.

Особливості сучасного соціального розвитку нашого краю (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
0 2571
Скачать документ

Реферат на тему:

“Особливості сучасного соціального розвитку нашого краю”

В першу чергу для соціального розвитку нашого краю я пропоную звернути
увагу на молодь нашого регіону та Закон України “Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”.

Даний Закон визначає загальні засади створення організаційних,
соціально-економічних, політико-правових умов соціального становлення та
розвитку молодих громадян України в інтересах особистості, суспільства
та держави, основні напрями реалізації державної молодіжної політики в
Україні щодо соціального становлення та розвитку молоді.

Головними соціальними напрямками є:

Впровадження соціального становлення молоді – процесу різнобічного
включення молоді в життєдіяльність суспільства як системи, сприйняття її
як елементу цієї системи;

Влаштування першого робочого місця для молоді – місце роботи молодих
громадян після закінчення будь-якого навчального закладу або припинення
навчання в ньому, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а
також після звільнення зі строкової військової служби або альтернативної
(невійськової) служби.

Розвиток молодіжних центрів праці – спеціалізовані державні установи,
які створюються з метою вирішення питань працевлаштування молоді,
забезпечення її зайнятості у вільний від навчання час, сприяння розвитку
молодіжних ініціатив у трудовій сфері, перенавчання та підвищення
кваліфікації молоді.

Всебічна допомога молодим сім’ям/

Розвиток соціальних служб для молоді – спеціальних закладів, які надають
соціальні послуги та соціальну допомогу молоді; розвиток молодіжних
громадських організацій – об’єднання громадян віком від 14 до 28 років,
метою яких є здійснення і захист своїх прав і свобод та задоволення
політичних, економічних, соціальних, культурних та інших спільних
інтересів.

Соціальне становлення та розвиток молоді нашого краю мають базуватися на
таких основних принципах:

– повага до загальнолюдських цінностей, прав людини і народів,-
історичних, культурних, національних особливостей України, її природи;

– безпосередня участь молоді у формуванні та реалізації політики та
програм, що стосуються суспільства взагалі та молоді зокрема;

– врахування потреб молоді, співвіднесення їх реалізації з економічними
можливостями держави;

– доступність для кожного молодого громадянина соціальних послуг і
рівність правових гарантій;

– відповідальність держави за створення умов щодо саморозвитку і
самореалізації молоді;

– єдність зусиль держави, всіх верств суспільства, політичних і
громадських організацій, підприємств, установ, організацій та громадян у
справі соціального становлення та розвитку молоді;

– відповідальність кожного молодого громадянина перед суспільством і
державою за додержання Конституції України, ( 254к/96-ВР ) законодавства
України.

Важливу увагу слід приділити фінансуванню заходів щодо соціального
становлення та розвитку молоді. Фінансування заходів щодо соціального
становлення та розвитку молоді здійснюється за рахунок коштів державного
та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

Для практичного здійснення підтримки соціального становлення та розвитку
молоді держава має свторювати систему соціальних служб для молоді. До
системи соціальних служб для молоді входять соціальні служби для молоді
та центри соціальних служб для молоді, уповноважені державою брати
участь у реалізації державної молодіжної політики і надавати соціальні
послуги та соціальну допомогу молодим громадянам. Спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади створює Український
державний центр соціальних служб для молоді, який належить до сфери його
управління. Республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні,
Київський та Севастопольський міські, районні центри створюються
відповідно за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних
адміністрацій і належать до сфери їх управління. Міські, районні у
містах центри можуть створюватися за рішенням органів місцевого
самоврядування. Типове положення про соціальні служби для молоді
затверджується Кабінетом Міністрів України.

