів, а широкі смуги – на подолах, рідше – на пазусі [14].

Ажурні покривала виготовляли із заздалегідь виплетених квадратів або
рельєфних розеток, які потім з’єднували.

Народні майстри і художники-професіонали цікаво використовують
декоративні особливості мережива – ажурного, проглядово-ефектного в
прикрашенні одягових та інтер’єрних тканин.

Вибійка, розпис (вибиванка, набійка, друкованиця, мальованка, димка,
синильниця) – це тканини з візерунками, нанесеними за допомогою
різьблених дощок (форм, печаток, стемплів); декорування тканин, коли
орнамент утворюється не в процесі ткання, а наноситься на готову
тканину, друкується. Дослідники вибійки часто називають її народною
графікою. Відмінність назв обґрунтовується різними техніками вибивання
узорів, періодами виготовлення та побутування в окремих регіонах
України.

Майстрів, які прикрашали тканини різними візерунками, відповідно їх
фарбували, у XV ст. в центральних областях України називали вибійниками,
а в західних – друкарями (полотен), малярами, димкарями тощо.

Основні матеріали для вибійок – тканини (лляні, бавовняні, шовкові,
вовняні), вибивні дошки й фарби.

Важливе значення мають якість підготовленого полотна, орнамент вибивних
дощок, колір барвників. Полотна для вибійок добирали гладенького ткання,
поливали їх водою, рівно розгладжували. Дуже тонкі полотна інколи
змочували розведеним тваринним клеєм.

Орнамент вибійок залежав від двох типів різьблених дощок. Перший – з
вибраним тлом, другий – з вибраним орнаментом.

Фарби для вибійок виготовляли передусім з природних барвників,
наприклад, чорного кольору – із сажі хвойних дерев, червоного – з
комашок червцю; синього – із суміші індиго і свинцевого білила,
коричневого – із суміші охри і свинцю. Фарби розтирали на лляній олії, а
потім варили. Відомі різні рецепти виготовлення фарб, їх варіння. Добре
виварена фарба не залишала на полотні жирних плям, давала чисті
орнаментальні відбитки [7].

Основні допоміжні знаряддя для верхнього вибивання: набір орнаментальних
дощок; шкіряні подушки, прибиті на дощечки з держаком, або квачі,
служили для нанесення фарби на дошку; дерев’яний валок для притискування
полотна до дошки; камінь для розтирання фарби; горщиків для варіння
оліфи й фарб і т. ін. Від якості підготовлених матеріалів – тканин,
вибивних дощок, фарб, допоміжних знарядь – залежав художній ефект
вибійок.

За техніками виготовлення виділяються вибійки верхнього вибивання; з
надруками (ясна фарба на темному тлі); кубового (резервного) вибивання.

Техніки часто комбінували, наприклад, резервне і зверхнє вибивання, що
збагачувало орнаментальні й кольорові якості тканин [7].

З усього розмаїття геометричних і геометризованих мотивів переважають
«звізди», «сосонки», «грибочки», «дороги», а з рослинних – «галузки»,
«ружі», «огірки», «маки» тощо. Вироблені чіткі системи розташування
орнаментальних мотивів у відповідних композиціях.

Стрічкові композиції утворені передусім із дрібних орнаментальних
мотивів – «кружелець», «сосонок», квадратиків, ромбів (паралельні
вертикальні ряди). Варіантність таких композицій залежить від
орнаментальних мотивів та їхньої кількості в одному рапорті, а
ритмічність – від ширини стрічки, розмірів використаних мотивів,
характеру їх трактування, введення додаткових елементів. Стрічкові
композиції збагачували введенням прямих або хвилястих, інколи зубчастих
ліній паралельного спрямування (між орнаментальними рядами). У таких
композиціях розроблена система симетричного розташування паралельних
смуг вертикального спрямування двох типів: окремих орнаментальних
мотивів і суцільних прямих або хвилястих ліній.

Поширені вибійки із сітчастими композиціями, в яких орнаментальні мотиви
вписувалися в прямокутник або діагональну сітку. Є різні варіанти нахилу
сіток і розміщення мотивів – у межах кожного віконця, місцях
перехрещення ліній тощо.

Концентричні композиції використовувалися переважно у вибійках хустин.

За кольоровим вирішенням вибійки поділяються на двоколірні та
багатоколірні.

За функціональним призначенням виділяються вибійки одягового та
інтер’єрного призначення.

Розпис тканин – важливий вид вибійкового художнього оформлення. Різні
способи ручного розпису текстильних виробів поширилися на території
України на початку XX ст. Мистецтво розпису тканин розвивається і в наші
дні.

Техніки ручного розпису: холодний батік, гарячий батік, вільний розпис і
фотофільмодрук.

Холодний батік – ручний розпис тканин. Наперед заготовляють резервуючу
суміш (парафін з гумовим клеєм, каніфоль з бензином тощо); шаблон –
контур візерунка; раму, на яку натягується тканина; скляні трубочки;
пензлі; тампони для розпису і под. Спочатку візерунок контурно
наноситься на кальку. Щоб контурні лінії було добре видно, їх обводять
тушшю. Калька підкладається під тканину, але зворотною стороною, щоб не
забруднити її. Тоді скляною трубочкою або пензликом з кальки резервуючою
сумішшю наноситься контур на тканину. Утворюються геометричні, замкнуті
форми рослинного орнаменту. Резервуюча суміш використовується не тільки
для обмеження фарби, котра розтікається по тканині, але вона може мати і
самостійне декоративне значення. Резервуюча суміш часто підфарбовується
у різні кольори, звідси графічні контури на тканині можуть бути
різноколірними. Ці засоби розширюють можливості холодного розпису.

Після перенесення контурів візерунка з кальки на тканину резервуючою
сумішшю кальку відкладають, наведеному контурові дають змогу висохнути і
тоді починають працювати фарбами. Пензлями замальовують певні мотиви
орнаменту, окремі частини рівномірно заливають фарбою за допомогою
трубочки, ватного тампона [27].

Гарячий батік – ручний розпис тканин. Калька підкладається під тканину,
на неї на тканину олівцем переводяться контури візерунка. Потім калька
відкладається і починається розпис гарячою резервуючою сумішшю (парафін,
вазелін, віск). Після цього тканину занурюють у кольорову фарбу або
наводять її за допомогою пензлів, лійок, різних пристроїв тощо. Як
тільки кольорова фарба, нанесена на тканину, висихає, знімають
резервуючу суміш. Розроблені численні варіанти розпису тканин,
досягнення різних декоративних ефектів [27].

Вільний розпис. Здійснюється без попереднього нанесення на тканину
резервуючої суміші. Спочатку художник готує ескіз, потім легкими
штрихами м’яким олівцем наносить на тканину основні контури.

Фотофільмодрук – техніка орнаментування тканин. Малюнок на тканину
наноситься за допомогою матриць – дерев’яних або металевих рам із туго
натягнутим на них шовковим або капроновим ситом. На сито фотоспособом
нанесений малюнок. Місця, на яких зображений малюнок, прозорі. Вільне
поле вкривають захисним, водонепроникним лаком. На тканину, розстелену
на столі, накладають матриці, в які згідно із задумом залита кольорова
фарба [27].

Розписні тканини, різні за орнаментом, технікою виконання, кольоровим
рішенням, поділяються на типологічні групи за функціональним
призначенням. В окрему групу об’єднують розписні тканини інтер’єрного
призначення: декоративні панно, портьєри, скатертини, рушники і под.
Розписні тканини одягового призначення (хустини, краватки, вироби з
ручним розписом) – це високомистецькі художні твори.

Художня обробка шкіри – вид декоративно-прикладного мистецтва, що
специфічними прийомами формотворення й оздоблення утворює чимало
естетично досконалих побутових речей: місткостей, взуття, одягу тощо.

Основним матеріалом є натуральна шкіра, а з XX ст. – штучна. Десятки
різноманітних ґатунків шкіри вирізняються фізико-технологічними й
естетичними якостями.

Натуральну шкіру дістають шляхом механічної й хімічної обробки шкір
тварин. Вона стійка й міцна щодо стискування, розтягування, стирання,
гнучка й еластична, має добре виражену фактуру, рівномірно фарбується,
податлива до зшивання, вишивання, тиснення, інкрустації, аплікації,
плетіння тощо. Натуральну шкіру класифікують за видами сировини,
технологією дублення й опорядження [33].

Штучну шкіру одержують при хімічній і механічній переробці натуральної
або синтетичної сировини. Інколи вона служить замінником натуральної
шкіри у деталях художніх виробів (каркаси, прокладки, вставки і т. ін.).

Форма і конструкція художніх виробів зі шкіри залежить від прийомів
крою, шиття, склеюваний частин та заклепування металевих деталей.
Сьогодні художники застосовують понад десять декоруючих технік, що дають
широкий діапазон засобів (пластичних, ажурних, тональних, колористичних
тощо) [33].

Шиття – найважливіша техніка виготовлення художніх виробів зі шкіри. Шви
виконуються кольоровими або однотонними з тлом нитками (накладні, «шиті
в рубець» і под.) і вузькими стрічками шкіри.

Аплікація – давня, традиційна техніка прикрашування шкіряних виробів,
полягає у накладуванні на поверхню предметів вирізаних клаптиків шкіри
(сап’яну), сукна, металевих платівок, барвистих вовняних шнурків,
шкіряних ґудзиків, тороків, китиць. Особливою оригінальністю візерунків
відзначаються гуцульські кептарі, оздоблені шкіряними витинанками [33].

Вишивання – найпоширеніша техніка оформлення шкіряних виробів
кольоровими вовняними або шовковими нитками (стебнівка, гладь, хрестик
тощо), відзначається мажорним колоритом рельєфно накладених орнаментів.

Набивання металу – традиційна техніка декорування і скріплення деталей
шкіряних виробів заклепками (капелями), маленькими металевими ґудзичками
(бобриками), великими, пласкими металевими кружечками (бовтицями) і под.
Іноді з них формували своєрідні стрічкові, розетові або сітчасті
композиції [33].

Тиснення – характерні сучасні техніки прикрашування шкіряних виробів.
Розрізняють холодне тиснення прес-формою (кліше), контурне (від руки) та
гаряче (розігрітою металевою формою). Таким чином утворюються тоновані
візерунки.

Ажурне вирізування – техніка вибивання прорізних геометричних елементів
орнаменту металевими пробійчиками у вигляді кружечків, трикутників,
«листочків» і под., з наступним підкладуванням кольорової шкіри.

Плетіння – фактурно-декоративне прикрашування шкіряних виробів.
Виконується з вузьких кольорових пасочків скісно-хрестиковим способом.

Різьблення – порівняно рідковживана, сучасна техніка декорування
шкіряних виробів. Виконується прийомами контурного гравіювання.

Випалювання – сучасна техніка оздоблення виробів, виготовлених з грубої
шкіри природного забарвлення. Аналогічна контурному випалюванню на
дереві.

Інкрустація – декорування шкіряних виробів різноколірною шкірою,
виконується на зразок інкрустації на дереві.

Розпис – сучасна техніка оздоблення шкіряних речей, виконується вручну
олійними або нітроемальовими фарбами.

Типологія виробів зі шкіри ґрунтується на основних галузях їх
застосування.

Художня обробка дерева – найдавніший вид декоративно-прикладного
мистецтва, виготовлення оригінальних виробів з дерева різноманітного
функціонального призначення. За формотворчими техніками художнє
деревообробництво поділяється на відповідні галузі: бондарство,
деревообробне токарство, столярство та декоративне різьблення.

Деревина з давніх часів була улюбленим і цінним матеріалом. Вона міцна й
пружна, має невелику питому вагу. Барвники, оліфа й лаки надійно
захищають дерев’яні вироби від води і водночас посилюють декоративне
звучання текстури. Глибоке розуміння й знання властивостей деревини та
інших матеріалів в усі часи залишалися незмінною основою народного
мистецтва [38].

За твердістю породи дерева різнять на м’які (липа, осика, вільха,
тополя, сосна, ялина, шовковиця); середньої твердості (береза, верба,
горіх, черешня) і тверді (клен, дуб, бук, в’яз, тис, акація, явір,
груша, слива, яблуня та ін.). Твердість деревини залежить також від її
вологості та напрямку зрізу: найбільшу твердість має торцевий зріз,
найменшу – радіальний. На декоративні якості деревини впливають колір,
фактура і текстура [38].

Колір деревини вказує на спектральний склад світлового потоку, відбитого
деревиною. Він залежить від породи, умов росту, віку дерева. Породи
помірного клімату України мають переважно бліде пофарбування. Південні й
тропічні породи деревини наділені яскравим кольором – жовтим, червоним,
вишневим, коричневим тощо. Інтенсивність пофарбування зростає з віком
дерева.

Фактура деревини – здатність спрямовано відбивати світловий потік, від
чого вона буває матовою або блискучою. Найбільший полиск дають ідеально
гладкі поверхні, які, однак, важко дістати навіть при старанній обробці
сировини.

Добираючи деревину для художніх виробів, ремісники з найдавніших часів
строго враховували не тільки фізичні (твердість, розколюваність,
гнучкість), декоративні (колір, текстура, фактура) якості, а й смакові
властивості (дух) деревини. Дух має кожна порода. Ароматичними є
переважно ефірні масла, смоли і дубильні речовини – таніди. Особливо
сильно пахне свіжо зрубана деревина. З часом, при висиханні її запах
послаблюється, а при нагріванні знову посилюється [55].

У художній обробці дерева одні технічні прийоми і засоби виразності
створюють цілісну функціональну форму предметів, інші мають лише
декоративне спрямування і завершують художнє оформлення виробів. До
формотворчих технік належать вирізування, видовбування, виточування,
бондарні та столярні прийоми [55].

Бондарство – окремий вид деревообробного промислу і техніка виготовлення
з тесаних клепок і гнутих смерекових або ліщинових обручів великого,
місткого посуду. Раніше бондарі користувалися простими інструментами:
сокирою, ручною пилою, дворучним ножем (теслом), циркулем та ін. Крім
бочок і діжок, здавна виготовляли барила, цеберки, коновки, скіпці,
маснички та ін. Бондарство як формотворча техніка сьогодні успішно
використовується при створенні невеликого ужиткового і декоративного
посуду.

Столярство – найпоширеніша техніка й галузь виробництва з дерева
будівельних виробів, меблів, музичних інструментів та художньої
сувенірної продукції.

Для столярних робіт, так само як і для вирізування, видовбування та ін.,
необхідне пристосування для закріплення заготовки виробу або його
частини – верстат.

Різноманітні столярні прийоми роботи часто поєднуються з іншими
формотворчими техніками художньої обробки дерева. Художня виразність і
довершеність творів значною мірою посилюються логічним застосуванням
відповідного оздоблення: профілювання, різьблення, інкрустації, мозаїки,
випалювання, розпису тощо.

Профілювання – декоративна техніка художньої обробки дерева, відома з
X–XI ст. Полягає у вирізуванні пилкою та долотами геометричних
орнаментів по краях дощок (прикраси будівлі та оздоблення меблів). Крім
плоского профілювання відоме об’ємне профілювання балок, кронштейнів,
стовпів, що межувало з об’ємним різьбленням. Профільовані об’ємні
елементи майстри виконували переважно сокирами-тесаками.

До найдавніших технік художнього декорування виробів із дерева належить
різьблення. Воно поділяється на плоске, плоскорельєфне, контррельєфне,
ажурне та об’ємне. Найпоширеніше – плоске різьблення – буває контурним,
виїмчастим, трьохгранновиїмчастим та ін. Його роблять одним ножем або
кількома різцями (долотами).

Крім різців використовуються допоміжні інструменти: пилочки, свердла,
молотки, кліщі, рашпіль, напилки, а також інструменти для розмітки та
контролю (лінійка, кутник, малка, рейсмус, циркуль, шило тощо) [56].

Морфологічна класифікація художнього деревообробництва ґрунтується на
функціональних принципах декоративно-прикладного мистецтва. Художня
обробка дерева як найширша галузь і вид декоративно-прикладного
мистецтва поділяється на технічні підвиди: різьблення, токарство,
художнє столярство, бондарство і теслярство. В основу класифікації
виробів покладений відповідний тип, типологічна група і найзагальніші
відміни, виражені в родах: архітектурне оздоблення; хатнє обладнання й
меблі; знаряддя праці, предмети господарського призначення; посуд,
начиння; транспортні засоби і предмети упряжі; культові й обрядові
предмети; музичні народні інструменти; прикраси та особисті речі; дитячі
іграшки й «мороки» [56].

Архітектурне оздоблення – рід художнього деревообробництва, який входить
до монументально-декоративного мистецтва, а тому наводимо лише поділ
його виробів на типологічні групи: профільовані стовпи та арки,
різьблені прогони й сволоки, декоративні лишви вікон, вітрові дошки та
ін.

Хатнє обладнання й меблі. Обладнання хати – це предмети, нерухомо
з’єднані з конструкцією будівлі, які виконують певну життєву функцію:
лава, піл (широка лава для спання), полиці, мисник, жердка. Меблі –
рухомі предмети (ліжко, скриня, стіл, стільці, колиска та ін.). Їх
виготовляють з різних порід дерева й прикрашують різьбленням,
профілюванням, випалюванням та розписом. Кожний функціональний
предмет-тип має стійку групову специфіку (через порівняну сталість
конструктивної форми, що в межах локальних традицій набуває відповідних
художньо-образних відмін).

Художнє плетіння – це вид декоративно-прикладного мистецтва, що означає
процес виготовлення творів з природних рослинних матеріалів, інколи на
ребристій основі. Плетені вироби, відомі з епохи неоліту, відзначаються
легкістю і зручністю в користуванні, їх пружна, наповнена форма,
насичена своєрідною фактурою переплетення, ритмікою ажурних смужок, дає
неповторний художньо-образний ефект.

Для плетіння використовують гнучкі легкодоступні матеріали, які мають
різноманітні художні та технологічні властивості. Лоза – основний
матеріал – тонкі гнучкі прути довжиною близько 2 м. Доброякісна лоза
повинна бути без бокових паростків, мати невелику серцевину і легко
розколюватися на дві-чотири смужки. Обкоровані прути піддаються
вибілюванню та пофарбуванню у різноманітні відтінки. Лозу інколи можна
замінити тонким сосновим або ялиновим корінням, смужками з лубу або
лика.

