Курсова робота

з дисципліни

“Системне програмне забезпечення”

Тема:

Розробка об(єктно-орієнтованих програм мовою C++ в середовищі Windows
95/98

(на основі бібліотеки MFC пакету VISUAL C++ 6.0)

Технічне завдання.

Головна програма повинна реалізовувати діалоговий інтерфейс користувача
на основі класів бібліотеки MFC.

Програма на Assembler повинна отримувати початкові дані від головної
програми, виконувати задану операцію над матрицею і отриманий результат
передавати в основну програму.

Інтерфейс в головній програмі повинен бути реалізований за допомогою
меню і діалогових вікон, які повинні бути визначені в файлі ресурсів.

Результати виконання арифметичних операцій повинні бути представлені в
аналітичному і графічному вигляді.

Повинні бути реалізовані додаткові функції інтерфейсу користувача.

Реалізувати паралельне виконання головної програми і програми на
Assembler за варіантом.

Програма на Assembler :

Скласти програму на мові Assembler для знаходження максимального
елемента побічної діагоналі, заданих в форматі байта, слова чи
подвійного слова.

Головне меню :

File Info Help Result Quit

Open

Input

Save As

Run

Delete

Result

Діалогове вікно

Зміст

Вступ………………………………………………………………………….

1. Загальна структура курсової роботи…….…………………………

2. Основні класи та функції……………………………. ………………….

3. Cтворення меню……………………………………………………

4. Створення діалогових вікон…………………………………………

5. Робота з графікою……………………………………………………..

6. Виконання обробки матриці на
Асемблері………………………..……

7. Робота з файлами в Visual C++6.0…………………………………

Висновки………………………….………………………………………….

Література………………………..………………………………………….

Додатки…………………………..…………………………………………..

Анотація.

Курсова робота присвячена розробці об(єктно-орієнтованої програми мовою
C++ в середовищі Windows 95/98 на основі бібліотеки MFC пакету VISUAL
C++ 6.0. Інтерфейс в головній програмі реалізований за допомогою меню і
діалогових вікон на основі класів бібліотеки MFC. Також виконана зручна
робота з файлами: відкриття, збереження, видалення. Створення власних
діалогових вікон. При створенні меню задається бажана кількість кнопок
їх вигляд та розміщення.

Реалізоване паралельне виконання головної програми і програми на
Assembler.

Результати виконання арифметичних операцій представлені в аналітичному і
графічному вигляді.

ВСТУП

Visual С++ 6.0 представляє собою потужний та складний інструмент для
створення 32-розрядних приложень Windows 95 та Windows NT. Ці приложення
набагато переважають як за об’ємом так і по складності своїх
попередників для 16-розрядних Windows та ще набагато древніших програм,
які звгалі обходяться без графічного інтерфейса. Але не дивлячись на те,
що об’єм та складніст програм збільшуються, для їх створення програмісту
потрібно не більше, а набагато менше зусиль, по крайній мірі для тих,
хто правильно вибираєнеобхідні інструментальні засоби.

Саме таким інструментом є Visual С++ 6.0. Visual С++ 6.0 ( це
універсальний пакет програмування, який дозволяє створювати модулі з
графічним інтерфейсом під операційну систему Windows 95(98). Окрім
можливостей, які дає C, С++ надає гнучкі та ефективні засоби визначення
нових типів. Використовуючи визначення нових типів, що точно
відповідають концепціям прикладних програм, програміст може розділяти
розроблювану програму на частини, що легко піддаються контролю. Такий
метод побудови програм часто називають абстракцією даних. Інформація про
типи міститься у деяких об’єктах типів, визначених користувачем. Такі
об’єкти прості та надійні у використанні у тих ситуаціях, коли їх тип не
можна встановити на стадії компіляції. Програмування з застосуванням
таких об’єктів часто називають об’єктно-орієнтованим. При правильному
використанні цей метод дає коротші, простіші в налагодженні та
використанні модулі та програми.

Відмінною особливістю мови С++ є поняття класу, яке ще більш широко і
яскраво реалізоване в Visual С++ 6.0. Клас – це новий тип змінної, що
визначається користувачем. Класи забезпечують приховування даних,
гарантовану ініціалізацію даних, неявне перетворення типів, динамічне
завдання типу, управління, що контролюється користувачем, механізми
перевантаження операцій. В Visual С++ 6.0 збережені можливості мови C по
роботі з основними об’єктами апаратного забезпечення (біти, байти,
слова, адреси і т.п.).

Visual С++ 6.0 та його бібліотеки, як стандартні, так і MFC спроектовані
так, щоб забезпечувати мобільність. Бібліотека MFC дає змогу швидко та
ефективно реалізувати графічний інтерфейс та обробляти потрібні функції
та повідомлення.

1. Загальна структура програми

Курсова робота складається з декількох окремих блоків (файлів):

proba.cpp – основна програма, написана мовою С++ на базі пакету Visual
C++6.0, в якій створено графічний інтерфейс з використанням меню,
діалогових вікон, повідомлень, графіки, роботи з файлами. Вона реалізує
введення з клавіатури в діалоговому вікні матриці чисел із послідуючим
записом даних у файл IN.DAT, який має знаходитись в робочому каталозі;
якщо в робочому каталозі даного файлу немає, програма створить новий з
таким же ім’ям.

Proba.rc – файл ресурсів, який використовується головною програмою і в
якому створені такі об’єкти як меню, діалогові вікна для вводу
інформації, обробки даних та виведення результатів; в файлі Lab.rc
задаються та визначаються всі ре

сурси головного вікна, а саме: тип та структура панелі меню,
форма та вигляд діалогових вікон, іконки;

oks.asm – програма на мові Асемблер, яка відкриває файл in.dat і зчитує
інформацію, записану головною програмою. Програма передає зчитані дані в
головну програму; програма знаходить номер рядка, де є мінімальний
елемент побічної діагоналі матриці. Результат роботи програма передає в
out.dat.

