Реферат на тему:

Загальнi вiдомостi про Бейсiк

Формат програмного рядка БЕЙСIКА

Програма, яка написана на мові Бейсік, являє собою сукупність програмних
рядків. В Turbo-Basic нумерація рядків необов’язкова.

Рядок програми може містити декілька операторів Бейсіка, які
відокремлюються один від одного символом «:». Загальна довжина
програмного рядка не повинна перевищувати 255 знаків.

Константи БЕЙСIКА

В Бейсік-програмi можуть використовуватися константи SYMBOL 151 \f
«Arial Cyr» числа або ланцюжки знаків, написані безпосередньо в тексті
програми.

Константи поділяються на числові та символьні (рядкові).

Символьна константа SYMBOL 151 \f «Arial Cyr» це послідовність знаків,
довжиною не більше ніж 255, яка береться в лапки («).

Числові константи поділяються на цілі та дійсні.

Цілі константи можуть бути представлені в десятковій, восьмирічній та
шістнадцятирічній формах; дійсні константи SYMBOL 151 \f «Arial Cyr» в
десятковій та експоненціальній формах.

Цілі константи в десятковій формі лежать в межах від SYMBOL 150 \f
«Arial Cyr» 32768 до +32767.

Цiла константа в восьмирічній формі SYMBOL 151 \f «Arial Cyr» це
послідовність восьмирічних цифр (0,1,…,7), перед якою стоїть префікс
&O або просто &.

Цiла константа в шістнадцятирічній формі SYMBOL 151 \f «Arial Cyr» це
послідовність шістнадцятирічних цифр (0,1,…,9,A,B,C,D,E,F), якій
передує префікс &H.

Дійсні константи можуть бути представлені в двох форматах: із звичайною
та подвійною точністю.

Змінні БЕЙСIКА

Змінні, як i константи, поділяються на числові та символьні (рядкові).
Числовiй змінній можна присвоїти значення будь-якого числа, символьній
SYMBOL 151 \f «Arial Cyr» значення рядка знаків довжиною від 0 до 255
символів.

Iмена змінних можуть бути будь-якої довжини, але Бейсік відрізняє імена
за першими 40 символами. В іменах змінних можуть використовуватися
літери, цифри та крапка. Резервовані слова Бейсіка не можуть
використовуватися як імена змінних.

Iмена змінних визначають їх тип (числові або символьні), а також
точність числової змінної.

Iм’я символьної змінної повинно закінчуватися знаком $.

В імені числової змінної останній символ визначає:

% ціла змінна

! змінна звичайної точності

# змінна подвійної точності

Масиви БЕЙСIКА

Поpяд з константами та змінними в програмах можуть використовуватися
масиви. Перед використанням масиву в програмі оголошується ім’я, тип та
кількість елементів масиву. Для цього використовується оператор
розмірності масиву DIM.

Якщо в програмі звертатися до елементу одновимірного масиву раніше, ніж
цей масив буде визначено, то розуміється, що такий масив створений в
пам’яті i включає 11 елементів (від нульового до десятого). Звеpнення до
елементів двовимірного масиву перед його визначенням неможливо!

Арифметичні операції

Для виконання арифметичних операцій в Бейсік-програмi використовуються
наступні оператори:

+ додавання

SYMBOL 45 \f «Symbol» віднімання, зміна знаку

SYMBOL 42 \f «Symbol» множення

/ ділення з плаваючою крапкою

\ цiлочисельне ділення

^ піднесення до степеню

MOD залишок від ділення

Операцiї відношення

В операціях відношення порівнюються два значення, які можуть бути обидва
числовими або обидва символьними. В результаті отримуємо одне із
значень: «так» ( SYMBOL 45 \f «Symbol» 1) або «ні» (0), які можуть
використовуватися для управління ходом виконання програми (дивись
оператор IF).

Викоpистовуються наступні операції відношення:

= дорівнює

<> або >< не дорівнює < менше > більше

<= або =< не більше >= або => не менше

Логічні операції

В логічних операціях виконуються побiтовi дії над операндами, попередньо
перетворені в цілі (якщо це необхідно). Значення операндiв завжди
знаходяться в межах від SYMBOL 45 \f «Symbol» 32678 до +32767. Кожний
операнд розглядається як послідовність шістнадцяти біт, над якими
виконуються дії з допомогою наступних операторів:

NOT заперечення (логічне доповнення)

AND i (кон’юнкція)

OR або (диз’юнкція)

XOR виключаюче або

EQV еквівалентність

IMP iмплiкацiя

Символьні вирази

Поняття «символьний вираз» означає окремі символьні константи та змінні,
а також їх комбінації з використанням оператора зчеплення. Для оператора
зчеплення використовується символ +. В результаті операції зчеплення
виконується об’єднання (зчеплення) символьних значень двох змінних або
змінної та символьної константи.

Похожие записи