.

1. Етика як наука. 2. Поняття наукової, релігійної, професійної етики (контрольна)

Язык: русский
Формат: контрольна
Тип документа: Word Doc
1 11786
Скачать документ

Контрольна робота

З дисципліни “Етика і естетика”

Етика як наука

Поняття добра і зла, моралі і моральності, етики є одними із самих
розповсюджених у мові, і в той же час одними із самих багатозначних і
невизначених. Моральні проблеми при цьому з’являються одними з
найважливіших для людини.

Так, великий німецький філософ І. Кант писав, що «всі інтереси мого
розуму (і спекулятивні і практичні) поєднуються в наступних трьох
питаннях:

Що я можу знати?

Що я повинний робити?

На що я можу сподіватися?» .

Перше питання гносеологічний і зважується чистим спекулятивним розумом.
Друге питання моральний і зважується чистим практичним розумом. Першому
питанню присвячена, як багато хто вважають, головна робота Канта –
«Критика чистого розуму», що представляє собою дуже глибока і складна
філософська праця. Другому питанню присвячені в Канта «Критика
практичного розуму» і ін. етичні роботи. Але сам Кант віддавав перевагу
чистому практичному розуму перед чистим спекулятивним розумом, тобто
етика по ньому має визначену першість перед гносеологією. «Отже, у
з’єднанні чистого спекулятивного розуму з чистим практичним в одне
пізнання чистий практичний розум має першість, якщо припустити, що це
з’єднання не випадкове і довільне» . Таким чином, складна гносеологія
Канта може бути розглянута як введення в етику.

Геніальний художник і великий мораліст Л.Н. Толстой писав: «Ми всі
звикли думати, що моральне навчання є сама вульгарна і нудна річ, у якій
не може бути нічого нового і цікавого; а тим часом усе життя людська, із
усіма настільки складними і різноманітними, удаваними незалежними від
моральності діяльностями, – і державна, і наукова, і художня, і торгова
– не має іншої мети, як більше і більше з’ясування, твердження,
спрощення і загальнодоступність моральної істини» .

Отже, що таке мораль, моральність, етика? Найпростіше дати визначення
етики. Етика є навчання про мораль. Мораль з’являється предметом
етики. Етика виникає в лоні філософії й існує по дійсний час як
філософське навчання і філософська навчальна дисципліна. Засновником
етики визнається великий давньогрецький філософ Сократ (469-399 до
н.е.). Найбільшими етиками в історії людства були Платон (428-328 до
н.е.), Аристотель (384-322 до н.е.), Сенека (4 до н.е. – 65 н.е.), Марко
Аврелий (121 – 180), Августин Блаженний (354 – 430), Б. Спиноза (1632 –
1677), И. Кант (1724 – 1804), А. Шопенгауер (1788 – 1860), Ф. Ницше
(1844 – 1900), А. Швейцер (1875 – 1965). Етикою займалися усі великі
російські мислителі. Найбільш значні роботи з етики залишили св. Тихон
Задонський (1724 – 1783), св. Феофан Затворник (1815 – 1894), Ул.С.
Соловйов (1853 – 1900), Н.А. Бердяєв (1874 – 1948), Н.О. Лосский (1870 –
1965). Світове значення придбали моральні ідеї Ф.М. Достоєвського і Л.Н.
Толстого.

На розвиток моралі й етики величезний вплив зробили ідеї моралістів,
тобто людей нові моральні заповіді, що пропонує, більш глибоке розуміння
відомих моральних принципів. До числа великих моралістів людства варто
віднести Мойсея, Будду, Конфуція, Ісус, Мухаммеда.

Існує, однак, і спроба зробити етику «наукової», відірвавши її від такий
світоглядний, «ненаукової» форми як філософія. – Подібна тенденція
спостерігається в позитивізмі, що намагається зробити з етики сувору
верифіковану наукову дисципліну. Але в результаті з їхньої етики іде
мораль і залишається «етика без моралі».

Вважається, що термін «етика» ввів Аристотелю для позначення особливих
чеснот характеру на відміну від діаноетичних чеснот розуму. Він же
створює і теорію про етичні чесноти – етику . І тут міститься важлива
думка, що вплине на подальший розвиток етики і психології, а саме:
людський інтелект складається з двох найважливіших частин – розуму і
вдачі. Розум містить у собі мислення, пам’ять; вдача – почуття, волю.