2 Основні класи та функції MFC-програми

Для програми пакету VISUAL C++ 6.0 були використані стандартні класи та
функції з бібліотеки MFC. Розглянемо та коротко опишемо основні з них.

class CPashaWnd: public CFrameWnd — клас робочого вікна, що є похідним
від стандартного CFrameWnd. Він складається з функцій:

— void OnOpen(), void OnSaveAs(), void OnDelete(), void OnInput(),
void OnRun(), void OnResult(), void OnInfo(), void OnQuit() – функції
реакцій на вибір команд меню;

class CMyDialog:public CDialog – ініціалізація діалогового вікна;

class CPashaApp:public CWinApp – клас, від якого ми створюємо свій
власний похідний клас, що в роботі створюватиме програму.

BOOL CPashaApp::InitInstance() – функція ініціалізації головного вікна;

AfxMessageBox() – функція, яка виводить вікно повідомлення з вказаним
повідомленням та заголовком до нього.

CChecButton, СListBox, CcomboBox, CEdit – стандартні класи з
відповідними функціями обробки активних елементів діалогових вікон.

DoDataExchange() – функція викликається автоматично під час
ініціалізації діалогового вікна, вона має набір DDX макросів;

DDX макроси встановлюють зв‘язок між елементом керування і відповідною
змінною;

4. Створення діалогових вікон

Створення діалогових вікон заданої конфігурації в VISUAL C++ 6.0 з
використанням бібліотеки MFC. Для цього потрібно відкрити новий ресурс
(діалогове вікно) в створеному проекті і задати (виділивши маніпулятором
миша) потрібний розмір діалогового вікна. Після цього можна задавати у
новоствореному вікні потрібні об(єкти, вибравши тип потрібного об(єкту
на верхній панелі інструментів. Місце розташування потрібного об(єкта
(рамка, напис, вікно для редагування (Edit), селекторні
кнопки(RadioButton), контрольні перемикачі (CheckBox), комбіновані
списки (ComboBox), списки (ListBox) та багато інших) потрібно вказати
курсором мишки і задати для деяких із них розмір. Після того, як
зображення елемента з(явилось можна задати йому певних параметрів та
властивостей. Все це відбувається візуально.

Створивши всі необхідні об(єкти, програма автоматично запише весь текст
програми, який відповідатиме за створення даного діалогового вікна, у
файл ресурсів Script.RC. На цьому візуальна частина створення діалогових
вікон скіінчилась. Для того, щоб таке вікно працювало, потрібно описати
в головній програмі project.CРР власні класи діалогових вікон, які
будуть потомками стандартних класів. Для ініціалізації потрібно створити
змінні певних типів для всіх активних елементів діалогового вікна у
створеному для нього класі і задати їм початкові значення.

Для передачі даних, які були введені в діалоговому вікні, найпростішим
способом є закріплення за цим діалоговим вікном структури, в якій будуть
описані глобальні змінні відповідно до порядку ініціалізації активних
елементів вікна.

Етапи створення діалогового вікна в даній курсовій роботі:

1.Створення власного класу діалогового вікна class CMyDialog:public
CDialog. Об‘ява для елементів керування змінних властивостей класу :

змінні другої категорії Control – CEdit m_text, що забезпечують прямий
доступ до елементів керування.

2.Ініціалізація змінних властивостей класу:

m_text=_T();

m_List=_T();

3.Обмін даними з елементами діалога

void CMyDialog::DoDataExchange(CDataExchange* pDX)

{

CDialog::DoDataExchange(pDX);

DDX_Text(pDX,IDC_EDIT,m_text);

DDX_LBString(pDX,IDC_LIST,m_List);

}

4.Організація результатів виконання діалогу після натиснення кнопок OK,
Cancel

void CMyDialog::OnOK() void CMyDialog::OnCancel()

5.Організація ініціалізації елементів керування за допомогою функції
OnInitDialog():

CDialog::OnInitDialog();

CListBox* p=(CListBox*)GetDlgItem(IDC_LIST);

p->AddString(«6»);

p->AddString(«3»);

p->AddString(«5″);

6.Відтворення карти повідомлень:

BEGIN_MESSAGE_MAP(CPashaWnd, CFrameWnd)

ON_COMMAND(ID_INPUT, OnInput)

ON_COMMAND(ID_INFO, OnInfo)

END_MESSAGE_MAP();

7.Створення об‘єкту діалогового вікна і його відображення:

CMyDialog dialog(this);

dialog.DoModal();

8.Створення функцій обробки результатів, що отримали з діалогового
вікна.

5. Робота з графікою

Для графічного відображення результатів використовуються стандартні
бібліотечні функції та класи. В WINDOWS для виведення графіки потрібно
використовувати контексти пристроїв:

CDС – базовий клас DС, на основі якого створюються інші пристрої;

CClientDC – виведення в робочу частину вікна;

CPaintDC ( визначення вікна, яке потрібно перерисовувати;

CWindowDC ( виведення на всю область вікна;

Основними інструментами, що використовуються в даній програмі є:

Pen – перо. Brush – пензель.. Color – логічний колір.

Для застосування цих інструментів їх потрібно створити та
ініціалізувати. Створення та ініціалізація в даній курсовій роботі має
слідуючий вид:

dc.SelectObject (&Pen3) – ініціалізація власних типів пер.

dc.SelectObject (&Вrush) – ініціалізація власного типу пензля.

