Реферат на тему

Актуальні задачі органів внутрішніх справ щодо захисту прав і
свобод людини та громадянина на сучасному етапі соціально —
політичного розвитку України задачі правоохоронних органів щодо
захисту прав людини.

План

1. Завдання ОВС у структурі правоохоронної діяльності на сучасному
етапі.

2. Задачі правоохоронної діяльності ОВС щодо захисту прав людини.

Література

1. Завдання ОВС у структурі правоохоронної діяльності на сучасному
етапі.

Пріоритетом розвитку сучасного демократичного суспільства є
забезпечення прав людини. Захищати основні свободи та підтримувати
суспільний порядок і загальний добробут в демократичному суспільстві
за допомогою політики та практики, які є законними, гуманними, і
відповідають загальнолюдським цінностям є головним вектором розбудови
правової держави.

Загалом, демократія в суспільстві тримається на двох засадах :
верховенстві закону та забезпеченні прав людини. Тому основними задачами
правоохоронної діяльності по підтримці правопорядку в демократичному
суспільстві є демократичний характер здійснення прав людини та
забезпечення правопорядку на основі верховенства закону.

Основна мета навчальної теми розкрити задачі діяльності правоохоронних
органів, зокрема органів внутрішніх справ, щодо захисту прав і свобод
людини та громадянина, усвідомити ці задачі як організаційні напрямки
діяльності працівників міліції, а також сформувати теоретичні засоби і
практичні навички по ефективному вирішенню зазначених задач.

Безперечно, задачі щодо захисту прав і свобод людини мають загальний
характер і визначаються чинним законодавством. Проте, в діяльності
міліції існує певна ієрархія задач, які виникають інколи в силу
непередбачених обставин чи в нестандартних ситуаціях. Рецензія та
алгоритми рішення основних завдань діяльності міліції в демократичному
суспільстві.

Завдання ОВС у структурі правоохоронної діяльності.

Завдання міліції та відповідні напрямки їх діяльності є адекватним
відображенням внутрішньої політики держави, здійснення якої згідно з
Конституцією покладено на виконавчі органи державної влади.

Міліція в Україні, — зазначено в ст. 1 Закону “ Про міліцію”, — це
державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя,
здоров’я, природне середовище, права і свободи громадян, власність,
інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Таким чином, права і свободи і громадянина, гарантії цих прав і свобод,
що визначаються, згідно ст. 92 Конституції, виключно законом України,
захищається державним озброєним органом виконавчої влади. Це дає
підстави говорити про ефективність і надійність захисту прав людини.

Основними завданнями міліції є:

забезпечення особистої безпеки громадян, захист їх прав і свобод,
законних інтересів;

запобігання правопорушенням та їх припинення;

охорона і забезпечення громадського порядку;

виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили;

забезпечення безпеки дорожнього руху;

захист власності від злочинних посягань;

виконання кримінальних покарань і адміністративних стягнень;

участь у наданні соціальної та правової допомоги громадянам, сприяння у
межах своєї компетенції державним органам, підприємствам, установам і
організаціям у виконанні покладених на них законом обов’язків (Закон “
Про міліцію” ст. 2)

Це власне є законодавчо визначена система завдань міліції. Вона загалом
визначає її компетенцію, правомочність, обсяг повноважень, місце в
структурі державних органів, межу правозастосування, а також напрямки
діяльності вказаного органу та її підрозділів, у сфері захисту прав і
свобод людини і громадянина.

Виконувати свої завдання міліція повинна неупереджено, у точній
відповідності з законом. Верховенство закону, принцип законності є
основою діяльності міліції щодо захисту прав і свобод людини та
громадянина. Працівник міліції при виконанні покладених на нього
обов’язків керується тільки законом, діє в його межах. Нагляд за
додержанням законності у діяльності міліції здійснюють Генеральний
прокурор України та підлеглі йому прокурори.

Виконуючи свої завдання міліція за ніяких обставин або вказівок
службових осіб не повинна чинити будь – які незаконні дії чи
бездіяльність.

Виконуючи свої завдання міліція повинна поважати гідність особи і
виявити до неї гуманне ставлення, захищати права людини, незалежно від
її соціального походження, майнового та іншого стану, расової та
національної належності, громадянства, віку, мови та освіти, ставлення
до релігії, статі, політичних та інших переконань.

Нарешті, у випадках порушення працівником міліції прав і законних
інтересів громадянина під час виконання своїх обов’язків чи завдань,
міліція зобов’язана вжити заходів щодо поновлення цих прав,
відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина
публічно вибачитись. Службова особа міліції, яка порушила вимоги закону
або неналежно виконує свої обов’язки щодо захисту прав людини, а також
свавільно порушує вказані права чи обмежує їх, несе відповідальність
встановлену кримінальним кодексом чи дисциплінарним статутом.