У художньому плетінні широко застосовують також трав’янисті рослини, які
ростуть у воді, на берегах водойм і болотах (рогіз, ситник). Відомий
широколистий і вузьколистий рогіз (шувар, боднар), ситник – з
трубчастими, рідше лінійновидовженими листками. Для плетіння виробів із
рогози спочатку заготовляють стрічки, тоді як ситник здебільшого
використовують у вигляді цілих стебел. Звідси й фактура речей, плетених
з рогози, інша, ніж у плетених із ситника.

Стебла соломи із жита, пшениці, рідше ячменю були не лише зручним для
плетіння матеріалом, а й вигідно вирізнялися, порівняно з рогозою,
золотавим кольором і глянцевим полиском [7].

Художня виразність плетених виробів значною мірою залежить від тієї чи
іншої техніки виконання. За зовнішнім виглядом плетеної площини
розрізняють суцільне, візерунчасте й ажурне плетіння, а також зшивання.

Плетені вироби умовно утворюють шість родів: меблі, декоративна
пластика, побутові предмети, кошики» предмети одягу та іграшки.

Художня кераміка – вироби, виготовлені з різних глин та інших
неорганічних складників, які для міцності черепка висушують і випалюють
при високій температурі.

Протягом більш як семи тисячоліть свого розвитку вдосконалювалася
художня кераміка. Первісні гончарі формували вироби вручну, обліплюючи
кошичок, камінь, дерев’яну форму скибками глиняної маси завтовшки з
палець або обкручуючи за спіраллю стрічку глини, поступово зліплюючи і
вивершуючи конусоподібну посудину із гострим дном (так звана стрічкова
техніка). Посуд виходив товстостінний, з порушенням округлості та
силуету форми. Однак ця найпримітивніша і найстародавніша техніка
витримала конкуренцію гончарного круга і була добре відома раннім
слов’янам.

Винахід гончарного круга (IV тис. до н. е.), спочатку ручного й повільно
обертового, а у середньовіччі швидкісного, з ножним приводом, став
визначним переворотом у розвитку гончарного ремесла. Техніка точення на
крузі давала змогу не лише збільшити випуск продукції, а й піднести її
художній рівень. Посуд, виготовлений на крузі, легкий, тонкостінний, з
гармонійно-симетричними обрисами форми, чіткими орнаментальними смугами,
лініями тощо [27].

Художня виразність керамічних творів багато чим залежить від методу і
техніки декорування. Можна виділити три види оздоблювальних технік:
декоративні покриття розпис і пластично-фактурні техніки.

Отже, відомі такі техніки декорування [27]:

1) декоративні поливи (кристалічна, матова, кракле, люстри, відновні,
текучі, самосвітні);

2) розпис від руки (пензлем, ріжкування, фляндрівка, ритування,
сграфіто);

3) механічне оздоблення (деколь, шовкографія, штамп, друк, фотокераміка,
аерографія);

4) пластично-фактурне оздоблення (лощення, фактура «ниток»,
контррельєфний штамп, рельєфне і кругле ліплення, ажур).

Залежно від глини та інших складників маси, температури випалювання,
властивостей черепка, кераміка поділяється на технологічні підвиди:
теракота, майоліка, фаянс, порцеляна, кам’яна маса (кам’янка) і шамот
[27].

Керамічні вироби утворюють сім родів: садово-паркова архітектурна
кераміка, обладнання житла, посуд, культові та обрядові предмети,
іграшки, прикраси. Кожна з них має свою специфіку і типологічну
структуру.

Художні вироби зі скла в нашому побуті стали такими звичними предметами,
що їхні мистецькі якості ми переважно не помічаємо. Ефектна прозорість і
яскравий полиск дають перевагу виробам зі скла над виробами з інших
матеріалів.

У гарячому стані скло пластичне і легко піддається видуванню,
пресуванню, ліпленню, витягуванню та іншим способам формування. В
процесі варіння воно добре сприймає різноманітне забарвлення – від
насичених до легких тонів. Під час виготовлення виробів можна поєднувати
різні кольори скла, досягаючи цим несподіваних декоративних ефектів.

Скло можна зробити непрозорим – заглушити. Ступінь прозорості буває
різним. Ледь заглушене скло у доповненні з кольором дає низку чарівних
опалових виробів. Вони такої незвичайної краси, що не потребують
додаткового оздоблення. Не менш дивовижну декоративну виразність має
скло, забарвлене сульфідом цинку [33].

У холодному стані скло добре піддається механічній обробці: грануванню,
гравіюванню, різьбленню, піскоструминному декоруванню тощо.

За технологічними особливостями художнє скло поділяється на такі
підвиди: гутне, накладне, візерункове, кришталь і скло з оптичними
ефектами.

Гутним склом називають вироби, виготовлені зі скла безпосередньо біля
скловарної печі майстром-склодувом вручну, в гарячому стані, шляхом
вільного видування або за допомогою форм, а також оздоблені відповідною
технікою. Техніка накладування – найскладніша з усіх робіт: поверхню
скляного виробу покривають одним або кількома шарами скла різних
кольорів. Розрізняють повне накладування і часткове. Таким чином скляні
вироби можна декорувати нитками, стрічками, кругами, зірками, крапками,
чотирикутниками та ін. Кольорові поєднання візерунків безмежні.
Візерункове скло виготовляють трьох різновидів: мозаїчне, філігранне та
міллефіорі («тисяча квітів»), шляхом попереднього складання і зварювання
різноманітних заготовок із безколірного, кольорового та глушеного скла.
Скло з оптичними ефектами дістають внаслідок застосування прийомів
тихого видування, вальцювання, при нанесенні кольорових ниток, крихітки
на вальцьовані вироби та ін. [33].

Декоративні покриття – це розпис виробів зі скла силікатними фарбами,
оздоблення їх дорогоцінними металами, розчинами солей і люстрами,
технікою іризації, дифузними барвниками тощо. Однією з найдавніших
технік є розпис. Силікатні фарби для розпису скла складаються з флюсу і
барвника. До найпростіших видів розпису на склі відносять різні смужки
(«обводки»), штрихування і нескладні геометричні елементи, що суцільно
вкривають великі поверхні.

Кришталь – це поташне або свинцеве скло. Вироби з нього мають велику
прозорість і білизну. Інколи допустимий незначний блакитнуватий
відтінок. Для оздоблення кришталю застосовують переважно техніки
холодної обробки: гранування, різьблення, гравіювання тощо. Блискучі
шліфовані грані, різьблені візерунки переломлюють промені світла,
розкладають його на всі кольори веселки, надають кришталевим виробам
урочистості [38].

За функціональними особливостями художні твори зі скла поділяються на
декоративно-архітектурне скло, світильники, посуд, декоративно-ужиткові
предмети, дрібну пластику, прикраси.

Художнім металом називають декоративно-прикладні й
монументально-декоративні твори, виготовлені вручну різноманітними
техніками з чистих металів та їх сплавів. Більшість металів доволі міцні
і при нагріванні пластичні, добре піддаються механічній обробці. Можна
відливати масивну і легку ажурну форму. Із бляхи зручно карбувати
рельєфні зображення, дифувати посуд та ін. З металу можна кувати
різноманітні конструктивні речі або, витягуючи тонкі нитки (дротики),
створювати ошатні візерунки, що нічим не поступаються мереживам.
Згадаймо ще яскравий полиск полірованої поверхні та різнобарвність
металів і сплавів. Усе це разом узяте дає металу як матеріалу значні
переваги і забезпечує стале застосування у світовій художній практиці
[27].

Метали, з яких виготовляють художні предмети, поділяються на групи
кольорових і чорних. Кольорові у свою чергу складаються з благородних
(золото, срібло, платина) і неблагородних: мідь, цинк, олово та ін.
Кожен з металів та їхні сплави має своєрідні технологічні й декоративні
відмінності.

Оскільки у декоративно-прикладному мистецтві застосовується велика
кількість металів, які мають багаті технологічні й декоративні
властивості, існують різноманітні техніки й прийоми їх ручної художньої
обробки. Найбільшого поширення набули лиття, кування, карбування,
гравіювання, чернь, емалі, скань, зернь та ін.

Лиття – одна з найдавніших технік металообробки, передбачає заповнення
розплавленим металом відповідно підготовленої вогнетривкої форми
(камінь, глина, пісок тощо). Значно складніше лиття пустотілих
предметів, бо потребує особливої, багаточастинної форми із вставним
стрижнем. В окремих випадках застосовують спосіб «розхлюпування» металу
по стінках форми. Лиття має свої недоліки. Поверхню виливаного виробу
інколи необхідно додатково обробляти вручну, що пов’язано із певними
механічними труднощами, крихкістю матеріалу і т. ін.

Кування – стародавня техніка виготовлення виробів з металу, зокрема
художніх, шляхом нагрівання і розм’якшування заготовки, а тоді їй
надається відповідна форма й фактура. Основні прийоми кування відомі з
давніх часів і дійшли майже без змін до наших днів: осадка (укорочення і
потовщення металевого бруска), витяжка, рубка, розрубування, пробивання
отворів, згинання, закручування, звивання, вигладжування, насікання
візерунків та ін.

Карбування – нанесення рельєфу на листову заготовку металу (мідь,
латунь, м’яка сталь, алюмінієві сплави, нікелеві сплави та ін.). Ця
техніка широко вживається – від ювелірних мініатюр до великих
монументальних творів – для декорування інтер’єрів та екстер’єрів
громадських споруд. За технологічними особливостями розрізняють вісім
різновидів карбування: контурне вгнуте; контурне опукле; контурне для
емалі; ажурне (прорізний метал); рельєфне; декоративно-фактурне; кругле
карбування посуду (дифування) і карбуваня виливаних виробів [27].

Гравіювання – нанесення на поверхню металу орнаментів або фігурних
зображень різцями-штихелями. Розрізняють пласке гравіювання і рельєфне.
Пласке певною мірою нагадує контурне карбування. Гравійовані твори
найкраще сприймаються зблизька. Цю техніку переважно застосовують в
ювелірній справі для оздоблення посуду та деяких типів прикрас із золота
й срібла.

Чернь – ювелірна техніка оздоблення виробів із срібла способом нанесення
на гравійовану поверхню порошкоподібного сплаву (сірнисті сполуки
срібла, міді, свинцю тощо) з наступним випалюванням при малих
температурах.

Таким чином, художня обробка металів як вид декоративно-прикладного
мистецтва поділяється на технологічні підвиди. Зауважимо, що в наукових
дослідженнях їх можуть називати видами, наприклад: художнє лиття,
художнє ковальство і слюсарство, карбування, гравіювання і чернь,
художні емалі, скань і зернь тощо.

Усі вироби художнього металу складають вісім найбільших родів:
архітектурні елементи, обладнання приміщення, знаряддя праці, зброя і
військове спорядження, посуд і начиння, культові та обрядові предмети,
особисті речі і прикраси, дрібна пластика. Кожен рід поділяється на
відповідні типологічні групи, іноді підгрупи і типи.

Якщо художні вироби з дерева, кераміки, а також ткані в минулому були
характерною приналежністю передусім сільського, традиційного народного
середовища, то скляні й металеві предмети, дорогі та здебільшого
недоступні селянам, репрезентували міський побут купців, ремісників,
дрібних і вищих чиновників, заможних верств суспільства.

Художні вироби з каменю (збірна назва більшості мінералів і гірських
порід) тепер рідко зустрічаються у побуті (якщо не рахувати ювелірні
прикраси з дорогоцінним і менш дорогоцінним камінням). А ще сто й більше
років тому із м’яких і середньої твердості порід каменю виготовляли
розкішні декоративні вази для оздоблення архітектури та десятки дрібних
ужиткових предметів – туалетні флакони, коробочки, чашечки і вазочки,
табакерки й попільнички, рамочки для мініатюр і фотографій, дрібна
пластика тощо. Сьогодні їх майже повністю витіснили зручна художня
кераміка, ефектні вироби із скла, стримані й коректні предмети з металу.

З найдавніших епох камінь був легкодоступним і улюбленим матеріалом. Він
міцний, стійкий до природних факторів, порівняно легко піддається
обробці (сколюванню, обтесуванню, різанню, різьбленню, гравіюванню
тощо). До художніх якостей каменю відносимо колір, текстуру, фактуру,
полиск, прозорість.

Художня обробка каменю своїми техніками й прийомами виготовлення виробів
багато в чому подібна до художнього деревообробництва. Спільними є
техніки видобування, відколювання (вирізування), різьблення,
виточування, шліфування тощо.

Художні вироби з каменю утворюють шість родів: архітектурне оздоблення,
садово-паркова пластика, меморіальна пластика, обладнання інтер’єру,
дрібна пластика та ювелірні прикраси. Три перші належать до
декоративно-монументального мистецтва, на Україні набули значного
розвитку у XVI–XIX ст. [27].

Витинанки – орнаментальні й фігурні прикраси житла, ажурно витяті
ножицями, вирізані ножем з білого або кольорового паперу. Від назви
техніки виготовлення (витинати) походить і термін. Нескладні для
опанування прийоми витинання й недорогий матеріал дали чудові зразки
прорізного паперового декору, в якому втілені вічні символи природи,
колективний досвід пізнання світу, багатство фантазії [27].

У художньому витинанні використовують такі інструменти: ножиці, ніж та
різноманітні штампики.

При виготовленні майже всіх видів паперових прикрас чільне місце
належить ножицям. Техніка витинання ножицями дав майстрам широкий
діапазон виражальних можливостей, при цьому досягаються плавність ліній,
виразність силуетів, велика ажурність. Кінчиками ножиць витинають по
краях, а широким розворотом боків роблять великі надрізи, відповідно
провертаючи і прокручуючи в руках складений аркуш паперу.

Техніка вирізування ножем сягав давніх часів, коли єдиним інструментом
для виготовлення шкіряних орнаментальних оздоб був ніж. У цій царині він
сьогодні успішно конкурує з ножицями, якими витинають лише ажурні
візерунки з паперу. Але зростання розмірів витинанок, збільшення
рапортних повторів призводить до погіршення їх якості, до ускладнення
техніки витинання ножицями.

До названих технік слід додати найпростішу і, мабуть, найдавнішу –
відщипування. Вона не потребує жодних пристосувань, інструментів і тому
доступна всім. Від аркуша паперу, складеного вдвічі, відривають,
відщипують пальцями маленькі шматочки паперу, формуючи в такий спосіб
певне зображення. Папір використовують не міцний, а такий, що нагадує
промокальний.

Таким чином, у художньому витинанні розрізняють такі технічні підвиди:
витинанки, виготовлені ножицями, вирізані ножем, штемпелькові,
відщипувані та комбіновані з розписом, аплікацією тощо.

Писанкарство – розписування яєць – вид декоративно-прикладного
мистецтва, поширений у слов’ян та інших народів.

У писанкарстві орнаментують переважно курячі яйця з білою шкаралупою,
рідше – качачі й гусячі.

Матеріали, необхідні для розпису – бджолиний віск, ледь розріджений
парафіном, різноманітні барвники натурального походження і хімічні
(анілінові) фарби. Природні барвники добували шляхом відварювання і
настоювання кори й коріння дерев та кущів, цибулиння, висівок жита,
стебел і цвіту трав, комах тощо [7].

Інструменти для нанесення воску і фарби нескладні. Це писачки з цвяшками
і шпильками, писачки з конусоподібними трубочками, шила для
продряпування, пензлики тощо [7].

Техніки писанкарства загалом подібні до технік розпису предметів інших
видів мистецтва (батіку, кераміки, дерева та ін.). Вони бувають
звичайними і восковими (резервними).

Найпростіший прийом декорування – фарбування яйця в один колір
(червоний, коричневий, синій і под.). Декоративна виразність крашанок і
галунок завдячує досконалій природній формі яйця, яка доповнюється й
активізується кольором. Такі крашанки набувають посиленої декоративної
виразності при поєднанні їх групами (три, п’ять і більше).

Техніка дряпання полягає у нанесенні витонченого візерунку
гостроконечним писаком на поверхню яйця, пофарбовану в один колір.
Дряпанки, скрябанки, різьбянки – називають яйця, прикрашені таким чином
на Лемківщині і Бойківщині. Їх декор вирізняється тонким мереживом
візерунків, неначе ювелірної скані [27].

Мальовки виконують технікою малювання пензликом олійними фарбами на
світлому тлі шкаралупи.

Писанки можна класифікувати за техніками розпису: крашанки, дряпанки,
шпильчасті та ін. Їх можна розрізняти за типами композиційного поділу
сферичної форми яйця на відповідні «меридіани» і «паралелі». Однак
виділити писанки за функціональними відмінами немає змоги, бо
функціональних різновидів просто не існує. Писанки – це магічний,
символічний предмет – знак весни і пробудження життя з усіма його
циклічними атрибутами: народження, зростання, цвітіння, плодоношення і
відмирання [55].

Відсутність типологічного розгалуження призводить до того, що
писанкарство інколи розглядають не як окремий вид мистецтва, а в
контексті з іншими розписами: на тканині, дереві, папері, склі тощо.

Як бачимо, типологія декоративного мистецтва досить багатогранна. Її
можна ґрунтувати на різних принципах: за матеріалом – камінь, дерево,
метал, скло та ін.; за технологічними особливостями – ткацтво, вишивка,
плетіння, в’язання, розпис тощо; за функціональними ознаками – меблі,
посуд, прикраси, одяг, іграшки.

Загалом, у декоративно-прикладному мистецтві застосовується близько 20
матеріалів та ще більше різновидів. Крім цього, існує понад 100 головних
технік і технологій художньої обробки. Усе це дає вагомі підстави
стверджувати, що художні ремесла і промисли є найбільшою і найбагатшою
галуззю художньої творчості.

Саме тому, у великій мірі, не можливо називати художнє декоративне
мистецтво придатковим жанром чи видом. Декоративне мистецтво
українського народу існує як окремий вид, має свої художні
закономірності, колорит та забарвлення, техніки виконання тощо.

2.2 Дослідження особливостей декоративного мистецтва Галичини ХІХ-ХХ ст.

Після завершення роботи над теоретичними розділами, ми вирішили
запропонувати наше дослідження певних закономірностей (особливостей)
саме Галицького декоративного мистецтва. Далі охарактеризуємо певні
закони побудови Галицького народного декоративно-ужиткового мистецтва.