Створення власних пер: Pen1 = Create Pen(PS_DOT,2,RGB(255,0,0)),

Pen2 = Create Pen(PS_SOLID,2,RGB(255,0,0)),

Pen3 = Create Pen(PS_DASH,2,RGB(255,0,0)) ..

Створення власного пензля: Brush. Create SolidBrush(RGB(0,255,255)).

Створення власних кольрів:RGB(n1, n2, n3), ni = 0-255,

RGB(255, 0, 0) – червоний, RGB(0, 0, 0) – чорний.

Спочатку потрібно об‘явити ці інструменти:

CPen pen1; CBrush brush1;

Висновки.

Даний курсова робота в деякій мірі розкриває можливості мови С++ пакету
Visual C++ 6.0. тут можна побачити перевиги даного пакету над іншими як
у вирішенні різного роду задач так і у інтерфейсі.

Так, як програма складається з окремих модулів, то кожний модуль можна
використовувати для реалізації інших подібних програм, які необхідно
виконати в стислий термін.

Таким чином, програмування на Visual C++ 6.0 та Assembler відкриває
перед програмістом безмежну кількість варіантів та можливостей
реалізації поставлених задач, а це досить важливо сьогодні, так як
комп’ютери та комп’ютерні мережі та системи стали застосовуватись
практично у всіх галузях народного господарства.

При вивченні основних можливостей Visual C++ 6.0 та
об’єктно-орієнтованого програмування з використанням MFC – бібліотеки
було встановлено і розглянуто частину принципово нових можливостей
реалізації графічного інтерфейсу та модульного програмування, які є
досить ефективні і мобільні .

Завдяки поєднанню програм на Visual С++ і Асемблері можна створити
програму високого рівня, тобто програму, яка відповідає світовим
стандартам по оформленню, швидкодії та іншим параметрам.

Створена система меню може застосовуватись не лише для реалізації
поставленої задачі, а й для будь-якої іншої програми, тому що зміна
пунктів меню, зовнішнього вигляду, виконання процесу робиться досить
швидко і без будь-яких ускладнень.

Література

Абель П. Язык Ассемблера для IBM PC и программирование.– .М.:Высш.
Шк.,1992.–447 с.

Гладков, Фролов Програмирование в Windows Microsoft

Мешков, Тихомиров Visual C++ MFC 3том.

Тихомиров Visual C++ 6.0 1999г. С.-П.

Марк Луис Visual C++ . Москва 1995г.

Кейт Грегори Использованиие Visual C++ 6.0 М. “Издательский дом Вильямс”
2000.- 864 c.

3. Створення меню.

В даній курсовій роботі меню має вигляд, що показаний в завданні. Меню
являється найпростішим ресурсом, що забезпечує нам зручну роботу з
програмою, служить візуальним помічником.

Типи повідомлень в бібліотеці MFC розподіляють:

Повідомлення Windows (WM_WindowsMessage).

Повідомлення від дочірніх вікон та кнопок – елементів керування.

Командні повідомлення – від меню та панелей інструментів.

Наведемо приклад обробки повідомлень від меню, що здійснюється в даній
програмі.

DECLARE_MESEEAGE_MAP ( ) – таблиця реакцій, якя зв‘язує вибір команди
меню з відповідною функцією обробки;

class CPashaWnd:public CFrameWnd

{

public:

CPashaWnd();

protected:

protected:

afx_msg void OnOpen();

afx_msg void OnSaveAs();

afx_msg void OnQuit();

afx_msg void OnDelete();

afx_msg void OnPaint();

afx_msg void OnInput();

afx_msg void OnHelp();

afx_msg void OnRun();

afx_msg void OnResult();

afx_msg void OnInfo();

DECLARE_MESSAGE_MAP()

};

BEGIN_MESSAGE_MAP(CPashaWnd, CFrameWnd)

ON_COMMAND(ID_OPEN,OnOpen)

ON_COMMAND(ID_SAVE,OnSaveAs)

ON_COMMAND(ID_DELETE,OnDelete)

ON_COMMAND(ID_QUIT,OnQuit)

ON_COMMAND(ID_INPUT,OnInput)

ON_COMMAND(ID_HELP,OnHelp)

ON_COMMAND(ID_RUN,OnRun)

ON_COMMAND(ID_INFO,OnInfo)

ON_COMMAND(ID_RESULT,OnResult)

ON_WM_PAINT()

END_MESSAGE_MAP();

void CPashaWnd::OnInput()

{

}

void CPashaWnd::OnHelp()

{

}

void CPashaWnd::OnRun()

{

}

void CPashaWnd::OnResult()

{

}

void CPashaWnd::OnInfo()

{

}

CPashaWnd::CPashaWnd()

{

Create(NULL,»My program»,

WS_OVERLAPPEDWINDOW,rectDefault,NULL,

MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1)); };

7.Робота з файлами в Visual C++6.0

Зручний багатофункціональний інтерфейс даної роботи передбачає також і
роботу з файлами, їх зберігання, відкриття, знищення, що є зручним для
користувача. Робота з файлами здійснюється за допомогою бібліотеки
.

Всі функції роботи з файлами знаходяться в меню в пункті File:

Open Save Delete

Вибираємо потрібну нам функцію та файл, з яким будемо працювати за
допомогою миші.

В змінній DlgOpen.GetPathName зберігається ім‘я файлу.