На відміну від багато в чому стихійно формується моральності, етика
являє собою свідому духовно-теоретичну діяльність. Але теоретично вона
вирішує і багато хто з практичних питань, що виникають перед людиною в
житті і які зв’язані з проблемами боргу, добра, зла, сенсу життя і т.п.
Етика раціонально осмислює, розвиває і формалізує деякі інтуїтивно
очевидні для нас істини про моральні цінності, додаючи тим самим
подібним до інтуїтивних припущень статус науково обґрунтованих положень.
І це дуже важлива, потрібна і складна робота. Так, наприклад,
найбільший американський етик XX століття Дж. Ролз свою таки складну
концепцію «справедливості як чесності» будує на двох, інтуїтивно
прийнятих як справедливі, принципах – принципі «рівності вихідних
позицій» і принципі « переваги, щокомпенсує,» для менш процвітаючих
членів суспільства. Тому традиційно етику ще називають «практичною
філософією».

Етика, виникнувши у філософії, проте не виділилася в особливу науку типу
соціології, психології. Чому? – Тому, що проблеми добра і зла, боргу,
щастя, сенсу життя, практичного поводження органічно зв’язані зі
світоглядом людини, зі сферою волі його волі, вони не визначені жорстко
природою зовнішньої чи внутрішній. У моральному виборі важлива оцінка,
проведена з визначених світоглядних позицій!

В етиці як теоретичній дисципліні поступово стали виділятися два роди
проблем. Один рід проблем зв’язаний з нормами, принципами,
цінностями, тобто з їхнім визначенням, аналізом, із проблемами їхнього
формування, виховання і т.д. Цими питаннями займається нормативна
етика. Саме нормативна етика дає нам специфічне моральне знання, для
сприйняття якого важливі як діяльність розуму, так і почуттів, інтуїції,
тобто «діяльності серця», як подібна діяльність визначається в
російській етиці . Це знання часте може не сприйматися чисто
рассудочно, тому «утворені» люди можуть виявитися більш дурними в
моральному змісті, ніж «прості», але чуйні серцем люди.

Моральне знання, таким чином, передається в різній формі, а не тільки в
сугубо понятійної, наукової. Воно може передаватися в притчах, нормах,
прислів’ях, казках, билинах, міфах і т.п. Не випадково нові
представлення про добро і зло Господь Ісус Христос передав у формі
притч. Особливу роль у нормативній етиці грає проповідь як специфічна
форма передачі морально-нормативного змісту. Ця форма давно оцінена по
достоїнству церквою, але може бути і світська проповідь.

Другий рід проблем в етиці – це власне теоретичні питання про сутність
моралі, про її походження, закони розвитку і т.д. Даними питаннями
займається теоретична, чи дескриптивна, етика. Дана етика найбільшою
мірою наукоподібна, її мова більш наукоподібна, формалізований, чим у
нормативній етиці. Безсумнівно, що ці два різновиди етики діалектично
взаємозалежні.

Поняття наукової, релігійної,

професійної етики

Існує ряд понять, зв’язаних з поняттям «етика», більш приватного роду,
як те: «наукова етика», «релігійна етика», «професійна етика». Поняття
«наукова етика» багатозначно. Під даним поняттям звичайно розуміється
прагнення людини спиратися у своїй моральній діяльності на більш
глибоке, наукове знання дійсності. І з таким значенням поняття «наукова
етика» можна і потрібно погодитися. Однак сама «науковість» в етиці
інша, ніж у природничих науках. «Науковість» в етиці не приймає строго
формалізованої, дедуктивної чи математичної форми, не є і строго
обґрунтованої через досвід; індуктивний метод тут також має свої
границі.

Чудово про цю властивість етичного знання виразився Л.Н.
Толстой. Він писав: « В області моральної відбувається одне дивне,
занадто явище, що мало зауважується.