Композиція творів мистецтва, зокрема декоративно-прикладного, тісно
пов’язана із художньою спадщиною, генетичним кодом художньої традиції.
Характер цього зв’язку історично визначився у різновидах структури
художньої системи: канонічної, традиційної та новаторської. Художня
традиція регулює складний процес відбору, освоєння, трансляції і
розвитку (повторення) історичного соціокультурного досвіду. Первісне
мистецтво, декоративне мистецтво стародавнього світу, середньовіччя за
своїм характером канонічні, обмежені нормою. В умовах виживання, коли
загроза художнім структурам стала цілком реальною, – традицію підсилював
і підтримував канон. Звідси випливає чітка функціональна залежність:
«традиція зберігає і відновлює соціокультурні структури, канон зберігає
і відтворює традицію» [55]. Однак канон – це широке коло, комплекс
світоглядно-естетичних і художніх концепцій, що поєднують у собі [56]:

а) світоглядно-естетичні норми;

б) набір усталених об’ємно-просторових форм;

в) іконографію образів і орнаментальних мотивів;

г) композиційні стереотипи і структури;

д) художньо-технологічні рецепти і прийоми виконання.

Канонічна культура проіснувала чотири-п’ять тисячоліть – від заснування
східних рабовласницьких держав до середньовічної Європи. На території
України найвідоміші канонічні культури: трипільська, скіфська, антична,
ранньослов’янська, древньоруська та ін. На Галичині, як, напевно, на
жодній іншій території, відчутні впливи всіх цих культур.

Різноманітні прояви цілісності зустрічаються в природі, суспільстві,
мистецтві. М. Некрасова стверджує, що «цілісність – не тільки творчість,
а й людина, середовище, що її оточує». Матеріалістична діалектика
розглядає цілісність як «певну завершеність, внутрішню єдність об’єкта»,
а також його якісну своєрідність, зумовлену «специфічними
закономірностями функціонування та розвитку» [56]. Загалом цілісність
розкривається у діалектичній єдності частин і цілого. Однак цілісність
дерева, живого організму, навіть природи виступає в іншій смисловій
площині, ніж «духовно-предметна» цілісність творів мистецтва.

Отже, основні риси цілісності в Галицькому народному декоративному
мистецтві – неподільність, підлеглість і групування елементів, частин
композиційної структури твору. Вони виявляють свої властивості на різних
рівнях.

Цілісність надструктур:

а) середовище, житло, інтер’єр;

б) побутовий посуд, начиння;

в) костюм та ін.

Цілісність структур:

а) єдність утилітарного і декоративного;

б) форми і декору.

Цілісність підструктур:

а) елементи і частини форми;

б) елементи і мотиви орнаменту;

в) колорит, тональність тощо [55].

Народ віддавна виявив багато смаку, вміння і винахідливості у створенні
цілісної художньої системи інтер’єру житла, костюма. Так, традиційний
інтер’єр Галицької хати відзначається логічним взаєморозташуванням
меблів і хатнього начиння, килимів, верет, вишитих рушників. Піч і
побілені стіни оздоблювали мальованим і паперовим декором. Лише у
гуцульській хаті дерев’яні стіни «миті», не білені, меблі, посуд та інші
предмети прикрашені різьбленням і випалюванням, піч з комином виблискує
кахлями, ліжко вкрите веретою або ліжником, на стіні – ікони на склі,
поруч підвішені качани кукурудзи, засушене зілля, писанки тощо. У всьому
ансамблі відчувається гармонійна злагодженість.

Якщо цілісності композиції твору професійний художник досягав завдяки
стрижневій конструктивній ідеї, то у творах народного мистецтва
неподільність закладена у стійкій першооснові народного мистецтва –
традиції [37].

Серед творів декоративно-прикладного мистецтва Галичини можна виділити
три основні об’ємно-просторові тектонічні структури: монолітну,
каркасну, оболонкову. Перша утворена переважно з одного матеріалу,
наприклад, дерев’яний посуд (видовбуваний, вирізуваний), кераміка,
камінь і т. ін. Каркасна структура буває суцільної і складеної
конструкції (з різноманітних матеріалів), наприклад, меблі, бондарні, а
також плетені вироби з лози тощо. В оболонковій структурі
використовуються тонкі еластичні і цупкі матеріали, тканини, шкіра,
котрі у відповідній формі нагадують оболонку, наприклад, одяг, взуття,
плетені ужиткові вироби з рогози і соломи та ін.

У композиції творів декоративно-прикладного мистецтва Галичини крім
головних законів діють закони масштабу, пропорційності та контрасту.
Порівняно із головними вони мають вужче застосування у системі мистецтв,
однак у декоративно-прикладній композиції без них не обійтися.

Серед творів декоративно-прикладного мистецтва трапляються такі, що
мають однакову форму, але різну величину (внаслідок певних
функціональних вимог), наприклад, набір фарфорових чайників, тарілок,
майолікових збанків, мисок, дерев’яних ложок тощо. Зрозуміло, величина
цих предметів мусить мати якісь розумні межі – від дуже мініатюрних,
через оптимальні до великих розмірів. Людині найзручніші в користуванні
предмети, оптимальної величини (звичайного масштабу). Звідси, людина в
композиції творів декоративно-прикладного мистецтва є своєрідним
масштабним еталоном, мірою всіх речей. Закон масштабу розкривав логічно
і художньо мотивовані метричні співвідношення між людиною і твором, між
оточуючим середовищем і твором, між його елементами та загальними
габаритами форми.

Різноманітне використання масштабів Галицького мистецтва переважно
зводиться до трьох основних випадків. Перший – застосування звичайного
антропометричного масштабу, враховуючи також те, хто тим предметом має
користуватися – чоловік чи жінка. Інколи масштаб набуває чітких
«особистісних» ознак (наприклад, речі одягового призначення, ювелірні
прикраси тощо). Другий випадок передбачав втілення у композиції
зменшеного масштабу (предмети для дітей, дитячі іграшки, сувенірні
вироби і т. ін.). Третій випадок зводиться до свідомого збільшення
масштабу – гіперболізації, що сприяє вияву відчуттів урочистості,
піднесеності, декоративності. У цьому масштабі виготовляли переважно
твори, пов’язані із оформленням інтер’єру, ритуальні й культові предмети
(наприклад, давні кам’яні вази і сучасні з шамоту, металева пластика
освітлювальних приладів і штахет, ритуальні чаші з дорогоцінного металу
ХV–XVI ст., церковні й різьблені дерев’яні свічники на підлогу і под.)
[55].

Відповідного масштабного ефекту Галицькі майстри досягали не лише
змінюючи величину форми, а й пластичними й графічними засобами декору.
Вирішальну роль при цьому відіграє ступінь розчленованості
об’ємно-просторової форми пластичними деталями або орнаментом. Таке
розчленування форми дає відповідний оптичний ефект, що впливає на
сприйняття твору в більшій або меншій масштабності.

У мистецтві Галичини художники вільні у виборі тотожностей, нюансу чи
контрасту.

Орнаментальна композиція має свій спектр контрастів [55]:

а) контраст конструктивної ідеї (домінанти) мотиву, рапорту;

б) метричний контраст мотиву, рапорту: відкритий – закритий,
трьохкомпонентний;

в) пластичний контраст мотиву, рапорту: динаміка – статика, ритміка –
аритмічність, центр – ацентричність, симетрія – асиметрія;

г) контраст матеріалу (фактура, тон, колір): гладка – шорстка, світла –
темна, монохромна – поліхромна;

д) контраст засобів виразності: лінія – пляма, площинність –
рельєфність, силует – ажурність.

Контраст у композиції Поділля мав широке, універсальне значення. Він
охоплює всі пари контрастів – композиційних прийомів і засобів
виразності, інколи торкається й конструктивної ідеї твору.

Народні майстри та професійні художники вибірково застосовують у своїх
творах різноманітні засоби емоційно-художньої виразності, а саме:
фактуру, текстуру, колір, графічність, пластичність й ажурність. Три
перших цілком залежать від природних властивостей матеріалу та його
технологічної обробки. Так, фактура, текстура і колір дерева, з якого
зроблений предмет, можуть викликати неоднакові чуттєві емоції при
користуванні цим предметом. Це будуть відчуття легкості або вагомості,
досконалої вишуканості, довершеності або лаконічної простоти, звичної
буденності тощо.

У творах декоративно-прикладного мистецтва (зважаючи на їхні широкі
функціональні можливості – прикладні – декоративно-прикладні –
декоративні) має неоднакову міру застосування. Якщо в прикладних творах
його роль другорядна, зводиться переважно до відповідного забарвлення
матеріалу (природний колір дерева, каменю, металу і т. ін.), то в
декоративних творах, передусім в орнаментальних тканинах, килимах,
вишивках, різноманітні колірні поєднання відіграють важливу роль у
композиції. Знання об’єктивних закономірностей колірної гармонії,
традицій символіки та суб’єктивних особливостей сприйняття допоможе
оптимально розв’язувати композиційні завдання.

У таблиці наведена система кольорової символіки Галицького декоративного
мистецтва (див. табл. 2.1.)

Таблиця 2.1

КольориСистема символіки кольорівБілий, жовтий, оранжевийЧистота,
невинністьЧервоний пурпурнийРадість, ревнощі, заздрістьФіолетовий,
синійСпека, енергія, радість, теплотаБлакитний, смарагдовий,
зеленийЛюбов, пристрасть, боротьба, динамізм, гнівЧорний,
сірийЗатемнення, старість, віра, совість, смиренність

Поєднання контрастних кольорів в Галицькому мистецтві відзначається
найбільшою напруженістю, активністю і динамізмом. Шукати ці кольорові
сполучення неважко. Відповідно до заданого кольору визначають по
кольоровому крузі діаметрально протилежний йому колір. Він буде
доповнюючий і водночас контрастний до попереднього.

Незважаючи на широко представлену в літературі нормативність кольорових
поєднань, практично не існує іншої можливості естетично і художньо
оцінити їхні переваги візуально у декоративному мистецтві Поділля та
Гуцульщини.

Таким чином, колір у композиціях Галицьких майстрів
декоративно-прикладного мистецтва може виконувати комунікаційну (поділ,
акцентування, об’єднання та інша організація візуальної інформації),
пізнавальну (кольорові символи і знаки, кодування) і найважливішу,
виражальну функції. Остання активно впливає на художню образність
творів, викликаючи відповідні емоції та естетичні почуття.

Символ у вигляді намальованого елемента, знака або предмета
об’ємно-просторової форми, виступає замість певних конкретних чи
абстрактних понять, використовується для збереження та передачі
інформації, естетичних цінностей. Він не відбиває дійсних явищ,
предметів, а позначає їх умовно без жодного натяку на достовірність чи
подібність до дійсного. «Символ може містити у собі у згорнутому вигляді
багатоманітність ціннісних значень, інформаційних та експресивних
смислів, які в процесі сприйняття символу людиною розгортаються в її
свідомості в естетичні уявлення і насолоди» [55].

У різні епохи символи змінювали своє значення. Наприклад, вуж у
стародавні часи мав охоронне значення, а в християнській міфології та
мистецтві став символом гріха, зла і обману.

Найважливіші метафори і символи у Галицькому декоративно-прикладному
мистецтві див. табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Метафори і символиНароднопоетичне осмисленняЦерковне тлумаченняДжерело,
криницяВгамування духовної спраги.Вчення ХристаРічка.Доля,
смерть.Райський сад.Рослини, зокрема квіти.Вічне цвітіння, невмируща
краса.Чистота, невинність.Голуб, горлиця.Любов, сум, смуток.Політ
пророчої думки.Сокіл, яструб орел.Сонце, небо. Владна силаТоржество
світла над темрявою.Лев леопард, вовк змія, вуж.Цар звірів, сила
безстрашність, геройство оберегЗлість, заздрість, ворожість, жорстокість
зло, лукавство, підступність, обман, темні сили.

Таким чином, група семантичних засобів композиції творів
декоративно-прикладного мистецтва Галичини приховує у собі всі етапи
історичного розвитку: і знаки первісних культур, і середньовічні символи
релігійно-канонічного тлумачення, і метафори народнопоетичного
осмислення, і сучасні символи, алегорії та емблеми декоративного
спрямування тощо. Візуальною основою всіх семантичних засобів була й
залишається інакомовність і загадковість, грайливість і химерність,
уподібнення й алегорія, сплетені в єдину художню і стильову структуру.
Протягом кількох тисячоліть художня практика у галузі
декоративно-прикладного мистецтва Галицьких майстрів виробила низку
принципів композиції, дотримання яких допоможе досягти певної естетичної
впорядкованості. Ці принципи ґрунтуються на практичному досвіді та
імперичних спостереженнях.

2.3 Дослідження розвитку сучасного народного декоративного прикладного
мистецтва Галичини

Проведене дослідження виявило найбільш характерні тенденції розвитку
традиційного народно-декоративного та аматорського
декоративно-ужиткового мистецтва Галичини.

Сучасне мистецтвознавство розглядає народне декоративне мистецтво
Галичини як один із етапів розвитку українського мистецтва. Принципи,
засоби його творення, функціонування дають можливість умовно поділити на
три типи:

· мистецтво, створене в межах організаційно-виробничих систем (промисли,
артілі, кооперативи, заводи);

· мистецтво, створюване поза межами будь-яких організаційно-виробничих
систем, творці якого перебувають поза сферою будь яких організацій і
установ культури, творчих спілок;

· мистецтво, творці якого об’єднані навколо певних організацій і установ
культури (студії, гуртки, будинки народної творчості).

Представимо цей поділ на діаграмі (див. діагр. 2.1).