Функції реалізовані слідуючим чином: Open

void CPashaWnd::OnOpen()

{

CString m_Text;

створення стандартної панелі вибору файлу Open

CFileDialog DlgOpen(TRUE,(LPCSTR)»*»,NULL,

OFN_HIDEREADONLY,(LPCSTR)» ALL Files (*.*) |*.*||»);

відображения стандартної панелі вибору файлу

if(DlgOpen.DoModal()==IDOK)

відкриття файлу і зчитування:

FILE *f = fopen(dlg.GetPathName(), «rt»);

if (f == NULL)

{

AfxMessageBox(«Can’topen file»);

return;

}

int i;

char str[101], acBuf[1001];

acBuf[0] = ‘\0’;

for (i = 0; i < 10; i++) { if (fgets(str, 100, f) == NULL) break; ::lstrcat(acBuf, str); } MessageBox(acBuf, dlg.GetPathName(), MB_ICONINFORMATION | MB_OK); fclose(f); } Save void CPashaWnd::OnFSaveAs() { char filter[] = "Text Files (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*|"; CFileDialog dlg(FALSE, "*.txt", NULL, OFN_HIDEREADONLY | OFN_OVERWRITEPROMPT, filter); if (dlg.DoModal() == IDOK) { FILE *f = fopen(dlg.GetPathName(), "wt"); if (f == NULL) { AfxMessageBox("Can'topen file"); return; } char acBuf[400]; if (fMatrFilled) { Calc(); ::wsprintf(acBuf, "Result = %d", result); } else ::strcpy(acBuf, "Matrix has not inputed"); fputs(acBuf, f); ::wsprintf(acBuf, "File : %s succesfully saved", dlg.GetPathName()); MessageBox(acBuf, "File Saving", MB_ICONEXCLAMATION | MB_OK); fclose(f); } } Delete void CPashaWnd::OnFDelete() { char filter[ ] = "Text Files (*.txt)|*.txt|All Files (*.*)|*.*|"; CFileDialog dlg(TRUE, "*.txt", NULL, OFN_HIDEREADONLY, filter); if (dlg.DoModal() == IDOK) { ::remove(dlg.GetPathName()); MB_ICONINFORMATION | MB_OK); } } Виведення повідомлення після виконання операції MessageBox("Succesfully deleted", dlg.GetPathName(), 6. Виконання обробки матриці на Асемблері Основні функції Асемблера Головні функції та переривання, що були використані при програмуванні на мові Асемблера в даній курсовій роботі: Функція 03сh переривання 21h – створення файлу; в СХ – атрибути файлу, DS:DX – специфікація файлу. В АХ повертає значення відкритого каналу для цього файлу. Функція 03dh переривання 21h – відкрити файл; в AL – режим доступу до файлу, DS:DX – специфікація файлу. Функція 03eh переривання 21h – закрити файл; BX – номер каналу. Функція 03fh переривання 21h – читання з файлу або пристрою; BX – номер каналу, СX – кількість байт, що зчитуються, DS:DX буфер. Функція 042h переривання 21h – перемістити покажчик файлу; BX – номер каналу, CX:DX – зміщення покажчика. Взаємодія Асемблера та проекту мовою VisualC++6.0 Для підключення файлу Асемблера до проекту треба виконати наступні дії: Під час створення проекту задати режим не Win32, а 16. Після створення проекту підключити до нього вручну сам файл Асемблера через контекстне меню. Переписати в каталог, де міститься проект сам Асемблер “TASM32.EXE”. Написати програму на Асемблері за правилами інтерфейсу С++: Повинна співпадати модель пам‘яті (по умовчанню LARGE) Використовувати скорочені назви сегменту. Всі зовнішні імена на Асемблері повинні мати знак підкреслення “__”. Імена зовнішніх змінних і в Асемблері, і в С++ повинні бути однакові з урахуванням регістра. Після введення даних в діалогове вікно вони записуються в файл “in.dat” Програма на Асемблері зчитує з дані з цього файлу та перетворює їх в число. Над даними виконати арифметичні дії. Результати виконання програми записати в файл “out.dat”. Програма мовою Visual С++ зчитує ці дані з файлу і виводить результат на екран . Якщо результат вивели на екран – основна задача та мета роботи досягнута. Додаток 1. Лістинг програми мовою С++ паекту Visual C++6.0 #include

#include «resource.h»

#include

#include

#include

#include

#include

#include

char str2[300];

int radio1=1,radio2=0,radio3=0; int t, i, j;

char str[80];

char buf1[80];

char buf2[80];

int matrix[20][20];

char str1[300],listStr[10];

int index,inde,ind=10;

short int average ,max,min;

class CMyDialog:public CDialog

{

public:

CString m_text;

CMyDialog():CDialog(IDD_DIALOG) { m_text=_T(«text»); }

protected:

afx_msg void OnInput();

virtual void DoDataExchange(CDataExchange *pDX);

BOOL OnInitDialog();

afx_msg void OnLIST2();

afx_msg void OnLIST3();

DECLARE_MESSAGE_MAP()

};

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyDialog,CDialog)

ON_COMMAND(IDC_OK,OnInput)

ON_LBN_DBLCLK(IDC_LIST2,OnLIST2)

ON_LBN_DBLCLK(IDC_LIST3,OnLIST3)

END_MESSAGE_MAP()

void CMyDialog::DoDataExchange(CDataExchange *pDX)

{

CDialog::DoDataExchange(pDX);

DDX_Text(pDX,IDC_EDIT1,m_text);

//AfxMessageBox(m_text);

}

void CMyDialog::OnInput()

{

//CEdit *ped=(CEdit*)GetDlgItem(IDC_EDIT1);

//ped->GetWindowText(str1,sizeof(str1-1));

//AfxMessageBox(str1);

//CDialog::OnOk();

GetDlgItemText(IDC_EDIT1,str1,255);

{char t[10];

int arr[10];

int i=0,n=0,j=0,m=0;

while(str1[n]!=’\0′)