Держава має давати працездатній молоді рівне з іншими громадянами право
на працю. Особливості праці неповнолітніх встановлюються законодавством.
Держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на
строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання у
загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах,
завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після
звільнення зі строкової військової або альтернативної (невійськової)
служби. Дворічний строк першого робочого місця обчислюється з
урахуванням часу роботи молодого громадянина до призову на строкову
військову або альтернативну (невійськову) службу. Молоді громадяни, які
звернулися до державної служби зайнятості в пошуках роботи, одержують
безплатну інформацію та професійну консультацію з метою вибору виду
діяльності, професії, місця роботи, а також, у разі необхідності,
проходять професійну підготовку і перепідготовку. Держава сприяє
створенню молодіжних центрів праці, а також молодіжних громадських
організацій (агентства, біржі, бюро та інші) для забезпечення
працевлаштування молоді, реалізації програм професійного навчання молоді
та вдосконалення її професійної майстерності. Типове положення про
молодіжні центри праці затверджується Кабінетом Міністрів України.
Діяльність молодіжних центрів праці може фінансуватися за рахунок коштів
державного фонду сприяння зайнятості населення, передбачених на ці цілі.
Квота робочих місць для працевлаштування молоді визначається місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в межах,
встановлених Законом України “Про зайнятість населення” . У разі відмови
в прийомі на роботу молодих громадян у межах встановленої квоти з
підприємств, установ та організацій має стягуватися штраф у
п’ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
за кожну таку відмову. Ці кошти спрямовуються в державний фонд сприяння
зайнятості населення і використовуються виключно на фінансування витрат
на створення додаткових робочих місць для молоді, її професійну
підготовку таПерепідготовку. Державна служба зайнятості разом з органами
виконавчої влади, соціальними службами для молоді має надавати учням,
студентам та аспірантам денної форми навчання допомогу в
працевлаштуванні у позанавчальний час. Держава має забезпечувати умови
для вторинної зайнятості молоді. Органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування відповідно до законодавства можуть
встановлювати додаткові пільги щодо прибуткового податку з громадян
студентам та учням, що працюють у складі студентських та учнівських
трудових загонів на сільськогосподарських роботах чи на інших видах
робіт, на підприємствах державної або комунальної форми власності.
Молодіжні центри праці, що діють відповідно до Типового положення, а
також громадські молодіжні організації (агентства, біржі, бюро та інші)
за наявності в них відповідного дозволу, виданого державною службою
зайнятості, сприяють працевлаштуванню молоді, у тому числі учнів,
студентів, аспірантів у позанавчальний час, надають послуги, пов’язані з
профорієнтацією та підготовкою до роботи за новою професією. Державна
служба зайнятості надає місцевим органам виконавчої влади, органам
місцевого самоврядування, молодіжним центрам праці, соціальним службам
для молоді інформацію про наявність вільних робочих місць (вакантних
посад). Держава гарантує надання роботи за фахом на період не менше
трьох років молодим спеціалістам – випускникам державних
професійно-технічних та вищих навчальних закладів, потреба в яких була
визначена державним замовленням.

Важливе місце займає підтримка підприємницької ініціативи та діяльності
молоді нашого краю. Держава має підтримувати і сприяти розвиткові
підприємницької ініціативи та діяльності молоді. Держава має сприяти
створенню молодіжних бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів для реалізації
програми підготовки молоді до підприємницької діяльності, надання
інформаційних та консультативних послуг. З цією метою розробляється та
реалізується система заходів підтримки підприємництва молоді, включаючи
довгострокове пільгове кредитування, забезпечення виробничими
приміщеннями, страхування комерційного ризику тощо. Органи місцевого
самоврядування можуть встановлювати за рахунок коштів, що надходять до
місцевого бюджету, пільгову плату за реєстрацію підприємств, створених
молодими громадянами та молодіжними громадськими організаціями.