Якщо я розповім людині, що не знав цього, то, що мені відомо з геології,
астрономії, історії, фізики, математики, людина цей одержить зовсім нові
зведення, і ніколи не скаже мені: «Так що ж отут нового? Це всякий
знає, і я давно знаю». Але повідомите людині найвищим, самим ясним,
стиснутим образом, так, як вона ніколи не виражалася, виражену моральну
істину, – усяка звичайна людина, особливо такий, котрий не цікавиться
моральними питаннями, чи тим більше такий, котрому ця моральна істина,
висловлювана вами, не по вовні, неодмінно скаже: «Так хто ж цього не
знає? Це давно і відомо і сказано». Йому дійсно здається, що це давно
і саме так сказано. Тільки ті, для яких важливі і дороги моральні
істини, знають, як важливо, дорогоцінно і якою довгою працею досягається
з’ясування, спрощення моральної істини – перехід її з мрячного,
невизначеного припущення, що усвідомиться, бажання, з невизначених,
незв’язних виражень у тверде і визначене вираження, що неминуче вимагає
відповідних йому вчинків» .

Поняття «наукової етики» часто зв’язують з якоюсь особою, що спирається
на конкретну науку концепцією моралі. Така етика, вважається,
ґрунтується на науково-перевірених фактах і використовує наукову
методологію. Прикладом подібної «наукової етики» може бути
«натуралістична етика», «споруджувана» на природних фактах, якось:
інстинкти людини, його природне прагнення до задоволення, його
ірраціональна воля до життя, до влади. Такою етикою з’явилася етика
соціал-дарвіністів, представниками якої були Ч. Дарвіне, П.А. Кропоткін
і ін.

П.А. Кропоткін у книзі «Етика» відзначав, що « самі поняття про добро і
зло і наші умовиводи про «Вище добро» запозичені з життя природи» .
Існує інстинктивна боротьба між видами й інстинктивною взаємодопомогою
серед видів, що і з’являється основою моралі. Інстинкт взаємної
симпатії найбільше повно виявляється в суспільної тварин, людини.
Сучасна біологія, зокрема етологія, значно розширила уявлення людини про
поводження тварин. Однак вона зберегла ідею про природні фактори
моралі, найчастіше перебільшуючи їхню роль. Прикладами тут можуть
служити концепції К. Лоренца, В.П. Ефроімсона, Г. Селье й ін.

Наукової вважала себе і марксистська етика, що виводила мораль з
об’єктивних соціальних відносин, розглядала її як специфічну форму чи
свідомості особливий спосіб освоєння дійсності, що має класову основу.
Специфічну наукову етику розробляє неопозитивізм, що вважає, що
предметом наукової етики може бути лишь мова моралі й етики, а не сама
мораль. Подібна етика одержала назву «метаетики» .

Існують і заперечення проти концепцій «наукової етики». Найбільш
серйозна критика представлена емотивізмом як одним з напрямків
неопозитивістської теорії моралі. Головний аргумент емотивізма
стосується сутності моральних ціннісних суджень. Тут затверджується, що
всі ціннісні судження є прескрипциями, а не дескрипціями, тобто вони
виражають наші суб’єктивні чи установки емоції, а не позначають щось
об’єктивне . Однак ця точка зору не пояснює можливість моральної
аргументації, споровши, – вони тоді просто стають безглуздими, тому що
всі судження рівнозначні. Цілі шари буття як, наприклад, природна і
соціальна сфери виявляються «знеціненими». Етичні навчання, що
відстоюють тезу про дескриптивності ціннісних суджень, тобто про те, що
вони описують щось об’єктивне в моралі, з’являються більш
правдоподібними. Вони пояснюють більшу кількість моральних явищ, і їм
варто віддати перевагу. Емотивізм веде до релятивізму і нігілізму як
етичним навчанням, що затверджують, що в сфері моралі усі відносно, і що
немає абсолютних, загальнолюдських цінностей добра.

Отже, поняття «наукової етики» не є беззмістовним чи безглуздої. Етика
може і повинна містити в собі наукові факти, методи, теорії, хоча їхні
можливості тут обмежені. В етиці велика роль почуттів, прескриптивних
суджень, самооцінок.

Релігійна етика – це етика, що ґрунтується як на природних, соціальних
фактах моралі, так і на одкровенні Богом людині моральних істин.
Стверджується, що сприймаючі людьми моральні істини доповнені в
одкровенні тими, котрі не можна «відкрити» розумом, як, наприклад,
заповідь любові до ворогів своїм чи істина об благодаті, що освится душу
Божией, і т.п.

