.

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) (реферат)

Язык: украинский
Формат: реферат
Тип документа: Word Doc
25 12597
Скачать документ

РЕФЕРАТ

на тему:

“Системи підтримки прийняття рішень”

(СППР)

ПЛАН

1. Поняття системи підтримки прийняття рішень (СППР)

2. Сутність і компоненти СППР

3. Сфери застосування і приклади використання СППР.

Використана література

1. Поняття системи підтримки прийняття рішень (СППР)

До інформаційних систем нового покоління належать системи підтримки
прийняття рішень (СППР) та інформаційні системи, побудовані на штучному
інтелекті (інтелектуальні АС).

СППР — це інтерактивна комп’ютерна система, яка призначена для підтримки
різних видів діяльності при прийнятті рішень із слабоструктурованих або
неструктурованих проблем. Інтерес до СППР, як перспективної галузі
використання обчислювальної техніки та інструментарію підвищення
ефективності праці в сфері управління економікою, постійно зростає. У
багатьох країнах розробка та реалізація СППР перетворилася на дільницю
бізнесу, що швидко розвивається.

Штучний інтелект — це штучні системи, створені людиною на базі ЕОМ, що
імітують розв’язування людиною складаних творчих завдань. Створенню
інтелектуальних інформаційних систем сприяла розробка в теорії штучного
інтелекту логіко-лінгвістичних моделей. Ці моделі дають змогу
формалізувати конкретні змістовні знання про об’єкти управління та
процеси, що відбуваються в них, тобто ввести в ЕОМ логіко-лінгвістичні
моделі поряд з математичними. Логіко лінгвістичні моделі — це семантичні
мережі, фрейми, продукувальні системи — іноді об’єднуються терміном
«програмно-апаратні засоби в системах штучного інтелекту».

Розрізняють три види інтелектуальних АС:

інтелектуальні інформаційно-пошукові системи (системи типу «запитання —
відповідь»), які в процесі діалогу забезпечують взаємодію кінцевих
користувачів — непрограмістів з базами даних та знань професійними
мовами користувачів, близьких до природних;

розрахунково-логічні системи, які дають змогу кінцевим користувачам, що
не є програмістами та спеціалістами в галузі прикладної математики,
розв’язувати в режимі діалогу з ЕОМ свої задачі з використанням
складаних методів і відповідних прикладних програм;

експертні системи, які дають змогу провадити ефективну комп’ютеризацію
областей, у яких знання можуть бути подані в експертній описовій формі,
але використання математичних моделей утруднене або неможливе.

В економіці України найпоширенішими є експертні системи. Це системи, які
дають змогу на базі сучасних персональних комп’ютерів виявляти,
нагромаджувати та коригувати знання з різних галузей народного
господарства (предметних областей).

2. Сутність і компоненти СППР

СППР виникли на початку 70-х років завдяки подальшому розвитку
управлінських інформаційних систем (ІС) і являють собою системи,
розроблені для підтримки процесів прийняття рішень менеджерами в
складних ситуаціях, пов’язаних із розробкою і прийняттям рішень. На
розвиток СППР істотний вплив зробили вражаючі досягнення в галузі
інформаційних технологій, особливо в галузі телекомунікаційних мереж,
ПЕВМ, динамічних електронних таблиць, експертних систем. Термін СППР
(DSS – Decision Support System) виник у 70-х роках і належить Геррі та
Мартону, хоча перше покоління СППР мало чим відрізнялося від традиційних
управлінських інформаційних систем, і тому замість СППР часто
використовувався термін «системи управлінських рішень».

Дотепер немає єдиного визначення СППР. Наприклад, деякі автори під СППР
розуміють «інтерактивну прикладну систему, що забезпечує кінцевим
користувачам, що приймають рішення, легкий і зручний доступ до даних і
моделей із метою прийняття рішень у ситуаціях з різних галузей людської
діяльності.

Нарешті, існує твердження, відповідно до якого СППР являє собою
специфічний клас систем, що добре описується, на базі ПЕВМ.

Така розмаїтість визначень СППР відображае широкий діапазон різних форм,
розмірів, типів СППР. Але практично усі види цих комп’ютерних систем
характеризуються чіткою структурою, що включає 3 головних компонента:
підсистему інтерфейсу користувача; підсистему керування базами даних
(СУБД) і підсистему керування базою моделі. Специфічні особливості й
основи побудови цих компонентів забезпечують у СППР реалізацію ряду
важливих концепцій побудови ІС: інтерактивність, інтегрованість,
потужність, доступність, гнучкість, надійність, керуемість.

Аналіз еволюції систем СППР дає можливість виділити 2 покоління СППР:

– перше покоління розроблялося в період із 1970 до 1980 р.;

– друге – з початку 1980 р. і дотепер.

Перше покоління СППР майже цілком повторювало функції звичайних
управлінських систем у відношенні допомоги (компьютеризованої) у
прийнятті рішень. Основні компоненти СППР мали такі ознаки:

-керування даними – велика кількість інформації, внутрішні і зовнішні
банки даних, обробка та оцінювання даних;

-керування обчисленням (моделюванням) – моделі, розроблені спеціалістами
в галузі інформатики для спеціальних проблем;

-користувацькі інтерфейси (мова спілкування) – мови програмування,
розроблені для великих ЕОМ, що використовуються винятково програмістами.

СППР другого покоління вже мають принципово нові ознаки:

-керування даними – необхідна і достатня кількість інформації про факти
згідно з прийняттям рішень, що охоплюють cховані припущення, інтереси і
якісні оцінки;

-керування обчисленням і моделюванням – гнучкі моделі, що відображають
засіб мислення особи, приймаючої рішення, у процесі прийняття рішень;

-інтерфейс користувача – програмні засоби дружні користувачу; звична
мова, безпосередня робота кінцевого користувача.