{

while(isdigit(str1[n]))

{

t[i++]=str1[n];

n++;

}

if(i>0)

{t[i]=’\0′;i=0;arr[m++]=atoi(t);}

n++;

}

int a=50,b=80;

i=0;

//initialization of matrix by the numbers inputed in edit box

//int matrix[20][20];

for(m=0;mSetCheck(radio1);

cbpr2->SetCheck(radio2);

cbpr3->SetCheck(radio3);

return TRUE; */

{

char temp1[10];

CDialog::OnInitDialog();

CListBox *d=(CListBox*)GetDlgItem(IDC_LIST2);

for(int i1=0;i1AddString(temp1);

}

char temp2[10];

CDialog::OnInitDialog();

CListBox *k=(CListBox*)GetDlgItem(IDC_LIST3);

for(int i2=0;i2AddString(temp2);

}

return TRUE;

}

void CMyDialog::OnLIST2()

{

//here we are getting list pointer with indentifier IDC_LIST1

CListBox* lbd=(CListBox*)GetDlgItem(IDC_LIST2);

//after obtaining the pointer,we are defining index of selected element

inde=lbd->GetCurSel();

//find out name of selected element

lbd->GetText(inde,listStr);

MessageBox(listStr,»Selection is»);

}

void CMyDialog::OnLIST3()

{

//here we are getting list pointer with indentifier IDC_LIST1

CListBox* lbk=(CListBox*)GetDlgItem(IDC_LIST3);

//after obtaining the pointer,we are defining index of selected element

ind=lbk->GetCurSel();

//find out name of selected element

lbk->GetText(ind, listStr);

MessageBox(listStr,»Selection is»);

}

float C;

const char szPashaWndTitle[] = «Pasha’s application uses MFC»;

const StepNum = 20;

bool bRunned;

class CPashaWnd : public CFrameWnd

{

public:

_int16 *NewArray16;

CPashaWnd()

{

NumOfRow = 2;

bRunned = false;

RECT r;

r.top=r.left=50;

r.bottom=r.right=500;

Create(NULL,»In any business the most difficul is beginning»,

WS_OVERLAPPEDWINDOW|WS_VISIBLE,r,NULL,MAKEINTRESOURCE(IDR_MENU1));

};

~CPashaWnd() {};

afx_msg void OnOPEN();

afx_msg void OnHELP();

afx_msg void OnSAVE();

afx_msg void OnINFO();

afx_msg void OnRENAME();

afx_msg void OnCreateChildWindow();

afx_msg void OnQUIT();

afx_msg void OnDialog();

afx_msg void OnRUUN();

afx_msg void OnRESULT();

afx_msg void OnPaint();

afx_msg void OnRogy();

afx_msg void OnINPUT();

DECLARE_MESSAGE_MAP()

int NumOfRow;

};

BEGIN_MESSAGE_MAP( CPashaWnd, CFrameWnd)

ON_COMMAND( ID_CHILD,OnCreateChildWindow)

ON_COMMAND( ID_CHILDNEXT,OnRogy)

ON_COMMAND( ID_FILE_OPEN, OnOPEN)

ON_COMMAND( ID_FILE_INFO, OnINFO)

ON_COMMAND( ID_FILE_HELP, OnHELP)

ON_COMMAND( ID_FILE_SAVE, OnSAVE)

ON_COMMAND( ID_RUUN_RUUN, OnRUUN)

ON_COMMAND( AFX_ID_FILE_RENAME, OnRENAME)

ON_COMMAND( AFX_ID_FILE_QUIT, OnQUIT)

// ON_COMMAND( AFX_ID_RUN_RUN, OnRUN)

ON_COMMAND( AFX_ID_RESUET_RESUET, OnRESULT)

ON_COMMAND( AFX_ID_FILE_Dialog, OnDialog)

END_MESSAGE_MAP()

//——————————————————————-

class CChildWnd:public CFrameWnd

{

protected:

POINT p;

afx_msg void OnPaint();

DECLARE_MESSAGE_MAP();

public:

CChildWnd(CWnd *pParent)

{

CRect wndSize(0,0,300,300);

Create(NULL,»ChildWindow»,WS_OVERLAPPEDWINDOW|

WS_CHILD,wndSize,pParent);

}

};

BEGIN_MESSAGE_MAP(CChildWnd,CFrameWnd)

ON_WM_PAINT()

END_MESSAGE_MAP()

void CChildWnd::OnPaint()

{

CPaintDC dc(this);

if (!bRunned)

{

char str2[20];

CPen pen,pen1;

CRect rect;

CString tmp = _T(«»);

sprintf(str2,» %f «,average);

pen.CreatePen(PS_SOLID, 2, RGB(0,250,0));

pen1.CreatePen(PS_SOLID, 2, RGB(255,255,255));

dc.SelectObject(&pen);

GetClientRect(&rect);

int step = (rect.right — rect.left) / StepNum;

int x = average * step + 50;

step = (rect.bottom — rect.top) / Nmax;

pen.DeleteObject();

CBrush brush,brush1,brush2,brush3;

brush.CreateSolidBrush(RGB(255,255,255));

brush2.CreateSolidBrush(RGB(255,200,255));

brush3.CreateSolidBrush(RGB(0,0,0));

brush1.CreateSolidBrush(RGB(255,255,255));

dc.SelectObject(&brush);

int y = rect.bottom — index*step;

int k,d,dy = 1;

int flag=1;

int top = 5;

k = top;

while(top < y) { dc.SelectObject(&brush2); dc.SelectObject(&pen); dc.Ellipse(x, k, x+30, k-30); for(d=0;d<1000000;d++); dc.SelectObject(&brush2); dc.SelectObject(&pen1); dc.Ellipse(x, k, x+30, k-30); dc.SelectObject(&brush); dc.SelectObject(&pen); dc.Ellipse(x, k, x+30, k-30); k += dy; dy += flag; if(k>y)