У цілому відносини релігії і моралі непрості. Усяка релігія, як зв’язок
людини з Богом, містить у собі і визначеній моралі, що визначає принципи
даного зв’язку з позицій добра. У свою чергу, остаточна своя підстава
добро одержує в Богу. Як писав св. Феофан Затворник: «Віровчення
завжди вдавалося в непотрібні відступи і витонченості, коли не трималося
моральна цілей; а мораль приймала хибні напрямки, коли не висвітлювалося
віровченням» . Тому в богослов’ї існує така дисципліна, як моральне
богослов’я. Найбільшими православними моральними богословами можна
назвати св. Тихона Задонського (XVIII в.), св. Феофана Затворника (XIX
в.), св. Ігнатія Брянчанинова (XIX в.) .

Професійна етика є багатозначним поняттям. По-перше, це визначені
кодекси поводження людей при виконанні ними своєї професійної
діяльності. По-друге, це теорія даних кодексів, способи їхнього
обґрунтування. Актуальної є проблема співвідношення професійної етики і
загальнолюдської моралі. У цілому, дане співвідношення з’являється
різновидом діалектичного відношення частини і цілого. Не можна
підмінювати загальнолюдську мораль професійної. Існує тільки одна
мораль, що і з’являється загальнолюдської, а всі інші специфічні
моральні системи є лише її різновидом.

Як замічено в геніальному романі М.А. Булгакова «Майстер і Маргарита»
про осетрину «другої свіжості»:

«- Голубчик, це дурниця!

Чого дурниця?

– Друга свіжість – от що дурниця! Свіжість буває тільки одна –
перша, вона ж і остання. А якщо осетрина другої свіжості, те це
означає, що вона тухла!»

Тому коли виникають у свідомості суб’єктів протиріччя між вимогами
загальнолюдської моралі і вимогами професійної етики, то перевага варто
віддавати загальнолюдським моральним принципам.

Професійна етика різноманітна. Найбільш значимі професійні етики – це
етика лікаря (деонтологічна етика), етика юриста, етика бізнесу, етика
вченого, педагогічна етика й ін.

Використана література.

Курс лекція з етики. – М., 2000.

Етика і естетика. Підручник. – М., 1999.

Кант И. Критика чистого разума // Соч.: В 6 т. – М., 1964. – Т. 3. –
С. 661.

Кант И. Критика практического разума // Соч.: В 6 т. – М., 1964. –
Т. 4. Ч. 1 – С. 454.

Толстой Л.Н. Так что же нам делать? // Собр. соч.: В 22 т. – М., 1983.
– Т. 16. – С. 209.

См.: Аристотель. Большая етика // Собр. соч.: В 4 т. – М., 1983. – Т.
4; Аристотель. Никомахова етика. Там же.

См.: Юркевич П.Д. Сердце и его значение в духовной жизни человека, по
учению слова Божия // Философские произведения. – М., 1990.

Толстой Л.Н. Так что же нам делать? // Собр. соч.: В 22 т. – М., 1983.
– Т. 16. – С. 209.

Кропоткин П.А. Етика. – М., 1991. – С. 34.

См.: Лоренц К. Агрессия. – М., 1994; Ефроимсон В.П. Генетика и етика.
– СПб., 1995.

См.: Мур Дж. Принципи етики. – М., 1984.

См.: Ayer A.J., Language, Truth and Logic. Harmondsworth, Penguin,
1982.

См.: Войтила К. (папа Иоанн Павел II). Основания етики // Вопр.
философии. – 1991. – № 1.

Св. Феофан Затворник. Начертание христианского нравоучения // Творения
иже во святих отца нашего Феофана Затворника: В 2 т. – М., 1994. – Т.1.
– С. 7.

См.: Св. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опити // Творения святителя
Игнатия Брянчанинова: В 7 т. – М., 1991. – Т. 1 – 2; Св. Тихон
Задонский. О истинном христианстве // Творения св. Тихона Задонского: В
5 т. – Изд. Псково-Печорского монастиря. – 1994. – Т. 2 – 3; Св. Феофан
Затворник. Указ. соч. – Т. 1 – 2; Арх. Платон. Православное
нравственное богословие. – Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1994.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020