Також важливе місце займає сприяння підвищенню рівня життя молоді.
Держава, враховуючи вартість прожиткового мінімуму та виходячи з
реальних можливостей бюджету, підвищує розміри допомоги сім’ям на
неповнолітніх дітей, стипендій та інших видів матеріального забезпечення
молоді, яка отримує професійно-технічну, вищу освіту у відповідних
навчальних закладах. Для сприяння пріоритетним напрямам розвитку
суспільства та з метою заохочення молоді до активної роботи у
відповідних галузях держава встановлює заохочувальні стипендії.
Матеріальне забезпечення, включаючи стипендії учнівської та студентської
молоді, яка перебуває на повному державному забезпеченні, встановлюється
на рівні прожиткового мінімуму. Порядок виплати надбавок до стипендій за
успіхи в навчанні, а також підвищених стипендій для окремих категорій
молоді встановлюється Кабінетом Міністрів України. Для учнів і студентів
денної форми навчання загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих
навчальних закладів державою гарантуються протягом року пільги на проїзд
по території України залізничним, водним, автомобільним, міським (крім
таксі) транспортом. Відповідні кошти передбачаються у Державному бюджеті
України окремим рядком. Порядок надання зазначених пільг визначається
Кабінетом Міністрів України. Органи місцевого самоврядування відповідно
до законодавства можуть встановлювати порядок надання пільг на проїзд
учнів і студентів у місцевому пасажирському транспорті і передбачати
відповідні видатки з місцевих бюджетів.

Також актуальним є питання, що стосується житлових умов молоді. Держава
має забезпечувати молодим громадянам рівне з іншими громадянами право на
житло, сприяє молодіжному житловому будівництву, створенню молодіжних
житлових комплексів тощо. При відведенні земельних ділянок для
індивідуального житлового будівництва органи місцевого самоврядування
затверджують квоти ділянок, які надаються молодим сім’ям під будівництво
житла. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування разом з
підприємствами, установами та організаціями розробляють та реалізують
програми створення сприятливих житлово-побутових умов для молоді, яка
проживає в гуртожитках. Молоді сім’ї та молоді громадяни можуть
одержувати за рахунок бюджетних коштів пільгові довгострокові державні
кредити на будівництво і придбання жилих будинків і квартир, на оплату
вступних пайових внесків при вступі до молодіжних житлових комплексів,
житлово-будівельних кооперативів, а також на обзаведення домашнім
господарством. Молодь, яка переселяється в трудонедостатні сільські
населені пункти на постійне місце проживання, а також місцева молодь,
зайнята в сільському господарстві, переробних, обслуговуючих галузях
агропромислового комплексу, соціальній сфері цих населених пунктів,
забезпечується житлом і господарськими будівлями за рахунок Державного
бюджету України. Молоді сім’ї, які не мають дітей, сплачують кредит з
відсотковою ставкою у розмірі три відсотки річних від сумизаборгованості
по кредиту. Молоді сім’ї, які мають одну дитину, звільняються від сплати
відсотків за користування кредитом; молодим сім’ям, які мають двох
дітей, за рахунок бюджетних коштів, крім того, погашається 25 відсотків
суми зобов’язань по кредиту, а молодим сім’ям, які мають трьох і більше
дітей, – 50 відсотків суми зобов’язань по кредиту. Молодь, яка постійно
проживає у сільських населених пунктах і працює у сільськогосподарському
виробництві, переробній та обслуговуючих галузях агропромислового
комплексу, що функціонують у сільській місцевості, соціальній сфері села
та органах місцевого самоврядування на селі, користується також
пільгами, передбаченимиЗаконом України “Про пріоритетність соціального
розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві” (
400-12 ). Порядок надання пільгових довгострокових кредитів молодим
сім’ям та їх пільгового погашення встановлюється Кабінетом Міністрів
України. При народженні дітей у молодій сім’ї, яка отримала кредит, цій
сім’ї може бути надано допомогу для погашення кредиту за рахунок коштів,
що залишаються у розпорядженні підприємств, де працює молоде подружжя
(мати або батько).