{ k = y;

dy = -dy/2;

flag = -1;

top += step; }

if(k0)

{t[i]=’\0′;i=0;arr[m++]=atoi(t);}

n++;

}

int a=50,b=80;

i=0;

//initialization of matrix by the numbers inputed in edit box

//int matrix[20][20];

for(m=0;m max)

//max=matrix[i][ind — i — 1];

}

ifstream in(«out.dat»);

if(!in)

cout<<"Figovina!"; else { in >> min >> max >> average;

in.close();

}; max = 10;

dc.TextOut(50,180,»Mах»);

sprintf(buf,»%d»,max);

dc.TextOut(90,180,buf);

}

//——————————————————————

/*void CPashaWnd::OnRUN()

{

CClientDC dc(this);

char t[10];

int arr[10];

int i=0,n=0,j=0,m=0;

while(str1[n]!=’\0′)

{

while(isdigit(str1[n]))

{

t[i++]=str1[n];

n++;

}

if(i>0)

{t[i]=’\0′;i=0;arr[m++]=atoi(t);}

n++;

}

int a=50,b=80;

i=0;

//initialization of matrix by the numbers inputed in edit box

//int matrix[20][20];

for(m=0;mmatrix[index][m])

min=matrix[index][m];

//here we find out ‘Max’ element of row that was selected in ListBox

max=matrix[index][0];

for(m=1;mShowWindow(1);

pFrameWnd->UpdateWindow();

}

void CPashaWnd::OnCreateChildWindow()

{

CChildWnd *pFrameWnd=new CChildWnd(this);

pFrameWnd->ShowWindow(1);

pFrameWnd->UpdateWindow();

}

void CPashaWnd::OnRESULT() {}

void CPashaWnd::OnSAVE()

{

// создание стандартной панели выбора файла SaveAs

CFileDialog DlgSaveAs(FALSE,(LPSTR)»*»,NULL,OFN_ALLOWMULTISELECT ,

(LPSTR)»Dat Files(*.dat)|*.dat»);

// отображение стандартной панели выбора файла SaveAs

if(DlgSaveAs.DoModal()==IDOK)

{

// создание объекта и открытие файла для записи

ofstream fout(DlgSaveAs.GetPathName());

if(!fout)

AfxMessageBox(«File hasn’t been created»);

else

{

fout << ind << " "; fout << inde << " "; fout << index << " "; for (int i=0; iShowWindow(m_nCmdShow);

m_pMainWnd->UpdateWindow();

return TRUE;

}

CPashaApp PashaApp;

Додаток 2.

Proba.rc

#include «resource.h»

#define APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS

#include «afxres.h»

#undef APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS

#if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_UKR)

#ifdef _WIN32

LANGUAGE 0x22, 0x1

#pragma code_page(1251)

#endif //_WIN32

IDR_MENU1 MENU DISCARDABLE

BEGIN

POPUP «&FILE»

BEGIN

MENUITEM «OPEN», ID_FILE_OPEN

MENUITEM «SaveAs», ID_FILE_SAVE

MENUITEM «DELETE», AFX_ID_FILE_RENAME

END

MENUITEM «&INFO», ID_FILE_INFO

MENUITEM «&HELP», ID_FILE_HELP

POPUP «Cale»

BEGIN

MENUITEM «INPUT», AFX_ID_FILE_Dialog

MENUITEM «RUN», ID_CHILDNEXT

MENUITEM «&RESUET», ID_CHILD

END

MENUITEM «QUIT», AFX_ID_FILE_QUIT

END

#ifdef APSTUDIO_INVOKED

1 TEXTINCLUDE DISCARDABLE

BEGIN

«resource.h\0»

END

2 TEXTINCLUDE DISCARDABLE

BEGIN

«#include «»afxres.h»»\r\n»

«\0»

END

3 TEXTINCLUDE DISCARDABLE

BEGIN

«\r\n»

«\0»

END

#endif // APSTUDIO_INVOKED

IDR_ACCELERATOR1 ACCELERATORS DISCARDABLE

BEGIN

«I», ID_HELP_INFO, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT

VK_F10, ID_FILE_EXIT, VIRTKEY, CONTROL, NOINVERT

END

IDD_DIALOG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 307, 140

STYLE DS_MODALFRAME | WS_MINIMIZEBOX | WS_MAXIMIZEBOX | WS_POPUP |

WS_CAPTION | WS_SYSMENU

CAPTION «Dialog»

FONT 8, «MS Sans Serif»

BEGIN

DEFPUSHBUTTON «OK»,IDC_OK,145,45,50,14

PUSHBUTTON «Cancel»,IDCANCEL,225,45,50,14

LISTBOX IDC_LIST2,5,85,48,18,LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT
|

WS_VSCROLL | WS_TABSTOP

EDITTEXT IDC_EDIT1,190,110,49,19,ES_AUTOHSCROLL

CONTROL
«BYTE»,IDC_RADIO1,»Button»,BS_AUTORADIOBUTTON,25,10,35,

10

CONTROL
«WORD»,IDC_RADIO2,»Button»,BS_AUTORADIOBUTTON,115,10,39,

10

CONTROL ††?????????????????????????????††††††††††?