Окрім загальних завдань, органи внутрішніх справ виконують і специфічні
завдання, які покладені на них в законодавчому порядку (міліція не
виконує жодних завдань, не передбачених чинним законодавством) Серед
специфічних завдань є такі :

завдання по реалізації державної політики у боротьбі зі злочинністю
(організованою, корупцією тощо) відповідно до загальнодержавної
концепції боротьби зі злочинністю. На міліцію покладаються певні
завдання щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму (Указ
Президента України від 22.07.2003 р.); щодо запобігання зникнення
людей, удосконалення взаємодії правоохоронних та інших органів
виконавчої влади в їх розшуку (Указ Президента України від 18.01 2001
р.) та інші.

завдання по охороні органами внутрішніх справ громадського порядку на
вулицях, майданах, у парках, скверах та інших громадських місцях, а
також запобігання та припинення адміністративних правопорушень.

завдання по здійсненню профілактичних та оперативно-пошукових
заходів щодо запобігання, виявлення, припинення та розкриття злочинів
(“Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2001-2005 р. р.-
Указ Президента від 25.12.2000 р., Закон “Про оперативно-розшукову
діяльність) та інші. Крім того, в ОВС проводяться дізнання і попереднє
слідство у справах про злочини, розслідування яких покладено на них
законом;

завдання по забезпеченню безпеки працівників суду, прокуратури, ОВС,
митних органів, органів ДПС, рибоохорони тощо, а також безпеки осіб, які
беруть участь у кримінальному судочинстві
(Закон “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві ” 23.12.1999р.

завдання щодо здійснення адміністративного нагляду за особами,
звільненими з місць позбавлення волі ( Закон України від 1.12.1994 р.)
щодо попередження насильства в сім’ї ( Закон України від
15.12.2001 р.) щодо здійснення профілактики
правопорушень серед неповнолітніх (Закон України від 24.01. 1995 р.)

Окрім вище наведених завдань ОВС здійснюють також завдання по
проведенню експертиз у кримінальних справах і криміналістичних
дослідженнях, по паспортизації населення та паспортному контролю за
іноземними громадянами та особами без громадянства, по врятуванню людей
у разі стихійного лиха, аварій, проведення заходів з охорони
навколишнього середовища, тощо.

Безперечно, при виконанні головних і специфічних завдань міліція в
першу чергу повинна забезпечити особисту безпеку громадян, захистити їх
права та свободи. Загалом, основою ефективного виконання завдань,
покладених на міліцію, є такі вихідні принципи: повага до закону і
дотримання законності, повага людської гідності кожної особи, повага і
захист прав кожної людини, неупередженість та недопущення дискримінації
при здійсненні громадянами своїх прав і свобод.

Безперечним є те, що виконання задач вимагає від міліції знання потреб
суспільства, його надій і уміння адекватно реагувати на них. Цілком
очевидним є те, що надії і потреби суспільства стосовно міліції
полягають у наступному:

попередження правопорушень і розслідування злочинів;

підтримка та забезпечення суспільного порядку з врахуванням прав і
свобод людини.

представляти волю народу, бути разом з народом, нести перед ним
відповідальність і бути підзвітним перед суспільством

Задачі правоохоронної діяльності ОВС щодо захисту прав людини

Задачі міліції щодо забезпечення і захисту прав і свобод людини та
громадянина витікають безпосередньо з тих завдань, виконання яких
покладено на міліцію чинним законодавством. Задачі ці можна визначити
загалом такими:

створення умов щодо сприяння реалізації прав і свобод кожним
громадянином відповідно до Конституції України, шляхом охорони
громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки
дорожнього руху.

усунення причин і обставин, які загрожують процесу реалізації
конституційних прав і свобод людини, обмежують можливості повної
реалізації вказаних прав або підривають існуючі гарантії здійснення прав
в суспільстві; шляхом проведення ефективних запобіжних та
профілактичних (а в окремих випадках і оперативно — розшукових
заходів), направлених на запобігання (попередження) та виявлення
злочинів (правопорушень), які загрожують реалізації конституційних прав.

створення умов і відповідних правових засад, що унеможливлюють
порушення конституційних прав і свобод , шляхом забезпечення належної
безпеки кожного громадянина, запобігання та негайного припинення
правопорушень, зміцнення правопорядку, забезпечення законності у
діяльності правоохоронних органів тощо;

припинення протиправних діянь на стадії підготовки, замаху чи
безпосередньо вчинення шляхом удосконалення матеріального і
процесуального законодавства, ефективності діяльності ОВС, методів і
форм роботи працівників міліції.

встановлення винних у порушені прав і свобод людини та притягнення
їх до відповідальності згідно чинного законодавства, вимог міжнародних
стандартів прав людини;

поновлення порушених прав шляхом відшкодування матеріальних збитків та
завданої моральної шкоди, реабілітації, реституції, компенсації, тощо,
за рахунок держави чи фізичних осіб.

Окрім наведених загальних задач міліції щодо захисту прав людини існує
низка задач , які вирішують структурні підрозділи, що входять в
систему органі внутрішніх справ України.

Зокрема, діяльність кримінальної міліції як правоохоронного органу в
структурі ОВС спрямована на запобігання, припинення, розкриття тяжких
злочинів, на здійснення оперативно – розшукової діяльності у випадках ,
передбачених чинним законодавством.