Ціль і призначення СППР другого покоління можна визначити так:

-допомога у розумінні розв’язуваної проблеми. Сюди належить
структуризація проблеми, генерування постановок задач, визначення
переваг, формування критеріїв;

-допомога у рішенні задач: генерування і вибір моделей і методів, збір і
підготування даних, виконання обчислень, оформлення і видача
результатів;

-допомога у проведенні аналізу типу «Що?… Коли?» і т.п., пояснення
ходу рішення; пошук і видача аналогічних рішень у минулому і їхні
результати.

Дружні людині СППР дають можливість вести рівноправний діалог із ПЕВМ,
використовуючи звичайні мови спілкування. Системи можна підбудовувати
під стиль мислення користувача, його знань і фахової підготовки, а також
під засоби роботи.

Для сучасних СППР характерно наявність таких характеристик.

СППР дає керівнику допомогу у процесі прийняття рішень і забезпечує
підтримку у всьому діапазоні контекстів задач. Думка людини та
інформація, що генерується ЕОМ, являють єдине ціле для прийняття рішень

СППР підтримує і посилює (але не змінює і не відміняє) міркування та
оцінку керівника. Контроль залишається за людиною. Користувач «почуває
себе комфортно» і «як удома» у системі.

СППР підвищує ефективність прийняття рішень. На відміну від
адміністративних систем, де робиться акцент на аналітичному процесі, у
СППР важливійшою є ефективність процесу прийняття рішень.

СППР виконує інтеграцію моделей і аналітичних методів із стандартним
доступом до даних і вибіркою з них. Для надання помочі при прийнятті
рішень активується одна або декілька моделей. Вміст БД охоплює історію
поточних і попередніх операцій, а також інформацію зовнішнього характеру
та інформацію про середовище.

СППР проста в роботі для особ, що мають досвід роботи з ЕОМ.

Системи дружні для користувачів не потребують глибоких знань про
обчислювальну техніку і забезпечують просте пересування по системі

СППР побудовані за принципом інтерактивного рішення задач. Користувач
має можливість підтримувати діалог із СППР у безперервному режимі.

СППР орієнтована на гнучкість і адаптивність для пристосування до змін
середовища або підходів до рішення задач, що обирає користувач. Керівник
повинен пристосуватися до змінюваних умов сам і відповідно підготувати
систему.

СППР не повинна нав’язувати користувачу визначеного процесу прийняття
рішень.

Користувач повинен мати вибір можливостей, щоб вибирати їх у формі і
послідовності, що відповідають стилю його пізнавальної діяльності –
стилю «моделей, що подаються».

3. Сфери застосування і приклади використання СППР.

СППР набуло широке застосування в економіках передових країн світу, при
цьому їхня кількість постійно збільшується. На рівні стратегічного
керування використовується ряд СППР, окремо для довго-, середнє- і
короткострокового, а також для фінансового планування, включаючи систему
для розподілу капіталовкладень. Орієнтовані на операційне керування СППР
застосовуються в галузях маркетингу (прогнозування й аналіз збуту,
дослідження ринку і цін), науково-дослідних і конструкторських робіт, у
керуванні кадрами. Операційно-інформаційне застосування пов’язане з
виробництвом, придбанням і обліком товарно-матеріальних запасів, їхнім
фізичним розподілом і бухгалтерським обліком.

Узагальнені СППР можуть об’єднувати 2 або більш із перерахованих
функцій. У США в 1984 році був проаналізований 131 тип СППР і завдяки
цьому виявлені пріоритетні галузі використання систем.

До них належать такі:

– виробничий сектор;

– гірничорудне виробництво;

– будівництво;

– транспорт;

– фінанси;

– управлінська діяльність.

Комп’ютерна підтримка різних функцій за допомогою СППР має такий
розподіл:

операційне керівництво – 30%;

довгострокове керівництво – 40%;

розподіл ресурсів – 15%;

розрахунок річного бюджету – 12 %.

Перерахування найвідоміших «комерційних» СППР включає сотні назв.

Приводимо ряд найбільше типових СППР, які стосуються проблем мікро- і
макроекономіки:

«Симплан»- призначена для корпоративного планування;

«Прожектор»- призначена для фінансового планування;

«Доки-план»- призначена для загального планування;

«Экспрес»- призначена для маркетингу, фінансів;

PMS-керівництво цінними паперами;

CIS-планування продукції;

PIMS-маркетингу;

BIS-керування бюджетом;

IFPS-інтерактивного фінансового планування;

FOCUS- призначена для фінансового моделювання;

ISDS- призначена для формування «портфеля замовлень»;

MAUD- індивідуального вибору.

Список використаної літератури

Інформаційні системи та технології в економіці / Укладач: Кельдер Т. Л.
– ЗДУ, 2002.

Руденко В.Д., Макарчук О.М., Паланжоглу М.О., “Практичний курс
інформаційних технологій обробки інформації”, Київ, 1997.

Ситник В.Ф. Інформаційні системи і технології в економіці. – К., 2002.

Фігурнов В.Е., “Інформаційні технології”, Москва, 1998.

Нашли опечатку? Выделите и нажмите CTRL+Enter

Похожие документы
Обсуждение

Ответить

Курсовые, Дипломы, Рефераты на заказ в кратчайшие сроки
Заказать реферат!
UkrReferat.com. Всі права захищені. 2000-2020