LTEXT «ъ¦ы№ъ¦ёЄ№ Ё фъ¦т»,ID_STATIC,65,50,56,8

LTEXT «ъ¦ы№ъ¦ёЄ№ ёЄютяўшъ¦т»,ID_STATIC2,60,90,71,8

LTEXT «¦LT¦Lг-«,IDC_STATIC,195,95,37,8

LTEXT «List Box»,IDC_STATIC,20,70,25,10

LTEXT «List Box»,IDC_STATIC,15,110,26,8

LISTBOX IDC_LIST3,5,40,50,20,LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT
|

WS_VSCROLL | WS_TABSTOP

END

#ifdef APSTUDIO_INVOKED

GUIDELINES DESIGNINFO DISCARDABLE

BEGIN

IDD_DIALOG, DIALOG

BEGIN

LEFTMARGIN, 7

RIGHTMARGIN, 297

BOTTOMMARGIN, 133

END

END

#endif // APSTUDIO_INVOKED

STRINGTABLE DISCARDABLE

BEGIN

AFX_ID_FILE_RENAME «RENAME»

AFX_ID_FILE_QUIT «QUIT»

AFX_ID_RESUET_RESUET «RESUET»

AFX_ID_Dialog_Dialog «Dialog»

AFX_ID_FILE_Dialog «Dialog»

ID_CHILDNEXT «RUN»

ID_RUUN_RUUN «яюхїрыш»

ID_FILE_HELP «HELP»

END

STRINGTABLE DISCARDABLE

BEGIN

ID_FILE_OPEN «OPEN»

ID_FILE_SAVE «RUUN»

END

STRINGTABLE DISCARDABLE

BEGIN

AFX_ID_RUN_RUN «INFO»

END

#endif // Unknown language: 0x22, 0x1 resources

#ifndef APSTUDIO_INVOKED

#endif // not APSTUDIO_INVOKED

Додаток 3.

Resource.h

//{{NO_DEPENDENCIES}}

// Microsoft Developer Studio generated include file.

// Used by proba.rc

//

#define IDR_MENU1 101

#define IDR_ACCELERATOR1 102

#define IDD_DIALOG 103

#define ID_LIST2 1001

#define IDC_LIST2 1001

#define ID_EDIT 1002

#define IDC_EDIT1 1002

#define IDC_RADIO1 1003

#define IDC_RADIO2 1004

#define IDC_RADIO3 1005

#define ID_STATIC 1006

#define ID_STATIC2 1007

#define ID_LIST1 1008

#define IDC_LIST1 1008

#define ID_STATIC3 1009

#define ID_LIST3 1010

#define IDC_LIST3 1010

#define IDC_OK 1011

#define ID_FILE_EXIT 40001

#define ID_HELP_INFO 40002

#define AFX_ID_FILE_RENAME 40003

#define AFX_ID_FILE_QUIT 40004

#define AFX_ID_RESUET_RESUET 40006

#define AFX_ID_Dialog_Dialog 40007

#define AFX_ID_FILE_Dialog 40008

#define ID_CHILD 40009

#define ID_CHILDNEXT 40010

#define ID_RUUN_RUUN 40011

#define ID_FILE_HELP 40012

#define AFX_ID_RUN_RUN 65535

#define ID_FILE_INFO 65535

// Next default values for new objects

//

#ifdef APSTUDIO_INVOKED

#ifndef APSTUDIO_READONLY_SYMBOLS

#define _APS_NEXT_RESOURCE_VALUE 104

#define _APS_NEXT_COMMAND_VALUE 40013

#define _APS_NEXT_CONTROL_VALUE 1012

#define _APS_NEXT_SYMED_VALUE 101

#endif

#endif Додаток 4.

Лістинг програми на Assembler

STACKSG SEGMENT PARA STACK ‘Stack’

DW 80 DUP(?)

STACKSG ENDS

;————————————————————————
——

DATASG SEGMENT PARA ‘Data’

HANDLE DW 0

MIN DW 0fff0H ;минимальный элемент

MAX DW 0

SREDN DW 0

TEN DB 10

IN_FNAME DB «IN.DAT»,0 ;имя входного файла

OUT_FNAME DB «OUT.DAT»,0 ;имя выходного файла

NUMROWS DW 1 ;количество строк

NUMCOLS DW 1 ;количество столбцов

ROW DW 0

TMP DW ? ;temporary cell

BUFFER DB 64 DUP(5) ;буфер ввода

stringlen DB ?

STRING DB 4 DUP(?) ;temporary string

DATASG ENDS

CODESG SEGMENT PARA ‘Code’

BEGIN PROC FAR

ASSUME CS:CODESG,DS:DATASG,SS:STACKSG

PUSH DS

SUB AX,AX

PUSH AX

??††??????††††??††???

CALL LOAD_FROM_FILE ;вызов

CALL CALCULATE ;пользовательских

CALL SAVE_TO_FILE ;процедур

RET

BEGIN ENDP

LOAD_FROM_FILE PROC NEAR

MOV AH,03Dh ;

открытие файла

MOV DX,OFFSET IN_FNAME ;-

INT 21h

MOV HANDLE,AX

mov BX,0

push BX

@Cicle1:

MOV BX,HANDLE

MOV AH,03Fh ;

считываем 1 байт в буфер

MOV DX,OFFSET NUMROWS ;-

INT 21h

cmp NUMROWS,32 ; Space

jz @EndCicle1

sub NUMROWS,48

pop BX

mov AX,BX

mul TEN

add AX,NUMROWS

mov BX,AX

push BX

jmp @Cicle1

@EndCicle1:

pop BX

mov NUMROWS,BX

mov BX,0

push BX

@Cicle2:

MOV BX,HANDLE

MOV AH,03Fh ;