picscalex100010009000003ab2600000a001610000000001610000026060f002220574d
46430100000000000100c0400000000002000000002000009c0e00009c2e000001000000
6c0000000500000005000000e5010000330100000000000000000000f03b000016260000
20454d46000001009c2e0000b60100000700000000000000000000000000000000040000
0003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a9030046000000
2c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db0100000060000000
60000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e400900
0c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f
214007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c00000000000000
190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000
ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c000000
0f000080260000001c000000010000000000000000000000000000000000000025000000
0c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff000000000025000000
0c00000002000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff0a000000100000000000000000000000210000000800000025000000
0c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff0018000000
0c00000000000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c000000
01000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000eb01000038010000520000007001000003000000f3ffffff00000000
000000000000000090010000000000cc0000000041007200690061006c00200043007900
720000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000006476000800000000
000000000000000000000000000000000d0000000000000068dd1300da9a00304096a800
ecdd130014000000289f0030ecdd13004096a800140000004edb0030ecdd13004096a800
0a000000dcde1300e4df13006adc0030000000006cdf130001000000525dd3770000d377
68d0d877c65ad377b85ad377470000006cdf130000000000000000008000000001000000
14dc130068dc1300c4de130076c0d6770000000000000000000000000b63003089a40130
0000000000000000755b0030000000004d070a0500000000000000004d070a055d07010c
4096a800f3ffffff00000000000000006476000800000000250000000c00000003000000
520000007001000004000000f0ffffff00000000000000000000000090010000000000cc
0000000041007200690061006c0020004300790072000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000030
f23f00000000ed018020000080200000d07bed010c7ded017800000013a1cb3072070a1d
0f00000072070a1d4cdb1300da9a0030ec3ded01d0db130014000000289f0030d0db1300
ec3ded01140000004edb0030d0db1300ec3ded010a0000005808ed01acdd13006adc0030
380435043a000000200430043704340400003b044f0442044c0420002600330440044304
3f043f044b04200040043004370440044f0434043e043204200028002000290000002600
0000000000000000000000004204350489a4013000000000000000004704380400000000
39080aba0000000072070a1d39080aba14080130ec3ded012f0437044b043a0420002800
6476000800000000250000000c00000004000000250000000c0000000300000025000000
0c00000004000000250000000c00000003000000250000000c0000000400000025000000
0c00000003000000250000000c00000004000000250000000c0000000300000052000000
7001000005000000ebffffff000000000000000000000000bc020000000000cc00000000
41007200690061006c002000430079007200000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000307cdc1300
7cd9130018000000130000000500000003000000010000000a00000072070a1d13000000
72070a1d54db1300da9a0030587bed01d8db130014000000289f0030d8db1300587bed01
140000004edb0030d8db1300587bed010a000000e007ed01b4dd13006adc003020043004
3704340435043b044f0442040000200026003304400443043f043f044b04200040043004
370440044f0434043e0432042000280020002900000026001e0442044004380400000000
00000000000000003d044b0489a40130000000000000000030043a00000000003b080aac
0000000072070a1d3b080aac14080130587bed01200028003c0435044104420464760008
00000000250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c000000
05000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000
250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c00000000000000
1e000000180000000000000000000000eb01000038010000250000000c00000008000080
280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000ffffff0000000000
250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffff00
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b000000180000000500000005000000e601000034010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000005000000250000000c0000000100000025000000
0c00000008000080190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000
180000000000000000000000eb01000038010000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000250000000c000000
08000080190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e00000018000000
0500000005000000e601000033010000260000001c000000020000000000000001000000
0000000000000000250000000c0000000200000027000000180000000600000000000000
9999ff0000000000250000000c00000006000000280000000c0000000100000018000000
0c0000009999ff00190000000c000000ffffff00140000000c0000000d00000012000000
0c000000020000005600000018030000b3000000280000001601000092000000bf000000
b3002800b5002800b7002800b8002800ba002800bc002800be002800bf002800c1002900
c3002900c4002900c6002a00c8002a00c9002a00cb002b00cd002b00ce002c00d0002c00
d2002d00d3002d00d5002e00d7002e00d8002f00da003000db003000dd003100de003200
e0003300e1003300e3003400e5003500e6003600e7003700e9003800ea003900ec003a00
ed003b00ef003c00f0003d00f1003e00f3003f00f4004000f5004100f6004200f8004400
f9004500fa004600fb004700fc004900fe004a00ff004b0000014c0001014e0002014f00
0301510004015200050153000601550007015600080158000901590009015b000a015c00
0b015e000c015f000d0161000d0162000e0164000f0166000f0167001001690010016b00
11016c0011016e0012016f00120171001301730013017400140176001401780014017a00
15017b0015017d0015017f00150180001501820016018400160186001601870016018900
16018b0016018c0016018e001601900016019200e5008e00e5008d00e5008c00e5008c00
e5008b00e5008a00e5008900e5008800e5008700e5008600e4008600e4008500e4008400
e4008300e4008200e4008100e4008100e3008000e3007f00e3007e00e3007d00e3007c00
e2007c00e2007b00e2007a00e1007900e1007800e1007800e0007700e0007600e0007500
df007500df007400df007300de007200de007200dd007100dd007000dc006f00dc006f00
db006e00db006d00da006d00da006c00d9006b00d9006b00d8006a00d7006900d7006900
d6006800d6006800d5006700d4006600d4006600d3006500d2006500d2006400d1006400
d0006300d0006300cf006200ce006200cd006100cd006100cc006000cb006000ca005f00
ca005f00c9005f00c8005e00c7005e00c7005e00c6005d00c5005d00c4005d00c3005c00
c3005c00c2005c00c1005c00c0005b00bf005b00be005b00be005b00bd005b00bc005a00
bb005a00ba005a00b9005a00b8005a00b8005a00b7005a00b6005a00b5005a00b4005a00
b3005a00b300280027000000180000000100000000000000993366000000000025000000
0c00000001000000280000000c00000006000000180000000c0000009933660056000000
c80600003600000079000000fb00000016010000ab010000fb00ba00fa00bb00fa00bd00
fa00bf00fa00c100fa00c200f900c400f900c600f900c700f800c900f800cb00f700cc00
f700ce00f600d000f600d100f500d300f500d500f400d600f400d800f300d900f200db00
f200dd00f100de00f000e000ef00e100ee00e300ee00e400ed00e600ec00e700eb00e900
ea00ea00e900ec00e800ed00e700ee00e600f000e500f100e400f200e300f400e100f500
e000f600df00f800de00f900dd00fa00db00fb00da00fc00d900fd00d800ff00d6000001
d5000101d4000201d2000301d1000401cf000501ce000601cc000701cb000801ca000801
c8000901c6000a01c5000b01c3000c01c2000c01c0000d01bf000e01bd000f01bc000f01
ba001001b8001001b7001101b5001101b3001201b2001201b0001301ae001301ad001401
ab001401a9001401a8001501a6001501a4001501a3001501a10015019f0016019d001601
9c0016019a0016019800160197001601950016019300160191001601900015018e001501
8c0015018b0015018900150187001401850014018400140182001301800013017f001201
7d0012017b0011017a001101780010017700100175000f0173000f0172000e0170000d01
6f000c016d000c016c000b016a000a016800090167000801660008016400070163000601
61000501600004015e0003015d0002015c0001015a0000015900ff005800fd005600fc00
5500fb005400fa005300f9005100f8005000f6004f00f5004e00f4004d00f2004c00f100
4b00f0004a00ee004900ed004800ec004700ea004600e9004500e7004400e6004300e400
4200e3004100e1004000e0004000de003f00dd003e00db003e00d9003d00d8003c00d600
3c00d5003b00d3003b00d1003a00d0003a00ce003900cc003900cb003800c9003800c700
3800c6003700c4003700c2003700c1003600bf003600bd003600bb003600ba003600b800
3600b6003600b4003600b3003600b1003600af003600ae003600ac003600aa003600a800
3600a7003700a5003700a3003700a2003800a00038009e0038009c0039009b0039009900
3a0097003a0096003b0094003b0093003c0091003c008f003d008e003e008c003e008a00
3f00890040008700400086004100840042008300430081004400800045007e0046007d00
47007b0048007a004900790070009600700097006f0097006f0098006e0099006e009a00
6d009a006d009b006d009c006c009d006c009d006b009e006b009f006b00a0006a00a000
6a00a1006a00a2006900a3006900a4006900a4006900a5006800a6006800a7006800a800
6800a9006800a9006800aa006700ab006700ac006700ad006700ae006700ae006700af00
6700b0006700b1006700b2006700b3006700b4006700b4006700b5006700b6006700b700
6700b8006700b9006700ba006700ba006800bb006800bc006800bd006800be006800bf00
6800bf006900c0006900c1006900c2006900c3006a00c4006a00c4006a00c5006b00c600
6b00c7006b00c7006c00c8006c00c9006d00ca006d00cb006d00cb006e00cc006e00cd00
6f00cd006f00ce007000cf007000d0007100d0007100d1007200d2007200d2007300d300
7300d4007400d4007500d5007500d5007600d6007600d7007700d7007800d8007800d800
7900d9007a00d9007a00da007b00da007c00db007d00db007d00dc007e00dc007f00dd00
7f00dd008000de008100de008200de008300df008300df008400e0008500e0008600e000
8700e0008700e1008800e1008900e1008a00e2008b00e2008b00e2008c00e2008d00e200
8e00e3008f00e3009000e3009100e3009100e3009200e3009300e3009400e4009500e400
9600e4009700e4009700e4009800e4009900e4009a00e4009b00e4009c00e4009d00e400
9d00e3009e00e3009f00e300a000e300a100e300a200e300a300e300a300e200a400e200
a500e200a600e200a700e200a800e100a800e100a900e100aa00e000ab00e000ac00e000
ac00e000ad00df00ae00df00af00de00af00de00b000de00b100dd00b200dd00b200dc00
b300dc00b400db00b500db00b500da00b600da00b700d900b700d900b800d800b900d800
b900d700ba00d700bb00d600bb00d500bc00d500bc00d400bd00d400be00d300be00d200
bf00d200bf00d100c000d000c000d000c100cf00c100ce00c200cd00c200cd00c300cc00
c300cb00c400cb00c400ca00c400c900c500c800c500c700c500c700c600c600c600c500
c600c400c700c400c700c300c700c200c800c100c800c000c800bf00c800bf00c800be00
c900bd00c900bc00c900bb00c900ba00c900ba00c900b900c900b800ca00b700ca00b600
fb00ba0027000000180000000600000000000000ffffcc0000000000250000000c000000
06000000280000000c00000001000000180000000c000000ffffcc0056000000d8010000
470000002300000096000000690000006f00000047004c0048004a00490049004a004700
4b0046004c0045004d0044004e0042004f0041005100400052003f0053003d0054003c00
56003b0057003a00580039005a0038005b0037005c0036005e0035005f00340061003300
62003200640031006500300066002f0068002e006a002e006b002d006d002c006e002b00
70002b0071002a0073002900750029007600280078002800790027007b0027007d002600
7e0026008000250082002500830025008500240087002400890024008a0023008c002300
8e0023008f00230091002300930023009500230096002300960055009500550095005500
94005500930055009200550091005500900055008f0055008f0055008e0055008d005600
8c0056008b0056008a005600890056008900570088005700870057008600570085005800
850058008400580083005900820059008100590081005a0080005a007f005a007e005b00
7d005b007d005c007c005c007b005d007b005d007a005e0079005e0078005f0078005f00
770060007600600076006100750061007400620074006300730063007300640072006400
710065007100660070006600700067006f0068006f0068006e00690047004c0025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c000000
06000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
ffffcc001e000000180000000000000000000000eb01000038010000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000
250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000ffffcc00
1e000000180000000000000000000000eb01000038010000250000000c0000000d000080
250000000c00000005000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000500000025000000
0c00000006000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff0018000000
0c000000ffffcc001e00000018000000d200000047000000010100006c00000018000000
0c00000000000000190000000c0000009999ff00140000000c0000000d00000012000000
0c000000010000005400000060000000d50000004e000000fd0000006500000001000000
0000fa410000fa41d50000004e000000030000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff54000000320036002500bdff0c0000000c0000001100000025000000
0c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000250000000c000000
02000000190000000c0000009999ff00180000000c000000000000001e00000018000000
0000000000000000eb01000038010000250000000c0000000d000080250000000c000000
05000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c000000
07000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000
ffffffff2100000008000000250000000c00000005000000250000000c00000006000000
250000000c00000002000000190000000c0000009999ff00180000000c00000000000000
1e000000180000005d000000320000008c00000057000000190000000c000000ffffcc00
140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006000000060000000
390000008800000050000000010000000000fa410000fa41600000003900000003000000
4c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000310035002500b600
0c0000000c00000011000000250000000c0000000d000080250000000c00000005000000
250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080
220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000500000025000000
0c00000006000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffcc0018000000
0c000000000000001e000000180000000000000000000000eb0100003801000025000000
0c0000000d000080250000000c00000005000000250000000c0000000d00008025000000
0c00000005000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
05000000250000000c00000006000000250000000c00000002000000190000000c000000
ffffcc00180000000c000000000000001e000000180000003e000000f70000006d000000
1c010000190000000c00000099336600140000000c0000000d000000120000000c000000
01000000540000006000000041000000fe0000006900000015010000010000000000fa41
0000fa4141000000fe000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff54000000350039002500a9000c0000000c00000011000000250000000c000000
0d000080250000000c00000005000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000005000000250000000c00000006000000250000000c00000002000000
190000000c00000099336600180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000eb01000038010000250000000c00000003000000250000000c00000008000080
280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000ffffff0000000000
250000000c00000002000000280000000c00000006000000180000000c000000ffffff00
190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000002000000
2b00000018000000240100000f000000e30100002b010000250000000c00000007000080
250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff
2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000200000025000000
0c00000008000080190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000
18000000240100000f000000e30100002a010000250000000c0000000400000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
02000000250000000c00000008000080190000000c00000000000000180000000c000000
ffffff001e00000018000000240100000f000000e30100002a010000260000001c000000
0600000000000000010000000000000000000000250000000c0000000600000027000000
1800000001000000000000009999ff0000000000250000000c0000000100000028000000
0c00000002000000180000000c0000006407000026060f00be0e574d4643010000000000
0100000000000000020000009c0e0000000000009c2e00009999ff00190000000c000000
ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
290100001e0000003201000027000000180000000c00000000000000120000000c000000
0100000054000000840000003701000019000000830100002a000000010000000000fa41
0000fa413701000019000000090000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff600000003c0438044104420435044604420432043e0455000b00000008000000
0800000007000000090000000900000007000000090000000900000054000000a0000000
370100002c0000009e0100003d000000010000000000fa410000fa41370100002c000000
0e0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff680000003e044004
330430043d045604370430044604560439043d043e042d00090000000900000006000000
090000000800000004000000070000000900000009000000040000000800000008000000
090000000500000054000000b8000000370100003f000000c40100005000000001000000
0000fa410000fa41370100003f000000120000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff700000003204380440043e0431043d04380447043804450420004104
38044104420435043c042000090000000800000009000000090000000900000008000000
080000000800000008000000070000000400000008000000080000000800000007000000
090000000b00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000004000000250000000c00000001000000250000000c0000000600000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000240100000f000000
e30100002a010000250000000c00000003000000250000000c0000000400000025000000
0c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000
01000000250000000c00000006000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e00000018000000240100000f000000e30100002a010000260000001c000000
0200000000000000010000000000000000000000250000000c0000000200000028000000
0c0000000600000027000000180000000600000000000000993366000000000025000000
0c00000006000000280000000c00000001000000180000000c0000009933660014000000
0c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000290100007c000000
3201000085000000180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000
b40000003701000077000000ba01000088000000010000000000fa410000fa4137010000
77000000110000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff70000000
3c0438044104420435044604420432043e042c002000420432043e044004460456040800
0b0000000800000008000000070000000900000009000000070000000900000009000000
040000000400000007000000090000000900000009000000090000000400000054000000
b4000000370100008a000000c30100009b000000010000000000fa410000fa4137010000
8a000000110000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff70000000
4f043a043e0433043e0420003f0435044004350431044304320430044e0442044c043600
090000000700000009000000060000000900000004000000080000000900000009000000
09000000090000000700000009000000090000000c000000070000000900000054000000
cc000000370100009d000000e0010000ae000000010000000000fa410000fa4137010000
9d000000150000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff78000000
3f043e0437043004200041044404350440043e044e0420003104430434044c0420004f04
3a0438044504deff0800000009000000070000000900000004000000080000000d000000
0900000009000000090000000c0000000400000009000000070000000900000009000000
0400000009000000070000000800000007000000540000009000000037010000b0000000
88010000c1000000010000000000fa410000fa4137010000b00000000b0000004c000000
000000000000000000000000ffffffffffffffff640000003e044004330430043d045604
370430044604560439041600090000000900000006000000090000000800000004000000
0700000009000000090000000400000008000000250000000c0000000700008025000000
0c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000
08000000250000000c00000004000000250000000c00000006000000250000000c000000
02000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000
240100000f000000e30100002a010000250000000c00000003000000250000000c000000