Основними задачами кримінальної міліції щодо захисту прав людини є :

при виконанні своїх завдань і здійсненні повноважень не допускати
порушення прав і свобод людини та юридичних осіб.

обмеження прав людини повинні мати винятковий і тимчасовий характер і
можуть бути застосовані лише з санкції прокурора щодо особи в діях
якої є ознаки злочину та у випадках, передбачених законодавством, для
захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства;

не розголошувати і не передавати іншим особам відомості про заходи
безпеки та осіб, узятих під захист, нерозкриті злочини, або такі
відомості, що можуть зашкодити слідству чи інтересам людини;

не розголошувати відомості, одержані внаслідок оперативно — розшукової
діяльності, стосовно особистого життя, честі, гідності людини.

для одержання зізнання чи інформації від підозрюваного не
застосовувати до останніх катування, жорстокого поводження,
психотропних , хімічних речовин тощо.

Діяльність міліції громадської безпеки як структурного підрозділу
міліції спрямована на забезпечення особистої безпеки громадян, охорону
громадського порядку та громадської безпеки, запобігання та припинення
злочинів та адміністративних правопорушень, розкриття злочинів у
справах яких провадження попереднього слідства не обов’язкове , а
також надання у межах компетенції міліції допомоги громадянам,
посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям та
громадським об’єднанням.

Задачі міліції громадської безпеки щодо захисту прав і свобод людини
обумовлені, насамперед основними напрямками діяльності вказаного
структурного підрозділу. Так, здійснюючи адміністративно — проваджу
вальну функцію, в тому щоб не допустити порушення чи обмеження прав
людини (незаконні затримання, арешти тощо) при здійсненні охорони
громадського порядку і громадської безпеки. Важливою задачею є також
встановлення (налагодження) співробітництва та партнерства особового
складу з населенням регіону стосовно конституційних прав і свобод
людини і громадянина. Специфічні задачі має цей структурний підрозділ
міліції і в галузі виконання профілактичної та кримінально —
процесуальної функції.

Діяльність ДАІ як самостійного структурного підрозділу спрямована на
забезпечення безпеки дорожнього руху на території держави. Задачі ДАІ
щодо захисту прав людини полягають, головним чином, в тому, щоб не
допустити свавільного обмеження прав людини (зокрема право на вільне
пересування, право на недоторканість власного володіння, тощо)

Задачі міліції охорони обумовлені основними напрямками діяльності і
полягають у забезпеченні права на власність, особистої безпеки фізичних
осіб, тощо.

Таким, чином задачі міліції щодо захисту прав і свобод людини залежить
від участі того чи іншого органу в підтриманні (охороні ) правопорядку.

Окрім вище названих задач міліції, існують ще специфічні задачі
міліції щодо захисту конкретних конституційних прав і свобод людини –
громадянських (особистих), політичних , соціальних , економічних та
інших

Так захищаючи, право людини на життя, задачі міліції полягають в тому,
щоб не допустити позбавлення життя людини при виконанні своїх
функцій, особливо у випадках навмисного застосування смертельних для
людини засобів. Застосування (спецзасобів, зброї ) силових має бути “
виключно необхідним “ і в розумних межах.

Захищаючи право на повагу гідності людини задачі міліції полягають в
тому, щоб не допустити навмисного катування, нелюдського, жорстоко
поводження з людиною, яке переслідує мету отримання інформації чи
зізнання або ж покарання людини. Не існує жодних обставин, що могли б
виправдати тортури або практику катування.

З огляду на сказане важливою задачею міліції є підготовка із
поводженням із затриманими без застосування методів, котрі впливають на
здатність людини мислити чи приймати рішення. Слід, регулярно
переглядати методи проведення допитів і порядок поводження із
затриманими.

Захищаючи право на свободу та особисту недоторканість людини задачі
міліції полягають в тому, щоб не допустити свавільного обмеження
свободи людини, а також свавільного затримання чи арешту , позбавлення
волі.

Навіть обґрунтоване, законне затримання чи арешт громадянина повинні
бути перевірені судом протягом сімдесяти двох годин. Кожен, хто є
потерпілим від арешту або затримання, має захищене позовом право на
відшкодування.

Важливою задачею міліції є формування знань і навичок необхідних
працівнику міліції, щоб забезпечити здійснення арештів лише на
законних підставах (законність означає відповідність матеріальним і
процесуальним нормам національного законодавства) і з мінімальним
застосуванням сили. Важливим є також чітке і однозначне розуміння
всіма працівниками понять ”обґрунтована підозра у вчиненні
правопорушень”, “підстава арешту особи“ та відповідне знання
встановлених законодавством випадків ув’язнення, затримання, арешту та
інших видів обмеження ( позбавлення) свободи (волі) людини.

e i i ? u 8

I

Ue

2

4

6

I

//////////o/iiiaaaaaaOaa

Goooooooooooooooooooooooooooo

m

Похожие записи