считываем 1 байт в буфер

MOV DX,OFFSET NUMCOLS ;-

INT 21h

cmp NUMCOLS,32 ; Space

jz @EndCicle2

sub NUMCOLS,48

pop BX

mov AX,BX

mul TEN

add AX,NUMCOLS

mov BX,AX

push BX

jmp @Cicle2

@EndCicle2:

pop BX

mov NUMCOLS,BX

mov BX,0

push BX

@Cicle3:

MOV BX,HANDLE

MOV AH,03Fh ;

считываем 1 байт в буфер

MOV DX,OFFSET ROW ;-

INT 21h

cmp ROW,32 ; Space

jz @EndCicle3

sub ROW,48

pop BX

mov AX,BX

mul TEN

add AX,ROW

mov BX,AX

push BX

jmp @Cicle3

@EndCicle3:

pop BX

mov ROW,BX

MOV AX,NUMROWS

MOV CX,NUMCOLS

MUL CX ; AX = NUMROWS * NUMCOLS

mov CX,AX

mov SI,0

@GlobalCicle:

push CX

mov BX,0

push BX

@Cicle4:

MOV BX,HANDLE

MOV AH,03Fh ;

считываем 1 байт в буфер

MOV DX,OFFSET TMP ;-

INT 21h

cmp TMP,32 ; Space

jz @EndCicle4

sub TMP,48

pop BX

mov AX,BX

mul TEN

add AX,TMP

mov BX,AX

push BX

jmp @Cicle4

@EndCicle4:

pop BX

mov buffer[SI],BL

inc SI

pop CX

loop @GlobalCicle

MOV Ah,3Eh

MOV BX,HANDLE

INT 21H

RET

LOAD_FROM_FILE ENDP

CALCULATE PROC NEAR

MOV BX, OFFSET BUFFER

MOV AX, ROW

MOV CX,NUMCOLS

MUL CX

MOV SI,AX

MOV CX, NUMCOLS

mov DX,SI

mov al,[bx+si]

xor ah,ah

mov min,ax

mov max,ax

mov sredn,ax

dec cx

inc si

jcxz @endcycle

@CYCLE1:

MOV Al, [BX+SI]

xor ah,ah

CMP AX,MIN

JA @NEXT1

MOV MIN, AX

@NEXT1:

inc SI

LOOP @CYCLE1

MOV CX, NUMCOLS

MOV SI,DX

@CYCLE2:

MOV Al, [BX+SI]

xor ah,ah

CMP AX,MAX

JB @NEXT2

MOV MAX, AX

@NEXT2:

inc SI

LOOP @CYCLE2

MOV AX,MIN

ADD AX,MAX

SHR AX,1

MOV SREDN,AX

@ENDCYCLE:

RET

CALCULATE ENDP

SAVE_TO_FILE PROC NEAR

MOV AH,03Ch ;

открытие файла

MOV DX,OFFSET OUT_FNAME ;-

INT 21h

MOV HANDLE,AX

mov AX,min

push AX

mov stringlen,0

@2Cicle1:

pop AX

xor ah,ah

or AL,AL

jz @2EndCicle1

mov BX,AX

div TEN

push AX

mul TEN

sub BX,AX

add BX,48 ; ‘0’

mov CL,stringlen

or CL,CL

jz @end_disl1

xor CH,CH

mov SI,CX

@dislocation1:

mov AL, string[SI-1]

mov string[SI], AL

dec SI

loop @dislocation1

@end_disl1:

inc stringlen

mov String[0],BL

jmp @2Cicle1

@2EndCicle1:

MOV BX,HANDLE ;

MOV AH,040h ;¦

сохранение MIN

xor ch,ch

MOV DX,OFFSET string ;-

INT 21h

mov MIN,32 ; Space

MOV BX,HANDLE

MOV AH,040h

MOV CX,1

MOV DX,OFFSET MIN

INT 21h

mov AX,max

push AX

mov stringlen,0

@2Cicle2:

pop AX

xor ah,ah

or AL,AL

jz @2EndCicle2

mov BX,AX

div TEN

push AX

mul TEN

sub BX,AX

add BX,48 ; ‘0’

mov CL,stringlen

or CL,CL

jz @end_disl2

xor CH,CH

mov SI,CX

@dislocation2:

mov AL, string[SI-1]

mov string[SI], AL

dec SI

loop @dislocation2

@end_disl2:

сохранение MAX

xor ch,ch

MOV DX,OFFSET string ;-

INT 21h

mov MIN,32 ; Space

MOV BX,HANDLE

MOV AH,040h

MOV CX,1

MOV DX,OFFSET MIN

INT 21h

mov AX,sredn

push AX

mov stringlen,0

@2Cicle3:

pop AX

xor ah,ah

or AL,AL

jz @2EndCicle3

mov BX,AX

div TEN

push AX

mul TEN

sub BX,AX

add BX,48 ; ‘0’

mov CL,stringlen

or CL,CL

jz @end_disl3

xor CH,CH

mov SI,CX

@dislocation3:

mov AL, string[SI-1]

mov string[SI], AL

dec SI

loop @dislocation3

@end_disl3:

inc stringlen

mov
String[0]???†††††††???????††††???????†††??†††?????†††††††??††††??††????†
††††††††?

сохранение SREDN

xor ch,ch

MOV DX,OFFSET string ;-

INT 21h

mov MIN,32 ; Space

MOV BX,HANDLE

MOV AH,040h

MOV CX,1

MOV DX,OFFSET MIN

INT 21h

MOV Ah,3Eh

MOV BX,HANDLE

INT 21H

RET

SAVE_TO_FILE ENDP

CODESG ENDS

END BEGIN

proba.rc

proba.cpp

Resours.h

oks.asm

out.dat

in.dat

Похожие записи