04000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c000000
0d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000
250000000c00000006000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00
180000000c000000000000001e00000018000000240100000f000000e30100002a010000
260000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c000000
01000000280000000c0000000200000027000000180000000200000000000000ffffcc00
00000000250000000c00000002000000280000000c00000006000000180000000c000000
ffffcc00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000
29010000db00000032010000e4000000180000000c00000000000000120000000c000000
0100000054000000b400000037010000d6000000ba010000e7000000010000000000fa41
0000fa4137010000d6000000110000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff700000003c0438044104420435044604420432043e042c002000420432043e04
40044604560454fe0b000000080000000800000007000000090000000900000007000000
090000000900000004000000040000000700000009000000090000000900000009000000
0400000054000000a800000037010000e9000000a6010000fa000000010000000000fa41
0000fa4137010000e90000000f0000004c000000000000000000000000000000ffffffff
ffffffff6c0000004f043a043e0433043e0420003e0431041920540434043d0430043d04
560494ff0900000007000000090000000600000009000000040000000900000009000000
0400000008000000090000000800000009000000080000000400000054000000a0000000
37010000fc000000a60100000d010000010000000000fa410000fa4137010000fc000000
0e0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff680000003d043004
32043a043e043b043e0420003f04350432043d0438044504080000000900000009000000
070000000900000008000000090000000400000008000000090000000900000008000000
08000000070000005400000090000000370100000f010000880100002001000001000000
0000fa410000fa41370100000f0100000b0000004c000000000000000000000000000000
ffffffffffffffff640000003e044004330430043d045604370430044604560439047400
090000000900000006000000090000000800000004000000070000000900000009000000
0400000008000000250000000c00000007000080250000000c0000000000008025000000
0c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000
04000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000
ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000240100000f000000e3010000
2a010000250000000c00000003000000250000000c00000007000080250000000c000000
00000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000
250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000
190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001800000000000000
00000000eb01000038010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080
250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000800000025000000
0c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000100000019000000
0c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000
eb01000038010000250000000c00000004000080280000000c0000000200000025000000
0c00000007000080280000000c00000001000000250000000c0000000d00008022000000
0c000000ffffffff2100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
000000001e000000180000000000000000000000eb01000038010000220000000c000000
ffffffff0900000010000000f03b0000162600002100000008000000190000000c000000
ffffff00180000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a00000010000000
00000000000000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c000000
00000000180000000c00000000000000190000000c000000ffffff00250000000c000000
04000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff4600000034000000
28000000454d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f
0000008000000080460000001c00000010000000454d462b024000000c00000000000000
0e000000140000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000
0000050000000c02f400800105000000090200000000050000000102ffffff0004000000
04010d000400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e0004000000
2701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000000401
0d0008000000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000ffff
ff000000040000002d01010008000000fa0200000000000000000000040000002d010200
07000000fc020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00
040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000
040000002d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01
0100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002d01
0200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01010004000000
2d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000000
1604f4008001000000001c000000fb02f6ff0000000000009001000000cc000000004172
69616c204379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d01
04001c000000fb02f3ff0000000000009001000000cc00000000417269616c2043797200
00000000000000000000000000000000000000000000040000002d010500040000002d01
0400040000002d010500040000002d010400040000002d010500040000002d0104000400
00002d010500040000002d0104001c000000fb02f0ff000000000000bc02000000cc0000
0000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000000000000000400
00002d0106001c000000fb020d00050000000000bc02000000cc0102022253797374656d
0000000000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0107000400
00002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010100040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000000
2c010000070000001604f40080010000000008000000fa02050000000000ffffff000400
00002d01080004000000f001000007000000fc020000ffffff000000040000002d010000
04000000f0010100050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d00
0400000002010200070000001b04f2007d0104000400040000002d010200040000002d01
0300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01060004000000
2d010000040000002d01080005000000010200000000050000000902ffffff0004000000
2c010000070000001604f400800100000000040000002d010200040000002d0103000400
00002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010000
040000002d01080005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000
070000001604f0007c010400040008000000fa0200000100000000000000040000002d01
010007000000fc0200009999ff000000040000002d01090004000000f001000005000000
09029999ff00050000000102ffffff000400000004010d00040000000201020082010000
2403bf008c001f008d001f008f001f0090001f0091001f0093001f0094001f0095001f00
9700200098002000990020009b0021009c0021009d0021009f002200a0002200a1002200
a3002200a4002300a5002300a6002400a8002400a9002500aa002600ab002600ad002600
ad002700af002800b0002800b1002900b3002900b4002a00b4002b00b6002c00b7002d00
b8002d00b9002e00bb002f00bc003000bc003000be003100bf003200bf003300c0003400
c2003500c3003600c3003700c4003700c5003900c6003a00c7003b00c8003b00c9003d00
ca003e00ca003f00cb004000cc004100cd004200cd004300ce004500cf004600cf004700
d0004800d1004900d1004a00d2004c00d2004d00d3004e00d4005000d4005000d5005200
d5005400d5005400d5005600d6005700d6005800d7005a00d7005b00d8005c00d8005e00
d8005f00d8006000d8006200d8006300d8006400d8006600d9006700d9006900d9006900
d9006b00d9006d00d9006d00d9006f00d9007100d9007200b3006f00b3006e00b3006d00
b3006d00b3006d00b3006c00b3006b00b3006a00b3006900b3006900b2006900b2006800
b2006700b2006600b2006600b2006500b2006500b1006400b1006300b1006200b1006200
b1006100b1006100b1006000b1005f00b0005f00b0005e00b0005e00af005d00af005c00
af005b00ae005b00ae005b00ae005a00ad005900ad005900ad005800ad005800ac005700
ac005700ab005600ab005500aa005500aa005400aa005400aa005400a9005300a8005200
a8005200a7005100a7005100a6005000a6005000a6005000a5004f00a4004f00a4004e00
a3004e00a3004d00a3004d00a2004d00a1004d00a0004c00a0004c009f004b009f004b00
9e004a009e004a009d004a009c0049009b0049009b0049009b0049009a00490099004900
980048009800480098004800970048009600470095004700940047009400470094004700
9300460092004600910046009100460090004600900046008f0046008e0046008d004600
8d0046008c0046008c001f0007000000fc020000993366000000040000002d0100000400
0000f0010900050000000902993366005a0300002403ab01c4009100c3009200c3009400
c3009500c3009700c3009800c3009900c3009b00c3009b00c2009d00c2009f00c1009f00
c100a100c000a300c000a300bf00a500bf00a600bf00a700bf00a900be00aa00bd00ab00
bd00ad00bc00ad00bc00af00bb00b000ba00b100ba00b200b900b400b800b400b800b600
b700b700b600b800b500b900b400ba00b400bc00b300bc00b200bd00b100bf00b000bf00
af00c000ae00c200ad00c300ad00c300ab00c400aa00c500aa00c600a900c700a700c800
a600c900a600ca00a400ca00a300cb00a200cc00a100cd009f00cd009f00ce009e00ce00
9c00cf009b00d0009a00d1009800d1009800d1009600d2009500d3009400d4009300d400
9100d5009000d5008f00d5008d00d5008c00d6008b00d6008a00d7008800d7008700d800
8600d8008400d8008300d8008200d8008000d8007f00d8007e00d8007c00d9007b00d900
7a00d9007800d9007700d9007600d9007400d9007300d9007100d9007100d8006f00d800
6d00d8006d00d8006b00d8006900d8006800d8006700d8006600d7006400d7006300d600
6200d6006000d5005f00d5005e00d5005d00d5005b00d4005a00d4005900d3005800d200
5700d1005500d1005400d1005300d0005100cf005000ce005000ce004e00cd004d00cd00
4c00cc004b00cb004900ca004900ca004800c9004600c8004600c7004500c6004300c500
4200c4004200c3004100c3003f00c2003f00c0003e00bf003d00bf003c00bd003b00bc00
3b00bc003a00ba003900b9003800b8003700b7003700b6003600b4003500b4003400b200
3400b1003300b0003200af003200ad003100ad003000ab003000aa003000a9002f00a700
2f00a6002e00a5002e00a3002d00a3002d00a1002d009f002d009f002c009d002c009b00
2c009b002b0099002b0098002b0097002a0095002a0094002a0092002a0091002a009000
2a008e002a008d002a008c002a008a002a0089002a0088002a0086002a0085002a008300
2a0082002b0081002b007f002b007f002c007d002c007b002c007a002d0079002d007800
2d0076002d0075002e0074002e0073002f0071002f00700030006f0030006d0030006c00
31006b003200690032006900330067003400660034006500350064003600620037006200
3700600038005f0039005f00580075005800760057007600570077005600780056007800
550078005500790055007a0054007b0054007b0054007b0054007c0054007d0053007d00
53007e0053007f0052007f00520080005200800052008100510082005100820051008300
510084005100840051008500500086005000860050008700500088005000880050008900
50008a0050008a0050008b0050008c0050008d0050008d0050008d0050008e0050008f00
500090005000910050009100500091005100920051009300510094005100940051009500
5100950052009600520097005200980052009800530099005300990053009a0054009b00
54009b0054009b0054009c0054009d0055009e0055009f0055009f0056009f005600a000
5700a0005700a1005800a2005800a3005800a3005800a3005900a4005900a4005a00a500
5a00a6005b00a6005b00a6005b00a6005c00a7005c00a8005d00a8005e00a9005e00a900
5f00aa005f00aa005f00aa006000aa006100ab006200ab006200ac006200ac006300ad00
6300ad006400ad006500ad006600ad006600ae006600ae006700af006800af006900af00
6900af006900b0006a00b0006b00b0006c00b1006d00b1006d00b1006d00b1006e00b100
6f00b1007000b1007100b1007100b1007100b1007200b1007300b1007400b2007400b200
7500b2007600b2007600b2007700b2007800b2007800b2007900b2007a00b2007b00b200
7b00b1007b00b1007c00b1007d00b1007e00b1007f00b1007f00b1007f00b1008000b100
8100b1008200b1008200b1008300b0008300b0008400b0008500af008600af008600af00
8600af008700ae008800ae008900ad008900ad008a00ad008a00ad008b00ad008b00ac00
8c00ac008d00ab008d00ab008d00aa008e00aa008f00aa008f00aa009000a9009100a900
9100a8009100a8009200a7009200a6009300a6009300a6009400a6009400a5009400a400
9500a4009500a3009600a3009600a3009700a2009700a1009800a0009800a00098009f00
98009f0099009f0099009e0099009d009a009c009a009b009a009b009b009b009b009a00
9b0099009b0099009b0098009b0098009c0097009c0096009c0095009c0095009c009400
9d0094009d0093009d0092009d0091009d0091009d0091009d0090009e008f009e008e00
c400910007000000fc020000ffffcc000000040000002d01090004000000f00100000500
00000902ffffcc00e200000024036f0037003b0038003a00390039003a0037003b003700
3b0036003c0035003d0034003e0033003f003200400031004100300042002f0043002e00
44002d0045002d0046002c0047002b0048002a00490029004a0029004c0028004d002700
4e0026004f00260050002500510024005300240054002300550022005600220058002200
580021005a0020005b0020005c001f005e001f005f001e0060001e0062001e0062001e00
64001d0066001d0066001d0068001c0069001c006b001c006c001b006d001b006f001b00
70001b0071001b0073001b0074001b0075001b0075004200740042007400420074004200
7300420072004200710042007100420070004200700042006f0042006e0043006d004300
6d0043006c0043006b0043006b0044006a00440069004400690044006800450068004500
670045006600460066004600650046006500460064004600630046006200470062004700
620048006100480060004900600049005f0049005f0049005e004a005e004a005d004b00
5c004b005c004c005b004c005b004d005b004d005a004d005a004e0059004e0058004f00
58005000580050005800500057005100570051005600520037003b00040000002d010200
040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d01
0600040000002d010900040000002d010100050000000102ffffff00050000000902ffff
cc00040000002c010000070000001604f400800100000000040000002d01020004000000
2d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d0106000400
00002d010900040000002d010100050000000102ffffff00050000000902ffffcc000400
00002c010000070000001604f400800100000000040000002d010700040000002d010600
040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0109000400
00002d010100050000000102ffffff00050000000902ffffcc00040000002c0100000700
000016045400c9003800a400050000000902000000000500000001029999ff0004000000
04010d0004000000020101000c000000320a3d00a60003000000323625000a0009000d00
040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0109000400
00002d0101000500000001029999ff0005000000090200000000040000002c0100000700
00001604f400800100000000040000002d010700040000002d010600040000002d010700
040000002d010600040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00040000002d010600040000002d010900040000002d0101000500
000001029999ff0005000000090200000000040000002c01000007000000160444006d00
27004900050000000102ffffcc000400000004010d0004000000020101000c000000320a
2d004b00030000003135250009000a000d00040000002d010700040000002d0106000400
00002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010600040000002d010900040000002d010100050000000102ffffcc000500
0000090200000000040000002c010000070000001604f400800100000000040000002d01
0700040000002d010600040000002d010700040000002d010600040000002d0102000400
00002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600
040000002d010900040000002d010100050000000102ffffcc0005000000090200000000
040000002c010000070000001604de005500c10030000500000001029933660004000000
04010d0004000000020101000c000000320ac6003300030000003539250009000a000d00
040000002d010700040000002d010600040000002d010200040000002d01030004000000
2d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010600040000002d0109000400
00002d0101000500000001029933660005000000090200000000040000002c0100000700
00001604f400800100000000040000002d010400040000002d01080004000000f0010100
07000000fc020000ffffff000000040000002d01000004000000f0010900050000000902
ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04
eb007a010c00e400040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d0108000500
0000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604e9007901
0c00e400040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010700
040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010000040000002d01
080005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604
e90079010c00e40008000000fa0200000100000000000000040000002d01010007000000
fc0200009999ff000000040000002d01090004000000f00100000500000009029999ff00
050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b041f00f000
1700e80005000000090200000000040000000201010015000000320a1400f30009000000
ece8f1f2e5f6f2e2eeb30900060006000600070007000500070007001c000000320a2200
f3000e000000eef0e3e0edb3e7e0f6b3e9edee2d07000700050007000600030006000700
07000300060006000700040022000000320a3100f30012000000e2e8f0eee1ede8f7e8f5
20f1e8f1f2e5ec2007000600070007000700070006000600060006000300060006000700
0500070009000300040000002d010200040000002d010300040000002d01070004000000
2701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010900040000002d0101000500
00000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e9007901
0c00e400040000002d010400040000002d010500040000002d010200040000002d010300
040000002d010700040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01
0900040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01
0000070000001604e90079010c00e40008000000fa020000010000000000000004000000
2d01000004000000f001010007000000fc020000993366000000040000002d0101000400
0000f0010900050000000902993366000400000004010d00040000000201020007000000
1b046900f0006100e80005000000090200000000040000000201010021000000320a5d00
f30011000000ece8f1f2e5f6f2e2ee2c20f2e2eef0f6b320090006000600060007000700
0500070007000300030006000700070007000700030021000000320a6c00f30011000000
ffeaeee3ee20efe5f0e5e1f3e2e0fef2fc20070005000800040007000300070007000700
070007000500070007000a000500070027000000320a7b00f30015000000efeee7e020f1
f4e5f0eefe20e1f3e4fc20ffeae8f5000600070006000700030006000a00070007000700
0a00030007000500070007000400070005000600060018000000320a8a00f3000b000000
eef0e3e0edb3e7e0f6b3e9ed070007000500070006000300060007000700030006000400
00002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e00
040000002d010500040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c010000070000001604e90079010c00e400040000002d01
0400040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d0107000400
00002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d010000
050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e900
79010c00e40008000000fa0200000100000000000000040000002d01090004000000f001
000007000000fc020000ffffcc000000040000002d01000004000000f001010005000000
0902ffffcc000400000004010d000400000002010200070000001b04b300f000ab00e800
05000000090200000000040000000201010021000000320aa700f30011000000ece8f1f2
e5f6f2e2ee2c20f2e2eef0f6b3ff09000600060006000700070005000700070003000300
0600070007000700070003001e000000320ab600f3000f000000ffeaeee3ee20eee192ba
e4ede0edb300070005000800040007000300070007000400060007000600070006000300
1c000000320ac500f3000e000000ede0e2eaeeebee20efe5e2ede8f50600070007000600
070006000700030006000700080006000600050018000000320ad400f3000b000000eef0
e3e0edb3e7e0f6b3e9ed0700070005000700060003000600070007000300060004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010500040000002d010000040000002d010900050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604e90079010c00e400040000002d010400
040000002d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff03000000
1e00040000002d010400040000002d010000040000002d010900050000000102ffffff00
05000000090200000000040000002c010000070000001604f40080010000000004000000
2d010200040000002d010300040000002d010700040000002701ffff030000001e000400
00002d010400040000002d010000040000002d010900050000000102ffffff0005000000
090200000000040000002c010000070000001604f40080010000000007000000fc020000
000000000000040000002d01010004000000f0010000040000002d01020004000000f001
0900040000002d010700040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff000500
0000090200000000040000002c010000070000001604f400800100000000040000002701
ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff
030000001e00050000000102ffffff000500000009020000000005000000090200000000
050000000102ffffff00040000002d010100040000002d010700040000002701ffff0300
00000000