У соціальному розвитку краї важливе місце посідає і розвиток освіти,
культурного розвитоку молоді. Держава має гарантувати молодим громадянам
рівне з іншими громадянами право на освіту, культурний розвиток,
дозвілля і відпочинок. Порядок реалізації права молоді на освіту,
державні гарантії її здобуття, визначення прав та обов’язків
учасниківнавчально-виховного процесу регулюються законодавством про
освіту. Молоді громадяни можуть одержувати за рахунок коштів державного
чи місцевих бюджетів пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти
у вищих навчальних закладах за різними формами навчання, незалежно від
форм власності, що діють на території України. Зазначені кошти
передбачаються у відповідних бюджетах окремим рядком. Порядок надання
зазначених кредитів визначає Кабінет Міністрів України. Органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати
разом із заінтересованими міністерствами, науковими товариствами та
творчими спілками, молодіжними фондами спеціальні стипендії для
найобдарованіших студентів вищих навчальних закладів і передбачати
виділення коштів на їх стажування у провідних вітчизняних наукових
установах і за кордоном. Органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування разом із підприємствами, організаціями, науковими
установами, вищими навчальними закладами, об’єднаннями громадян можуть
створювати навчально-виховні заклади, які сприяють поглибленню знань,
задоволенню творчих інтересів, розвитку здібностей, організації
змістовного дозвілля та відпочинку молоді, а також заклади, що
забезпечують пошук, підтримку та розвиток талановитої молоді у різних
сферах життя. Учні, студенти, неповнолітні мають право на безплатне та
пільгове користування об’єктами культури. Порядок надання цих пільг
визначається органами місцевого самоврядування. Держава сприяє
розвиткові молодіжного туризму, молодіжним міжнародним обмінам. Органи
виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть встановлювати
для молодіжних та дитячих туристичних груп пільги у користуванні
транспортними, готельними, культурними та іншими послугами. Порядок
надання зазначених пільг та джерела фінансування встановлюються
Кабінетом Міністрів України, місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування.

Соціальний розвиток посідає і охорона здоров’я, фізичний розвиток
молоді. Держава забезпечує молодим громадянам рівне з іншими громадянами
право на охорону здоров’я, заняття фізичною культурою і спортом. Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади в
галузі охорони здоров’я, заклади охорони здоров’я разом з
підприємствами, установами та організаціями забезпечують проведення
щорічного медичного обстеження всіх молодих громадян і неповнолітніх.
Органи охорони здоров’я забезпечують розвиток мережі закладів охорони
здоров’я наркологічного профілю, які надають молоді необхідну безплатну
допомогу, розробляють і реалізують програми та заходи щодо профілактики
серед молоді соціально небезпечних захворювань, а також популяризації та
утвердження здорового способу життя. Підприємства, установи та
організації можуть за клопотанням молодих громадян або їх представників
повністю або частково оплачувати надання медичної допомоги в
найскладніших випадках у платних лікувальних закладах країни або за
кордоном. Органи виконавчої влади розробляють і рекомендують, а
загальноосвітні, професійно-технічні та вищі навчальні заклади включають
до своїх програм курс фізичної культури, а також організують секції для
занять окремими видами спорту. Держава запроваджує систему пільг і
заохочень для підприємств, що спрямовують частину свого прибутку на
розвиток фізичної культури і спорту, будівництво об’єктів фізкультури і
спорту, організацію відпочинку, проведення рекреаційних заходів. Учні,
студенти, неповнолітні мають право на безплатне та пільгове користування
об’єктами фізкультури і спорту. Порядок надання цих пільг, компенсації
різниці вартості послуг і квитків визначається органами місцевого
самоврядування.

Слід надавати гарантії правового захисту молоді. Будь-які прямі або
непрямі обмеження прав і свобод молоді залежно від віку, крім
передбачених законодавством, є протиправними і тягнуть за собою
відповідальність, встановлену законами України. Реалізація молодими
громадянами прав і свобод при соціальному становленні та розвитку не
повинна завдавати шкоди інтересам суспільства, правам інших громадян.
Неправомірні рішення державних або громадських органів, дії або
бездіяльність посадових осіб можуть бути у встановленому порядку
оскаржені молодими громадянами або їх представниками в суді. Захист прав
неповнолітніх громадян здійснюється державою відповідно до закону.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020