Діаграма 2.1

Проаналізувавши роботи істориків та мистецтвознавців [41], [44], [49],
можна наочно зобразити частину Галицького народного декоративного
мистецтва в загальному історико-етнографічному аспекті України
(див. діагр. 2.2.).

picscalex70010009000003892f000009001610000000001610000026060f002220574d4
6430100000000000100e196000000000200000000200000a8190000a8390000010000006
c0000000500000005000000a302000033010000000000000000000021530000162600002
0454d4600000100a83900001503000006000000000000000000000000000000000400000
003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c0000000
f000080260000001c0000000100000000000000000000000000000000000000250000000
c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000a902000038010000520000007001000003000000f0ffffff000000000
000000000000000bc020000000000cc0000000041007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000030f8ce1300f8cb1300130000000f000000040000000
300000001000000080000002f080a590f0000002f080a59d0cd1300da9a00305899ed015
4ce130014000000289f003054ce13005899ed01140000004edb003054ce13005899ed010
a000000fc83ed0130d013006adc0030380435043a000000200430043704340400003b044
f0442044c04200026003304400443043f043f044b04200040043004370440044f0434043
e0432042000280020002900000026000000000000000000000000004204350489a401300
0000000000000004704380400000000e2060a6c000000002f080a59e2060a6c140801305
899ed012f0437044b043a04200028006476000800000000250000000c000000030000005
20000007001000004000000f3ffffff00000000000000000000000090010000000000cc0
000000041007200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000006476000800000000000000000000000000000000000000000
d0000000000000068dd1300da9a00304096a800ecdd130014000000289f0030ecdd13004
096a800140000004edb0030ecdd13004096a8000a000000dcde1300e4df13006adc00300
00000006cdf130001000000525dd3770000d37768d0d877c65ad377b85ad377470000006
cdf13000000000000000000800000000100000014dc130068dc1300c4de130076c0d6770
000000000000000000000000b63003089a401300000000000000000755b0030000000004
d070a0500000000000000004d070a055d07010c4096a800f3ffffff00000000000000006
476000800000000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
2000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000000000000000000a902000038010000250000000c0000000
8000080280000000c0000000100000027000000180000000100000000000000ffffff000
0000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000c000000f
fffff00190000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b000000180000000500000005000000a402000034010000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000010000002
50000000c00000008000080190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001
e000000180000000000000000000000a902000038010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000001000000250000000
c00000008000080190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e0000001
80000000500000005000000a402000033010000270000001800000002000000000000000
033660000000000250000000c00000002000000280000000c00000001000000260000001
c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c000000010000002
70000001800000005000000000000000033660000000000250000000c000000050000002
80000000c00000002000000180000000c00000000336600190000000c000000003366001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000005600000030000000e10000005
e000000fc0000009900000005000000fc007a00e1005e00e1007d00fc009900fc007a002
70000001800000002000000000000000066cc0000000000250000000c000000020000002
80000000c00000005000000180000000c0000000066cc00190000000c000000ffffff005
600000040000000e10000005d000000fc0000007a00000009000000e1005e00e5005d00e
b005d00ef005d00f3005d00f8005d00fc005d00fc007a00e1005e0027000000180000000
5000000000000008040400000000000250000000c00000005000000280000000c0000000
2000000270000001800000002000000000000008040400000000000250000000c0000000
2000000280000000c00000005000000180000000c00000080404000190000000c0000008
04040005600000030000000780000006f000000d60000009d00000005000000d6007e007
8006f0078008e00d6009d00d6007e0027000000180000000500000000000000ff8080000
0000000250000000c00000005000000280000000c00000002000000180000000c000000f
f808000190000000c000000ffffff00560000007c0000007800000062000000d60000007
e0000001800000078006e007a006e007c006d007e006c0081006b0083006a00870069008
a0069008d0068009000670093006700960066009a0065009d006500a0006400a4006400a
9006300ac006300b0006200b4006200b8006200bb006200d6007e0078006e00270000001
800000002000000000000004d4d800000000000250000000c00000002000000280000000
c00000005000000270000001800000005000000000000004d4d800000000000250000000
c00000005000000280000000c00000002000000180000000c0000004d4d8000190000000
c0000004d4d800056000000300000003b0100007c000000a90100009e000000050000003
b017f00a9017c00a9019b003b019e003b017f00270000001800000002000000000000009
999ff0000000000250000000c00000002000000280000000c00000005000000180000000
c0000009999ff00190000000c000000ffffff0056000000b80000003b01000062000000a
a0100007f000000270000003b0162003f01620045016200490162004d016200520162005
60163005a0163005e01630063016400670164006a0164007001650073016600760166007
b0167007e016800810168008601690089016a008b016b008e016b0092016c0094016d009
7016e009a016f009c0170009e017100a0017200a2017300a3017400a5017500a6017700a
7017800a8017900a9017a00aa017b003b017f003b0162002700000018000000050000000
00000004d1a330000000000250000000c00000005000000280000000c000000020000001
80000000c0000004d1a3300190000000c0000004d1a330056000000e8000000930100009
7000000c1010000cd00000033000000c1019700c1019800c0019900c0019a00bf019b00b
f019c00bd019e00bc019f00bb01a000ba01a100b801a200b601a300b501a400b301a500b
001a600ae01a700ab01a800a901a900a501aa00a301ab00a001ab009d01ac009901ad009
601ae009301ae009301cd009601cd009901cc009d01cb00a001ca00a301ca00a501c900a
901c800ab01c700ae01c600b001c500b301c400b501c300b601c200b801c100ba01c000b
b01bf00bc01be00bd01bd00bf01bb00bf01ba00c001b900c001b800c101b700c101b600c
1019700270000001800000002000000000000004d1a330000000000250000000c0000000
2000000280000000c000000050000005600000030000000510100009700000092010000c
d00000005000000510197009201ae009201cd005101b6005101970027000000180000000
5000000000000009933660000000000250000000c00000005000000280000000c0000000
2000000180000000c00000099336600190000000c000000ffffff0056000000940000005
101000093000000c1010000ae0000001e000000c0019300c0019400c1019600c1019700c
1019800c0019900c0019a00bf019b00bf019c00be019d00bc019f00bb01a000ba01a100b
901a200b601a300b501a400b301a500b101a600ae01a700ab01a800a901a900a701a900a
301ab00a001ab009d01ac009a01ad009601ae009301ae0051019700c0019300270000001
800000002000000000000003300330000000000250000000c00000002000000280000000
c00000005000000180000000c00000033003300190000000c00000033003300560000000
001000048000000940000007c000000cb000000390000007c00ac007900ac007600ab007
300ab006e00aa006b00a9006800a8006600a8006300a7006100a6005e00a5005b00a4005
900a3005700a2005500a1005300a0005100a0004f009e004e009d004d009c004c009b004
b009a004a00990049009800480097004800960048009500480094004800b3004800b4004
800b5004800b6004900b7004a00b8004b00b9004c00ba004d00bb004e00bc004f00bd005
100bf005300bf005500c0005700c1005900c2005b00c3005e00c4006100c5006300c6006
600c7006800c7006b00c8006e00c9007300ca007600ca007900cb007c00cb007c00ac002
70000001800000005000000000000003300330000000000250000000c000000050000002
80000000c0000000200000056000000300000007c00000094000000b7000000cb0000000
5000000b70094007c00ac007c00cb00b700b300b70094002700000018000000020000000
00000006600660000000000250000000c00000002000000280000000c000000050000001
80000000c00000066006600190000000c000000ffffff0056000000c4000000480000008
4000000b7000000ac0000002a0000007c00ac007900ac007400ab007100aa006e00aa006
a00a9006700a8006400a7006200a6005e00a5005c00a4005a00a4005700a2005500a1005
300a00051009f004f009e004e009d004c009c004b009b004a009a0049009900490097004
8009600480095004800940048009300480092004900900049008f004a008e004b008d004
c008c004d008b004e008a005100880052008700540087005700850059008400b70094007
c00ac00270000001800000005000000000000008080660000000000250000000c0000000
5000000280000000c00000002000000180000000c00000080806600190000000c0000008
080660056000000a00000002a010000ba00000064010000df000000210000006401ba006
101bb005d01bb005a01bc005501bd005101bd004e01bd004a01be004701be004301be003
f01bf003b01bf003601bf003201bf002e01c0002a01c0002a01df002e01df003201de003
601de003b01de003f01de004301dd004701dd004a01dd004e01dc005101dc005501dc005
a01db005d01da006101da006401d9006401ba00270000001800000002000000000000008
080660000000000250000000c00000002000000280000000c00000005000000560000003
000000022010000a30000002a010000df000000050000002201a3002a01c0002a01df002
201c2002201a30027000000180000000500000000000000ffffcc0000000000250000000
c00000005000000280000000c00000002000000180000000c000000ffffcc00190000000
c000000ffffff00560000006400000022010000a300000064010000c0000000120000006
401ba006101bb005d01bb005a01bc005501bd005101bd004e01bd004a01be004701be004
301be003f01bf003b01bf003601bf003201bf002e01c0002a01c0002201a3006401ba002
70000001800000002000000000000006680800000000000250000000c000000020000002
80000000c00000005000000180000000c00000066808000190000000c000000668080005
6000000b8000000b7000000bb000000fa000000df00000027000000fa00c000f600c000f
200c000ee00c000ea00c000e700c000e300bf00df00bf00db00bf00d700bf00d400bf00d
000be00cc00be00c800be00c500bd00c100bd00be00bc00ba00bc00b700bb00b700da00b
a00db00be00db00c100dc00c500dc00c800dd00cc00dd00d000dd00d400de00d700de00d
b00de00df00de00e300de00e700df00ea00df00ee00df00f200df00f600df00fa00df00f
a00c00027000000180000000500000000000000ccffff0000000000250000000c0000000
5000000280000000c00000002000000180000000c000000ccffff00190000000c000000f
fffff005600000070000000b7000000a3000000fa000000c000000015000000fa00c000f
600c000f200c000ee00c000ea00c000e700c000e300bf00df00bf00db00bf00d700bf00d
400bf00d000be00cc00be00c800be00c500bd00c100bd00be00bc00ba00bc00b700bb00f
200a300fa00c000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
4000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000ccffff001e000000180000000000000000000000a90200003
8010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000040000002
50000000c00000005000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000ccffff001e000000180000000000000000000000a9020000380100002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000004000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000ccffff001e000000180000008801000052000000a
601000069000000180000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000
c0000000100000054000000600000008a01000055000000a301000064000000010000000
000fa410000fa418a01000055000000030000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff54000000320033002500450007000000070000000c000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000a902000038010000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000050000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000be010000bb000000dc010000d2000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000005400000060000000c0010000be000000d9010000cd0000000
10000000000fa410000fa41c0010000be000000030000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff54000000310037002500440007000000070000000c0000002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000a902000038010000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000004a010000df00000061010000f6000000140000000c0000000
d000000120000000c0000000100000054000000580000004c010000e20000005e010000f
1000000010000000000fa410000fa414c010000e2000000020000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff5000000039002500070000000c000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000a902000038010000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000050000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000bc000000e0000000da000000f7000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000005400000060000000be000000e3000000d7000000f20000000
10000000000fa410000fa41be000000e3000000030000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff54000000310030002500650007000000070000000c0000002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000000000000000000000a902000038010000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000250000000c00000001000000ea0c000026060f00ca19574d46430100000000000
10000000000000002000000a819000000000000a8390000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e0000001800000027000000b200000045000000c90000001
40000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006000000029000000b
500000042000000c4000000010000000000fa410000fa4129000000b5000000030000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5400000032003500250030000
7000000070000000c000000250000000c0000000d000080250000000c000000040000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000
c00000005000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000000000000000000a902000038010000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
4000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000007300000050000000910000006
7000000140000000c0000000d000000120000000c0000000100000054000000600000007
5000000530000008e00000062000000010000000000fa410000fa4175000000530000000
30000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff54000000310032002
500f3ff07000000070000000c000000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000040000002
50000000c00000005000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000000000000000000000a9020000380100002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000004000000250000000c00000005000000250000000c00000001000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000de00000046000000f
50000005d000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000005
8000000e000000049000000f200000058000000010000000000fa410000fa41e00000004
9000000020000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff500000003
4002500070000000c000000250000000c0000000d000080250000000c000000040000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000
c00000005000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000000000000000000a902000038010000250000000
c00000003000000250000000c00000008000080280000000c00000001000000270000001
80000000100000000000000ffffff0000000000250000000c00000001000000280000000
c00000005000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000eb01000010000000a
402000030010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000008000080190000000c0000000
0000000180000000c000000ffffff001e00000018000000eb01000010000000a40200002
f010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000008000080190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff001e00000018000000eb01000010000000a40200002f0100002
60000001c0000000500000000000000010000000000000000000000250000000c0000000
5000000270000001800000002000000000000009999ff0000000000250000000c0000000
2000000280000000c00000001000000180000000c0000009999ff00190000000c000000f
fffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000e
f01000021000000f80100002a000000180000000c00000000000000120000000c0000000
10000005400000094000000fd0100001c0000006e0200002e000000010000000000fa410
000fa41fd0100001c0000000c0000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff64000000130430043b043804470438043d0430042000320033002500090000000
90000000a0000000a000000090000000a0000000a0000000900000004000000090000000
900000010000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e00000018000000eb01000010000000a40200002
f010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e00000018000000eb01000010000000a40200002f0100002
60000001c0000000100000000000000010000000000000000000000250000000c0000000
1000000280000000c0000000500000027000000180000000500000000000000993366000
0000000250000000c00000005000000280000000c00000002000000180000000c0000009
9336600140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000e
f0100004a000000f801000053000000180000000c00000000000000120000000c0000000
10000005400000088000000fd010000450000006002000057000000010000000000fa410
000fa41fd010000450000000a0000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff6000000012043e043b0438043d044c0420003100370025000c0000000a0000000
a0000000a0000000a0000000a00000004000000090000000900000010000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
5000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e00000018000000eb01000010000000a40200002f010000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000050000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000eb01000010000000a40200002f010000260000001c000000020000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
100000027000000180000000100000000000000ffffcc0000000000250000000c0000000
1000000280000000c00000005000000180000000c000000ffffcc00140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b00000018000000ef01000073000000f80100007
c000000180000000c00000000000000120000000c00000001000000540000009c000000f
d0100006e0000007302000080000000010000000000fa410000fa41fd0100006e0000000
d0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff68000000170430043
a04300440043f043004420442044f04200039002500b1000a00000009000000080000000
90000000a0000000a0000000900000008000000080000000900000004000000090000001
0000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e00000018000000eb01000010000000a40200002f0100002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000001000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e00000018000000eb01000010000000a40200002f010000260000001
c0000000500000000000000010000000000000000000000250000000c000000050000002
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000ccffff00000000002
50000000c00000002000000280000000c00000001000000180000000c000000ccffff001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000ef0100009
c000000f8010000a5000000180000000c00000000000000120000000c000000010000005
400000090000000fd0100009700000061020000a9000000010000000000fa410000fa41f
d010000970000000b0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff6
40000001f043e043b045604410441044f0420003100300025008aff0c0000000a0000000
a00000004000000090000000900000009000000040000000900000009000000100000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000002000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e00000018000000eb01000010000000a40200002f010000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
2000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e00000018000000eb01000010000000a40200002f010000260000001c0000000
100000000000000010000000000000000000000250000000c00000001000000280000000
c00000005000000270000001800000005000000000000006600660000000000250000000
c00000005000000280000000c00000002000000180000000c00000066006600140000000
c0000000d000000120000000c000000020000002b00000018000000ef010000c5000000f
8010000ce000000180000000c00000000000000120000000c0000000100000054000000b
4000000fd010000c0000000a1020000d2000000010000000000fa410000fa41fd010000c
0000000110000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff700000001
d04300434043d0456043f0440044f043d04490438043d043004200032003500250044000
c000000090000000a0000000a000000040000000a0000000a000000090000000a0000000
e0000000a0000000a0000000900000004000000090000000900000010000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
5000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e00000018000000eb01000010000000a40200002f010000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000050000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e00000018000000eb01000010000000a40200002f010000260000001c000000020000000
0000000010000000000000000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
100000027000000180000000100000000000000ff80800000000000250000000c0000000
1000000280000000c00000005000000180000000c000000ff808000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b00000018000000ef010000ee000000f8010000f
7000000180000000c00000000000000120000000c000000010000005400000088000000f
d010000e900000056020000fb000000010000000000fa410000fa41fd010000e90000000
a0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff60000000220430043
204400456044f0420003100320025000a000000090000000a0000000a000000040000000
900000004000000090000000900000010000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000e
b01000010000000a40200002f010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000eb0100001
0000000a40200002f010000260000001c000000050000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000005000000280000000c0000000200000027000000180000000
2000000000000000066cc0000000000250000000c00000002000000280000000c0000000
1000000180000000c0000000066cc00140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b00000018000000ef01000017010000f801000020010000180000000c0000000
0000000120000000c0000000100000054000000a8000000fd01000012010000970200002
4010000010000000000fa410000fa41fd010000120100000f0000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff6c00000021043b043e0431043e04360430043d044
90438043d0430042000340025000a000c0000000a0000000a0000000a0000000a0000000
c000000090000000a0000000e0000000a0000000a0000000900000004000000090000001
0000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000002000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e00000018000000eb01000010000000a40200002f0100002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000
c00000002000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000000000001e000000180000000000000000000000a902000038010000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c0000000
2000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff00180000000c0000000
00000001e000000180000000000000000000000a902000038010000250000000c0000000
4000080280000000c00000002000000250000000c00000007000080280000000c0000000
5000000250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000a902000038010000220000000c000000ffffffff0900000010000000215300001
62600002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000002
20000000c000000ffffffff0a00000010000000000000000000000021000000080000001
90000000c000000ffffff00180000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00250000000c00000004000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff460000003400000028000000454d462b2a400000240000001
80000000000803f00000080000000800000803f0000008000000080460000001c0000001
0000000454d462b024000000c000000000000000e0000001400000000000000100000001
40000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02f4001402050000000
90200000000050000000102ffffff000400000004010d000400000002010200030000001
e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff030000001e00050000000102f
fffff00050000000902000000000400000004010d0008000000fa0200000000000000000
000040000002d01000007000000fc020000ffffff000000040000002d01010008000000f
a0200000000000000000000040000002d01020007000000fc020000ffffff00000004000
0002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0100000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002d010200040000002d0103000
40000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002d010200040000002d010300040000002701f
fff030000001e00040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604f4001402000000001c000000fb02f
3ff000000000000bc02000000cc00000000417269616c204379720000000000000000000
000000000000000000000000000040000002d0104001c000000fb02f6ff0000000000009
001000000cc00000000417269616c2043797200000000000000000000000000000000000
00000000000040000002d0105001c000000fb020d00050000000000bc02000000cc01020
22253797374656d000000000000000000000000000000000000000000000000000004000
0002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010
600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d01060004000
0002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010
500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d01050004000
0002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010
600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d01060004000
0002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010500040000002d010100040000002d010000050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f400140200000
00008000000fa02050000000000ffffff00040000002d01070004000000f001000007000
000fc020000ffffff000000040000002d01000004000000f0010100050000000902fffff
f00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04f2001
10204000400040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010500040000002d010000040000002d010700050000000
10200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604f400140200000
000040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010500040000002d010000040000002d01070005000000010200000
000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604f00010020400040007000
000fc020000003366000000040000002d01010004000000f001000008000000fa0200000
100000000000000040000002d01000007000000fc020000003366000000040000002d010
80004000000f001010005000000090200336600050000000102003366000400000004010
d0004000000020102000e00000024030500c5005f00b0004900b0006200c5007800c5005
f0007000000fc0200000066cc000000040000002d01010004000000f0010800050000000
9020066cc00050000000102ffffff001600000024030900b0004900b3004900b8004900b
b004900be004900c2004900c5004900c5005f00b000490007000000fc020000804040000
000040000002d01080004000000f001010007000000fc020000804040000000040000002
d01010004000000f001080005000000090280404000050000000102804040000e0000002
4030500a70062005e0057005e006f00a7007b00a700620007000000fc020000ff8080000
000040000002d01080004000000f0010100050000000902ff808000050000000102fffff
f0034000000240318005e0056005f0056006100550062005400650054006600530069005
2006c0052006e00510071005000730050007500500078004f007b004f007d004e0080004
e0084004d0086004d008a004d008d004d0090004d0092004d00a70062005e00560007000
000fc0200004d4d80000000040000002d01010004000000f001080007000000fc0200004
d4d80000000040000002d01080004000000f00101000500000009024d4d8000050000000
1024d4d80000e00000024030500f60063004c0161004c017900f6007b00f600630007000
000fc0200009999ff000000040000002d01010004000000f00108000500000009029999f
f00050000000102ffffff005200000024032700f6004d00f9004d00fe004d0001014d000
4014d0008014d000b014d000e014d0011014d0015014e0018014e001b014e0020014f002
201500024015000280150002a0151002d015100310152003301530035015400370154003
a0154003c0155003e0156004001570042015800430158004501590047015a0047015b004
9015b004a015d004a015e004b015f004c015f004d016000f6006300f6004d0007000000f
c0200004d1a33000000040000002d01080004000000f00101000500000009024d1a33000
500000001024d1a33006a000000240333005f0176005f0177005e0178005e0178005d017
9005d017a005c017b005b017c005a017d0059017e0058017f0056017f005501800054018
10052018200500182004e0183004c0184004901850047018600450186004301860040018
7003d0188003b0188003b01a0003d01a00040019f0043019f0045019e0047019e0049019
d004c019c004e019b0050019b0052019a005401990055019800560198005801970059019
6005a0195005b0194005c0194005d0192005d0191005e0191005e0190005f018f005f018
e005f01760007000000fc0200004d1a33000000040000002d01010004000000f00108000
e00000024030500070176003a0188003a01a00007018e000701760007000000fc0200009
93366000000040000002d01080004000000f001010005000000090299336600050000000
102ffffff004000000024031e005e0173005e0174005f0175005f0176005f0177005e017
8005e0178005d0179005d017a005c017b005b017c005a017d0059017e0059017f0056017
f00550180005401810052018200500182004e0183004c0184004a0184004701860045018
60043018600400187003d0188003b018800070176005e01730007000000fc02000033003
3000000040000002d01010004000000f0010800050000000902330033000500000001023
30033007600000024033900610086005f0086005c0086005a00860056008500540084005
1008300500083004d0082004c008200490081004700800046007f0044007f0042007e004
1007d003f007d003e007b003d007b003c007a003b0079003b0078003a007800390077003
800760038007500380074003800740038008c0038008d0038008d0038008e0039008f003
a0090003b0091003b0091003c0092003d0093003e0094003f00950041009500420096004
40097004600980047009800490099004c009a004d009b0050009b0051009b0054009c005
6009d005a009e005c009e005f009f0061009f006100860007000000fc020000330033000
000040000002d01080004000000f00101000e000000240305008f0074006100860061009
f008f008c008f00740007000000fc020000660066000000040000002d01010004000000f
001080005000000090266006600050000000102ffffff005800000024032a00610086005
f0086005b008600580085005600850053008400500083004e0082004d008200490081004
80080004600800044007f0042007e0041007d003f007c003e007b003d007b003b007a003
b0079003a007800390078003900760038007500380074003800740038007300380072003
9007100390070003a006f003b006e003b006d003c006d003d006c003f006a00400069004
200690044006800460067008f0074006100860007000000fc02000080806600000004000
0002d01080004000000f0010100050000000902808066000500000001028080660046000
000240321001601910014019200110192000e0193000a019400070194000501940002019
400ff009400fc009400f9009500f6009500f2009500ef009500ec009600e9009600e900a
e00ec00ae00ef00ad00f200ad00f600ad00f900ad00fc00ad00ff00ad000201ad000501a
c000701ac000a01ac000e01ab001101aa001401aa001601aa001601910007000000fc020
000808066000000040000002d01010004000000f00108000e00000024030500e3007f00e
9009600e900ae00e3009800e3007f0007000000fc020000ffffcc000000040000002d010
80004000000f0010100050000000902ffffcc00050000000102ffffff002800000024031
2001601910014019200110192000e0193000a019400070194000501940002019400ff009
400fc009400f9009500f6009500f2009500ef009500ec009600e9009600e3007f0016019
10007000000fc020000668080000000040000002d01010004000000f0010800050000000
90266808000050000000102668080005200000024032700c3009600c0009600bd009600b
a009600b7009600b4009600b1009500ae009500ab009500a8009500a6009500a30094009
f0094009c0094009a0094009700940094009300910093008f0092008f00aa009100ab009
400ab009700ac009a00ac009c00ad009f00ad00a300ad00a600ad00a800ad00ab00ad00a
e00ad00b100ad00b400ae00b700ae00ba00ae00bd00ae00c000ae00c300ae00c30096000
7000000fc020000ccffff000000040000002d01080004000000f0010100050000000902c
cffff00050000000102ffffff002e00000024031500c3009600c0009600bd009600ba009
600b7009600b4009600b1009500ae009500ab009500a8009500a6009500a30094009f009
4009c0094009a0094009700940094009300910093008f009200bd007f00c300960004000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010500040000002d010800040000002d010000050000000102ffffff0005000
0000902ccffff00040000002c010000070000001604f400140200000000040000002d010
200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010500040000002d010800040000002d010000050000000102ffffff00050000000902c
cffff00040000002c010000070000001604f400140200000000040000002d01060004000
0002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002
d010800040000002d010000050000000102ffffff00050000000902ccffff00040000002
c01000007000000160452004a0140003201050000000902000000000400000004010d000
4000000020101000c000000320a420034010300000032332500050006000900040000002
d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d010
000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f
400140200000000040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002
d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d010000050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604a400740192005c010
400000004010d0004000000020101000c000000320a94005e01030000003137250005000
6000900040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010
800040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604f400140200000000040000002d010600040000002d010500040000002
d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d010
000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604c
0001401ae0002010400000004010d0004000000020101000a000000320ab100030102000
000392506000900040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01050004000
0002d010800040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c010000070000001604f400140200000000040000002d010600040000002d0105000
40000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01080004000
0002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604c100aa00af0093000400000004010d0004000000020101000c000000320ab1009
4000300000031302500060005000a00040000002d010600040000002d010500040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010500040000002d010800040000002d010000050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604f400140200000000040000002d0106000
40000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01050004000
0002d010800040000002d010000050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c0100000700000016049d0036008b001f000400000004010d0004000000020101000
c000000320a8d0020000300000032352500060005000900040000002d010600040000002
d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d010000050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f4001402000000000
40000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010500040000002d010800040000002d010000050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604510071003f005a000400000004010d000
4000000020101000c000000320a41005b000300000031322500060005000a00040000002
d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d010
000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f
400140200000000040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002
d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d010000050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016044900bf003700ad000
400000004010d0004000000020101000a000000320a3900af0002000000342505000a000
40000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d01080004000
0002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604f400140200000000040000002d010400040000002d01070004000000f00100000
7000000fc020000ffffff000000040000002d01000004000000f0010800050000000902f
fffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010200070000001b04e
f0011020d008001040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d01070005000
000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604ed0010020
d008001040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d0107000500000001020
0000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604ed0010020d0080010
8000000fa0200000100000000000000040000002d01010007000000fc0200009999ff000
000040000002d01080004000000f00100000500000009029999ff00050000000102fffff
f000400000004010d000400000002010200070000001b0422008b011a008301050000000
90200000000040000000201010019000000320a16008e010c000000c3e0ebe8f7e8ede02
0323325070007000800070007000800080007000300070007000d00040000002d0102000
40000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010
400040000002d010800040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000
000040000002c010000070000001604ed0010020d008001040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01040004000
0002d010800040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c010000070000001604ed0010020d00800108000000fa02000001000000000000000
40000002d01000004000000f001010007000000fc020000993366000000040000002d010
10004000000f0010800050000000902993366000400000004010d0004000000020102000
70000001b0442008b013a008301050000000902000000000400000002010100160000003
20a36008e010a000000c2eeebe8edfc20313725090008000800070008000800030007000
7000d00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010000050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ed0010020d0080010
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c010000070000001604ed0010020d00800108000000f
a0200000100000000000000040000002d01080004000000f001000007000000fc020000f
fffcc000000040000002d01000004000000f0010100050000000902ffffcc00040000000
4010d000400000002010200070000001b0462008b015a008301050000000902000000000
4000000020101001b000000320a56008e010d000000c7e0eae0f0efe0f2f2ff203925340
700080006000700080007000700070006000700030007000d00040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0104000
40000002d010000040000002d010800050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c010000070000001604ed0010020d008001040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002
d010000040000002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
c010000070000001604ed0010020d00800108000000fa020000010000000000000004000
0002d01010004000000f001080007000000fc020000ccffff000000040000002d0108000
4000000f0010000050000000902ccffff000400000004010d00040000000201020007000
0001b0482008b017a00830105000000090200000000040000000201010018000000320a7
6008e010b000000cfeeebb3f1f1ff2031302539090008000800030007000700070003000
70007000d00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010400040000002d010800040000002d010100050000000
102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ed0010020d008
001040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010800040000002d010100050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604ed0010020d00800108000
000fa0200000100000000000000040000002d01000004000000f001010007000000fc020
000660066000000040000002d01010004000000f00108000500000009026600660004000
00004010d000400000002010200070000001b04a2008b019a00830105000000090200000
000040000000201010021000000320a96008e0111000000cde0e4edb3eff0ffedf9e8ede
020323525000900070008000800030008000700070008000b00080008000700030007000
7000d00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010000050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ed0010020d0080010
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c010000070000001604ed0010020d00800108000000f
a0200000100000000000000040000002d01080004000000f001000007000000fc020000f
f8080000000040000002d01000004000000f0010100050000000902ff808000040000000
4010d000400000002010200070000001b04c2008b01ba008301050000000902000000000
40000000201010016000000320ab6008e010a000000d2e0e2f0b3ff20313225070008000
7000800030007000300070007000d00040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01000004000
0002d010800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c01000007000
0001604ed0010020d008001040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010
800050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e
d0010020d00800108000000fa0200000100000000000000040000002d01010004000000f
001080007000000fc0200000066cc000000040000002d01080004000000f001000005000
00009020066cc000400000004010d000400000002010200070000001b04e2008b01da008
3010500000009020000000004000000020101001e000000320ad6008e010f000000d1ebe
ee1eee6e0edf9e8ede020342500090008000800070008000a00070008000a00080008000
700030007000d00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002
701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010800040000002d01010005000
0000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604ed0010020
d008001040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010800040000002d010100050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f4001402000000000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010800040000002d010100050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c010000070000001604f40014020000000007000000f
c020000000000000000040000002d01000004000000f0010800040000002d01020004000
000f0010100040000002d010600040000002701ffff030000001e00050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604f40014020000000004000
0002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
701ffff030000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000500000009020
0000000050000000102ffffff00040000002d010000040000002d010600040000002701f
fff030000000000

Діаграма 2.2

Разом з цим, аналізуючи праці дослідників історії Галицького мистецтва
[55], [56], можна узагальнити та показати кількісно-якісний вплив
декоративного мистецтва Галичини з-поміж інших видів мистецтва
(див. діагр. 2.3.)

picscalex76010009000003a71e000009001610000000001610000026060f002220574d4
643010000000000010094a10000000002000000002000002806000028260000010000006
c0000000500000005000000e5010000330100000000000000000000f03b0000162600002
0454d4600000100282600003b02000006000000000000000000000000000000000400000
003000040010000f000000000000000000000000000000000e2040080a90300460000002
c00000020000000454d462b014001001c000000100000000210c0db01000000600000006
0000000460000005c00000050000000454d462b224004000c000000000000001e4009000
c00000000000000244001000c000000000000003040020010000000040000000000803f2
14007000c00000000000000044000000c00000000000000180000000c000000000000001
90000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
100000008000000220000000c000000ffffffff2100000008000000220000000c000000f
fffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000190000000c000000f
fffff00180000000c00000000000000140000000c0000000d000000300000000c0000000
f000080260000001c0000000100000000000000000000000000000000000000250000000
c0000000100000027000000180000000200000000000000ffffff0000000000250000000
c00000002000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff0a0000001000000000000000000000002100000008000000250000000
c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000
c00000000000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000002000000250000000c0000000
1000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000eb01000038010000520000007001000003000000f0ffffff000000000
000000000000000bc020000000000cc0000000041007200690061006c002000430079007
200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000030f8ce1300f8cb1300130000000f000000040000000
300000001000000080000002f080a590f0000002f080a59d0cd1300da9a00305899ed015
4ce130014000000289f003054ce13005899ed01140000004edb003054ce13005899ed010
a000000fc83ed0130d013006adc0030380435043a000000200430043704340400003b044
f0442044c04200026003304400443043f043f044b04200040043004370440044f0434043
e0432042000280020002900000026000000000000000000000000004204350489a401300
0000000000000004704380400000000e2060a6c000000002f080a59e2060a6c140801305
899ed012f0437044b043a04200028006476000800000000250000000c000000030000005
20000007001000004000000f3ffffff00000000000000000000000090010000000000cc0
000000041007200690061006c00200043007900720000000000000000000000000000000
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
000000000000000000000006476000800000000000000000000000000000000000000000
d0000000000000068dd1300da9a00304096a800ecdd130014000000289f0030ecdd13004
096a800140000004edb0030ecdd13004096a8000a000000dcde1300e4df13006adc00300
00000006cdf130001000000525dd3770000d37768d0d877c65ad377b85ad377470000006
cdf13000000000000000000800000000100000014dc130068dc1300c4de130076c0d6770
000000000000000000000000b63003089a401300000000000000000755b0030000000004
d070a0500000000000000004d070a055d07010c4096a800f3ffffff00000000000000006
476000800000000250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
4000000250000000c00000002000000250000000c00000001000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000eb0100003
8010000250000000c00000008000080280000000c0000000100000027000000180000000
100000000000000ffffff0000000000250000000c00000001000000280000000c0000000
2000000180000000c000000ffffff00190000000c00000000000000140000000c0000000
d000000120000000c000000020000002b000000180000000500000005000000e60100003
4010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000040000002
50000000c00000001000000250000000c00000008000080190000000c000000000000001
80000000c000000ffffff001e000000180000000000000000000000eb010000380100002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000
c00000001000000250000000c00000008000080190000000c00000000000000180000000
c000000ffffff001e000000180000000500000005000000e601000033010000260000001
c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000c000000020000002
70000001800000005000000000000009999ff0000000000250000000c000000050000002
80000000c00000001000000180000000c0000009999ff00190000000c000000ffffff001
40000000c0000000d000000120000000c000000020000002f00000028000000580000004
1000000fc000000e5000000fc00000093000000aa0000004100000027000000180000000
1000000000000009933660000000000250000000c00000001000000280000000c0000000
5000000180000000c000000993366002f00000028000000590000004f000000fd000000f
3000000ca000000ed000000fd000000a100000027000000180000000500000000000000f
fffcc0000000000250000000c00000005000000280000000c00000001000000180000000
c000000ffffcc002f000000280000004f00000054000000f3000000f800000076000000e
c000000c0000000f200000027000000180000000100000000000000ccffff00000000002
50000000c00000001000000280000000c00000005000000180000000c000000ccffff002
f000000280000004500000049000000e9000000ed0000006f000000530000006c000000e
1000000270000001800000005000000000000006600660000000000250000000c0000000
5000000280000000c00000001000000180000000c000000660066002f000000280000004
d0000003e000000f1000000e20000009f0000003e0000007700000048000000250000000
c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000
c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c0000000
5000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c0000006
60066001e000000180000000000000000000000eb01000038010000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000050000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000660066001
e000000180000000000000000000000eb01000038010000250000000c0000000d0000802
50000000c00000004000000250000000c0000000d000080250000000c000000040000002
50000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000d0000802
20000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000
c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000
c000000660066001e00000018000000e6000000410000000401000058000000180000000
c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c00000001000000540000006
0000000e8000000440000000101000053000000010000000000fa410000fa41e80000004
4000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff540000003
20035002500680007000000070000000c000000250000000c0000000d000080250000000
c00000004000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
4000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000eb0100003
8010000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000f1000000c
d0000000f010000e4000000140000000c0000000d000000120000000c000000010000005
400000060000000f3000000d00000000c010000df000000010000000000fa410000fa41f
3000000d0000000030000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff5
4000000310039002500970007000000070000000c000000250000000c0000000d0000802
50000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000004000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000e
b01000038010000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000008
7000000fb000000a500000012010000140000000c0000000d000000120000000c0000000
1000000540000006000000089000000fe000000a20000000d010000010000000000fa410
000fa4189000000fe000000030000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff54000000310035002500b80007000000070000000c000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000eb01000038010000250000000c0000000d000080250000000c000000040000002
50000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000
c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
8000000240000008f00000042000000a6000000140000000c0000000d000000120000000
c00000001000000540000006000000026000000920000003f000000a1000000010000000
000fa410000fa412600000092000000030000004c000000000000000000000000000000f
fffffffffffffff54000000330033002500000007000000070000000c000000250000000
c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c0000000
2000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000
000000000000000eb01000038010000250000000c0000000d000080250000000c0000000
4000000250000000c0000000d000080250000000c00000004000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000004000000250000000c000000050000002
50000000c00000002000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e0000001800000075000000280000008c0000003f000000140000000c0000000d0000001
20000000c000000010000005400000058000000770000002b000000890000003a0000000
10000000000fa410000fa41770000002b000000020000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff5000000038002500070000000c000000250000000c0000000
d000080250000000c00000004000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000004000000250000000c00000005000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e00000018000000000000000
0000000eb01000038010000250000000c00000003000000250000000c000000080000802
80000000c0000000200000027000000180000000200000000000000ffffff00000000002
50000000c00000002000000280000000c00000005000000180000000c000000ffffff001
90000000c00000000000000140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b000000180000001e01000014000000e201000028010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000
c00000008000080190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e0000001
80000001e01000014000000e201000027010000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000c0000000
8000080190000000c00000000000000180000000c000000ffffff001e000000180000001
e01000014000000e201000027010000260000001c0000000500000000000000010000000
000000000000000250000000c00000005000000270000001800000001000000000000009
999ff0000000000250000000c00000001000000280000000c00000002000000180000000
c0000009999ff00190000000c000000ffffff00140000000c0000000d000000120000000
c000000020000002b000000180000003801000023000000410100002c000000180000000
c00000000000000120000000c000000010000005400000090000000460100001e000000b
401000030000000010000000000fa410000fa41460100001e0000000b0000004c0000000
00000000000000000000000ffffffffffffffff640000001604380432043e043f0438044
104200032003500250000000e0000000a0000000a0000000a0000000a0000000a0000000
900000004000000090000000900000010000000250000000c00000007000080250000000
c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff210000000
8000000250000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c0000000
5000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000001
e01000014000000e201000027010000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000001000000250000000c000000050000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000001e0100001
4000000e201000027010000260000001c000000020000000000000001000000000000000
0000000250000000c00000002000000280000000c0000000500000027000000180000000
5000000000000009933660000000000250000000c00000005000000280000000c0000000
1000000180000000c00000099336600140000000c0000000d000000120000000c0000000
20000002b00000018000000380100005a0000004101000063000000180000000c0000000
0000000120000000c0000000100000054000000900000004601000055000000aa0100006
7000000010000000000fa410000fa4146010000550000000b0000004c000000000000000
000000000000000ffffffffffffffff64000000130440043004440456043a04300420003
10039002500ffff090000000a000000090000000e0000000400000008000000090000000
4000000090000000900000010000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000001e0100001
4000000e201000027010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000001e01000014000000e
201000027010000260000001c00000001000000000000000100000000000000000000002
50000000c00000001000000280000000c000000020000002700000018000000020000000
0000000ffffcc0000000000250000000c00000002000000280000000c000000050000001
80000000c000000ffffcc00140000000c0000000d000000120000000c000000020000002
b000000180000003801000091000000410100009a000000180000000c000000000000001
20000000c0000000100000054000000a0000000460100008c000000ca0100009e0000000
10000000000fa410000fa41460100008c0000000e0000004c00000000000000000000000
0000000ffffffffffffffff6800000021043a0443043b044c043f0442044304400430042
0003100350025000c00000008000000090000000a0000000a0000000a000000080000000
90000000a0000000900000004000000090000000900000010000000250000000c0000000
7000080250000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000250000000c00000003000000250000000c000000020000002
50000000c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000001e01000014000000e201000027010000250000000c000000070000802
50000000c00000000000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2
100000008000000250000000c00000003000000250000000c00000002000000250000000
c00000001000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e0000001
80000001e01000014000000e201000027010000260000001c00000005000000000000000
10000000000000000000000250000000c00000005000000280000000c000000010000002
7000000180000000100000000000000ccffff0000000000250000000c000000010000002
80000000c00000002000000180000000c000000ccffff00140000000c0000000d0000001
20000000c000000020000002b0000001800000038010000c800000041010000d10000001
80000000c00000000000000120000000c00000001000000540000009000000046010000c
3000000ad010000d5000000010000000000fa410000fa4146010000c30000000b0000004
c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff64000000140435043a043e044
00430044204380432043d04350400000b00000009000000080000000a0000000a0000000
9000000080000000a0000000a0000002a03000026060f004a06574d46430100000000000
100000000000000020000002806000000000000282600000a00000009000000540000009
c00000046010000d6000000c0010000e8000000010000000000fa410000fa4146010000d
60000000d0000004c000000000000000000000000000000ffffffffffffffff680000003
c0438044104420435044604420432043e04200033003300250000000b0000000a0000000
900000008000000090000000a000000080000000a0000000a00000004000000090000000
900000010000000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000001000000250000000c00000005000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000001e01000014000000e20100002
7010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000c0000000
d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c000000030000002
50000000c00000001000000250000000c00000005000000190000000c000000ffffff001
80000000c000000000000001e000000180000001e01000014000000e2010000270100002
60000001c0000000200000000000000010000000000000000000000250000000c0000000
2000000280000000c0000000500000027000000180000000500000000000000660066000
0000000250000000c00000005000000280000000c00000001000000180000000c0000006
6006600140000000c0000000d000000120000000c000000020000002b000000180000003
8010000ff0000004101000008010000180000000c00000000000000120000000c0000000
1000000540000007800000046010000fa000000820100000c010000010000000000fa410
000fa4146010000fa000000070000004c000000000000000000000000000000fffffffff
fffffff5c00000006043d04480456042000380025000000040000000a0000000e0000000
4000000040000000900000010000000250000000c00000007000080250000000c0000000
0000080250000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff21000000080000002
50000000c00000003000000250000000c00000005000000250000000c000000020000001
90000000c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000001e0100001
4000000e201000027010000250000000c00000007000080250000000c000000000000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000
c00000003000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000
c000000ffffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000e
b01000038010000250000000c00000007000080250000000c00000000000080250000000
c0000000d000080220000000c000000ffffffff2100000008000000250000000c0000000
3000000250000000c00000005000000250000000c00000002000000190000000c000000f
fffff00180000000c000000000000001e000000180000000000000000000000eb0100003
8010000250000000c00000004000080280000000c00000005000000250000000c0000000
7000080280000000c00000002000000250000000c0000000d000080220000000c000000f
fffffff2100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
e000000180000000000000000000000eb01000038010000220000000c000000ffffffff0
900000010000000f03b0000162600002100000008000000190000000c000000ffffff001
80000000c00000000000000220000000c000000ffffffff0a00000010000000000000000
00000002100000008000000190000000c000000ffffff00180000000c000000000000001
80000000c00000000000000190000000c000000ffffff00250000000c000000040000802
50000000c0000000d000080220000000c000000ffffffff4600000034000000280000004
54d462b2a40000024000000180000000000803f00000080000000800000803f000000800
0000080460000001c00000010000000454d462b024000000c000000000000000e0000001
40000000000000010000000140000000400000003010800050000000b020000000005000
0000c02f400800105000000090200000000050000000102ffffff000400000004010d000
400000002010200030000001e00040000002701ffff030000001e00040000002701ffff0
30000001e00050000000102ffffff00050000000902000000000400000004010d0008000
000fa0200000000000000000000040000002d01000007000000fc020000ffffff0000000
40000002d01010008000000fa0200000000000000000000040000002d01020007000000f
c020000ffffff000000040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002
d010100040000002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002
d010200040000002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d01010004000
0002d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002d01020004000
0002d010300040000002701ffff030000001e00040000002d010100040000002d0100000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f4008
001000000001c000000fb02f3ff000000000000bc02000000cc00000000417269616c204
379720000000000000000000000000000000000000000000000040000002d0104001c000
000fb02f6ff0000000000009001000000cc00000000417269616c2043797200000000000
00000000000000000000000000000000000040000002d0105001c000000fb020d0005000
0000000bc02000000cc0102022253797374656d000000000000000000000000000000000
0000000000000000000040000002d010600040000002d010500040000002d01060004000
0002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010
500040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d01050004000
0002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010
600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000
40000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000902000000000
40000002c010000070000001604f40080010000000008000000fa02050000000000fffff
f00040000002d01070004000000f001000007000000fc020000ffffff000000040000002
d01000004000000f0010100050000000902ffffff0005000000010200000000040000000
4010d000400000002010200070000001b04f2007d0104000400040000002d01020004000
0002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d0105000
40000002d010000040000002d01070005000000010200000000050000000902ffffff000
40000002c010000070000001604f400800100000000040000002d010200040000002d010
300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002
d010000040000002d01070005000000010200000000050000000902ffffff00040000002
c010000070000001604f0007c010400040008000000fa020000010000000000000004000
0002d01010007000000fc0200009999ff000000040000002d01080004000000f00100000
500000009029999ff00050000000102ffffff000400000004010d0004000000020102000
b0000001a08330085007300c500b400c6003300450007000000fc0200009933660000000
40000002d01000004000000f0010800050000000902993366000b0000001a087e00c600b
9009e00bf00c7003e00460007000000fc020000ffffcc000000040000002d01080004000
000f0010000050000000902ffffcc000b0000001a08bd009600b8005c00c300bf0042003
e0007000000fc020000ccffff000000040000002d01000004000000f0010800050000000
902ccffff000b0000001a08b000540041005700ba00b7003900360007000000fc0200006
60066000000040000002d01080004000000f0010000050000000902660066000b0000001
a0838005d0030007c00b200bd0030003c00040000002d010200040000002d01030004000
0002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d0108000
40000002d010100050000000102ffffff0005000000090266006600040000002c0100000
70000001604f400800100000000040000002d010200040000002d010300040000002d010
600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010800040000002
d010100050000000102ffffff0005000000090266006600040000002c010000070000001
604f400800100000000040000002d010600040000002d010500040000002d01060004000
0002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701f
fff030000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d010100050000000
102ffffff0005000000090266006600040000002c0100000700000016044500cb003300b
400050000000902000000000400000004010d0004000000020101000c000000320a3500b
5000300000032352500060005000a00040000002d010600040000002d010500040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010500040000002d010800040000002d010100050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604f400800100000000040000002d0106000
40000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01050004000
0002d010800040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c010000070000001604b200d400a000bc000400000004010d0004000000020101000
c000000320aa300be000300000031392500050006000900040000002d010600040000002
d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d010100050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f4008001000000000
40000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002d010500040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010500040000002d010800040000002d010100050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604d6008100c4006a000400000004010d000
4000000020101000c000000320ac6006b000300000031352500060005000900040000002
d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d010
100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604f
400800100000000040000002d010600040000002d010500040000002d010600040000002
d010500040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d010100050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016048200340070001c000
400000004010d0004000000020101000c000000320a72001e00030000003333250005000
6000900040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002d0103000
40000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010
800040000002d010100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010
000070000001604f400800100000000040000002d010600040000002d010500040000002
d010600040000002d010500040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010500040000002d010800040000002d010
100050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c0100000700000016043
1006d001f005b000400000004010d0004000000020101000a000000320a22005d0002000
000382505000a00040000002d010600040000002d010500040000002d010200040000002
d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002d01050004000
0002d010800040000002d010100050000000102ffffff000500000009020000000004000
0002c010000070000001604f400800100000000040000002d010400040000002d0107000
4000000f001010007000000fc020000ffffff000000040000002d01000004000000f0010
800050000000902ffffff00050000000102000000000400000004010d000400000002010
200070000001b04e8007a011000df00040000002d010200040000002d010300040000002
d010600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d01000004000
0002d01070005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c01000007000
0001604e70079011000df00040000002d010200040000002d010300040000002d0106000
40000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010
70005000000010200000000050000000902ffffff00040000002c010000070000001604e
70079011000df0008000000fa0200000100000000000000040000002d01010007000000f
c0200009999ff000000040000002d01080004000000f00100000500000009029999ff000
50000000102ffffff000400000004010d000400000002010200070000001b042300fc001
b00f40005000000090200000000040000000201010018000000320a1700ff000b000000c
6e8e2eeefe8f120323525330b000700080008000800080007000300070007000c0004000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010800040000002d010100050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604e70079011000df00040000002d010
200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e00040000002
d010400040000002d010800040000002d010100050000000102ffffff000500000009020
0000000040000002c010000070000001604e70079011000df0008000000fa02000001000
00000000000040000002d01000004000000f001010007000000fc0200009933660000000
40000002d01010004000000f0010800050000000902993366000400000004010d0004000
00002010200070000001b044e00fc004600f400050000000902000000000400000002010
10018000000320a4200ff000b000000c3f0e0f4b3eae020313925330700080007000b000
300060007000300070007000d00040000002d010200040000002d010300040000002d010
600040000002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002
d010000050000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001
604e70079011000df00040000002d010200040000002d010300040000002d01060004000
0002701ffff030000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d0100000
50000000102ffffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e7007
9011000df0008000000fa0200000100000000000000040000002d01080004000000f0010
00007000000fc020000ffffcc000000040000002d01000004000000f0010100050000000
902ffffcc000400000004010d000400000002010200070000001b047900fc007100f4000
500000009020000000004000000020101001c000000320a6d00ff000e000000d1eaf3ebf
ceff2f3f0e02031352509000600070008000800080006000700080007000300070007000
d00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff03000
0001e00040000002d010400040000002d010000040000002d010800050000000102fffff
f0005000000090200000000040000002c010000070000001604e70079011000df0004000
0002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e000
40000002d010400040000002d010000040000002d010800050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604e70079011000df0008000000fa020
0000100000000000000040000002d01010004000000f001080007000000fc020000ccfff
f000000040000002d01080004000000f0010000050000000902ccffff000400000004010
d000400000002010200070000001b04a400fc009c00f4000500000009020000000004000
0000201010018000000320a9800ff000b000000c4e5eaeef0e0f2e8e2ede531080007000
700070008000700060008000800080007001b000000320aa700ff000d000000ece8f1f2e
5f6f2e2ee20333325250800080007000600070008000600080008000300070007000d000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010800040000002d010100050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c010000070000001604e70079011000df00040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010800040000002d010100050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604e70079011000df0008000000fa0200000
100000000000000040000002d01000004000000f001010007000000fc020000660066000
000040000002d01010004000000f0010800050000000902660066000400000004010d000
400000002010200070000001b04cf00fc00c700f40005000000090200000000040000000
201010012000000320ac300ff0007000000b2edf8b320382500030008000b00030003000
7000c00040000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff0
30000001e00040000002d010400040000002d010100040000002d010000050000000102f
fffff0005000000090200000000040000002c010000070000001604e70079011000df000
40000002d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001
e00040000002d010400040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff000
5000000090200000000040000002c010000070000001604f400800100000000040000002
d010200040000002d010300040000002d010600040000002701ffff030000001e0004000
0002d010400040000002d010100040000002d010000050000000102ffffff00050000000
90200000000040000002c010000070000001604f40080010000000007000000fc0200000
00000000000040000002d01080004000000f0010100040000002d01020004000000f0010
000040000002d010600040000002701ffff030000001e00050000000102ffffff0005000
000090200000000040000002c010000070000001604f400800100000000040000002701f
fff030000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000040000002701ffff0
30000001e00050000000102ffffff0005000000090200000000050000000902000000000
50000000102ffffff00040000002d010800040000002d010600040000002701ffff03000
0000000

Діаграма 2.3

Отже, з упевненістю можна сказати, що декоративно-прикладне мистецтво
Галичини – різноманітне, багатогранне й водночас складне художнє явище.
Однозначно можна стверджувати, що в даній площині митці є оригінальними.
Важливо наголосити на тому, що кожний з художників володіє своєю
неповторною манерою і індивідуальністю, які все ж таки в сукупності
творять єдиний і впізнаваний дух гармонії загального жанру.

Взагалі, говорячи про мистецько-художницькі вартості творів, виконаних
Галицькими майстрами, необхідно виходити з того, що вони є досить
самобутніми та професійними.

Висновки

Сучасний стан нашого суспільства характеризується зростанням етнічної
свідомості народу, посиленням його інтересу до вітчизняної історії та
культури, до усвідомлення необхідності збереження традиційного народного
мистецтва як генофонду його духовності, втрата якого загрожує існуванню
самого народу.

Звернення до життєдайних джерел народного мистецтва, до збереження та
оновлення всіх його видів – це усвідомлення свого родоводу, духовних
традицій, відродження культури українського народу.

Витоки народного мистецтва сягають сивої давнини. Зберігаючи тісний
зв’язок з традиціями народної творчості минулого, народне мистецтво
набуває нового змісту, нових якостей і рис сьогодення. Вічнозелене
дерево народної творчості збагачується новими паростками в наш час.

У розмаїтті українського мистецтва художнє декоративне посідає одне з
провідних місць. Це улюблений і здавна поширений різновид народної
творчості.

Декоративне мистецтво в Україні – світ краси й фантазії, поетичного
осмислення навколишньої природи, схвильована розповідь про думки й
почуття людини, світ натхненних образів, що сягають давньої міфології,
звичаїв і уявлень наших предків.

У декоративному мистецтві яскраво й повно розкрилася душа народу,
споконвічне прагнення до прекрасного, високорозвинене почуття ритму,
композиційної міри в побудові орнаменту, гармонії кольорових поєднань.

В роботі над дослідженням «Народне декоративне мистецтво Галичини ХІХ-ХХ
ст.: історія, типологія, художні особливості» ми виконали наступні
завдання:

· розглянути в історичному аспекті розвиток декоративного мистецтва від
часу його виникнення до кінця ХХ століття;

· усистематизували напрямки та види декоративного мистецтва;

· проаналізували види народного декоративного мистецтва, що переважають
на Галичині;

· з’ясували та узагальнити художні особливості декоративного мистецтва
історико-етнографічних земель Опілля, Підгір’я, Бойківщини, Покуття та
Гуцульщини;

· зробили деякий порівняльний аналіз народного декоративного мистецтва
Галичини в системі загальноукраїнського народного мистецтва (тобто, яке
місце воно займає серед інших видів мистецтва, серед решти регіонів
тощо).

Внаслідок вище проведеної роботи можна сформувати певні висновки, які ми
пропонуємо у формі тез.

Галицьке декоративне мистецтво розвивалось із досить ранніх часів
(палеоліту, неоліту) і продовжує розвиватись надалі. На шляху народного
декоративно-ужиткового мистецтва було багато перепон. Їх можна поділити
на загальнодержавні та загальноісторичні. Разом з цим українське
декоративне мистецтво отримало і зберегло традиції та забарвленість,
лише йому властиві колорит та інші художні особливості.

Загалом можна виділити кілька осередків українського народного
декоративного мистецтва, але всі вони групувалися відповідно до роду
занять. Можна сказати, що Галицькі мистецькі традиції того часу займали
вагоме місце серед інших регіонів за своєю масштабністю та своєрідністю.

Художні ремесла і промисли Галичини були і є чи не найбільшою і
найбагатшою галуззю художньої творчості.

Група семантичних засобів композиції творів декоративно-прикладного
мистецтва Галичини приховує у собі всі етапи історичного розвитку: і
знаки первісних культур, і середньовічні символи релігійно-канонічного
тлумачення, і метафори народнопоетичного осмислення, і сучасні символи,
алегорії та емблеми декоративного спрямування тощо.

Взагалі говорячи про мистецько-художницькі вартості творів, виконаних
Галицькими майстрами необхідно виходити з того, що вони є досить
самобутніми та професійними.

Отже, внаслідок проведеного дослідження ми побачили те, що наша
гіпотеза, згідно з якою Галицьке декоративне мистецтво є самобутнім
проявом народної творчості на теренах України, набула ознак доказаної
тези та справдилась.

Список використаної літератури

1. Акунова Л.Ф., Крапивин В.А. Технология производства и декорирование
художественных керамических изделий. – М., 1984.

2. Александрович В. Найдавніший львівський портрет з авторською датою //
Євшан-зілля: Вісник культури. – Львів, 1993. – Ч. 7. – С. 45–46.

3. Александрович В.С. Симон Богушович. Історія і легенда в біографії
львівського вірменського маляра // Вісн. Львів. ун-ту. – Львів, 1997. –
Серія історична. – Вип. 32. – С. 68–70.

4. Археология Украинской ССР: В 3 т. – Т. 1. – К., 1986.

5. Беренштейн Б.М. Традиция и канон: два парадокса. Критерии и суждения
в искусствознании. – М., 1986.

6. Білецька В. Українські сорочки, їх типи, еволюція й орнаментація:
Матеріали до етнології й антропології. – Львів, 1997. – Т. 21–22. –
С. 43–105.

7. Богатырёв П.Г. Вопросы теории народного искусства. – Т. 1. – М.,
1971.

8. Богатырёв П.Г. Вопросы теории народного искусства. – Т. 2. – М.,
1971.

9. Боровский Я.Е. Мифологический мир древних киевлян. – К., 1982.

10. Василенко В.М. Русская народная резьба и роспись по дереву
XVIII–XX вв. – М., 1960.

11. Визир В.А., Мартынов М.А. Керамические краски. – Т. 1. – К., 1964.

12. Визир В.А., Мартынов М.А. Керамические краски. – Т. 2. – К., 1964.

13. Гагенмейсгер В.М. Настінні паперові прикраси Кам’янеччини. –
Кам’янець-Подільський, 1990.

14. Гарасимчук Т. Сучасний розпис храму Пресвятої Трійці // В зб.:
Сакральне мистецтво Бойківщини. – Шості наукові Драганівські читання.
Збірник статей. – Дрогобич, 2003. – С. 290.

15. Гаргула І.В. Народні тканини: Нариси з історії українського
декоративно-прикладного мистецтва. – Львів, 1969.

16. Герман М.М., Скатерщинов В.К. Основные принципы классификации видов
искусств. – М., 1982.

17. Гирич Т.Ю. Податкові реєстри сплати королівщини з міст Острога
(1576) і Дубна (1586) // Матеріали до історії Острозької Академії.
Бібліографічний довідник. – К., 1990. – С. 148.

18. Гургула І.В. Народне мистецтво західних областей України. – К.,
1966.

19. Драган М. Українська декоративна різьба XVII–XVIII ст. – К., 1970. –
С. 34.

20. Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни. – К.,
1989. – Т. 1. – С. 113.

21. Жук А.К. Український радянський килим. – К, 1973.

22. Запаско Я. Українське народне килимарство. – К., 1973.

23. Запаско Я.П. Килимарство: Нариси з історії українського
декоративно-прикладного мистецтва. – Львів, 1969.

24. Земпер Г. Практическая эстетика. – Т. 1. – М., 1970.

25. Земпер Г. Практическая эстетика. – Т. 2. – М., 1970.

26. Исаевич Я. Преемники первопечатника. – М, 1981. – С. 35.

27. Каган М. Морфология искусства. – Л., 1972.

28. Каган М.С. О прикладном искусстве. – Т. 1. – М., 1961.

29. Каган М.С. О прикладном искусстве. – Т. 2. – М., 1961.

30. Кара-Васильєва Т.В. Полтавська народна вишивка. – К., 1983.

31. Кара-Васильєва Т.В. Спільність орнаменту української і російської
вишивки // Українське мистецтво у міжнародних зв’язках. – К., 1983.

32. Ковальский Н.П. Источники по социально-экономической истории Украины
(XVI – первая пол. XVII века). – Днепропетровск, 1982. – С. 78.

33. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. –
М., 1981.

34. Колос С. Українська тканина // Червоний шлях (Харків). – 1978. –
№5–6. – С. 223–240.

35. Косачева О.П. Український народний орнамент. – К., 1876.

36. Кравчук Л.Т. Вишивка: Нариси з історії декоративно-прикладного
мистецтва. – Львів, 1969.

37. Кулик О. Українське народне художнє вишивання. – К., 1968.

38. Кусько Г.Д. Становление и развитие украинского советского
гобелена. – М., 1987.

39. Маймин Е.А. Виды искусства. Эстетика – наука о прекрасном. – М.,
1981.

40. Марченко Г. Мистецька цінність «кам’яних баб» // Народна творчість
та етнографія. – 1969. – №4. – С. 25–32.

41. Матейко К.І. Український народний одяг. – Т. 1. – К., 1977.

42. Матейко К.І. Український народний одяг. – Т. 2. – К., 1977.

43. Москалець К. Вечірній мед // Сучасність – 2003. – №4. – С. 15.

44. Некрасов А.Й. Русское народное искусство. – М., 1984.

45. Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры. – Т. 1. –
М., 1983.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Оставить комментарий

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2019